Poslední příspěvky

 • Studium vlastností dipolové amplitudy rozptylu použitím Balitsky-Kovchegovovy evoluční rovnice 

  Autor: Matas Marek; Vedoucí práce: Čepila Jan; Oponent práce: Závada Petr
  Je známo, že hadronové strukturní funkce vykazují prudký nárůst počtu gluonů v oblasti malých Bjorkenových x. Prudký nárůst počtu gluonů je důsledkem BFKL evoluční rovnice. Ovšem experimentální data ukazují menší počet ...
 • Produkce J/psi v centrálních srážkách U+U na experimentu STAR 

  Autor: Fodorová Jana; Vedoucí práce: Chaloupka Petr; Oponent práce: Trzeciak Barbara Antonina
  Podľa teórie silnej interakcie nastáva pri vysokých teplotách a hustotách energie fázový prechod hadrónovej hmoty do stavu asymptoticky voľných kvarkov a gluónov, nazývaného kvarkovo-gluónová plazma (QGP). Predpokladá sa, ...
 • Produkce podivných částic v jetech v pp srážkách v experimentu ALICE 

  Autor: Pacík Vojtěch; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Tomášik Boris
  Při centrálních srážkách těžkých iontů na urychlovačích RHIC a LHC bylo pozorováno navýšení poměru baryonů a mezonů vzhledem k proton-protonovým srážkám. Studium identifikovaných částic v jetech může poskytnout jedinečný ...
 • Studium polarizace J/psi na experimentu ATLAS 

  Autor: Novotný Radek; Vedoucí práce: Vrba Václav; Oponent práce: Závada Petr
  Tato práce je věnována měření vlastností těžkých kvarkonií v proton-protonových srážkách při enegrii ?s = 13 TeV využívající data z dimionových událostí měřených na detektoru ATLAS, jenž se nachází na Velkém hardonovém ...
 • Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích 

  Autor: Svoboda Václav; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
  Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...
 • Kvantová mechanika Kleinovy-Gordonovy rovnice 

  Autor: Semorádová Iveta; Vedoucí práce: Znojil Miloslav; Oponent práce: Zloshchastiev Konstantin
  Zkoumáme Kleinovu-Gordonovu rovnici v novém rámci kvazihermitovské kvantové mechaniky. Je navrženo řešení běžných problémů s pravděpodobnostní interpretací a indefinitním skalárním součinem Kleinovy-Gordonovy rovnice. ...
 • Vlastnosti a klasifikace třídy řešitelných Lieových algeber s vícerozměrnými centry 

  Autor: Prokop Jindřich; Vedoucí práce: Šnobl Libor; Oponent práce: Winternitz Pavel
  Práce se zabývá hledáním řešitelných rozšíření zvolené posloupnosti nilpotentních Lieových algeber liché dimenze. V první části je prozkoumána nejjednodušší nilpotentní, tj. sedmirozměrná, algebra a její řešitelná rozšíření, ...
 • Triangularní tok částic v modelu Hydjet++ 

  Autor: Crkovská Jana; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Federič Pavol
  Při relativistických srážkách těžkých iontů dosahuje systém v nich vzniklý vysokých hustot energie a vysokých teplot. Za takovýchto extrémních podmínek přechází hadrony do stavu takzvaného kvark-gluonové plazmatu (QGP). ...
 • Kalibrace proudového režimu systému měření hustoty neutronového toku 

  Autor: Preclík Zdeněk; Vedoucí práce: Kropík Martin; Oponent práce: Juříček Vlastimil
  V této práci je zpracována problematika kalibrace systému určeného k měření hustoty toku neutronů v proudové oblasti. Teoretická část se zabývá systémem ochran a regulace školního reaktoru VR-1, načež je pozornost soustředěna ...
 • Polarizace kvarkonií 

  Autor: Harlenderová Alena; Vedoucí práce: Trzeciak Barbara Antonina; Oponent práce: Chaloupka Petr
  Těžké kvarky mohou vytvořit tzv. kvarkonium, vázaný stav těžkého kvarku a jeho antikvarku. Ačkoliv bylo první kvarkonium objeveno v roce 1974, stále není znám přesný mechanismus jejich produkce. Existuje mnoho teoretických ...
 • Simulace a návrh vzorkovacího elektromagnetického kalorimetru FOCAL 

