Collections in this community

Recent Submissions

 • Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

  Author: Simona Šimůnková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Linhartová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Diplomová práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, nalezením nejvhodnějšího prokladu pro stanovení kumulované aktivity, výpočtem celotělové absorbované dávky a její nejistoty. ...
 • Nové scintilátory s emisí v dlouhovlnné oblasti 

  Author: Monika Kotyková; Supervisor: Průša Petr; Opponent: Mihóková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Tato práce se zaměřuje na anorganické scintilátory emitující v oblasti vlnových délek delších než 550 nm a jejich charakterizaci s použitím lavinové fotodiody. Teoretický úvod tvoří dvě části, které se věnují scintilátorům ...
 • Dozimetrické ověření klinických plánů Cyberknife: SRS MapCheck a alternativy 

  Author: Eva Davídková; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Dufek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Práce se zabývá problematikou dozimetrické verifikace individuálních radioterapeutických plánů stereotaktického ozařovacího systému Cyberknife. Při zvážení obecné problematiky přínosu a efektivity dozimetrické verifikace ...
 • Dozimetrie 131I-mIBG u pacientů s neuroendokrinním onemocněním 

  Author: Alena Keňová; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Solný Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-25)
  Práce se věnuje orgánové dozimetrii u pacientů s neuroendokrinním onemocněním, kteří podstupují terapii využívající látku metaiodobenzylguanidin značenou 131I. V rámci práce je provedena kalibrace přístrojů Symbia Intevo ...
 • Dozimetr na bázi běžné soli (NaCl) 

  Author: Marie Kubínová; Supervisor: Ekendahl Daniela; Opponent: Zelenka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-25)
  Práce se zabývá dozimetrem založeným na běžné dostupné soli (NaCl) ve formě peletek. Využívá přitom opticky stimulované luminiscence, kterou tento materiál vykazuje. V první části experimentů byly zkoumány tři druhy soli ...
 • Specifikace CT pro plánování radioterapie 

  Author: Jakub Dlouhý; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Molenda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Proces plánování radioterapie začíná pořízením CT série pacienta – 3D modelu pro tvorbu ozařovacího plánu. Na plánovací CT sérii se definuje cílový objem pacienta a kritické orgány, voxely 3D modelu pak udávají informaci ...
 • Modelování cyklu izotopů uhlíku v přírodě 

  Author: David John; Supervisor: Pachnerová Brabcová Kateřina; Opponent: Trubač Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  V důsledku probíhajících klimatických změn je v poslední době věnována stále větší pozornost přírodnímu cyklu uhlíku. Radioaktivní izotop uhlíku 14C, využívaný jinak zejména v radiouhlíkovém datování, je ideální stopovač ...
 • Použití hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny 

  Author: Martin Vankát; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Linhart Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Tato práce se zabývá možností použití relativně nové technologie hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny. Vrámci projektu ThyroPIX je záměrem vývoj detekčního systému využívající technologii ...
 • Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw 

  Author: Eliška Jelínková; Supervisor: Augsten Kamil; Opponent: Pešek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a hadronovou spektroskopii. ...
 • Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany 

  Author: David Strnad; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Fialová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě nebyly rekultivovány ...
 • Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE 

  Author: Eva Fialová; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Průša Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a nejpoužívanější druhy ...
 • Vývoj monitoru radonu na bázi segmentovaného polovodičového detektoru 

  Author: Martin Kaschner; Supervisor: Švihra Peter; Opponent: Havelka Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Práce se zabývá vývojem zařízení EKPo měřicího objemovou aktivitu radonu, prvku, jehož přítomnost způsobuje zvýšené riziko rakoviny plic.
 • Kvantifikace akumulované aktivity v jaterních lézích s využitím metody Monte Carlo 

  Author: Soňa Burešová; Supervisor: Dudášová Kateřina; Opponent: Karhan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na terapie se 131I a 131I ...
 • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev 

  Author: Kateřina Limburská; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Musílek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Konfokální rentgenová fluorescenční analýza (RFA) je nedestruktivní metoda, která umožňuje získat informaci o hloubkové distribuci prvkového složení ve zkoumaném vzorku. Tato metoda se používá především pro nedestruktivní ...
 • Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků 

  Author: Aneta Dušková; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Novotný Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) je nedestruktivní metoda dobře zavedená v mnoha oborech, která se prosazuje i v oblastech biologie. Existuje značné množství z ní odvozených technik nabízejících mnohá pozitiva, ...
 • Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech 

  Author: Vít Jirutka; Supervisor: Jediný Filip; Opponent: Zálešák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. Částice, které jsou jednotlivými ...
 • Výroba antropomorfního fantomu pomocí 3D tisku a jeho využití při optimalizaci vyšetřovacích CT protokolů u obézních pacientů 

  Author: Zdenka Balogová; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Obezita ovplyvňuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých smeroch a jedným z nich je aj rádiodiagnostika. CT vyšetrenia bariatrických pacientov sú častejšie ako v minulosti a nadpriemerná hmotnosť týchto pacientov má vplyv ...
 • Vliv parametrů prostředí na poškození plasmidu DNA ionizujícím zářením 

  Author: Klára Stefanová; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Šefl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Plasmidy jsou v radiobiologii využívány mimo jiné i jako přiblížení pro DNA v jádře buňky. Přitom jsou ale běžně uchovávány a ozařovány v podmínkách, které se od těch v buňce značně liší. Pokud by to mělo vliv i na výtěžky ...
 • Využití dual energy CT pro plánování protonové léčby 

  Author: Marie Fořtová; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  V současné klinické praxi je pro plánování protonové léčby využívána stechiometrická kalibrace single energy CT (SECT). Tato kalibrace je ale zatížena inherentními nejistotami plynoucími z jejího charakteru. Pro plánování ...
 • Změny relativní biologické účinnosti podél klinického svazku protonů 

  Author: Kristýna Šrámková; Supervisor: Pachnerová Brabcová Kateřina; Opponent: Ondrák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  S rostoucím významem protonové terapie v léčbě nádorových onemocnění nabývají důležitosti individuální rozdíly klinických svazků. Jedním z diskutovaných parametrů léčby je relativní biologická účinnost (RBÚ) protonů podél ...

View more