Poslední příspěvky

 • Studium nanomateriálů pro produkci singletního kyslíku 

  Autor: Pelikánová Iveta Terezie; Vedoucí práce: Procházková Lenka; Oponent práce: Dědic Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato práce je venována studiu nanokompozitních luminiscencních materiálu pro produkci singletního kyslíku a jeho detekci. Práce se zameruje na tyto materiály: ZnO:Ga@SiO2-PPIX, ZnCdO:Ga@SiO2-PPIX a LuAG:Pr3+@SiO2-PPIX. ...
 • Modifikace radiační citlivosti eukaryotických buněk 

  Autor: Ondrák Lukáš; Vedoucí práce: Múčka Viliam; Oponent práce: Demnerová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Jedním z cílů této práce bylo prostudovat vliv různých vychytávačů hydroxylových radikálů na radiační citlivost kvasinky Saccharomyces cerevisiae, haploidní kmen, typ a, DBM 272) ozářené zářením gama 60Co dávkovou rychlostí ...
 • Příprava "core-shell" magnetických teranostických nanosond 

  Autor: Valová Veronika; Vedoucí práce: Vlk Martin; Oponent práce: Čepa Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Cílem předložené práce byla příprava Fe3O4, jejich funkcionalizace a značení vybranými radionuklidy, které by umožnilo jejich využití jako teranostických sond. Nanočástice magnetitu (Fe3O4) byly připraveny metodou koprecipitace ...
 • Syntéza extrahentů kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou matrici 

  Autor: Fialová Kateřina; Vedoucí práce: Vlk Martin; Oponent práce: Smrček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato práce je zaměřená na syntézu extrahentů, především diglykolamidů, kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou (PAN) matrici. V teoretické části jsou rozebrány nejprve možnosti přípravy amidů spolu s návrhem nového ...
 • Interakce energetických iontů s materiály na bázi grafénu 

  Autor: Florianová Markéta; Vedoucí práce: Macková Anna; Oponent práce: Čuba Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Grafén a jeho alotropy, například grafénoxid, jsou novým typem materiálů, jejichž výjimečné elektrické, mechanické a další vlastnosti je předurčují k uplatnění v celé řadě aplikací. V současné době je atraktivní zejména ...
 • Radiační příprava kovových nanočástic (Ag, Pt) v prostředí asociativních koloidů 

  Autor: Beck Patrik; Vedoucí práce: Silber Rostislav; Oponent práce: Lengyel Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá radiační přípravou kovových nanočástic (Ag, Pt). Pro přípravu roztoku nanostříbra byl použit vodný roztok dusičnanu stříbrného spolu s Tritonem X-100, pro přípravu roztoku nanoplatiny byl ...
 • Syntéza luminiscenčních core-shell materiálů 

  Autor: Tomanová Kateřina; Vedoucí práce: Čuba Václav; Oponent práce: Král Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Předkládaná práce měla tři hlavní cíle: orientační přípravu a studium nanokrystalických materiálů CsPbBr3 a CsPbCl3 včetně jejich důkladné charakterizace, optimalizaci syntézy za účelem zvýšení stability vznikajících ...
 • Příprava a charakterizace vícesložkových exotických granátů 

  Autor: Kuzár Maroš; Vedoucí práce: Bárta Jan; Oponent práce: Cabalka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Táto diplomová práca rieši fotochemickú prípravu nanopráškových multikomponentných granátov a ich obaľovanie vybranými materiálmi. Ožarovaním vodného roztoku UV žiarením a následnou kalcináciou bol pripravený granát ...
 • Příprava a charakterizace struktur na bázi oxidovaného grafitu 

  Autor: Palušák Martin; Vedoucí práce: Kozempel Ján; Oponent práce: Pohl Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Práce se zabývá přípravou a komplexní analýzou grafen oxidu, jehož výzkum se v posledních letech značně rozvinul. Jednou z problematických vlastností tohoto materiálu je jeho nejasná struktura, proto bylo jedním z cílů ...
 • Příprava a charakterizace scaffoldu pro kostní tkáňové inženýrství 

  Autor: Kománková Lucie; Vedoucí práce: Vetrík Miroslav; Oponent práce: Smrček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Kostní tkáňové inženýrství se věnuje vývoji biokompatibilních materiálů vhodných k nahrazení defektní kostní tkáně. Kosti představují velice dynamickou strukturu a její pochopení je základem pro navržení materiálů co ...
 • Synergie ionizujícího záření a chemoterapeutických léčiv na bázi platiny a ruthenia při indukci poškození DNA 

