Now showing items 1-20 of 1780

  • Optimalizace výpočetních metod makromolekulární krystalografie při studiu biotechnologických proteinů 

   Author: Martin Malý; Supervisor: Kolenko Petr; Opponent: Obšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-27)
   Práce se zabývá optimalizací metod makromolekulární krystalografie a jejich aplikací. Program PAIREF slouží k určení optimálního rozlišení difrakčních dat pro řešení krystalových struktur makromolekul. Strukturně-funkční ...
  • Modelování chování štěpných produktů uvnitř kontejnmentu tlakovodních reaktorů při haváriích s únikem chladiva 

   Author: Adam Kecek; Supervisor: Macek Jiří; Opponent: Sajdl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-23)
   Předkládaná práce se zabývá modelováním šíření štěpných produktů uvnitř kontejnmentu tlakovodních reaktorů při haváriích s únikem chladiva s cílem určit zdrojový člen. V rámci práce jsou podrobně popsána legislativní ...
  • Studium reálné struktury laserových návarů ocelí 

   Author: Karel Trojan; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Mikula Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-08)
   Reálná struktura je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují chování výrobku, zejména jeho únavovou životnost. Cílem práce bylo popsat pomocí různých difrakčních metod vliv laserového navařování na reálnou ...
  • Jaderná hmota v extremních podmínkách 

   Author: Michaela Svěráková; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Bendová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Kvark-gluonové plazma (QGP) je extrémním stavem hmoty, který může vznikat při velkých hustotách a teplotách v ultra-relativistických srážkách těžkých jader. Zkoumání jeho vlastností a vývoje umožňuje získávat informace o ...
  • Optimalizace depozičních parametrů tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO připravených pomocí IJD 

   Author: Michal Jůza; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Hlavním cílem této bakalářské práce byla optimalizace depozičních parametrů pro přípravu vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO pomocí metody IJD s přihlédnutím k využití v průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny ...
  • Návrh a optimalizace femtosekundového elektrostatického elektronového děla 

   Author: Zdeněk Vostřel; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Cílem této práce je návrh femtosekundového elektrostatického elektronového děla a studium vlastností produkovaného svazku po průchodu fokusační aparaturou. Navrhované zařízení má silný potenciál sloužit jako samostatný ...
  • Měření multiplicity v pp srážkách v rámci experimentu ALICE během LHC Run 3 

   Author: Helena Hesounová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Křížková Gajdošová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Na Velkém hadronovém urychlovači (LHC) byl v březnu, po více než tří letém období Long Shutdown 2, spuštěn Run 3. Experiment ALICE v CERNu byl za tuto dobu upgradován. Získal vylepšené detektory a nový software na analýzu ...
  • Studium přednostní orientace lastur mlžů pomocí difrakčních metod 

   Author: Leonard Valko; Supervisor: Kučeráková Monika; Opponent: Čapek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Jedným z cieľov tejto práce bolo vysvetliť základnú teóriu o neutrónovej fyzike a neutrónovej difrakcii. Experimentálna časť práce sa bola sústredená na určenie kryštalografickej štruktúry ulít mäkkýšov nesúcich názov ...
  • On-line separace cyklotronových homologů transaktinoidů 

   Author: Alice Bulíková; Supervisor: Bartl Pavel; Opponent: Červenák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Transaktinoidy jsou umělé prvky, které se připravují pomocí jaderných reakcí, jejichž výtěžky bývají velmi malé a v kombinaci s velmi krátkými poločasy přeměny transaktinoidů je zkoumání chemického chování těchto prvků z ...
  • Kvantová hydrodynamika popsaná pomocí Langrangeova formalizmu 

   Author: Veronika Rečková; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tato práce se zaměřuje na kvantovou hydrodynamiku jako metodu modelování dynamiky elektronů ve zlatých nanočásticích. Práce se nejprve zabývá odvozením kvantově-hydrodynamických rovnic z Lagrangeovy hustoty. Zvolíme očekávané ...
  • Vývoj softwaru pro energetickou kalibraci pro SuperNEMO detektor 

