Recent Submissions

 • Studium vlastností horké a studené jaderné hmoty na experimentu STAR 

  Author: Kubát Jakub; Supervisor: Rusňáková Olga; Opponent: Kopečná Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
  Relativistický srážeč těžkých iontů (RHIC) v americké Brookhavenské národní laboratoři (BNL) je navržen pro srážení těžkých iontů při velmi vysokých energiích. To umožňuje pomocí detektorů, jako je například STAR, studovat ...
 • Optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů ve srážkách d/p+Au. 

  Author: Truhlář Tomáš; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Smolík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
  V ultra-relativistických srážkách těžkých iontů může vznikat hustá jaderná hmota nazývaná kvark-gluonové plazma. Těžké kvarky vznikají v raném stádiu těchto srážek. Z tohoto důvodu jsou vhodnou sondou ke studiu kvark-gluonového ...
 • Symetrie superintegrabilních systémů 

  Author: Kubů Ondřej; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Hlavatý Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
  V této práci zkoumám vztah mezi bodovými a d theta-symetriemi a integrály pohybu (IP) v Lagrangeově i Hamiltonově formalismu klasické mechaniky. K tomu účelu využívám formulaci klasické mechaniky využívající Cartanovu ...
 • Modifikace supersonické trysky pro urychlování v brázdovém poli laseru s kontrolovaným vstřikováním elektronů 

  Author: Eremenko Ekaterina; Supervisor: Nevrkla Michal; Opponent: Hübner Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
  V práci je provedeno měření hustoty plynu nad supersonickou tryskou pomocí Mach-Zehnderova interferometru. Tryska je využívána pro experimenty laserového urychlovače částic v plazmatu na ELI-Beamlines. Bylo demonstrováno ...
 • Efekty chladné jaderné hmoty v proton-jaderných srážkách na urychlovačích RHIC a LHC 

  Author: Štorek Jaroslav; Supervisor: Rusňáková Olga; Opponent: Šimko Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
  V práci jsou na úvod shrnuty nejdůležitější pilíře standardního modelu společně s podrobnějším popisem mezonů kvarku b, Upsilonů Υ. Po zavedení základních pojmů fyziky vysokých energií, především však modifikačního faktoru ...
 • Ortogonální souřadné systémy a superintegrabilní modely 

  Author: Němec Filip; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Novotný Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
  Uvažujeme Hamiltonovu-Jacobiho rovnici hamiltoniánu, který závisí na hybnostech polynomiálně a nejvýše kvadraticky. Formálně taková úloha připomíná kvadriku.Proto se pokusíme odhalit souvislost mezi převodem kvadriky do ...
 • Metody a aplikace konformní gravitace 

  Author: Filipov Lukáš; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Jakubský Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato práce se zabývá dvěma rozdílnými teoriemi gravitace, Einsteinovou obecnou teorií relativity a Weylovou teorií gravitace. Obsahuje přehled diferenciální geometrie a formulaci obecné teorie relativity a konformní teorie ...
 • Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS 

  Author: Grof Matyáš; Supervisor: Vondráček Petr; Opponent: Böhm Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Termografie je jedním z odvětví výzkumu termojaderné fúze v současnosti. S technologickým pokrokem, který umožnil výrobu dostatečně výkonných infrakamer, se začala termografie na tokamacích rozvíjet. Jedná se o mladý obor. ...
 • Studium top kvarku v experimentu ATLAS 

  Author: Zaplatílek Ota; Supervisor: Taševský Marek; Opponent: Hubáček Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
  Tato diplomová práce pojednává o vlastnostech top kvarku, zvláště pak o měření párové produkce top-antitop v plně hadronovém kanále při těžištové energii 13 TeV v proton-proton srážkách na experimentu ATLAS. Měření využívá ...
 • Relativistická transparence pevných terčů a její využití pro zvýšení kontrastu ultra-intenzivního laserového impulsu 

  Author: Kulkov Sergei; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Limpouch Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem této práce je prozkoumat jev relativistické transparence pevných terčů při interakcích laserového záření s plazmatem pomocí 1D simulací. V práci je shrnutí teorie popisující interakce laserového záření s plazmatem. ...
 • Od vzniku prvků k výzkumu chemického složení meziplanetární hmoty 

