Recent Submissions

 • Recyklace dekontaminačních médií 

  Author: Burešová Marta; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Šrank Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Přítomné radioaktivní materiály a kontaminovaná zařízení se dále zpracovávají působením různých metod a dekontaminačních činidel pro snížení ...
 • Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly 

  Author: Mindová Miriam; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Janda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme bolo použité nové ...
 • Terčové materiály pro stanovení 236U metodou AMS 

  Author: Prášek Tomáš; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Ješkovský Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Radionuklid 236U je alfa zářičem s poločasem přeměny 2,342 · 107 let, který je zejména díky způsobu svého vzniku záchytnou jadernou reakcí 235U(n, γ)236U mimořádně vhodným stopovačem lidské jaderné činnosti a jejích dopadů ...
 • Ultrastopová analýza štěpných i aktivačních produktů 

  Author: Bilous Maryana; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Mizera Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Přírodní zastoupení štěpných a aktivačních produktů je velmi nízké, ovšem jejich koncentrace v životním prostředí významně vzrůstá v důsledku lidské jaderné činnosti. Stanovení některých těchto nuklidů s velmi dlouhým ...
 • Modifikace povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul pomocí Grignardovy reakce 

  Author: Skálová Marie; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Smrček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce se zabývá modifikací povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul. Teoretická část se zabývá popisem obecných a polovodičových vlastností křemíku, rozdílů povrchů Si(100) a Si(111) a výroby křemíkového ...
 • Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů 

  Author: Müllerová Eliška; Supervisor: Bárta Jan; Opponent: Janoušková Pavelková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku byly připraveny práškové ...
 • Syntéza a luminiscenční vlastnosti kvantových teček 

  Author: Grapa Matěj; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Pejchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem předložené práce je rešerše vlastností kvantových teček a možností jejich syntézy. Pro experimentální studii byly na základě závěrů rešerše zvoleny dva systémy matrice – kvantová tečka: yttritohlinitý granát – oxid ...
 • Postradiační reakce biomolekul 

  Author: Sedmidubská Barbora; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Múčka Viliam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Motivací této práce je lépe porozumět chemických procesům v buňce bezprostredně po jejím ozáření, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Ty dále interagují s molekulami v bunce. Primární složkou živých ...
 • Příprava anorganických materiálů v nevodných prostředcích 

  Author: Suchá Adéla; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Bláha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  V teoretické části jsou shrnuty základní charakteristiky procesu syntézy se zaměřením na metody syntézy nanočástic s úzkou distribucí velikosti částic (metoda vstříkování za horka a metoda ohřevu). Poté jsem se zaměřila ...
 • Značení biologicky aktivních konjugátů stigmaterolu 

  Author: Shashkova Elena; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Wimmer Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou steroidních derivátů, které by mohly najít uplatnění v nukleární medicíně jako prekurzory pro značení radinuklidy kovů, zejména 68Ga. Teoretická část této práce obsahuje úvod ...
 • Značení PSMA pomocí galia-68 

  Author: Urbanová Kamila; Supervisor: Seifert Daniel; Opponent: Kozempel Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Cílem práce bylo vyzkoušet novou metodu značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3. Systém pro značení byl navržen tak, aby byl proces jednoduchý, rychlý a reprodukovatelný. V první části experimentů byla provedena zkouška ...
 • Studium nanomateriálů pro produkci singletního kyslíku 

  Author: Pelikánová Iveta Terezie; Supervisor: Procházková Lenka; Opponent: Dědic Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato práce je venována studiu nanokompozitních luminiscencních materiálu pro produkci singletního kyslíku a jeho detekci. Práce se zameruje na tyto materiály: ZnO:Ga@SiO2-PPIX, ZnCdO:Ga@SiO2-PPIX a LuAG:Pr3+@SiO2-PPIX. ...
 • Modifikace radiační citlivosti eukaryotických buněk 

  Author: Ondrák Lukáš; Supervisor: Múčka Viliam; Opponent: Demnerová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Jedním z cílů této práce bylo prostudovat vliv různých vychytávačů hydroxylových radikálů na radiační citlivost kvasinky Saccharomyces cerevisiae, haploidní kmen, typ a, DBM 272) ozářené zářením gama 60Co dávkovou rychlostí ...
 • Příprava "core-shell" magnetických teranostických nanosond 

  Author: Valová Veronika; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Čepa Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Cílem předložené práce byla příprava Fe3O4, jejich funkcionalizace a značení vybranými radionuklidy, které by umožnilo jejich využití jako teranostických sond. Nanočástice magnetitu (Fe3O4) byly připraveny metodou koprecipitace ...
 • Syntéza extrahentů kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou matrici 

  Author: Fialová Kateřina; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Smrček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato práce je zaměřená na syntézu extrahentů, především diglykolamidů, kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou (PAN) matrici. V teoretické části jsou rozebrány nejprve možnosti přípravy amidů spolu s návrhem nového ...
 • Interakce energetických iontů s materiály na bázi grafénu 

  Author: Florianová Markéta; Supervisor: Macková Anna; Opponent: Čuba Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Grafén a jeho alotropy, například grafénoxid, jsou novým typem materiálů, jejichž výjimečné elektrické, mechanické a další vlastnosti je předurčují k uplatnění v celé řadě aplikací. V současné době je atraktivní zejména ...
 • Radiační příprava kovových nanočástic (Ag, Pt) v prostředí asociativních koloidů 

  Author: Beck Patrik; Supervisor: Silber Rostislav; Opponent: Lengyel Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá radiační přípravou kovových nanočástic (Ag, Pt). Pro přípravu roztoku nanostříbra byl použit vodný roztok dusičnanu stříbrného spolu s Tritonem X-100, pro přípravu roztoku nanoplatiny byl ...
 • Syntéza luminiscenčních core-shell materiálů 

  Author: Tomanová Kateřina; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Král Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Předkládaná práce měla tři hlavní cíle: orientační přípravu a studium nanokrystalických materiálů CsPbBr3 a CsPbCl3 včetně jejich důkladné charakterizace, optimalizaci syntézy za účelem zvýšení stability vznikajících ...
 • Příprava a charakterizace vícesložkových exotických granátů 

  Author: Kuzár Maroš; Supervisor: Bárta Jan; Opponent: Cabalka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Táto diplomová práca rieši fotochemickú prípravu nanopráškových multikomponentných granátov a ich obaľovanie vybranými materiálmi. Ožarovaním vodného roztoku UV žiarením a následnou kalcináciou bol pripravený granát ...
 • Příprava a charakterizace struktur na bázi oxidovaného grafitu 

  Author: Palušák Martin; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Pohl Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Práce se zabývá přípravou a komplexní analýzou grafen oxidu, jehož výzkum se v posledních letech značně rozvinul. Jednou z problematických vlastností tohoto materiálu je jeho nejasná struktura, proto bylo jedním z cílů ...

View more