Collections in this community

Recent Submissions

 • Implementace softwaru pro automatizovanou kontrolu RT plánu a jeho doručení v klinické praxi 

  Author: Magdaléna Cubrová; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Kořínek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Cílem diplomové práce bylo nastavit akční a toleranční limity pro kvalitu radioterapeutického plánu, nezávislý výpočet dávky a pro rekonstrukci doručené dávky v softwarech Mobius3D a SunCHECK. Materiály a metody: Pro ...
 • Vliv individuální radiosensitivity tumoru na výsledky radioterapie 

  Author: Michaela Zabloudil; Supervisor: Jelínek Michaelidesová Anna; Opponent: Sýkorová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Individuální radiosenzitivita tumorů je parametr, který zásadně ovlivňuje radioterapeutickou léčbu. Znalost radiosenzitivity by mohla být přínosná pro indikaci radioterapeutické léčby a celkově by mohla zlepšit účinnost ...
 • Analýza a predikce uvolňování radonu z důlních odvalů 

  Author: David Strnad; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Johnová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
  Po hlubinné těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s nevyužitou hlušinou, ze kterých se do okolního vzduchu uvolňuje radon, který může mít negativní důsledky na zdraví obyvatel přilehlých obcí. Největším odvalem v České ...
 • Rentgenová fluorescenční mikroanalýza dřeva 

  Author: Aneta Dušková; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: John David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
  V této práci bylo ukázáno, že pomocí rozptýleného záření v mikro-XRF lze vizualizovat vnitřní strukturu letokruhů dřeva, která je navíc podobná pro různé stromy z jedné lokality. Potenciální využití tohoto poznatku bylo ...
 • Vliv ionizujícího záření na mesenchymální kmenové buňky 

  Author: Berenika Slavíčková; Supervisor: Jelínek Michaelidesová Anna; Opponent: Cupal Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-27)
  Ionizující záření při interakci s buňkou může způsobit fatální poškození DNA, tohoto se využívá během léčby radioterapií. Mesenchymální kmenové buňky mají možnost obnovy a jsou schopné se diferencovat do tkání odvozených ...
 • Srovnání běžného plánování radioterapie se znalostním plánováním založeným na modelech 

  Author: Aneta Bubeníková; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Osmančíková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání manuálního plánování v radioterapii s plánováním založeným na modelech. Plánování založené na modelech by mohlo zlepšit efektivitu, konzistentnost a kvalitu plánů používaných v ...
 • Problematika cizích těles v radioterapii 

  Author: Michaela Jindráková; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Kořínek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
  Bakalářská práce zpracovává přehled nejčastěji se vyskytujících cizích těles, která se v radioterapii mohou nacházet v blízkosti cílového objemu. Jedná se o implantáty v oblasti páteře, prsní implantáty, kardiostimulátory, ...
 • Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

  Author: Simona Šimůnková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Linhartová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Diplomová práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, nalezením nejvhodnějšího prokladu pro stanovení kumulované aktivity, výpočtem celotělové absorbované dávky a její nejistoty. ...
 • Nové scintilátory s emisí v dlouhovlnné oblasti 

  Author: Monika Kotyková; Supervisor: Průša Petr; Opponent: Mihóková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Tato práce se zaměřuje na anorganické scintilátory emitující v oblasti vlnových délek delších než 550 nm a jejich charakterizaci s použitím lavinové fotodiody. Teoretický úvod tvoří dvě části, které se věnují scintilátorům ...
 • Dozimetrické ověření klinických plánů Cyberknife: SRS MapCheck a alternativy 

  Author: Eva Davídková; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Dufek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Práce se zabývá problematikou dozimetrické verifikace individuálních radioterapeutických plánů stereotaktického ozařovacího systému Cyberknife. Při zvážení obecné problematiky přínosu a efektivity dozimetrické verifikace ...
 • Dozimetrie 131I-mIBG u pacientů s neuroendokrinním onemocněním 

  Author: Alena Keňová; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Solný Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-25)
  Práce se věnuje orgánové dozimetrii u pacientů s neuroendokrinním onemocněním, kteří podstupují terapii využívající látku metaiodobenzylguanidin značenou 131I. V rámci práce je provedena kalibrace přístrojů Symbia Intevo ...
 • Dozimetr na bázi běžné soli (NaCl) 

  Author: Marie Kubínová; Supervisor: Ekendahl Daniela; Opponent: Zelenka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-25)
  Práce se zabývá dozimetrem založeným na běžné dostupné soli (NaCl) ve formě peletek. Využívá přitom opticky stimulované luminiscence, kterou tento materiál vykazuje. V první části experimentů byly zkoumány tři druhy soli ...
 • Specifikace CT pro plánování radioterapie 

  Author: Jakub Dlouhý; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Molenda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Proces plánování radioterapie začíná pořízením CT série pacienta – 3D modelu pro tvorbu ozařovacího plánu. Na plánovací CT sérii se definuje cílový objem pacienta a kritické orgány, voxely 3D modelu pak udávají informaci ...
 • Modelování cyklu izotopů uhlíku v přírodě 

  Author: David John; Supervisor: Pachnerová Brabcová Kateřina; Opponent: Trubač Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  V důsledku probíhajících klimatických změn je v poslední době věnována stále větší pozornost přírodnímu cyklu uhlíku. Radioaktivní izotop uhlíku 14C, využívaný jinak zejména v radiouhlíkovém datování, je ideální stopovač ...
 • Použití hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny 

  Author: Martin Vankát; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Linhart Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Tato práce se zabývá možností použití relativně nové technologie hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny. Vrámci projektu ThyroPIX je záměrem vývoj detekčního systému využívající technologii ...
 • Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw 

  Author: Eliška Jelínková; Supervisor: Augsten Kamil; Opponent: Pešek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a hadronovou spektroskopii. ...
 • Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany 

  Author: David Strnad; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Fialová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě nebyly rekultivovány ...
 • Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE 

  Author: Eva Fialová; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Průša Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a nejpoužívanější druhy ...
 • Vývoj monitoru radonu na bázi segmentovaného polovodičového detektoru 

  Author: Martin Kaschner; Supervisor: Švihra Peter; Opponent: Havelka Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Práce se zabývá vývojem zařízení EKPo měřicího objemovou aktivitu radonu, prvku, jehož přítomnost způsobuje zvýšené riziko rakoviny plic.
 • Kvantifikace akumulované aktivity v jaterních lézích s využitím metody Monte Carlo 

  Author: Soňa Burešová; Supervisor: Dudášová Kateřina; Opponent: Karhan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na terapie se 131I a 131I ...

View more