Now showing items 1-20 of 2117

  • Využití regresní analýzy sportovního výkonu pro automatizované dolování dat 

   Author: Vojtěch Zahradník; Supervisor: Mojzeš Matej; Opponent: Jirka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-04)
   Cílem této práce bylo optimalizovat modely regresní analýzy, které by poskytly předpovědi celkových časů závodu na základě sportovních aktivit. Součástí této práce byla i rešerše podobných aplikací na trhu. Práce se opírá ...
  • Návrh soustavy pro vývod kladných iontů z cyklotronu U-120M 

   Author: Tomáš Matlocha; Supervisor: Musílek Ladislav; Opponent: Katovský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
   Disertační práce představuje řešení problému nízké extrakční účinnosti pro kladné ionty na izochronním cyklotronu U-120M. V rámci disertace byla provedena analýza poruchové první harmonické složky magnetického pole a její ...
  • Analýza příčin vzniku shrinku produktů společnosti na základě logistických dat 

   Author: Anna Radová; Supervisor: Plajner Martin; Opponent: Váchová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-04)
   Tato diplomová práce analyzuje příčiny vzniku shrinků a navrhuje postup pro ohodnocení produktů z hlediska jejich náchylnosti ke shrinku a odpisům. Na základě provedené analýzy je navržen obecný postup ke snížení shrinků, ...
  • Kvantifikace akumulované aktivity ze scintigrafických snímků s využitím metody Monte Carlo 

   Author: Soňa Burešová; Supervisor: Dudášová Kateřina; Opponent: Terš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Pro optimalizaci provádění cílené radionuklidové terapie je stěžejní její důsledné plánování a verifikace. K těmto účelům je možné využít fantomová měření a simulační programy založené na metodě Monte Carlo. V rámci této ...
  • Vliv laboratorních chyb na křivky buněčného přežití v radiobiologii 

   Author: Jana Ruschaková; Supervisor: Jelínek Michaelidesová Anna; Opponent: Andrlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Při provádění experimentů v laboratoři může docházet ke vzniku laboratorních chyb. Tyto laboratorní chyby mohou následně ovlivnit výsledky experimentů i jejich interpretaci. Vzhledem k důležitosti výsledků experimentů v ...
  • Postupy stanovení místních diagnostických referenčních úrovní v radiodiagnostice 

   Author: Matěj Krbec; Supervisor: Borovičková Simona; Opponent: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato práce se zabývá problematikou stanovení místních diagnostických referenčních úrovní (MDRÚ). Teoretická část práce popisuje nynější metodu stanovení a revize MDRÚ. Dále obsahuje dozimetrické veličiny, ve kterých jsou ...
  • Vliv rozložení hvězd a hmotností na jejich orbitální rychlosti 

   Author: Zuzana Hodboďová; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Eichler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-04)
   V mé bakalářské práci zkoumám vliv rozložení hvězd v galaxiích na jejich orbitální rychlosti. Na modelech zpracovaných v programu MATLAB demonstruji průběh gravitačních potenciálů, průběh křivek silového pole a průběh ...
  • Webový systém pro testovaní znalostí studentů 

   Author: František Komanec; Supervisor: Vomlel Jiří; Opponent: Martinková Patrícia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-04)
   Tato práce se zabývá tématem adaptivních testů založených na teorii odpovědi na položku a grafických pravděpodobnostních modelech. V rámci teoretického úvodu jsou vysvětleny potřebné základy pro práci s daným tématem, a ...
  • Studium vlivu radiálního elektrického pole na okraji plazmatu na turbulenci a zonální toky v toroidálních fúzních zařízeních 

   Author: Filip Papoušek; Supervisor: Grover Ondřej; Opponent: Seidl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-03)
   Langmuirovy sondy byly použity k měření vlastností okrajového plazmatu v tokamaku GOLEM a stelarátoru TJ-II s důrazem na charakterizaci fluktuací iontového saturovaného proudu. Podmínky na okraji plazmatu byly modifikovány ...
  • Sledování buněčných procesů na časosběrných snímcích z mikroskopu 