   Author: Filip Koňařík; Supervisor: Macko Miroslav; Opponent: Dvornický Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tématem práce je vývoj kalibračního softwaru pro detektor SuperNEMO. Detektor SuperNEMO byl navržen k hledání dvojného bezneutrinového beta rozpadu - velmi vzácného procesu za fyzikou Standardního modelu. Energetická ...
  • Integrální metody hraničních prvků pro aplikace v nanofotonice 

   Author: Pavel Holánek; Supervisor: Šiňor Milan; Opponent: Kwiecien Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Numerické metody jsou důležitým nástrojem používaným ve výzkumu nanofotoniky a plazmoniky. Mezi ně se řadí i metody integrální, používané především k simulaci interakce izolovaných struktur s elektromagnetickým polem. V ...
  • Mechanismy urychlování elektronů v předplazmatu hustého terče 

   Author: Marek Vlasák; Supervisor: Babjak Róbert; Opponent: Jirka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Práce se zabývá interakcí vysoce intenzivních laserových pulzů s předplazmatem hustého terče. Předplazma se tvoří samovolně před hustým terčem při dopadu spontánně emitovaného záření, které obvykle předchází hlavnímu pulzu. ...
  • Analýza provozních vlastností malého modulárního reaktoru s pokročilým odolným palivem 

   Author: Ondřej Lachout; Supervisor: Suk Pavel; Opponent: Gren Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tématem bakalářské práce jsou numerické simulace jaderných reaktorů a jejich využívaná zjednodušení při celozónových výpočtech, paliva ATF a neutronická analýza vybraných ATF konceptů v reaktoru NuScale. Chovaní ATF paliv ...
  • Studie využití 3D tisku v jaderné energetice 

   Author: Štěpán Jedlan; Supervisor: Ševeček Martin; Opponent: Čech Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá užitím aditivních metod z kovových materiálů, a to zejména do jaderného průmyslu. Úvodní část práce je věnována rešerši těchto metod, s důrazem na popis metody přímé energetické depozice, a zejména ...
  • Simulace degradace aktivní zóny reaktoru integrálním kódem pro analýzy těžkých havárií MELCOR 

   Author: Štěpán Tichý; Supervisor: Nývlt Sebastian; Opponent: Rýdl Adolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Cílem práce je identifikovat potenciálně významné parametry ovlivňující průběh výpočtové analýzy těžké havárie v kódu MELCOR na modelu jaderného reaktoru VVER-1000 a sledovat vliv těchto parametrů na výsledky--Formou ...
  • Aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového generátoru na rektoru VR-1 

   Author: Jakub Mátl; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tématem bakalářské práce je aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového D-D generátoru na školním reaktoru VR-1. Zaměřuje se na teoretický popis metod měření reaktivity, experimentální aplikaci metody Source-Jerk ...
  • Měření výkonu na školním reaktoru VR-1 

   Author: Jakub Beníšek; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem systému provozního měření výkonu na školním jaderném reaktoru VR-1. Rešeršní i experimentální část práce se zaměřuje výhradně na impulzní režim PMV. Součástí textu je i přehled metod ...
  • Deformace palivových proutků 

   Author: Michal Ešše; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Klouzal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na deformace palivových proutků. Konstrukce a materiály palivových proutků jsou důležité pro zajištění správné funkčnosti i v nepříznivých podmínkách jaderného reaktoru. Podmínky v jaderném ...
  • Přesnost a preciznost měrek vakua 

   Author: Petra Holejšovská; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Fuková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kalibrace vakuových měrek. Nejprve jsou uvedeny nejdůležitější pojmy a vztahy, se kterými budeme v této práci dále pracovat. Poté pojednává o nejdůležitějších druzích vakuových ...