Recent Submissions

 • Měření úhlové korelace mezi dvěma jety v pp srážkách v experimentu ATLAS 

  Author: Vladimír Žitka; Supervisor: Myška Miroslav; Opponent: Lysák Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá precizním měřením silné interakce protonů při těžišťové energii 13TeV v rámci experimentu ATLAS na urychlovači LHC. Práce podává komplexní přehled dosavadních výsledků experimentů nejen na ...
 • Vliv nefaktorizovatelnosti svazku na stanovení luminozity v experimentu ALICE 

  Author: Jan Půček; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Závada Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Luminozita je na experimentu ALICE stanovena pomocí referenčního účinného průřezu změřeného ve van der Meer (vdM) skenech. VdM sken předpokládá faktorizovatelnost distribuce balíku do dvou nezávislých směrů. Pokud jsou ...
 • Fotoprodukce mionových párů v Pb-Pb srážkách na experimentu ALICE 

  Author: Tomáš Herman; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Taševský Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Jevy spojené se strukturou protonů a jader při vysokých energiích (nízkých Bjorkenových x), tj. gluonová saturace a jaderné stínění, mohou být experimentálně studovány měřením účinných průřezů procesů citlivých na jejich ...
 • Studium produkce půvabných mesonů v experimentu STAR 

  Author: Zuzana Moravcová; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Trzeciak Barbara
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Štúdium kvark-gluónovej plazmy, hustej a horúcej jadrovej hmoty, v ktorej sa nachádzajú dekonfinované kvarky a gluóny, patrí medzi hlavné ciele Relativistického urýchľovača ťažkých jadier v Brookhavenskom národnom laboratóriu. ...
 • Analýza obrazu a dat z externích scintilátorů v experimentu AEgIS 

  Author: Alena Zemanová; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Testera Gemma
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Jeden z mnoha testů, které byly velmi přesně změřeny pro hmotu, ale nikoliv pro antihmotu, je takzvaný princip slabé ekvivalence, který je velmi úzce spojen s měřením gravitační interakce. Prvotním fyzikálním cílem experimentu ...
 • Návrh a optimalizace izochronní, achromatické fokusující soustavy elektronových svazků 

  Author: Pavel Gajdoš; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Kruchinin Konstantin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Elektronové svazky urychlené laserem řízenou plazmovou vlnou mohou dosahovat vysokých energiích a ultrakrátkých délek. To z nich dělá vhodné kandidáty pro aplikace vyžadující subpikosekundové elektronové impulzy. Na druhé ...
 • Superstatistické a subordinační metody v teorii opčních trhů se stochastickou volatilitou 

  Author: Filip Garaj; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Jiang Xiongfei
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
  V této práci nejprve vybudujeme teoretický základ nutný ke studiu problémů v kvantitativních financích a následně představíme některé pokročilé koncepty z tohoto odvětví. Ačkoliv naším cílem je konstruovat sofistikované ...
 • Studium kritických proudů v druhé generaci vodičů z vysokoteplotních supravodičů 

  Author: Michal Shkut; Supervisor: Janů Zdeněk; Opponent: Wild Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium teorie supravodivosti a měření kritické proudové hustoty v druhé generaci vodičů z vysokoteplotních supravodičů. V teoretické části jsou uvedeny základní teorie (Londonovy rovnice, ...
 • Zkoumání detektoru vysokoenergetických fotonů vytvořených v průběhu interakce laser-plazma 

  Author: Valeriia Istokskaia; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Tato práce se zaměřuje na zkoumání nového typu detektoru vysokoenergetických fotonů určeného pro nadcházející experimenty ve výzkumném centru ELI Beamlines. Vzhledem k tomu, že lasery v ELI Beamlines budou charakterizovány ...
 • Invariantní řešení a kvalitativní analýza reakčně-difuzních rovnic na rostoucích oblastech 

  Author: Michal Tichý; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
  Reakčně difuzní rovnice jsou hojně užívaný a studovaný model se širokým uplatněním. V této práci se budeme zabývat dvěma důležitými případy: oblast rostoucí pouze z kraje a stejnoměrně rostoucí oblast s nekonstantní difuzí. ...
 • Delonovské množiny uzavřené vůči afinním zobrazením 

