Collections in this community

Recent Submissions

 • Citlivostní analýza reaktoru LVR-15 v závislosti na vstupní teplotě do reaktoru 

  Author: Kamila Oppelová; Supervisor: Ruščák Marek; Opponent: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Tato baklárská práce se zabývá citlivostní analýzou reaktoru LVR-15 pro kampan K221, která probíhala v srpnu roku 2020. Citlivostní analýzou je myšlený proces, kdy se zvolí jeden nebo více vstupních promenných parametru a ...
 • Aktivační a prahové reakce v poli urychlovačem řízeného zdroje rychlých neutonů s p + Be reakcí 

  Author: Kateřina Orságová; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Vrzalová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Na Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky jsou provozovány urychlovačem řízené zdroje rychlých neutronů. V bakalářské práci byly technikou aktivačních fólií zkoumány parametry nového neutronového pole, produkovaného ...
 • Přestup tepla z vnějšího žebrovaného povrchu obalového souboru typu CASTOR v podmínkách skladování 

  Author: Michal Škorňa; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Caha Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Práce se zabývá problematikou přestupu tepla z obalového souboru. V první části této práce je probrána problematika skladování vyhořelého jaderného paliva, zejména suché. Je zde definován obalový soubor typu CASTOR, ale ...
 • Studium historických artefaktů využitím neutronové aktivační analýzy na školním reaktoru VR-1 

  Author: Jakub Brázdil; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Šťastný Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Bakalářská práce se zabývá studiem historických artefaktů, konkrétně mincemi, keramikou a hliněnými úlomky. Zkoumány byly úlomky z misky a sloupu a několik mincí z území České republiky z 20. století spolu s mincí z Byzantské ...
 • Analýza citlivostí a nejistot koeficientu násobení palivových mříží tlakovodních reaktorů pomocí nástrojů SCALE 

  Author: Dominik Celárek; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Gren Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Tato bakalárská práce se zabývá analýzou citlivostí a nejistot koeficientu násobení vybraných palivových souboru A40, P44G6 a P47E18 tlakovodních reaktoru VVER-1000 pomocí výpocetních kódu z balíku SCALE. Mezi nejduležitejší ...
 • Spektrometrie neutronového pole urychlovačem-řízeného zdroje NG-2 s p(20)+Be reakcí 

  Author: Ján Kozic; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Káčer Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  V diplomovej práci je analyzované energetické spektrum nového neutrónového poľa na báze reakcie p(20) + Be. Neutrónové pole vzniká bombardovaním urýchlených protónov izochrónnym cyklotrónom U-120M na energiu 20 MeV energeticky ...
 • Ověření deterministického provozního kódu REBUS pro plánování vsázek na reaktoru LVR-15 

  Author: Jan Pinta; Supervisor: Šoltés Jaroslav; Opponent: Fejt Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Hlavním smyslem této diplomové práce je ověřit použití deterministického provozního kódu REBUS-PC pro plánování vsázek na reaktoru LVR-15. V první fázi jsou nejprve popsány metody přípravy jaderných dat v uvažovaných kódech ...
 • Charakterizace únikového spektra neutronů z cyklotronu na produkci radiofarmak 

  Author: Marek Zmeškal; Supervisor: Košťál Michal; Opponent: Štefánik Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Radionuklidy používané pro pozitronovou emisní tomografii jsou často vyráběny pomocí kompaktních urychlovačů jako je například IBA Cyclone 18/9. Při jejich výrobě vzniká sekundární pole neutronu, které je třeba pro výpočet ...
 • Neutronová aktivační analýza environmentálních vzorků na školním reaktoru VR-1 

  Author: Alena Krechlerová; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Šturma Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Diplomová práce se zabývá nedestruktivní neutronovou aktivační analýzou (NAA) náplavových pud a mechu pocházejících z několika lokalit v České republice, a to za účelem stanovení obsahu polutantu. Vzorky byly sesbírány na ...
 • Automatizace zpracování experimentálních dat z měření reaktivity a kalibrační křivky regulační tyče na reaktoru VR-1 a jejich evaluace 

