Novinky

Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza 

  Autor: Prokeš, Radek; Trojek, Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, 2018)
 • Scintilátory pro dozimetrii protonového svazku 

  Autor: Stržínek Robin; Vedoucí práce: Marek Tomáš; Oponent práce: Linhart Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Práce pojednává o scintilačních detektorech a jejich potenciálnímu využití pro dozimetrii terapeutického protonového svazku. V první části je popsáno použití protonů v terapii a specifika měření absorbované dávky společně ...
 • Použití radioaktivního uhlíku C-9 v radioterapii 

  Autor: Šlegl Jakub; Vedoucí práce: Ploc Ondřej; Oponent práce: Trojková Darina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
  C-9 je považován za možnou alternativu k hadronové terapii C-12. V současné době zkoumaná potenciální výhoda této metody spočívá v beta-rozpadu iontu C-9 s následnou emisí dvou alpha-částic a jednoho protonu s dosahy ...
 • Měření charakteristik iontových svazků generovaných lasery pomocí metody doby průletu 

  Autor: Odložilík Boris; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Pšikal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  V úvodní části této bakalářské práce je popsána základní struktura ELI spolu s hlavními výzkumnými centry a oblastmi výzkumu, na které se tyto centra zaměřují. Dále jsou zmíněny základní principy urychlování částic (zejména ...
 • Porovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazku 

  Autor: Cupal Lukáš; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Horová Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  Bakalářská práce se zaměřuje na klinické a časové porovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazku (IMRT). Zatímco optimalizace fluence záření v plánovacím systému Eclipse je pro ...
 • Zkoušky provozní stálosti pro CT simulátor 

  Autor: Závadská Nikola; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Novák Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
  V práci jsou uvedeny základní principy radioterapie a popis CT simulátoru. Dále je v práci rozebrán systém zkoušek provozní stálosti pro CT simulátor (ZPS) zpracovaných podle amerického doporučení AAPM TG ? 66. Na základě ...
 • Stereotaktická radioterapie plicních tumorů se zaměřením na volbu bezpečnostních lemů 

  Autor: Hrabovský Jakub; Vedoucí práce: Otáhal Břetislav; Oponent práce: Trojková Darina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  V této práci jsou teoreticky popsány základní principy radioterapie. Jsou definovány bezpečností lemy, je rozebrána problematika build up efektu, jsou charakterizovány jednotlivé radioterapeutické metody a jejich vliv na ...
 • Využití range-shifteru v protonové radioterapii 

  Autor: Štika Jan; Vedoucí práce: Urban Tomáš; Oponent práce: Navrátil Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
  Energetická modulace svazku umístěná za cyklotronem umožňuje měnit energii primárního svazku od cca 230 MeV do cca 110 MeV. V případě, že je alespoň část cílového objemu v měkké tkáni uložena v hloubce menší než 9 cm (dosah ...
 • Celotělové počítače a jejich kalibrace 

  Autor: Jurášková Karolína; Vedoucí práce: Vrba Tomáš; Oponent práce: Průša Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
  Práce se zabývá celotělovými počítači a systémy pro in vivo detekci do těla přijatých radionuklidů. První část práce se věnuje detektorům, které se pro tato zařízení používají. Jsou zde popsány scintilační a polovodičové ...
 • Monitor svazku těžkých nabitých částic a přenosný, tkáňově ekvivalentní submikrodozimetr 

  Autor: Novotný Pavel; Vedoucí práce: Linhart Vladimír; Oponent práce: Nikl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
  Tato práce se zabývá vývojem zařízení pro měření prostorového profilu svazku těžkých nabitých částic. Experimentálně byla ověřena funkčnost zobrazovacího systému, využívajícího tenký scintilátor monitorovaný pomocí CCD ...
 • Stanovení základních fyzikálních a dozimetrických parametrů detektoru PTW microDiamond Type 60019 a jeho aplikace v dozimetrii malých polí 

  Autor: Paštyková Veronika; Vedoucí práce: Novotný Josef; Oponent práce: Kindlová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
  Práce se zabývá problematikou dozimetrie malých fotonových polí, která se v souvislosti s technologiemi stereotaktické radioterpie a radiochirurgie stává v současnosti velmi aktuální. Kromě obecných informací souvisejících ...
 • Problematika stanovení a verifikace kontaminace štítné žlázy pracovníků na oddělení nukleární medicíny s terapií 131I 

