Collections in this community

Recent Submissions

 • Jaderná hmota v extremních podmínkách 

  Author: Michaela Svěráková; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Bendová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Kvark-gluonové plazma (QGP) je extrémním stavem hmoty, který může vznikat při velkých hustotách a teplotách v ultra-relativistických srážkách těžkých jader. Zkoumání jeho vlastností a vývoje umožňuje získávat informace o ...
 • Návrh a optimalizace femtosekundového elektrostatického elektronového děla 

  Author: Zdeněk Vostřel; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Myška Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Cílem této práce je návrh femtosekundového elektrostatického elektronového děla a studium vlastností produkovaného svazku po průchodu fokusační aparaturou. Navrhované zařízení má silný potenciál sloužit jako samostatný ...
 • Měření multiplicity v pp srážkách v rámci experimentu ALICE během LHC Run 3 

  Author: Helena Hesounová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Křížková Gajdošová Katarína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Na Velkém hadronovém urychlovači (LHC) byl v březnu, po více než tří letém období Long Shutdown 2, spuštěn Run 3. Experiment ALICE v CERNu byl za tuto dobu upgradován. Získal vylepšené detektory a nový software na analýzu ...
 • Přesnost a preciznost měrek vakua 

  Author: Petra Holejšovská; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Fuková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kalibrace vakuových měrek. Nejprve jsou uvedeny nejdůležitější pojmy a vztahy, se kterými budeme v této práci dále pracovat. Poté pojednává o nejdůležitějších druzích vakuových ...
 • Charakterizace, optimalizace a využití kapilárního výbojového XUV laseru pro simulaci poškození materiálů vystavených současně ionizujícímu a neionizujícímu záření 

  Author: Jakub Bulička; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Wild Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Tato práce se zabývá možnými mechanismy současného působení ionizujícího a neionizujícího záření v pevných látkách. Nejdříve jsou zde popsány a zhodnoceny výsledky dřívějších experimentů publikovaných jinými autory. Pro ...
 • Experimentální výzkum fúzních reakcí v pinčovém plazmatu 

  Author: Vojtěch Juráš; Supervisor: Klír Daniel; Opponent: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Tato práce se zabývá výzkumem neutronové a protonové emise pinčového plazmatu na aparatuře PFZ-200. Popisuje teorii fúzních DD reakcí a mechanismus jejich produkce. Dále se věnuje různým konfiguracím z-pinčů a jejich využití ...
 • Implementace tomografické inverze na tokamaku GOLEM 

  Author: Jakub Chlum; Supervisor: Svoboda Jakub; Opponent: Imríšek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá tomografií viditelného záření tokamakového plazmatu a její implementací na tokamak GOLEM. Součástí práce je teoretický souhrn ohledně vyzařování plazmatu v tokamacích ve viditelné oblasti ...
 • Energetické ztráty nabitých částic v plazmatu a v tzv. warm dense matter 

  Author: Petr Pokorný; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Vícha Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Cílem této práce je představit dosavadní teoretické poznatky o energetických ztrátách nabitých částic v klasické chladné látce, v plazmatu a tzv. warm dense matter. Na základě takto získaných teoretických poznatků určit ...
 • PlasmaLab - Rezonanční dutina 

  Author: Daniel Švorc; Supervisor: Brotánková Jana; Opponent: Farník Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Tato práce se zabývá aparaturou Rezonanční dutina v PlasmaLabu@CTU. V práci je popsáno teoretické elektromagnetické pole rezonančních módů dutiny a jejich rezonanční frekvence. Elektromagnetické pole je poté generováno a ...
 • Vlastnosti obrazů v gravitačním čočkování 

  Author: Nicola Trakslová; Supervisor: Heyrovský David; Opponent: Horák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Při gravitačním čočkování dochází k odklonu paprsků ze vzdáleného zdroje světla vlivem gravitace jiného astrofyzikálního objektu ležícího v jeho popředí. V předložené práci jsme po uvedení základních principů gravitačního ...
 • Kvantové systémy se smíšenou dimenzionalitou 

