News

Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation

Collections in this community

Recent Submissions

 • Optimalizace měření nízkých aktivit ve vzorcích atmosférického aerosolu metodou polovodičové spektrometrie záření gama 

  Author: Barbora Vendlová; Supervisor: Hýža Miroslav; Opponent: Johnová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Rostoucí požadavky na citlivost gama spektrometrických měření radioaktivních aerosolů v atmosféře vedou k neustálému zdokonalování měřících postupů. K posouzení citlivosti detekčního systému slouží veličina minimální ...
 • Indukce apoptózy v buňkách meduloblastomu při ozařování v klinických podmínkách na Leksellově gama noži Perfexion 

  Author: Markéta Hurychová; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Falk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Radiobiologii lze využít k získávání nových poznatků pro léčbu nádorových onemocnění. V této práci jsou k tomuto účelu použity nádorové kmenové buňky DAOY meduloblastomu. Je zde představena radioterapie, radiochirurgie a ...
 • Srovnání algoritmů Acuros XB a AAA pro výpočet dávky v oblasti zatížené kovovými artefakty 

  Author: Barbora Dršková; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Koniarová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  V současné době je diskutován rozdíl dvou algoritmů pro výpočet dávky, staršího AAA (analytický anizotropní algoritmus) a nového Acuros XB, pro VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), resp. RapidArc. První část práce ...
 • Predikce pozdní toxicity kritických orgánů po zevní radioterapii prostaty 

  Author: Tomáš Kořínek; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Paluska Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Cílem diplomové práce bylo nalezení parametrů, které vstupují do různých výpočetních modelů, s jejichž pomocí se napočítávají pravděpodobnosti komplikace zdravé tkáně pro daný zdravotní problém charakterizované veličinou ...
 • Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně 

  Author: Pavliková Tatiana; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Koláček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Nerovnomerný rast mandibuly, spôsobený jednostrannou hyperpláziou kondyly, vedie k jej asymetrii. Súčasným svetovým štandardom, pre diagnostiku kondýl, je využitie scintigrafie kostí pomocou jednofotónovej emisnej výpočtovej ...
 • Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET 

  Author: Keňová Alena; Supervisor: Dostálová Petra; Opponent: Trnka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
  Představená práce shrnuje principy pozitronové emisní tomografie a přibližuje užívané rekonstrukční metody. Je diskutován vliv technik Point Spread Function a Time of Flight na výslednou kvalitu obrazu. Jako součást práce ...
 • Plánování protonové léčby s využitím dual energy CT 

  Author: Fořtová Marie; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Michaelidesová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce popisuje princip DECT skeneru, různé technické realizace DECT a možnosti jeho využití v klinické praxi. Dále se práce zabývá stechiometrickou kalibrací kV CT a MV CT. Pro modalitu DECT je popsána Zhuova metoda ...
 • Použití ArcCheck detektoru ke QA klinického lineárního urychlovače 

  Author: Davídková Eva; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Končeková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem vybraných národních a mezinárodních doporučení v radioterapii se zaměřením na provádění pravidelných kontrol kvality lineárních urychlovačů. Práce uvádí přehled přístupů jednotlivých ...
 • Zabezpečení jakosti v digitální mamografii 

  Author: Hamáčková Lucie; Supervisor: Škrdla Jiří; Opponent: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato práce je zaměřena na zabezpečování jakosti na pracovištích digitální mamografie, konkrétně na mamografickém pracovišti Oddělení radiodiagnostiky v Thomayerově nemocnici v Praze. Jejím cílem je získat ucelenou představu ...
 • Dual energy CT - klinické aplikace a související radiační zátěž pacientů 

  Author: Balogová Zdenka; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Daníčková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Cieľom tejto práce je predstaviť dual energy CT, technické riešenia a klinické aplikácie tejto diagnostickej metódy. Ďalej táto práca s použitím softvéru ImpactDose stanovuje efektívnu dávku pacientom pri DECT vyšetrení ...
 • Využití iterativní rekonstrukce CT obrazu v klinické praxi 

  Author: Kozák David; Supervisor: Ptáček Jaroslav; Opponent: Súkupová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce je zaměřena na metody iterativní rekonstrukce. Cílem bylo popsat proces iterativní rekonstrukce obrazu, dále výhody iterativního přístupu a případná úskalí. Nejdríve byl podán přehled základních matematických ...
 • Validace výpočtu dávkové distribuce na CT obrazech generovaných z obrazů MR 

  Author: Brátová Iva; Supervisor: Paluska Petr; Opponent: Novotný Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Cílem této práce je zhodnocení ozařovacích plánů na sCT (též označováno jako CT-like obrazy nebo pCT), jež byly generovány na základně snímků z MR. Hodnoceny byly plány 10 pacientů, kteří podstoupili léčbu rakoviny prostaty ...
 • Dozimetrické efekty způsobené přítomností stolu a fixačních pomůcek v radioterapii 

  Author: Šípová Šárka; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Trojková Darina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Práce se zabývá dozimetrickými efekty způsobenými přítomností externích zařízení jako jsou terapeutický stůl a fixační pomůcky. Experimentální část práce spočívá v odhadu vlivu přítomnosti terapeutického stolu na zeslabení ...
 • Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic 

  Author: Hrabovský Jakub; Supervisor: Otáhal Břetislav; Opponent: Veselský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento problém minimalizovat díky ...
 • Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny 

  Author: Vágner Petr; Supervisor: Urban Tomáš; Opponent: Šolc Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  V práci jsou stručně popsány nejvýznamnější jaderné havárie, zejména nehody elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, spolu s inventářem radionuklidů uniklých následkem těchto nehod do životního prostředí. V návaznosti na to ...
 • Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů 

  Author: Odložilík Boris; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Urychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy ...
 • Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr 

  Author: Pisarčík Ondrej; Supervisor: Jílek Karel; Opponent: Thinová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria a scintilačná gama ...
 • Odezva neurálních kmenových buněk na ionizující záření 

  Author: Cupal Lukáš; Supervisor: Michaelidesová Anna; Opponent: Andrlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Diplomová práce se zaměřuje na odezvu neurálních kmenových buněk (NSC) na ionizující záření. Tyto buňky, nacházející se hlavně v mozku v subventrikulární zóně a v subgranulární zóně hipokampu, se vyznačují různým fenotypem ...
 • Optimální nízkopozaďové stínění pro polovodičovou spektrometrii gama 

  Author: Vendlová Barbora; Supervisor: Dragounová Lenka; Opponent: Johnová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
  Bakalářská práce se v teoretické části soustředí na nízkopozaďovou spektrometrii gama se zaměřením na zdroje pozadí a metody jak od nich detektor odstínit. Následně porovná nízkopozaďové laboratoře, podzemní i povrchové, ...
 • Nekrózy mozku způsobené radioterapií 

  Author: Poráková Kateřina; Supervisor: Michaelidesová Anna; Opponent: Bláha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
  Radioterapie je účinnou léčbou nádorů v oblasti hlavy a krku. K porozumění radioterapie jsou důležité poznatky z radiobiologie. Radiační nekróza mozku je značnou vedlejší komplikací po léčbě nádorů radioterapií. Diagnostika ...

View more