Collections in this community

Recent Submissions

 • Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany 

  Author: David Strnad; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Fialová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě nebyly rekultivovány ...
 • Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw 

  Author: Eliška Jelínková; Supervisor: Augsten Kamil; Opponent: Pešek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a hadronovou spektroskopii. ...
 • Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE 

  Author: Eva Fialová; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Průša Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a nejpoužívanější druhy ...
 • Vývoj monitoru radonu na bázi segmentovaného polovodičového detektoru 

  Author: Martin Kaschner; Supervisor: Švihra Peter; Opponent: Havelka Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Práce se zabývá vývojem zařízení EKPo měřicího objemovou aktivitu radonu, prvku, jehož přítomnost způsobuje zvýšené riziko rakoviny plic.
 • Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků 

  Author: Aneta Dušková; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Novotný Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) je nedestruktivní metoda dobře zavedená v mnoha oborech, která se prosazuje i v oblastech biologie. Existuje značné množství z ní odvozených technik nabízejících mnohá pozitiva, ...
 • Kvantifikace akumulované aktivity v jaterních lézích s využitím metody Monte Carlo 

  Author: Soňa Burešová; Supervisor: Dudášová Kateřina; Opponent: Karhan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na terapie se 131I a 131I ...
 • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev 

  Author: Kateřina Limburská; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Musílek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Konfokální rentgenová fluorescenční analýza (RFA) je nedestruktivní metoda, která umožňuje získat informaci o hloubkové distribuci prvkového složení ve zkoumaném vzorku. Tato metoda se používá především pro nedestruktivní ...
 • Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech 

  Author: Vít Jirutka; Supervisor: Jediný Filip; Opponent: Zálešák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. Částice, které jsou jednotlivými ...
 • Vliv parametrů prostředí na poškození plasmidu DNA ionizujícím zářením 

  Author: Klára Stefanová; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Šefl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Plasmidy jsou v radiobiologii využívány mimo jiné i jako přiblížení pro DNA v jádře buňky. Přitom jsou ale běžně uchovávány a ozařovány v podmínkách, které se od těch v buňce značně liší. Pokud by to mělo vliv i na výtěžky ...
 • Výroba antropomorfního fantomu pomocí 3D tisku a jeho využití při optimalizaci vyšetřovacích CT protokolů u obézních pacientů 

  Author: Zdenka Balogová; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Obezita ovplyvňuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých smeroch a jedným z nich je aj rádiodiagnostika. CT vyšetrenia bariatrických pacientov sú častejšie ako v minulosti a nadpriemerná hmotnosť týchto pacientov má vplyv ...
 • Využití dual energy CT pro plánování protonové léčby 

  Author: Marie Fořtová; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  V současné klinické praxi je pro plánování protonové léčby využívána stechiometrická kalibrace single energy CT (SECT). Tato kalibrace je ale zatížena inherentními nejistotami plynoucími z jejího charakteru. Pro plánování ...
 • Změny relativní biologické účinnosti podél klinického svazku protonů 

  Author: Kristýna Šrámková; Supervisor: Pachnerová Brabcová Kateřina; Opponent: Ondrák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  S rostoucím významem protonové terapie v léčbě nádorových onemocnění nabývají důležitosti individuální rozdíly klinických svazků. Jedním z diskutovaných parametrů léčby je relativní biologická účinnost (RBÚ) protonů podél ...
 • Stanovení nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu a thoronu fp pomocí jednorázových odběrů na filtr s využitím difuzních mřížek 

  Author: Michal Šesták; Supervisor: Jílek Karel; Opponent: Thinová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu (f_p^Rn) a thoronu (f_p^Tn) představují důležitý vstupní parametry pro stanovení dávkových konverzních koeficientů od inhalace radonu a thoronu. K jejich měření se ...
 • Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně 

  Author: Tatiana Pavliková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Koláček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Jednostranná hyperlázia kondyly (UCH), ktorej dôsledkom je deformácia tváre, je choroba, ktorá postihuje najmä deti a vedie k asymetrii mandibuly. Diagnostika kondýl je v súčasnej dobe vykonávaná scintigrafiou skeletu pri ...
 • Dozimetrie 131I-NaI u pacientů s karcinomem štítné žlázy 

  Author: Magdaléna Cubrová; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Solný Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Představená práce se věnuje dozimetrii diferencovaného karcinomu štítné žlázy pomocí 131I-NaI. Z důvodu dobré akumulace jodu diferencovaným karcinomem je využití tohoto radionuklidu velmi účinné. 131I je beta i gama zářič ...
 • Přenos akvizičních parametrů mezi CT systémy se zachováním kvality obrazu – studie proveditelnosti 

  Author: David Kozák; Supervisor: Ptáček Jaroslav; Opponent: Súkupová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Diplomová práce je zaměřena problematikou přenosu akvizičních parametrů mezi různými CT systémy. Cílem práce bylo navrhnout metodu pro přenos akvizičních parametrů a provést potřebná experimentální měření k sestavení ...
 • Využití bezpilotního leteckého prostředku pro radiační monitoring a leteckou gama spektrometrii 

  Author: Michal Šimeček; Supervisor: Černý Radek; Opponent: Novotný Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Tato práce je zaměřena na využití bezpilotních leteckých prostředků pro radiační monitoring a leteckou gamma spektrometrii. Pojednává o radiačním monitoringu na území České republiky, možném zařazení bezpilotního leteckého ...
 • Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

  Author: Simona Šimůnková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Trnka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové dozimetrii. Tento návrh ...
 • Studium vlastností transmutačních detektorů 

  Author: Marie Freibergová; Supervisor: Viererbl Ladislav; Opponent: Tomandl Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
  Práce se zabývá studiem vlastností transmutačních detektorů. Uvádí princip těchto detektorů a použitelné reakce vedoucí na žádané transmutované nuklidy, jejich potřebné vlastnosti a některé omezující aspekty v jejich ...
 • Využití megavoltážního cone beam CT pro plánování protonové léčby u pacientů s kovovými implantáty 

  Author: Ondřej Kořistka; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Nedílnou součástí radioterapie je plánovací CT vyšetření. Kilovoltážní CT snímky pacientů, kteří mají ve svém těle implantovaný kov, jsou poznamenány kovovými CT artefakty. Artefakty výrazně negativně ovlivňují kvalitu ...

View more