  Autor: Siková Lenka; Vedoucí práce: Solný Pavel; Oponent práce: Zimák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
  Cílem této práce je shrnutí problematiky kontaminace štítné žlázy u zaměstnanců na oddělení nukleární medicíny s terapií 131I. Pro tento účel byla provedena rešerše legislativních požadavků a doporučení týkajících se daného ...
 • Dozimetrie v rentgenové diagnostice dětských pacientů 

  Autor: Kovácsová Zuzana; Vedoucí práce: Novák Leoš; Oponent práce: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
  Dětští pacienti jsou radiosenzitivnější než dospělí pacienti a jejich očekávaná doba života je delší. Z těchto důvodu musí být dávky při rentgenových vyšetřeních dětí co nejmenší. Pro nalezení postupů, při kterých jsou ...
 • Verifikace protonové terapie pomocí PET/CT 

  Autor: Kráčmerová Tereza; Vedoucí práce: Máca Pavel; Oponent práce: Ullmann Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
  Protonová terapie je charakteristická depozicí většiny své energie na dosahu protonového svazku. Oproti fotonové terapii lze dosáhnout lepšího ozáření tumoru a současně šetření okolné zdravé tkáně. Vzhledem k citlivosti ...
 • Radionuklidová terapie v nukleární medicíně 

  Autor: Šplíchalová Anežka; Vedoucí práce: Vrba Tomáš; Oponent práce: Prchalová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
  Cílem práce je poskytnout ucelený přehled o metodách radionuklidové terapie, se snahou získat informace o terapiích používaných v České republice, a zasvětit čtenáře do nelehkého tématu pacientské dozimetrie. Radionuklidová ...
 • Metody in situ monitorování životního prostředí z hlediska kontaminace radioaktivními látkami 

  Autor: Svoboda Tomáš; Vedoucí práce: Thinová Lenka; Oponent práce: Gryc Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
  Spektrometrie záření poskytuje velký potenciál při monitorování životního prostředí, které bylo kontaminováno radionuklidy. Jedním takovým prostředím jsou odkaliště po zpracování uranové rudy. V letech 2009/10 a 2014 ...
 • Optimalizace parametrů a sekvencí používaných při vyšetření magnetickou rezonancí 

  Autor: Dudáš Denis; Vedoucí práce: Tintěra Jaroslav; Oponent práce: Súkupová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem parametrů sekvencí při vyšetření magnetickou rezonancí na výsledný obraz a jejich optimalizací. Nastavení parametrů vyšetřovacích sekvencí má zásadní vliv na kvalitu obrazu a akviziční ...
 • Vliv dávkového příkonu na vedlejší účinky stereotaktické radiochirurgie Leksellovým gama nožem 

  Autor: David Miroslav; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Novotný Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
  Bakalářská práce se věnuje základnímu nástroji radiochirurgie v oblasti léčby mozkových nádorů, Leksellově gama noži. V práci jsou popsány technické, funkční a léčebné provedení tohoto ozařovače (Kapitola 3). S postupným ...
 • Pohyblivé cíle v radioterapii: Analýza a kompenzace tumoru pankreatu 

  Autor: Valouchová Helena; Vedoucí práce: Otáhal Břetislav; Oponent práce: Hanušová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
  Tato práce se zabývá problematikou pohyblivých cílů v radioterapii. V teoretické části jsou shrnuty používané techniky a metody plánování radioterapie s důrazem na jejich rozdíly a vhodnost použití pro různé diagnózy. Dále ...
 • Využití scintilačních detektorů LaBr3(Ce) a LaCl3(Ce) ve spektrometrii gama a monitorování životního prostředí 

  Autor: Vágner Petr; Vedoucí práce: Urban Tomáš; Oponent práce: Klusoň Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
  V práci jsou popsány hlavní fyzikální a technické principy fungování anorganických scintilačních detektorů zejména s ohledem ke spektrometrii fotonového záření. Dále jsou uvedeny základní charakteristiky detektorů NaI(Tl), ...

Zobrazit další