  Author: Jiří Kolář; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Lotoreichik Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce se zabývá řešením problému spektrální teorie lineárních diferenciálních operátorů na Hilbertově prostoru kvadraticky integrabilních funkcí. Účelem je přiřadit fyzikální interpretaci vlastním číslům. Bude se ...
 • Fyzikální aspekty finančních trhů 

  Author: David Dobáš; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Korbel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
  Finanční trhy jsou komplexní systémy s mnoha analogiemi ve fyzice. V této práci se v první řadě věnujeme některým principům finančních trhů a jejich srovnáním se zákony termodynamiky. Následně se detailněji zabýváme ...
 • Kvantové systémy se smíšenou dimensionalitou 

  Author: Adam Gottfried; Supervisor: Exner Pavel; Opponent: Lotoreichik Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
  V této práci se zabýváme kvantovými systémy kombinujícími dimenze jedna a tři. Konkrétně se zabýváme systémem složeným z polopřímky a poloprostoru a systémem složeným z konečné třídimenzionální variety, ke které jsou ...
 • Kvazi-relativistická kvantová částice na kružnici s komplexním magnetickým polem 

  Author: Jan Havel; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Znojil Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
  Uvažujeme kvazi-relativistickou kvantovou částici na kružnici s komplexním magnetickým polem. Nejprve vyšetříme její hybnost s reálným a komplexním vektorovým potenciálem. Pomocí hybnosti získáme pro reálný potenciál ...
 • Nehermitovská kvantová mechanika v atomové a laserové fyzice 

  Author: Jakub Vaniš; Supervisor: Šindelka Milan; Opponent: Zamastil Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
  V této práci zkoumáme oblast teoretické fyziky známou jako nehermitovská kvantová mechanika (NHQM) a diskutujeme její aplikaci při popisu interakce atomů s laserem slabé intenzity a vzniku tzv. nehermitovské degenerace. ...
 • Studium závislosti produkce Upsilon mezonů na multiplicitě nabitých částic v p+p srážkách měřených na experimentu STAR 

  Author: Jakub Češka; Supervisor: Kosarzewski Leszek; Opponent: Rybář Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Studium závislosti výtěžku kvarkonií na multiplicitě nabitých částic slouží k pochopení produkčních mechanismů kvarkonií, zlepšení modelů jejich produkce a zkoumání propojení mezi tvrdými a měkými procesy. Tato práce ...
 • Globální polarizace hyperonů v energetickém skenu svazků na STARu 

  Author: Ondřej Lomický; Supervisor: Trzeciak Barbara Antonina; Opponent: Faltová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Vysokoenergetické jádro-jaderné srážky mohou zformovat horké a husté skupenství hmoty, takzvané kvark-gluonové plazma. Tyto malé třesky jsou studovány v Brookhavenské národní laboratoři a CERNu. Studie odhalily, že ...
 • Příčná expanze v jaderných srážkách na RHIC BES 

  Author: Jakub Štěrba; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Nahrgang Marlene
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Během srážek těžkých iontů vzniká velmi horká silně interagující hmota, která při dostatečné energii může přejít do stavu kvark-gluonového plazmatu. Na počátku srážky je energie rozdělena nerovnoměrně a jelikož se vzniklá ...
 • Podélné profily atmosférických spršek kosmického záření nejvyšších energií pozorované na Observatoři Pierra Augera 

  Author: Nikolas Denner; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Nosek Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Alternativní přístupy k rekonstrukci dat nasbíraných pomocí fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera mají potenciál rozšířit počet detekovaných spršek kosmického záření. Toto rozšíření má obzvlášť velký význam ...
 • Využití hlubokého strojového učení pro studium mionové složky kosmického záření v signálech z povrchového detektoru Observatoře Pierra Augera 

  Author: Margita Majerčáková; Supervisor: Boháčová Martina; Opponent: Glombitza Jonas
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Táto práca sa zaoberá aplikáciou strojového učenia na určenie miónovej zložky signálu detekovaného vodnými Čerenkovovými detektormi Observatória Pierra Augera. Množstvo miónov v spŕške kozmického žiarenia je jedným z ...

View more