Collections in this community

Recent Submissions

 • Řešitelné modely v kvazi-hermitovské kvantové mechanice 

  Author: David Kramár; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Uvažujeme jednorozměrný jednoparametrický PT-symetrický operátor Hα, pro který studujeme existenci podobnostní transformace na samosdružený operátor v závislosti na reálném parametru α. Odvodíme, pro které hodnoty parametru ...
 • Spektrální analýza zakřivených metamateriálů 

  Author: Tomáš Faikl; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Tušek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Některé metamateriály mají záporný index lomu a mohou vytvářet nevšední optické efekty. Tato práce se zabývá operátory vyskytující se v operátorovém přístupu k popisu metamateriálů. Nejprve odvodíme operátory z kvazistatické ...
 • Variace na harmonické téma 

  Author: Lukáš Vácha; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Štampach František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá lineárním harmonickým oscilátorem v klasické a zejména v kvantové mechanice. Dále zkoumá kvantově-mechanické modely s podobným potenciálem.Obsahuje také řešení spekter těchto modelů, jejich vlastnosti ...
 • Konstrukce počátečních dat pro časový vývoj Einsteinových rovnic 

  Author: Jakub Petříček; Supervisor: Schmidt Josef; Opponent: Zatloukal Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Existuje jen málo analytických řešení Einsteinových rovnic. Při zkoumání naprosté většiny astrofyzikálně zajímavých situací se při jejich řešení proto musíme uchýlit k aproximačním metodám. V takových případech, kdy je ...
 • Formulace Einsteinových rovnic pro numerickou relativitu 

  Author: Vít Beneš; Supervisor: Schmidt Josef; Opponent: Hlavatý Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Po zavedení aparátu diferenciální geometrie je provedena foliace prostoročasu na prostorupodobné nadplochy a je zavedena vnější křivost spolu s prostorovou metrikou. Z projekcí Riemannova tenzoru jsou odvozeny Codazziho, ...
 • Kvantové počítání na současných kvantových počítačích 

  Author: Ludvík Cigna; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Potoček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato práce se zabývá problematikou kvantového počítání. To má potenciál překonat hranice efektivní řešitelnosti problémů stanovené klasickým pojetím informatiky. Začátek je věnován shrnutí základních konceptů kvantové ...
 • Kategorie Courantových algebroidů 

  Author: Michael Píro; Supervisor: Vysoký Jan; Opponent: Jurčo Branislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá Courantovými algebroidy a jejich morfizmy. Cílem bylo prozkoumat podmínky, které musí tyto morfizmy splňovat, aby mohly spolu s algebroidy tvořit kategorii. V první části jsou zavedeny ...
 • Role Weylovy symetrie v raných fázích vývoje vesmíru 

  Author: Kamil Mudruňka; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Znojil Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Weylova gravitace je alternativní teorií k Einsteinově obecné teorii relativity, jež navíc předpokládá invarianci vůči Weylově škálové transformaci. V této práci se seznámíme s předpověďmi klasické Weylovy gravitace, zejména ...
 • Konstrukce a zprovoznění detektoru FDD 

  Author: Vojtěch Zabloudil; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Chaloupka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Detektor ALICE prochází zásadními vylepšeními pro následující běhy 3 a 4 (Run 3 a Run 4) během druhé dlouhé odstávky (Long Shutdown 2). Tato práce představuje nově přidaný Dopředný Difrakční Detektor (FDD) pokrývající ...
 • Azimutální asymetrie v koherentní J/Psi fotoprodukci na experimentu ALICE 

  Author: Sára Haidlová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Bielčíková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Jeden z nejvíce studovaných problémů v kvantové chromodynamice je distribuce gluonů ve struktuře hadronů a jejich chování. Tyto distribuce mohou být studovány za použití ALICE na LHC pomocí exkluzivní J/psi fotoprodukce. ...
 • Aplikace relativistické dynamiky tekutin pro popis srážek těžkých iontů 

