Novinky

Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně 

  Autor: Pavliková Tatiana; Vedoucí práce: Kráčmerová Tereza; Oponent práce: Koláček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Nerovnomerný rast mandibuly, spôsobený jednostrannou hyperpláziou kondyly, vedie k jej asymetrii. Súčasným svetovým štandardom, pre diagnostiku kondýl, je využitie scintigrafie kostí pomocou jednofotónovej emisnej výpočtovej ...
 • Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET 

  Autor: Keňová Alena; Vedoucí práce: Dostálová Petra; Oponent práce: Trnka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
  Představená práce shrnuje principy pozitronové emisní tomografie a přibližuje užívané rekonstrukční metody. Je diskutován vliv technik Point Spread Function a Time of Flight na výslednou kvalitu obrazu. Jako součást práce ...
 • Plánování protonové léčby s využitím dual energy CT 

  Autor: Fořtová Marie; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Michaelidesová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce popisuje princip DECT skeneru, různé technické realizace DECT a možnosti jeho využití v klinické praxi. Dále se práce zabývá stechiometrickou kalibrací kV CT a MV CT. Pro modalitu DECT je popsána Zhuova metoda ...
 • Použití ArcCheck detektoru ke QA klinického lineárního urychlovače 

  Autor: Davídková Eva; Vedoucí práce: Dvořák Pavel; Oponent práce: Končeková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem vybraných národních a mezinárodních doporučení v radioterapii se zaměřením na provádění pravidelných kontrol kvality lineárních urychlovačů. Práce uvádí přehled přístupů jednotlivých ...
 • Zabezpečení jakosti v digitální mamografii 

  Autor: Hamáčková Lucie; Vedoucí práce: Škrdla Jiří; Oponent práce: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato práce je zaměřena na zabezpečování jakosti na pracovištích digitální mamografie, konkrétně na mamografickém pracovišti Oddělení radiodiagnostiky v Thomayerově nemocnici v Praze. Jejím cílem je získat ucelenou představu ...
 • Dual energy CT - klinické aplikace a související radiační zátěž pacientů 

  Autor: Balogová Zdenka; Vedoucí práce: Súkupová Lucie; Oponent práce: Daníčková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Cieľom tejto práce je predstaviť dual energy CT, technické riešenia a klinické aplikácie tejto diagnostickej metódy. Ďalej táto práca s použitím softvéru ImpactDose stanovuje efektívnu dávku pacientom pri DECT vyšetrení ...
 • Využití iterativní rekonstrukce CT obrazu v klinické praxi 

  Autor: Kozák David; Vedoucí práce: Ptáček Jaroslav; Oponent práce: Súkupová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce je zaměřena na metody iterativní rekonstrukce. Cílem bylo popsat proces iterativní rekonstrukce obrazu, dále výhody iterativního přístupu a případná úskalí. Nejdríve byl podán přehled základních matematických ...
 • Validace výpočtu dávkové distribuce na CT obrazech generovaných z obrazů MR 

  Autor: Brátová Iva; Vedoucí práce: Paluska Petr; Oponent práce: Novotný Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Cílem této práce je zhodnocení ozařovacích plánů na sCT (též označováno jako CT-like obrazy nebo pCT), jež byly generovány na základně snímků z MR. Hodnoceny byly plány 10 pacientů, kteří podstoupili léčbu rakoviny prostaty ...
 • Dozimetrické efekty způsobené přítomností stolu a fixačních pomůcek v radioterapii 

  Autor: Šípová Šárka; Vedoucí práce: Koniarová Irena; Oponent práce: Trojková Darina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Práce se zabývá dozimetrickými efekty způsobenými přítomností externích zařízení jako jsou terapeutický stůl a fixační pomůcky. Experimentální část práce spočívá v odhadu vlivu přítomnosti terapeutického stolu na zeslabení ...
 • Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic 

  Autor: Hrabovský Jakub; Vedoucí práce: Otáhal Břetislav; Oponent práce: Veselský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento problém minimalizovat díky ...
 • Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny 

  Autor: Vágner Petr; Vedoucí práce: Urban Tomáš; Oponent práce: Šolc Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  V práci jsou stručně popsány nejvýznamnější jaderné havárie, zejména nehody elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, spolu s inventářem radionuklidů uniklých následkem těchto nehod do životního prostředí. V návaznosti na to ...
 • Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů 

  Autor: Odložilík Boris; Vedoucí práce: Giuffrida Lorenzo; Oponent práce: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Urychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy ...
 • Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr 

  Autor: Pisarčík Ondrej; Vedoucí práce: Jílek Karel; Oponent práce: Thinová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria a scintilačná gama ...
 • Odezva neurálních kmenových buněk na ionizující záření 

  Autor: Cupal Lukáš; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Andrlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Diplomová práce se zaměřuje na odezvu neurálních kmenových buněk (NSC) na ionizující záření. Tyto buňky, nacházející se hlavně v mozku v subventrikulární zóně a v subgranulární zóně hipokampu, se vyznačují různým fenotypem ...
 • Optimální nízkopozaďové stínění pro polovodičovou spektrometrii gama 

  Autor: Vendlová Barbora; Vedoucí práce: Dragounová Lenka; Oponent práce: Johnová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
  Bakalářská práce se v teoretické části soustředí na nízkopozaďovou spektrometrii gama se zaměřením na zdroje pozadí a metody jak od nich detektor odstínit. Následně porovná nízkopozaďové laboratoře, podzemní i povrchové, ...
 • Nekrózy mozku způsobené radioterapií 

  Autor: Poráková Kateřina; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Bláha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
  Radioterapie je účinnou léčbou nádorů v oblasti hlavy a krku. K porozumění radioterapie jsou důležité poznatky z radiobiologie. Radiační nekróza mozku je značnou vedlejší komplikací po léčbě nádorů radioterapií. Diagnostika ...
 • Analýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: Vliv parametrů měřící sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění. 

  Autor: Galabov Radek; Vedoucí práce: Tintěra Jaroslav; Oponent práce: Chabiniok Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
  Za tímto účelem bylo provedeno několik měření in vitro na plastovém průtokovém fantomu s možností nastavit různou hodnotu konstantní rychlosti proudění. Kromě toho bylo měněno prostorové rozlišení. Měření byla provedena ...
 • Návrh a ověření metodiky pro kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence v dozimetrické laboratoři SÚRO 

  Autor: Dudáš Denis; Vedoucí práce: Judas Libor; Oponent práce: Sochor Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou metodiky na kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence. Takzvané kVp metry jsou poměrně důležitou součástí dnešní radiologické fyziky (v oblasti radiodiagnostiky). Je tedy ...
 • Stanovení koncentrací přírodních radionuklidů přenosným gama spektrometrem 

  Autor: Svoboda Tomáš; Vedoucí práce: Thinová Lenka; Oponent práce: Černý Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Spektrometrie záření gama poskytuje dobrou možnost monitorování oblastí kontaminovaných radionuklidy. Pokud však je narušená radioaktivní rovnováha, může být ovlivněna správnost výsledků. Byly diskutovány možnosti měření ...
 • Vliv dávkového příkonu na vedlejší účinky stereotaktické radiochirurgie Leksellovým gama nožem 

  Autor: David Miroslav; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Falková Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
  Cílem práce je určení vlivu dávkového příkonu na terapeutický účinek ozařování na Leksellově gama noži. Ozařování lidské tkáně in vivo bylo simulováno pomocí studia chování buněčných kultur in vitro. Jako parametr odezvy ...

Zobrazit další