Novinky

Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic 

  Autor: Hrabovský Jakub; Vedoucí práce: Otáhal Břetislav; Oponent práce: Veselský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento problém minimalizovat díky ...
 • Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny 

  Autor: Vágner Petr; Vedoucí práce: Urban Tomáš; Oponent práce: Šolc Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  V práci jsou stručně popsány nejvýznamnější jaderné havárie, zejména nehody elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, spolu s inventářem radionuklidů uniklých následkem těchto nehod do životního prostředí. V návaznosti na to ...
 • Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů 

  Autor: Odložilík Boris; Vedoucí práce: Giuffrida Lorenzo; Oponent práce: Krása Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Urychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy ...
 • Měření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtr 

  Autor: Pisarčík Ondrej; Vedoucí práce: Jílek Karel; Oponent práce: Thinová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Objemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria a scintilačná gama ...
 • Odezva neurálních kmenových buněk na ionizující záření 

  Autor: Cupal Lukáš; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Andrlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Diplomová práce se zaměřuje na odezvu neurálních kmenových buněk (NSC) na ionizující záření. Tyto buňky, nacházející se hlavně v mozku v subventrikulární zóně a v subgranulární zóně hipokampu, se vyznačují různým fenotypem ...
 • Optimální nízkopozaďové stínění pro polovodičovou spektrometrii gama 

  Autor: Vendlová Barbora; Vedoucí práce: Dragounová Lenka; Oponent práce: Johnová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
  Bakalářská práce se v teoretické části soustředí na nízkopozaďovou spektrometrii gama se zaměřením na zdroje pozadí a metody jak od nich detektor odstínit. Následně porovná nízkopozaďové laboratoře, podzemní i povrchové, ...
 • Nekrózy mozku způsobené radioterapií 

  Autor: Poráková Kateřina; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Bláha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
  Radioterapie je účinnou léčbou nádorů v oblasti hlavy a krku. K porozumění radioterapie jsou důležité poznatky z radiobiologie. Radiační nekróza mozku je značnou vedlejší komplikací po léčbě nádorů radioterapií. Diagnostika ...
 • Analýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: Vliv parametrů měřící sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění. 

  Autor: Galabov Radek; Vedoucí práce: Tintěra Jaroslav; Oponent práce: Chabiniok Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
  Za tímto účelem bylo provedeno několik měření in vitro na plastovém průtokovém fantomu s možností nastavit různou hodnotu konstantní rychlosti proudění. Kromě toho bylo měněno prostorové rozlišení. Měření byla provedena ...
 • Návrh a ověření metodiky pro kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence v dozimetrické laboratoři SÚRO 

  Autor: Dudáš Denis; Vedoucí práce: Judas Libor; Oponent práce: Sochor Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou metodiky na kalibraci neinvazivních měřičů napětí na rentgence. Takzvané kVp metry jsou poměrně důležitou součástí dnešní radiologické fyziky (v oblasti radiodiagnostiky). Je tedy ...
 • Stanovení koncentrací přírodních radionuklidů přenosným gama spektrometrem 

  Autor: Svoboda Tomáš; Vedoucí práce: Thinová Lenka; Oponent práce: Černý Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Spektrometrie záření gama poskytuje dobrou možnost monitorování oblastí kontaminovaných radionuklidy. Pokud však je narušená radioaktivní rovnováha, může být ovlivněna správnost výsledků. Byly diskutovány možnosti měření ...
 • Vliv dávkového příkonu na vedlejší účinky stereotaktické radiochirurgie Leksellovým gama nožem 

  Autor: David Miroslav; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Falková Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
  Cílem práce je určení vlivu dávkového příkonu na terapeutický účinek ozařování na Leksellově gama noži. Ozařování lidské tkáně in vivo bylo simulováno pomocí studia chování buněčných kultur in vitro. Jako parametr odezvy ...
 • Aplikace statisticky řízené kontroly procesu v radioterapii 