  Author: Tomáš Poledníček; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Šafařík Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Srážky těžkých iontů nám umožňují vytvořit a zkoumat hmotu, která existovala několik mikrosekund po velkém třesku. Tato exotická tekutina se nazývá kvark-gluonové plazma (QGP) a patří k hlavním směrům výzkumu v částicové ...
 • Charakterizace plazmových vln generovaných intenzívními laserovými impulzy 

  Author: David Gregocki; Supervisor: Mašlárová Dominika; Opponent: Nejdl Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Dosiahnutie generácie vysoko intenzívnych laserových impulzov umož- ňuje v dnešnej dobe vytvorenie urýchľovača častíc s vysokými gradientmi poľa, a teda s kompaktným a veľmi účinným urýchľovaním v porovnaní s konvenčnými ...
 • Měření délky elektronového svazku urychleného laserem generovanými plazmovými vlnami 

  Author: Patrik Puškáš; Supervisor: Mašlárová Dominika; Opponent: Nejdl Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Bakalárska práca je venovaná návrhu diagnostiky tvaru ultrakrátkeho elektrónového zväzku urýchleného pomocou brázdových vĺn v plazme za využitia vysokointenzívneho laserového impulzu. V práci je zhrnutá základná teória ...
 • Koherentní efekty v rozptylu světla na souborech několika atomů 

  Author: Daniel Babjak; Supervisor: Slodička Lukáš; Opponent: Opatrný Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  V tejto práci sa zaoberáme možnosťami zefektívnenia a kontroly fluorescencie emitovanej z jednotlivých atómov a malých atomárnych súborov s využitím priestorovej smerovosti svetla rozptýleného na kontrolovateľných priestorových ...
 • Energetická závislost hadronové struktury v rámci kvantové chromodynamiky 

  Author: Radim Dvořák; Supervisor: Čepila Jan; Opponent: Broz Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato práce se věnuje popisu struktury hadronů a její závislosti na energii srážky. Studium struktury hadronů je realizováno pomocí procesu produkce vektorových mezonů v přiblížení barevného dipólu. V práci jsou vypočítány ...
 • Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů 

  Author: Pavel Špíšek; Supervisor: Mrázek Jaromír; Opponent: Burjan Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Byly předloženy některé koncepty z oblasti jaderné astrofyziky a diskutována některá charakteristická prostředí nukleosyntézy a základní procesy v nich probíhající. Popsány byly některé základní používané termíny jako ...
 • Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory 

  Author: Karolína Syrokvaš; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Hejbal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Hmotnostní spektrum patří mezi nejdůležitější pozorovatelné veličiny ve studiu původu vysokoenergetického (nad 1018 eV) kosmického záření. Tyto primární částice interagují s atmosférickými jádry a vytváří rozsáhlé spršky ...
 • Pokročilá rekonstrukce vertikální pozice plazmatu na tokamaku Golem 

  Author: Adéla Kubincová; Supervisor: Kudláček Ondřej; Opponent: Grover Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Při tokamakovém výboji často dochází k nežádoucím pohybů plazmatického prstence. Ty určujeme pomocí diagnostik a filtrů, které odstraní šum z naměřených dat. Jedním z těchto filtrů je právě Kalmanův filtr (KF), schopný ...
 • Měření elektronové teploty pomocí kolejnicové sondy na tokamaku GOLEM 

  Author: Jiří Malinak; Supervisor: Adámek Jiří; Opponent: Tichý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Bakalářská práce se věnuje problematice měření parametrů okrajového plazmatu novým typem sondy, takzvanou kolejnicovou (rail) sondou. Výhodou této sondy je, že díky své konstrukci dokáže odolat i extrémně vysokým tepelným ...
 • PlasmaLab at CTU - Magnetická diagnostika 

  Author: Ondřej Bareš; Supervisor: Brotánková Jana; Opponent: Kovařík Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce se zabývá provedením prvního měření na laboratorní úloze Magnetického stendu. Tato úloha byla vytvořena pro seznámení studentů s magnetickou diagnostikou, typickou pro zjišťování polohy plazmatu v zařízeních s ...

View more