Collections in this community

Recent Submissions

 • On-line separace cyklotronových homologů transaktinoidů 

  Author: Alice Bulíková; Supervisor: Bartl Pavel; Opponent: Červenák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Transaktinoidy jsou umělé prvky, které se připravují pomocí jaderných reakcí, jejichž výtěžky bývají velmi malé a v kombinaci s velmi krátkými poločasy přeměny transaktinoidů je zkoumání chemického chování těchto prvků z ...
 • Příprava a charakterizace vysoce luminiscenčních granátů 

  Author: Eliška Müllerová; Supervisor: Prouzová Procházková Lenka; Opponent: Burešová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se věnuje syntéze multikomponentních granátů s obecným vzorcem (Lu,Gd,Sc)3(Sc.Al)5O12 dopovaných Ce a optimalizaci přípravy a vhodné dopaci granátů. Také volně navazuje na předchozí práci na výzkumném úkolu ...
 • Best-estimate analýza úniku jódu z kontejnmentu VVER-1000/V320 během LB LOCA 

  Author: Iana Zamakhaeva; Supervisor: Kecek Adam; Opponent: Novák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce se zabývá best-estimate analýzou zdrojového členu se zaměřením na únik jódu z kontejnmentu VVER-1000/V-320. Uvedená problematika byla řešena pro podmínky velké havárie s únikem chladiva (LB LOCA, large-break ...
 • Radiační poškození biomolekul v poli ionizujícího nebo UV záření 

  Author: Eliška Holubová; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Vyšín Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce byla zaměřena na studium vlivu ionizujícího nebo UV záření na biomolekuly. Důraz byl kladen na biomolekuly fosfolipidu, proteinů a DNA. V úvodní části byla provedena literární rešerše, která se věnovala ...
 • Značení konstruktů chelátor-polymer-protilátka/peptid izotopy mědi 

  Author: Marie Balková; Supervisor: Červenák Jaroslav; Opponent: Fialová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato práce se zabývá značením nově navržených konstruktů· mědi-61 a mědi-64. Hlavním cílem této práce je vypracovat literární rešerši, která popisuje použití mědi v pozitronové emisní tomografii a výběr vhodných bifunkčních ...
 • Difúze europia v materiálech bariér úložišť 

  Author: Aneta Čejková; Supervisor: Vopálka Dušan; Opponent: Večerník Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Práce se zabývá difúzí europia bariérami úložišť radioaktivního odpadu. V teoretické části jsou shrnuty metodiky a vyhodnocování difúzních experimentů, kterými se laboratoř KJCH FJFI v rámci českého programu ukládání zabývá. ...
 • Značení protilátky cetuximab pomocí Zr-89 

  Author: Lucie Dobiášová; Supervisor: Červenák Jaroslav; Opponent: Ondrák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá značením protilátky etuximab pomocí 89Zr. Literární rešerše je věnována problematice využití 89Zr v immunoPET a shrnuje možnosti jeho chelatace. Dále se věnuje cetuximabu, což je uvedeno do ...
 • Speciace vybraných vnitřně přechodných prvků v alkalickém prostředí pomocí metody TRLFS 

  Author: Alžběta Horynová; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Filipská Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Znalost chemického chování klíčových radionuklidů je nezbytná pro bezpečné ukládání jaderného odpadu a konstrukci bariér, které zamezují šíření nebezpečných látek do životního prostředí. Významná část těchto radionuklidů ...
 • Studium extrakce vybraných radionuklidů z dekontaminačních roztoků do iontových kapalin 

  Author: Jan Houzar; Supervisor: Čubová Kateřina; Opponent: Fišera Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Během procesu dekontaminace jaderných zařízení dochází ke vzniku velkého množství sekundárního nízkoaktivního odpadu, který obsahuje především zachycené radionuklidy a použitá dekontaminační činidla. Z tohoto důvodu roste ...
 • Příprava a charakterizace luminiscenčních tenkých vrstev pro pokročilé aplikace 

