Collections in this community

Recent Submissions

  • Charakterizace kyslíkových senzorů pro řízení kyslíku v okruhu s taveninou olova 

    Author: Barbora Bulvová; Supervisor: Košek Lukáš; Opponent: Bárta Jan
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
    V rychlých reaktorech chlazených těžkými tekutými kovy je koncentrace kyslíku v chladivu klíčový parametr pro jadernou bezpečnost i pro řízení životnosti komponent. Kyslíkový senzor je důležitou součástí korozních zkoušek ...
  • Kontinuální extrakce a detekce homologů transaktinoidů 

    Author: Lucie Šifnerová; Supervisor: Bartl Pavel; Opponent: Janda Jiří
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
    Transaktinoidy jsou umělé prvky, které vznikají prostřednictvím jaderných reakcí, které mají obvykle velmi nízké výtěžky. Vzhledem k jejich krátkým poločasům přeměny je studium jejich chování náročné nejen z experimentálního, ...
  • Studium a příprava PSMA s terapeutickými radionuklidy 

    Author: Paulína Pažítková; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Vetrik Miroslav
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
    V úvodnej časti bakalárskej práce bola vykonaná literárna rešerš, v ktorej bola popísaná problematika PSMA, cielenej rádionuklidovej terapie, chemické vlastnosti rádionuklidov 177Lu, 225Ac a 161Tb, ich využitia pre ...
  • Příprava nanoscintilátorů v porézních matricích 

    Author: Ondřej Matějka; Supervisor: Prouzová Procházková Lenka; Opponent: Janda Jiří
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
    V této práci byly studovány systémy nanoscintilátor-porézní matrice. Podle dostupných publikací byly připraveny a charakterizovány modelové systémy ZnO:Ga, ZnS, ZnO:Ga@Y2O3, ZnO:Ga@ZrO2, ZnO@Y2O3, ZnO@SiO¬2 a Y2O3. Připravený ...
  • Optimalizace dekontaminačních postupů pro výukové aplikace 

    Author: Alžběta Horynová; Supervisor: Čubová Kateřina; Opponent: Pražská Milena
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
    Problematika dekontaminace nabývá v poslední době na významu zejména v souvislosti s jaderně energetickými zařízeními, s čímž se pojí nutnost výzkumu, vývoje a vzdělávání v této oblasti. Pro tyto účely byl na FJFI ČVUT ...
  • Rychlé extrakční systémy pro homology Sg 

    Author: Zuzana Petrmichlová; Supervisor: Bartl Pavel; Opponent: Rajchl Erik
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
    Tato bakalářská práce se zabývá tématem kapalinové extrakce homologů Sg, Mo a W, z pohledu možného studia chemie Sg. V teoretické části je vypracován základní popis vlastností transaktinoidů a systémů navržených k jejich ...
  • Studium extrakce stroncia pomocí crown-etheru 

    Author: Jan Houzar; Supervisor: Čubová Kateřina; Opponent: Janda Jiří
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
    Během provozu jaderného zařízení vzniká relativně velké množství radioaktivního odpadu, ve kterém hrají významnou roli štěpné produkty. Jedním z nejvýznamnějších štěpných produktů je Sr-90. Velice účinnými a hojně používanými ...
  • Separace vybraných d-kovů z radioaktivních odpadů 

    Author: Ondřej Holas; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Hraníček Jakub
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-03)
    Jaderná energetika se vypořádává s řadou omezení. Jedním z hlavních je produkce vyhořelého jaderného paliva, které je radiotoxické po statisíce let v případě jeho uložení. Přepracování paliva přináší spoustu benefitů, mezi ...
  • Separace medicinálních radionuklidů pomocí extrakční chromatografie na diglykolamidy impregnovaném papíře. 

    Author: Klaudia Bátorová; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Smrček Stanislav
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-03)
    Táto práca sa zameriava na využitie vynikajúcich extrakčných vlastností diglykolamidov menovite TODGA a iso-TODGA impregnovaných na chromatogra-fickom papieri pre separáciu zmesi rádionuklidov, konkrétne zmesi 90-Sr/90-Y ...
  • Biologické testování cetuximabu značeného 89Zr 

    Author: Lucie Dobiášová; Supervisor: Červenák Jaroslav; Opponent: Sakmár Michal
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-03)
    Tato práce se zabývá testováním cetuximabu značeného pomocí 89Zr, ke značení byl použit chelátor desferrioxamin B squaramid (DFOSq). K přípravě konjugátu cetuximabu s DFOSq byly použity různé molární poměry. Stabilita ...
  • Elektrochemické řízení oxidačního stavu homologů transaktinoidů 

