News

Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation

Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití segmentovaných polovodičových detektorů pro měření radonu 

  Author: Martin Kaschner; Supervisor: Švihra Peter; Opponent: Froňka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Hlavním cílem práce je měření objemové aktivity radonu za použití segmentovaných křemíkových detektorů. Správné stanovení množství radonu v ovzduší je důležité, jelikož dlouhodobá expozice vysokým koncentracím může mít ...
 • Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech 

  Author: Kristýna Šrámková; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato práce se věnuje porovnání nízkého kontrastu a prostorového rozlišení obrazu angiografických systémů v závislosti na nastavení expozičních parametrů a tloušťce PMMA fantomu. Za tímto účelem bylo naměřeno 5 sad dat při ...
 • Tvorba podrobných dynamických modelů struktury DNA plasmidu 

  Author: Klára Stefanová; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Davídková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Plasmidy, uzavřené kruhové smyčky DNA, lze nalézt v~cytoplasmě bakterií. Často jsou v radiobiologických experimentech využívány jako zjednodušený model buněčné DNA. Teoretické část popisuje možnosti použití plasmidu jako ...
 • 2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS 

  Author: Veronika Mlejnková; Supervisor: Andrlík Michal; Opponent: Ĺubomír Zámečník
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté poznatky v praxi vytvořením ...
 • Optimalizace měření nízkých aktivit ve vzorcích atmosférického aerosolu metodou polovodičové spektrometrie záření gama 

  Author: Barbora Vendlová; Supervisor: Hýža Miroslav; Opponent: Johnová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Rostoucí požadavky na citlivost gama spektrometrických měření radioaktivních aerosolů v atmosféře vedou k neustálému zdokonalování měřících postupů. K posouzení citlivosti detekčního systému slouží veličina minimální ...
 • Indukce apoptózy v buňkách meduloblastomu při ozařování v klinických podmínkách na Leksellově gama noži Perfexion 

  Author: Markéta Hurychová; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Falk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Radiobiologii lze využít k získávání nových poznatků pro léčbu nádorových onemocnění. V této práci jsou k tomuto účelu použity nádorové kmenové buňky DAOY meduloblastomu. Je zde představena radioterapie, radiochirurgie a ...
 • Srovnání algoritmů Acuros XB a AAA pro výpočet dávky v oblasti zatížené kovovými artefakty 

  Author: Barbora Dršková; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Koniarová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  V současné době je diskutován rozdíl dvou algoritmů pro výpočet dávky, staršího AAA (analytický anizotropní algoritmus) a nového Acuros XB, pro VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), resp. RapidArc. První část práce ...
 • Predikce pozdní toxicity kritických orgánů po zevní radioterapii prostaty 

  Author: Tomáš Kořínek; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Paluska Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Cílem diplomové práce bylo nalezení parametrů, které vstupují do různých výpočetních modelů, s jejichž pomocí se napočítávají pravděpodobnosti komplikace zdravé tkáně pro daný zdravotní problém charakterizované veličinou ...
 • Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně 

  Author: Pavliková Tatiana; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Koláček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Nerovnomerný rast mandibuly, spôsobený jednostrannou hyperpláziou kondyly, vedie k jej asymetrii. Súčasným svetovým štandardom, pre diagnostiku kondýl, je využitie scintigrafie kostí pomocou jednofotónovej emisnej výpočtovej ...
 • Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET 

  Author: Keňová Alena; Supervisor: Dostálová Petra; Opponent: Trnka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
  Představená práce shrnuje principy pozitronové emisní tomografie a přibližuje užívané rekonstrukční metody. Je diskutován vliv technik Point Spread Function a Time of Flight na výslednou kvalitu obrazu. Jako součást práce ...
 • Plánování protonové léčby s využitím dual energy CT 

  Author: Fořtová Marie; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Michaelidesová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce popisuje princip DECT skeneru, různé technické realizace DECT a možnosti jeho využití v klinické praxi. Dále se práce zabývá stechiometrickou kalibrací kV CT a MV CT. Pro modalitu DECT je popsána Zhuova metoda ...
 • Použití ArcCheck detektoru ke QA klinického lineárního urychlovače 

  Author: Davídková Eva; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Končeková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem vybraných národních a mezinárodních doporučení v radioterapii se zaměřením na provádění pravidelných kontrol kvality lineárních urychlovačů. Práce uvádí přehled přístupů jednotlivých ...
 • Zabezpečení jakosti v digitální mamografii 

  Author: Hamáčková Lucie; Supervisor: Škrdla Jiří; Opponent: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato práce je zaměřena na zabezpečování jakosti na pracovištích digitální mamografie, konkrétně na mamografickém pracovišti Oddělení radiodiagnostiky v Thomayerově nemocnici v Praze. Jejím cílem je získat ucelenou představu ...
 • Dual energy CT - klinické aplikace a související radiační zátěž pacientů 

  Author: Balogová Zdenka; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Daníčková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Cieľom tejto práce je predstaviť dual energy CT, technické riešenia a klinické aplikácie tejto diagnostickej metódy. Ďalej táto práca s použitím softvéru ImpactDose stanovuje efektívnu dávku pacientom pri DECT vyšetrení ...
 • Využití iterativní rekonstrukce CT obrazu v klinické praxi 

  Author: Kozák David; Supervisor: Ptáček Jaroslav; Opponent: Súkupová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce je zaměřena na metody iterativní rekonstrukce. Cílem bylo popsat proces iterativní rekonstrukce obrazu, dále výhody iterativního přístupu a případná úskalí. Nejdríve byl podán přehled základních matematických ...
 • Validace výpočtu dávkové distribuce na CT obrazech generovaných z obrazů MR 

  Author: Brátová Iva; Supervisor: Paluska Petr; Opponent: Novotný Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Cílem této práce je zhodnocení ozařovacích plánů na sCT (též označováno jako CT-like obrazy nebo pCT), jež byly generovány na základně snímků z MR. Hodnoceny byly plány 10 pacientů, kteří podstoupili léčbu rakoviny prostaty ...
 • Dozimetrické efekty způsobené přítomností stolu a fixačních pomůcek v radioterapii 

  Author: Šípová Šárka; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Trojková Darina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Práce se zabývá dozimetrickými efekty způsobenými přítomností externích zařízení jako jsou terapeutický stůl a fixační pomůcky. Experimentální část práce spočívá v odhadu vlivu přítomnosti terapeutického stolu na zeslabení ...
 • Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic 

  Author: Hrabovský Jakub; Supervisor: Otáhal Břetislav; Opponent: Veselský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento problém minimalizovat díky ...
 • Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny 

  Author: Vágner Petr; Supervisor: Urban Tomáš; Opponent: Šolc Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  V práci jsou stručně popsány nejvýznamnější jaderné havárie, zejména nehody elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, spolu s inventářem radionuklidů uniklých následkem těchto nehod do životního prostředí. V návaznosti na to ...
 • Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů 

  Author: Odložilík Boris; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Urychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy ...

View more