Collections in this community

Recent Submissions

 • Validace účinného průřezu 63Cu(n,g) ve střední části štěpného spektra 

  Author: Jakub Beníšek; Supervisor: Košťál Michal; Opponent: Huml Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Diplomová práce se zabývá realizací a vyhodnocením aktivačního experimentu za účelem validace účinného průřezu reakce (n,g) na 63Cu. Měření probíhalo ve speciální aktivní zóně reaktoru LR-0 s referenčním polem neutronů. ...
 • Využití regulace výkonu nových jaderných elektráren ke stabilizaci české elektrické sítě 

  Author: Lukáš Novák; Supervisor: Rečka Lukáš; Opponent: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Diplomová práce je zaměřena na modelování vlivu flexibilního provozu jaderných elektráren na podobu české energetiky a technicko-ekonomické charakteristiky jaderných elektráren. Rešeršní část práce je zaměřena na dvě ...
 • Kritické teploty v průběhu těžké havárie lehkovodního reaktoru 

  Author: Ondřej Kreč; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Bakalářská práce je zaměřena na popis těžkých havárií lehkovodních reaktorů. Popis je zaměřen na reaktory lehkovodní, přičemž detaily jsou zaměřeny na reaktory VVER-1000 a VVER-440. Práce je rozdělena do 5 kapitol. První ...
 • Problematika zabezpečení malých modulárních reaktorů 

  Author: Jana Vithová; Supervisor: Starý Radovan; Opponent: Horáková Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato práce poskytuje ucelený přehled malých modulárních reaktorů (SMR) a zabývá se několika konkrétními typy. Zaměřuje se nejen na technické parametry, ale i na bezpečnostní aspekty, které jsou pro SMR typické. Zkoumá ...
 • Ocenění vlivu nového jaderného paliva na průběh těžké havárie: simulace JE Temelín kódem ASTEC 

  Author: Ondřej Brhlík; Supervisor: Nývlt Sebastian; Opponent: Kecek Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Práce analyzuje vliv přechodu z paliva TVSA-T mod1 na palivo TVSA-T mod2 na průběh těžké havárie. To je provedeno na modelu temelínského jaderného reaktoru typu VVER-1000 s využitím integrálního kódu ASTEC. Práce zahrnuje ...
 • Kinetika reaktoru VR-1 - skoková změna reaktivity 

  Author: Filip Solař; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Losa Evžen
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Skoková změna reaktivity je významným jevem, který má dopad na bezpečný provoz jaderných reaktorů. Cílem práce bylo srovnat výsledky získané ze simulací kódu Serpent s výsledky experimentu, který byl uskutečněn na reaktoru ...
 • Gama spektrometrie vzorků ozářených pomocí neutronového zdroje 252-Cf 

  Author: Nella Hynková; Supervisor: Schulc Martin; Opponent: Bílý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií spektrometrie gama záření, polovodičovým HPGe detektorem a popsáním neutronových zdrojů, kde je blíže specifikován použitý neutronový zdroj 252Cf. V praktické části bylo provedeno ...
 • Studium reakcí neutronů důležitých pro pokročilé jaderné systémy 

  Author: Jiří Jarošík; Supervisor: Wagner Vladimír; Opponent: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti experimentálního studia účinných průřezů reakcí rychlých neutronů s vybranými materiály pomocí aktivační metody. V textu jsou stručně nastíněny potřeby jaderných dat pro účely návrhu ...
 • Chování palivového pokrytí s ochrannou kombinovanou vrstvou v podmínkách havárie se ztrátou chladiva 

  Author: Michaela Svatošová; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Valach Mojmír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Při havárii LOCA je palivové pokrytí vystavené vysokým teplotám a vnitřnímu přetlaku, což může vést k nafukování proutku a jeho následnému přetržení nebo blokování průtoku chladiva z havarijních systémů. Obzvláště havárie ...
 • Studium jaderných materiálů pomocí DT generátoru neutronů 