  Author: Adéla Suchá; Supervisor: Děcká Kateřina; Opponent: Kučera Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací luminiscenčních tenkých vrstev vhodných pro pokročilé aplikace. Cílem teoretické části bylo najít vhodné dvojice substrátu (objemového krystalu) a nanokrystalů s možným ...
 • Separační postupy pro AMS měření transuranů ve fluoridových matricích 

  Author: Maryana Bilous; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Fejgl Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Transurany se během posledních sedmdesáti let široce rozšířily do životního prostředí v důsledku lidské jaderné činnosti. Tato práce se zaměřuje na stanovení americia ve vzorcích životního prostředí, kde jeho aktivity jsou ...
 • Interakce nízkoenergetických elektronů s izolovanými a hydratovanými biomolekulami 

  Author: Barbora Sedmidubská; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Múčka Viliam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Motivací této práce je lepší pochopení chemických procesu v bunce podstupující ozarování, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Následkem interakcí techto cástic se složkami bunky dochází k poškození ...
 • Elektrochemická recyklace persíranového dekontaminačního média 

  Author: Marta Burešová; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Šrank Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Během vyřazování vzniká velké množství radioaktivních odpadů, které je nutno dále upravit a zpracovat pro finální uložení. To je důvodem, ...
 • Charakteristika vlastností extrakčních systémů využívajících hydrofilních maskovacích činidel při extrakci do TODGA při separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů 

  Author: Jan Šebesta; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Janda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  V diplomové práci byly metodou kapalinové extrakce zkoumány vlastnosti systémů, které jsou součástí i-SANEX procesu. i-SANEX proces je uplatněn při separaci minoritních aktinoidů od lanthanoidů během přepracování ozářeného ...
 • Modifikace povrchu křemíku grafenoxidem 

  Author: Marie Skálová; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Smrček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Tato práce se zabývá úpravou povrchu křemíku za účelem jeho pasivace a zvýšení efektivní doby života minoritních nosičů náboje. V teoretivké části je popsán křemíkový wafer a jeho vlastnosti jakožto výchozího materiálu pro ...
 • Syntéza scintilačních nanomateriálů za zvýšené teploty 

  Author: Jan Král; Supervisor: Děcká Kateřina; Opponent: Král Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  V teoretické cásti této bakalárské práce je popsána scintilace, vlastnosti scitnilátoru a vliv nanorozmeru na scintilaci. Rešerní cást se poté venuje príprave kvantových tecek se zamerením na metodu vstrikování za horka. ...
 • Charakteristika vlastností extrakčních systémů pro separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů využívajících lipofilní extrakční činidla 

  Author: Miriam Mindová; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Galamboš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Pre separáciu trojmocných aktinoidov a lantanoidov boli doposiaľ vyvinuté rôzne extrakčné procesy. Jedným z perspektívnych je proces CHALMEX. Organickú fázu CHALMEXu reprezentuje extrakčná molekula CyMe4-BTBP, extrakčné ...
 • Vlastnosti extrakčních systémů pro separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů 

  Author: Ondřej Holas; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Galamboš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Ve vyhořelém jaderném palivu se nachází mnoho radiotoxických prvků a část z nich má dlouhý poločas přeměny. To je příčinou dlouhodobého nebezpečí při jeho ukládání. Možností, jak toto nebezpečí eliminovat, je přepracování ...
 • Materiály na bázi uhlíku perspektivní pro adsorpci technecistanu 

  Author: Jan Kujan; Supervisor: Daňo Martin; Opponent: Viglašová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Cílem této práce je prohloubení poznatků o adsorpci TcO4 – , za použití ReO4 – jako nosiče, na vzorcích aktivovaného uhlí a biouhlí. Teoretická část popisuje základní informace o výše zmíněných typech vzorků a jejich ...
 • Studium dlouhodobé stability kompozitů pro separaci 68Ge/68Ga 

  Author: Kristýna Kroftová; Supervisor: Fialová Kateřina; Opponent: Červenák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Bakalářská práce byla zaměřena na studium sorbentů pro konstrukci 68Ge/68Ga radionuklidového generátoru a na jeho dlouhodobou chemickou stabilitu. V úvodní části byla provedena literární rešerše, ve které byla popsána ...

View more