   Author: Adam Janich; Supervisor: Šroubek Filip; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato práce se zabývá buněčnou endocytózou, se zaměřením na clathrinové váčky (CCPs) za použití pokročilé mikroskopie Total Internal Reflection Fluorescence - Structured Illumination Microscopy (TIRF-SIM). Představuje ...
  • Charakterizace scintilačních detektorů na tokamaku GOLEM pro studium ubíhajících elektronů 

   Author: Jakub Vinklárek; Supervisor: Čeřovský Jaroslav; Opponent: Ficker Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato práce se zabývá problematikou charakterizace scintilačních detektorů pro studium ubíhajících elektronů. V první části jsou shrnuty principy detekce gamma záření, jeho interakce s scintilačními krystaly, fungování ...
  • Využití regulace výkonu nových jaderných elektráren ke stabilizaci české elektrické sítě 

   Author: Lukáš Novák; Supervisor: Rečka Lukáš; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Diplomová práce je zaměřena na modelování vlivu flexibilního provozu jaderných elektráren na podobu české energetiky a technicko-ekonomické charakteristiky jaderných elektráren. Rešeršní část práce je zaměřena na dvě ...
  • Symetrie faktorových jazyků a bohatost na palindromy 

   Author: Viola Hadjikyriacou; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Cílem této práce je studium nekonečných palindromických slov. Často uvažujeme abecedu {A, C, G, T} a tato volba je motivována strukturou DNA. Nejprve uvedeme potřebnou teorii, v níž je pro nás klíčový pojem obecného ...
  • Kritické teploty v průběhu těžké havárie lehkovodního reaktoru 

   Author: Ondřej Kreč; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Bakalářská práce je zaměřena na popis těžkých havárií lehkovodních reaktorů. Popis je zaměřen na reaktory lehkovodní, přičemž detaily jsou zaměřeny na reaktory VVER-1000 a VVER-440. Práce je rozdělena do 5 kapitol. První ...
  • Problematika zabezpečení malých modulárních reaktorů 

   Author: Jana Vithová; Supervisor: Starý Radovan; Opponent: Horáková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato práce poskytuje ucelený přehled malých modulárních reaktorů (SMR) a zabývá se několika konkrétními typy. Zaměřuje se nejen na technické parametry, ale i na bezpečnostní aspekty, které jsou pro SMR typické. Zkoumá ...
  • Radiografická analýza kosmických mionů v blízkém detektoru experimentu NOvA 

   Author: Vít Jirutka; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Slavíčková Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
   V této diplomové práci jsou shrnuty hlavní vlastnosti kosmického záření, kterému je vystavena planeta Země. Toto záření po interakci s atmosférou generuje různé druhy částic. Jedním z nich jsou i miony. Jedná se o kladně ...
  • Aplikace transformerů pro predikci systémové odchylky v elektrické přenosové soustavě 

   Author: Vojtěch Obhlídal; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Veverka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato práce se zabývá použitím modelů založených na transformerech pro predikci systémové odchylky v elektrické síti. Na začátku je stanoven kontext trhu s elektřinou a přenosové soustavy. Jsou zdůrazněny výzvy, které přináší ...
  • Ocenění vlivu nového jaderného paliva na průběh těžké havárie: simulace JE Temelín kódem ASTEC 

   Author: Ondřej Brhlík; Supervisor: Nývlt Sebastian; Opponent: Kecek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Práce analyzuje vliv přechodu z paliva TVSA-T mod1 na palivo TVSA-T mod2 na průběh těžké havárie. To je provedeno na modelu temelínského jaderného reaktoru typu VVER-1000 s využitím integrálního kódu ASTEC. Práce zahrnuje ...
  • Kinetika reaktoru VR-1 - skoková změna reaktivity 

   Author: Filip Solař; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Losa Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Skoková změna reaktivity je významným jevem, který má dopad na bezpečný provoz jaderných reaktorů. Cílem práce bylo srovnat výsledky získané ze simulací kódu Serpent s výsledky experimentu, který byl uskutečněn na reaktoru ...
  • Cílené slučování názorů zákazníků na základě důvěry 

   Author: Jurij Ružejnikov; Supervisor: Gaj Taťjana; Opponent: Sečkárová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   V této práci zkoumáme, jak racionální agent formuje svůj názor na základě předchozích znalostí, dostupných informací a názorů jiných agentů. Navrhneme metodu účelného míchání názorů agenta a názorů expertů. Popisujeme ...