  Author: Adam-Vladimír Dobeš; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Uhlář Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá studiem jaderných materiálů, konkrétně využitím DT generátoru neutronů v jaderném průmyslu. Práce se zaměřuje na jeho aplikace k ozařování štěpných materiálů, predikci obohacení uranového materiálu ...
 • Experimentální chování pokročilých typů jaderného paliva 

  Author: Jakub Vrzal; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Valach Mojmír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Cílem této bakalářské práce je experimentálně popsat chování paliva se zvýšenou odolností, které zastupuje slitina FeCrAl B136Y3, při vysokoteplotní oxidaci simulující podmínky, kterým je vystaveno palivové pokrytí během ...
 • Vliv deformace palivových tyčí na průtok chladiva palivovým souborem 

  Author: Bruno Uldrich; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Caha Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato práce se zabývá vlivem změny geometrie průtočných kanálů chladiva na termohydraulický výpočet aktivních zón lehkovodních reaktorů. Nejprve je podán výklad pojednávající o lehkovodních reaktorech, struktuře jejich ...
 • Hodnocení paliv lehkovodních malých modulárních reaktorů 

  Author: Martin Maxian; Supervisor: Vlček Daniel; Opponent: Novák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Předmětem zájmu této bakalářské práce jsou malé modulární reaktory a jejich možná implementace do českého jaderného průmyslu. K výstavbě prvního modulárního reaktoru v České republice bylo společností ČEZ vybráno šest ...
 • Využití spektrálních indexů při stanovení neutronově fyzikálních charakteristik aktivní zóny jaderného reaktoru 

  Author: František Neuman; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Vinš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá studiem vybraných neutronově-fyzikálních charakteristik stacionárního jaderného reaktoru, jako je hustota výkonu, hustota neutronů, hustota toku neutronů, reakční rychlost, spektrum neutronů a ...
 • Výpočetní simulace fyzikálních procesů při těžké havárii na tlakovodních reaktorech s udržením taveniny v reaktorové nádobě 

  Author: Vladyslav Filipovych; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Marková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Při hypotetické těžké havárii na energetickém jaderném zařízení dochází k nevratnému poškození aktivní zóny reaktoru. Tato degradace sestává z několika fází: ohřev, mechanického poškození a tavení jaderného paliva, postupného ...
 • Spektrometrie neutronového pole zdrojové reakce p(22) + Be na neutronovém zdroji NG-2 

  Author: Kateřina Orságová; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Vrzalová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-02)
  Na Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky je v provozu cyklotronem řízený generátor rychlých neutronů NG-2. Předkládaná diplomová práce podrobně charakterizuje a úspěšně završuje výzkumný projekt zaměřený na ...
 • Využití citlivostní analýzy v kódu SCALE pro optimalizaci návrhu experimentů 

  Author: Dominik Celárek; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Lüley Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-02)
  Tato práce se zabývá návrhem a optimalizací experimentu s proutky ATF ve školním reaktoru VR-1. Na základě analýzy citlivostí a nejistot byla provedena podobnostní analýza s různými druhy mříží palivových souborů tlakovodního ...
 • Projektová a bezpečnostní kritéria jaderného paliva 

  Author: Lucie Titzová; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
  Splnění kritérií a požadavků kladených na jaderné palivo během provozu je nedílnou součástí jaderné bezpečnosti. Provozní a bezpečnostní kritéria jaderného paliva jsou detailně zavedena pro lehkovodní reaktory. V souvislosti ...
 • Prostorové vlivy při měření reaktivity v podkritických stavech výzkumných reaktorů 

  Author: Petr Kladiva; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Bárta Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
  Bylo prokázáno, že měření reaktivity v podkritických stavech je ovlivněno prostorově-energetickými jevy, které mají velký vliv při určování hodnoty reaktivity. To je důvodem, proč se tato diplomová práce zaměřuje na zkoumání ...
 • Vysokohustotní palivo pro jaderné reaktory 

  Author: Martin Přibyl; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato diplomová práce se zabývá vysokohustotními palivy a možnostmi jejich výroby. Dále obsahuje přehled vlastností vysokohustotních paliv a jejich srovnání s vlastnostmi paliv současně používaných pro lehkovodní reaktory. ...

View more