  Author: Jan Mazáč; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Hejda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
  Vhodným modelem pro kvazikrystaly -- nekrystalografické materiály s uspořádáním na dlouhou vzdálenost -- je diskrétní množina vzniklá pomocí tzv. cut and project metody.Tato metoda využívá projekce vícedimenzionálních mříží ...
 • Kvantová Weylova gravitace a její kosmologické implikace 

  Author: Jaroslav Kňap; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Lambiase Gaetano
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
  Weylova teorie gravitace je unikátní konformně invariantní teorie gravitace ve čtyř dimensionálním časoprostoru. Zájem o tuto teorii roste díky její poruchové renormalizovatelnosti a nedávném úspěchu při vysvětlení ...
 • Lieb-Thirringovy nerovnosti pro vlnovou rovnici s útlumem 

  Author: Tereza Kurimaiová; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
  Operátorý přístup k vlnové rovnici s útlumem nám poskytuje jednoznačnost a regularitu jejích řešení, jelikož operátor asociovaný s touto rovnicí generuje C0-semigrupu. Z chování spektra jsme navíc schopni získat informace ...
 • Studium vlastností horké a studené jaderné hmoty na experimentu STAR 

  Author: Kubát Jakub; Supervisor: Rusňáková Olga; Opponent: Kopečná Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
  Relativistický srážeč těžkých iontů (RHIC) v americké Brookhavenské národní laboratoři (BNL) je navržen pro srážení těžkých iontů při velmi vysokých energiích. To umožňuje pomocí detektorů, jako je například STAR, studovat ...
 • Optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů ve srážkách d/p+Au. 

  Author: Truhlář Tomáš; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Smolík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
  V ultra-relativistických srážkách těžkých iontů může vznikat hustá jaderná hmota nazývaná kvark-gluonové plazma. Těžké kvarky vznikají v raném stádiu těchto srážek. Z tohoto důvodu jsou vhodnou sondou ke studiu kvark-gluonového ...
 • Symetrie superintegrabilních systémů 

  Author: Kubů Ondřej; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Hlavatý Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
  V této práci zkoumám vztah mezi bodovými a d theta-symetriemi a integrály pohybu (IP) v Lagrangeově i Hamiltonově formalismu klasické mechaniky. K tomu účelu využívám formulaci klasické mechaniky využívající Cartanovu ...
 • Modifikace supersonické trysky pro urychlování v brázdovém poli laseru s kontrolovaným vstřikováním elektronů 

  Author: Eremenko Ekaterina; Supervisor: Nevrkla Michal; Opponent: Hübner Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
  V práci je provedeno měření hustoty plynu nad supersonickou tryskou pomocí Mach-Zehnderova interferometru. Tryska je využívána pro experimenty laserového urychlovače částic v plazmatu na ELI-Beamlines. Bylo demonstrováno ...
 • Efekty chladné jaderné hmoty v proton-jaderných srážkách na urychlovačích RHIC a LHC 

  Author: Štorek Jaroslav; Supervisor: Rusňáková Olga; Opponent: Šimko Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
  V práci jsou na úvod shrnuty nejdůležitější pilíře standardního modelu společně s podrobnějším popisem mezonů kvarku b, Upsilonů Υ. Po zavedení základních pojmů fyziky vysokých energií, především však modifikačního faktoru ...
 • Ortogonální souřadné systémy a superintegrabilní modely 

  Author: Němec Filip; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Novotný Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
  Uvažujeme Hamiltonovu-Jacobiho rovnici hamiltoniánu, který závisí na hybnostech polynomiálně a nejvýše kvadraticky. Formálně taková úloha připomíná kvadriku.Proto se pokusíme odhalit souvislost mezi převodem kvadriky do ...
 • Metody a aplikace konformní gravitace 

  Author: Filipov Lukáš; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Jakubský Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato práce se zabývá dvěma rozdílnými teoriemi gravitace, Einsteinovou obecnou teorií relativity a Weylovou teorií gravitace. Obsahuje přehled diferenciální geometrie a formulaci obecné teorie relativity a konformní teorie ...

View more