  Author: Křivková Anna; Supervisor: Ferus Martin; Opponent: Krůs Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  První část této bakalářské práce je věnována vzniku prvků od nukleogeneze velkého třesku přes termojadernou fúzi ve hvězdách až k výbuchu supernovy. Dále jsou vysvětleny základní principy formování prvních minerálů v okolí ...
 • Měření základních parametrů okrajového plazmatu pomocí kombinované ball-pen a Langmuirovy sondy na tokamaku GOLEM 

  Author: Mácha Petr; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Jiráková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato práce se zabývá měřením základních parametrů okrajového plazmatu a kalibrací ball-pen sondy na tokamaku GOLEM. V první části je čtenáři poskytnut teoretický úvod do teorie plazmatu a fyziky tokamaků, se zaměřením na ...
 • Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů 

  Author: Uchytil Josef; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Bydžovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
  Počty částic produkované v ultrarelativistických jaderných srážkách jsou dobře popsány statistickým modelem. V tomto modelu závisí výtěžky na teplotě a chemickém potenciálu. Statistická fyzika však dokáže předpovědět i ...
 • Charakteristika polovodičových detektorů pro vesmírné aplikace 

  Author: Kabátová Anežka; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Boháčová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
  Tato práce se zabývá charakterizací monolitického křemíkového detekčního čipu X-CHIP03, který je určený pro zobrazovací a dozimetrické aplikace v kosmickém prostředí. V práci je podrobně popsáno kosmické prostředí a jeho ...
 • Simulace odezvy polovodičových pixelových detektorů 

  Author: Vaculčiak Matěj; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kupčo Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
  Předmětem práce je simulace detektoru kosmického ionizujícího záření SXRM a v něm použitého detekčního čipu SpacePix s následnou analýzou získaných dat a návrhy optimalizace detekčního uspořádání komponent. Primární oblastí ...
 • Studium produkce mezonu D ve srážkách Au+Au 200 GeV na experimentu STAR 

  Author: Líčeník Robert; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Bombara Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
  Hlavním cílem této práce je studium produkce půvabných mezonů ve vysokoenergetických srážkách těžkých iontů, během nichž vzniká kvark-gluonové plazma. Půvabné mezony jsou vytvářeny na počátku srážky, procházejí celým vývojem ...
 • Fotoprodukce vektorových mezonů J/Psi v ultraperiferálních srážkách Pb-Pb 

  Author: Martínez Gajdošová Zuzana; Supervisor: Broz Michal; Opponent: Mereš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
  Jedna z mnoha otevřených otázek současné QCD je přı́čina jevu jaderného stı́něnı́. Abychom mohli porozumět tomuto jevu, je důležité studovat gluonové distribuce v jádře při malém x. Existuje mnoho různych modelů, snažı́cı́ch ...
 • Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií 

  Author: Raskina Valentina; Supervisor: Křížek Filip; Opponent: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
  Experiment ALICE v CERN plánuje inovovat svůj vnitřní dráhový detektor. S tímto projektem je spojena celá řada testovacích studií, kdy se sleduje radiační odolnost různých částí nového detektoru (např. FPGA, kabely, ...). ...
 • Tomografická rekonstrukce profilu vyzařování plazmatu na tokamaku GOLEM 

  Author: Leitl Bořek; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Weinzettl Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato práce je věnována zavádání nové diagnostiky - detekce záření pomocí AXUV detektorů do systému tokamaku GOLEM. Pro dva nové detektory AXUV20ELG byly vyrobeny transimpedanční zesilovače, detektory následně prostorově ...
 • Diagnostika supratermálních elektronů na tokamaku COMPASS pomocí EC emise 

  Author: Farník Michal; Supervisor: Urban Jakub; Opponent: Preinhaelter Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato práce se zabývá diagnostikou elektronové cyklotronové emise ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS. Cílem bylo na základě simulací navrhnout finální design radiometru pro měření ubíhajících elektronů. Tato diagnostika ...

View more