  Autor: Kocan Michal; Vedoucí práce: Chaloupka Petr; Oponent práce: Rusňáková Olga
  Tato práce se zabývá principy kalorimetrie a jejich aplikace na konstrukci elektromagnetického kalorimetru FoCal pro experiment ALICE na LHC. Začátek práce pojednává o elektromagnetické kaskádě a o energetickém rozlišení ...
 • Nodální čáry na dvourozměrných omezených oblastech 

  Autor: Fialová Marie; Vedoucí práce: Tušek Matěj; Oponent práce: Krejčiřík David
  V této práci se zaměřujeme na problematiku tzv. Dirichletovského laplaciánu na omezené oblasti v rovině. Konkrétně se věnujeme kvalitativním vlastnostem množin (známých jako nodální čáry), které jsou vlastní funkcí zobrazeny ...
 • Studium tvrdých procesů v jádro-jaderných srážkách 

  Autor: Šaur Miroslav; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Rusňáková Olga
  Vysokoenergetickými srážkami těžkých iontů na urychlovačích LHC a RHIC lze dosáhnout hustého a horkého jaderného média složeného z volných kvarků a gluonů, takzvaného kvark-gluonového plazmatu (QGP). Jednou z metod studia ...
 • Produkce nefotonických elektronů v srážkách U+U s energií 193 GeV v experimentu STAR 

  Autor: Gajdošová Katarína; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Smolík Jan
  Vlastnosti silnej interakcie spôsobujú uväznenie kvarkov v hadrónoch. V podmienkach vysokej hustoty a teploty je možné vytvoriť stav hmoty kde sa kvarky a gluóny chovajú ako by boli takmer voľné. STAR experiment, ktorý je ...
 • Materiály pro konstrukci reaktoru MSO při použití solní taveniny RAO-koncentrátů 

  Autor: Suleymanov Eduard; Vedoucí práce: Škoda Libor; Oponent práce: Siegl Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o technologii MSO a o problematice volby materiálu pro konstrukci reaktoru MSO s taveninou boritanové soli. Z důvodu vysokoteplotní koroze v solní tavenině stěny reaktoru silně korodují, což ...
 • Jety s vysokou příčnou hybností v Run II experimentu ATLAS 

  Autor: Lochman Jan; Vedoucí práce: Hubáček Zdeněk; Oponent práce: Kupčo Alexander
  Diplomová práce se zabývá měřením dvojitého diferenciálního inkluzivního účinného průřezu jetů v příčné hybnosti a rapiditě v proton-protonových srážkách při těžišťové energii 13 TeV na detektoru ATLAS. Práce používá data ...
 • Exkluzivní produkce Rho v ultra-periferálních srážkách p-Pb 

  Autor: Horák David; Vedoucí práce: Contreras Nuno Guillermo; Oponent práce: Bielčíková Jana
  LHC není jen nejsilnějším srážečem protonů s protony a těžkých iontů, ale také nejsilnějším zdrojem srážek fotonů. Urychlené protony a ionty jsou doprovázeny elektromagnetickým polem, které se chová jako fotony. Foton-fotonové ...
 • Charakterizace vlastností polovodičových detektorů 

  Autor: Vlková Kateřina; Vedoucí práce: Čarná Mária; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
  Tato bakalářská práce se věnuje radiačnímu poškození v křemíkových polovodičových detektorech, které jsou složeny ze senzoru a vyčítacího čipu. V praktické části byly proměřeny charakteristiky testovacích struktur vyčítacího ...
 • Studium produkce jetů na urychlovači RHIC 

  Autor: Kocmánek Martin; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Chaloupka Petr
  Veľa súčasných experimentov časticovej fyziky sa zameriava na výskum novej formy silne interagujúceho média nazvaného kvark-gluónová plazma (QGP). Kvark-gluónová plazma je veľmi horúca a hustá jadrová hmota pozostávajúca ...
 • Měření spekter nabitých částic na LHC při těžišťové energii 13TeV 

  Autor: Nechanský Filip; Vedoucí práce: Kepka Oldřich; Oponent práce: Bielčík Jaroslav
  Měření spekter nabitých částic je provedeno při těžišťové energii 13 TeV na experimentu ATLAS. Je to inkluzivní měření zaměřené na rychlé porovnání částicové aktivity mezi daty a teoretickými modely. Data jsou získána s ...

Zobrazit další