  Author: Tomáš Adámek; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Czakoj Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Medzi najčastejšie experimenty vykonávané na reaktore VR-1 patrí meranie reaktivity metódami Rod-Drop a Source-Jerk a kalibrácia absorpčnej tyče metódou inverzných početností a metódou využívajúcou reaktimeter. Hlavnou ...
 • Homogenizace konstant s použitím Monte Carlo SW SERPENT 

  Author: Rostislav Kubín; Supervisor: Vočka Radim; Opponent: Frýbort Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Práce se v první části zabývá verifikací procesu homogenizace palivových souborů v kódu Serpent. Proces již byl na ORF ÚJV řež navržen, ale nedával uspokojivé výsledky. V druhé části je řešena alternativní metoda homogenizace ...
 • Charakterizace neutronového pole v grafitové vložné zóně v reaktoru LR-0 

  Author: Mikita Sobaleu; Supervisor: Košťál Michal; Opponent: Huml Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-08)
  Diplomová práce věnuje charakterizaci neutronového pole ve speciální grafitové vložné zóně reaktoru LR-0. V důsledku použití grafitu, referenční neutronové spektrum LR-0 bylo termalizováno. Předpokládalo se, že by nové ...
 • Měření výkonu školního reaktoru VR-1 na základě detekce okamžitého gama záření 

  Author: Dan Fáborský; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Koleška Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti měření výkonu na základě detekce okamžitého gama záření. Součástí práce je rešerše metod využívajících detekci gama záření pro stanovení výkonu jaderných zařízení. V další části práce ...
 • Validace systému provozního měření výkonu školního reaktoru VR - 1 

  Author: Michal Nejezchleb; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Práce se zabývá bezpečnostním a řídicím systémem školního reaktoru VR – 1., způsobem měření výkonu a rychlosti změny výkonu. Jsou zde blíže popsány pulzní a proudové generátory, které mohou být využity pro validační testy ...
 • Studium vlivu ocelového reflektoru na kritičnost 

  Author: Jana Ulmanová; Supervisor: Košťál Michal; Opponent: Bílý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práce se věnuje studiu vlivu radiálního ocelového reflektoru na výpočet kritičnosti. Vzhledem ke světovému trendu využívat těžké ocelové reflektory v lehkovodních reaktorech, a díky tomu tak chránit reaktorovou ...
 • Chování palivového pokrytí při vysokoteplotní oxidaci v prostředí obsahujícím vzduch 

  Author: Pavel Vrbka; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Ševeček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce se zaměřuje na vysokoteplotní oxidaci palivového pokrytí ze slitiny na bázi zirkonia na vzduchu a v jeho směsi s párou. Blíže byla zkoumána slitina E110 vyrobená ze zirkonia z houby. První dvě kapitoly objasňují ...
 • Vyhodnocení dávkového příkonu v kontejnmentu během postulované těžké havárie 

  Author: Sebastian Nývlt; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Frýbort Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce popisuje vývoj, testování a aplikování metodiky pro vyhodnocení fáze těžké havárie na základě odezev měřidel dávkového příkonu uvnitř kontejnmentu. Těžkou havárií (severe accident) se myslí taková havárie jaderné ...
 • Inovovaná datová komunikace v ovládacím zařízení školního reaktoru VR-1 

  Author: Filip Brijar; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce zkoumá možnosti změny komunikace na školním rektoru VR-1. Je zde popsána stávající komunikace mezi kanály PMV, NVO a ŘP. Následuje detailní popis nové navrhované komunikace. Popisovány jsou jak změny struktury zprávy, ...
 • Analýza událostí na jaderných elektrárnách 

  Author: Kubále Tomáš; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Zlámal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Tato bakalářská práce popisuje přístup k jaderné bezpečnosti a uvádí vybrané metody používané k hodnocení událostí na jaderných elektrárnách. První část práce se zaměřuje na principy zajištění jaderné bezpečnosti, definici ...
 • Možnosti monitorování rozložení výkonu v jaderných reaktorech se zaměřením na tlakovodní reaktory 

  Author: Jíška Pavel; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Lovecký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Vnitroreaktorová měření se podílejí na stanovení výkonové distribuce v aktivní zóně jaderného reaktoru, jejíž znalost je vyžadována principem ochrany do hloubky. Na začátku mé práce je popsána typická výkonová distribuce ...

View more