  Autor: Kecek David; Vedoucí práce: Koniarová Irena; Oponent práce: Kindlová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
  Pojednáním této práce je implementace metody statisticky řízené kontroly procesu (SPC) do stávajícího systému zajišťování jakosti v radioterapii, za účelem zlepšení kontroly nad procesem, stejně jako možnosti odhalovat ...
 • Indukce apoptózy a senescence v buňkách ozářených různým dávkovým příkonem gama záření 

  Autor: Hurychová Markéta; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Falková Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
  Tato práce je zaměřená na studium radiochirurgie gama nožem, kterou popisuje první kapitola. Druhá kapitola se zabývá studiem odezvy buněčných linií. Dále se zabývá apoptotickým účinkem a senescencí v buněčné populaci. ...
 • Rozdíly v radiačním poškození restrikčních endonukleáz HindIII a PvuII způsobené fotonovým a protonovým zářením 

  Autor: Lužová Martina; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Peterková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
  Předmětem studia této práce je vliv ionizujícího záření na aktivitu enzymů PvuII a HindIII. Tyto dva enzymy patří mezi restrikční endonukleázy typu II, které rozpoznávají na DNA specifické palindromické sekvence, v nichž ...
 • Vliv CT artefaktů na dávkovou distribuci při plánování radioterapie 

  Autor: Kořistka Ondřej; Vedoucí práce: Hanušová Tereza; Oponent práce: Nechvíl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
  Výpočetní tomografie (CT) jakožto zobrazovací metoda je negativně ovlivňována artefakty, které způsobují degradaci rekonstruovaných obrazů a zanáší chyby do výpočtu dávky při plánování radioterapie. Příčiny vzniku artefaktů ...
 • Model fotonového a neutronového pole OS CASTOR 1000/19 

  Autor: Gincelová Kristýna; Vedoucí práce: Urban Tomáš; Oponent práce: Fejt Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
  Tato práce shrnuje základní technologické postupy procesu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, společně s poznatky získanými při vypracování modelu obalového souboru CASTOR?1000/19, sestaveného ...
 • Zrychlení scintilačního dosvitu v monokrystalických Y_3Al_5O_12:Ce scintilátorech pomocí kodopování 

  Autor: Páterek Juraj; Vedoucí práce: Nikl Martin; Oponent práce: Martinčík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Práca je zameraná na problematiku zrýchlenia scintilačného dosvitu monokryštalického scintilátoru YAG:Ce pomocou kodopovania. Princíp tejto metódy je založený na prenose energie z luminiscenčného centra Ce3+ na kodopant. ...
 • Kalibrace a užití bimodálního zobrazovacího systému založeného na PET a CT 

  Autor: Vávrová Lenka; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Šefc Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
  Tato práce je zaměřena na kalibraci bimodálního zobrazovacího systému ?PET/CT Albira pro zobrazování malých zvířat. Cílem této kalibrace má být vhodná normalizace měřených dat umožňující dobrou kvantifikaci a porovnání s ...
 • Simulace šíření radionuklidů z vybraných lokalit pro trvalé podzemní úložiště radioaktivního odpadu v České republice 

  Autor: Možnar Radim; Vedoucí práce: Vrba Tomáš; Oponent práce: Kuča Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-08)
  Hlavní téma této práce je popis a verifikace nového programu určeného k přípravě demografických dat pro systém HAVAR. HAVAR je expertní systém pro modelování úniků radionuklidů do atmosféry a hodnocení jejich radiologických ...
 • Prostorová distribuce dávky uvnitř Mezinárodní kosmické stanice 

  Autor: Šesták Michal; Vedoucí práce: Ambrožová Iva; Oponent práce: Musílek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
  Kosmické záření představuje veliký zdravotní risk při pobytu ve vesmíru. K jeho monitorování se používají i pasivní detektory, obzvláště pak termoluminiscenční detektory a detektory stop v pevné fázi. Za účelem stanovení ...

Zobrazit další