  Autor: Reimitz Dan; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Múčka Viliam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
  Tato práce je zaměřena na studium kombinovaného chemo-radiačního účinku na indukci poškození DNA. Konkrétně se jedná o kombinaci účinků organometalických molekul CDDP (Cis-diamminedichloroplatinum II), respektive RAPTA-C ...
 • Teranostické nosiče radionuklidů 

  Autor: Shashkova Elena; Vedoucí práce: Vlk Martin; Oponent práce: Wimmer Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
  Bakalářská práce se zabývá syntézou komplexů steroidních ligandů s přechodnými kovy, které by mohli najít uplatnění jako teranostické nosiče radionuklidů. Teoretická část obsahuje krátký přehled způsobů přípravy derivátů ...
 • Studium syntézy biogenních molekul účinky ionizujícího záření 

  Autor: Pastorek Adam; Vedoucí práce: Civiš Svatopluk; Oponent práce: Kozempel Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na studium abiogenních teorií o vzniku života na Zemi. Konkrétně sleduje možné syntetické cesty přípravy komplexnějších molekul z jednoduchých molekul vlivem ionizujícího záření gama.
 • Kompozitní nosiče pro nová vícefázová teranostika 

  Autor: Sakmár Michal; Vedoucí práce: Vlk Martin; Oponent práce: Čepa Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
  Táto diplomová práca je zameraná na štúdium a prípravu kompozitných nosičov, ktoré môžu byť použité ako viacfázové teranostiká. Tie pri správnom podaní uľahčujú priebeh diagnostiky a následnej terapie nádorových ochorení ...
 • Core-shell scintilátory na bázi ZnO/ZnMgO 

  Autor: Vaněček Vojtěch; Vedoucí práce: Procházková Lenka; Oponent práce: Pejchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
  Oxid zinečnatý dopovaný galiem je scintilátor s velkým potenciálem pro využití v mnoha oblastech, jako je fyzika částic o vysokých energiích nebo koincidenční detekce fotonů v pozitronové emisní tomografii (TOF PET). Díky ...
 • Studium koroze konstrukčních materiálů v prostředí úložiště vyhořelého jaderného paliva 

  Autor: Urbanová Kamila; Vedoucí práce: Dobrev David; Oponent práce: Plaček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu ionizujícího záření na korozi konstrukčních materiálů v prostředí úložiště vyhořelého jaderného paliva. V experimentech byly použity vzorky z uhlíkové oceli (ČSN 11321) o délce ...
 • Uplatnění vlivu vychytávačů radikálů na kultury ozařované za různých podmínek 

  Autor: Neužilová Barbora; Vedoucí práce: Múčka Viliam; Oponent práce: Demnerová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Cílem této práce bylo vyšetřit závislost míry radiační ochrany kvasinek Saccharomyces cerevisiae (haploidní kmen, typ ?, DBM 272) vyvolané vychytáváním hydroxylových radikálů na dávkové rychlosti UVC záření (254 nm). Jako ...
 • Studium komplexace europia s vybranými činidly 

  Autor: Pokorný Michal; Vedoucí práce: Zavadilová Alena; Oponent práce: Michl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium komplexace europia používáného jako chemického analogu třímocných aktinoidů. Jako komplexační činidla byly použity disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA), kyselina ...
 • Difúze radionuklidů materiály bariér 

  Autor: Patočka Aleš; Vedoucí práce: Vopálka Dušan; Oponent práce: Palágyi Štefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato práce popisuje a ověřuje chování radionuklidu 85Sr při sorpčních a difúzních experimentech. Pro sorpční experimenty byla použita metoda míchaného reaktoru (batch). Difúzní experiment probíhal heterogenní bariérou ...
 • Sorpce radia na vybrané cementové materiály 

  Autor: Kittnerová Jana; Vedoucí práce: Drtinová Barbora; Oponent práce: Vokál Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Práce se zabývá interakcí radionuklidů s cementovými materiály s důrazem na sorpci radia. Téma diplomové práce je součástí evropského projektu CEBAMA (CEment BAsed MAterials), kterého se KJCH účastní, a rovněž Výzkumné ...

Zobrazit další