    Author: Jakub Sochor; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Straka Martin
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
    Výzkum transaktinoidů se v poslední době nezaměřuje již pouze na problematiku jejich syntézy a produkce, ale stále více i na analýzu jejich chemických charakteristik. Mezi hlavní patří oxidační čísla, díky jejichž znalosti ...
  • Studium přímého a nepřímého účinku ionizujícího záření na spory Bacillus subtilis při různých dávkových příkonech 

    Author: Martin Černík; Supervisor: Vyšín Luděk; Opponent: Múčka Viliam
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
    Bakteriální spory představují formu jednoho z nejodolnějších organismů v biosféře. Zároveň dokážou být některé kmeny bakteriálních spor pro člověka toxické, což vede k požadavku jejich dostatečné inaktivace či eliminace ...
  • Optimalizace přípravy nanočástic TiO2 a její vliv na značení medicnálními radionuklidy 

    Author: Tereza Janská; Supervisor: Sakmár Michal; Opponent: Červenák Jaroslav
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-28)
    Tato práce se zabývá přípravou nanočástic oxidu titaničitého pro využití jako nosičů v systémech radiofarmak. Jsou zkoumány možné úpravy reakčních podmínek při přípravě nTiO2. Připravené nanočástice byly charakterizovány ...
  • Detekce singletového kyslíku pomocí 9,10-antracendiyl-bis(methylen)dimalonové kyseliny 

    Author: Kristýna Havlinová; Supervisor: Hošnová Iveta Terezie; Opponent: Pospíšil Pavel
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
    Teoretická část této práce shrnuje poznatky o singletovém kyslíku a jeho detekci. Dále popisuje mechanismy zhášení singletového kyslíku a jeho dva významné zhášeče, β–karoten a azid sodný. Část je také věnována ...
  • Příprava a charakterizace scintilačních nanokompozitů na bázi nanokrystalů CsPbBr3 

    Author: Jan Král; Supervisor: Děcká Kateřina; Opponent: Tyrpekl Václav
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
    Tato práce se zabývá přípravou scintilačních kompozitů na bázi nanokrystalů CsPbBr3 a zkoumá jejich potenciál pro přípravu detektorů s vysokým časovým rozlišením. V teoretické části této práce jsou vysvětleny základní ...
  • Techniky separace vybraných radionuklidů ze skupiny d-kovů extrakčními metodami z přírodních i umělých vzorků. 

    Author: Simona Fišerová; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Janda Jiří
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
    V práci je sepsán přehled separací d-kovů vybranými extrakčními činidly. Pro separaci vybraných d-kovů byly zkoumány extrakční systémy z roztoků o různých koncentracích kyseliny dusičné a s/bez kompenzace iontové síly ...
  • Studium podmínek značení SPIONs terbiem-161 

    Author: Matěj Štíbr; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Vetrik Miroslav
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
    Cílem bakaláøské práce bylo sestavit rešeršní přehled o syntéze a stabilizace superparamagnetických nanočástic oxidù železa (SPIONs) a jejich využití jako nosičů medicinálních radionuklidù. Na základì této rešerše byly ...
  • Stanovení obtížně měřitelných radionuklidů ve vzorcích z vyřazování jaderných zařízení z provozu 

    Author: Filip Babčický; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Fejgl Michal
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
    Teoretická část této bakalářské práce podává základní rešeršní přehled o obtížně měřitelných radionuklidech. Je podán přehled o vybraných zástupcích této skupiny radionuklidů, jejich jaderně-fyzikálních vlastnostech a ...
  • Separační chemie lanthanoidů a minoritních aktinoidů 

    Author: Helena Vesteg; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Galamboš Michal
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
    Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Am (ako reprezentanta trojmocných minoritných aktinoidov) a Eu (ako reprezentanta trojmocných latanoidov) pomocou kvapalinovej extrakcie a extrakcie na pevnej fáze. V ...
  • Studium účinku terapeutických radionuklidů v terapii onkologických onemocnění 

    Author: Natálie Bublová; Supervisor: Ondrák Lukáš; Opponent: Zahradníček Oldřich
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
    Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním terapeutického účinku 161Tb a 177Lu při ozařování buněk lidského maligního multiformního glioblastomu U251. Rešeršní část této bakalářské práce je zaměřena na nukleární medicínu a ...

View more