Now showing items 1-20 of 127

  • Laserem řízené zdroje elektronů a rentgenového záření v podkritickém plazmatu: teorie a simulace 

   Author: Petr Valenta; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Vrbová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Disertační práce se zabývá vývojem zdrojů urychlených elektronů a koherentního krátkovlnného záření, převážně v rentgenové části elektromagnetického spektra, založených na interakci vysokovýkonných laserových svazků s ...
  • Modely příčného proudění pro subkanálovou analýzu 

   Author: Vojtěch Caha; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-19)
   Disertační práce se zabývala využitím CFD výpočtů proudění ve svazcích průtu s trojúhelníkovou mříží pro vývoj a nastavení modelu příčného proudění v subkanálové analýze. Na základě CFD výpočtů příčného proudění na modelech ...
  • Studium difúze Sr a Cs v kompaktovaném bentonitu 

   Author: Lucie Baborová; Supervisor: Vopálka Dušan; Opponent: Zeman Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-26)
   Tato disertační práce se vztahuje k českému konceptu hlubinného ukládání ozářeného jaderného paliva a dalších vysoce aktivních odpadů. Byly studovány transportní vlastnosti českého bentonitu, který v hlubinném úložišti ...
  • Femtosekundové laserové systémy s vysokým středním výkonem 

   Author: Jaroslav Huynh; Supervisor: Čech Miroslav; Opponent: Číp Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Disertační práce se zabývá výzkumem a vývojem femtosekundových laserových systémů s vysokým středním výkonem v blízké infračervené oblasti. Důraz je kladen zejména na nové aktivní prostředí Yb:YGAG. Na základě zkoumaných ...
  • Studium radikálů jednoduchých prebiotických molekul 

   Author: Adam Pastorek; Supervisor: Civiš Svatopluk; Opponent: Špirko Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-03)
   Tato disertační práce se zabývá spektroskopickým studiem radikálů OH, NH, CN a CH a oxidu uhelnatého v infračervené oblasti spektra. Předkládá detailní analýzu MIR spekter pomocí časově rozlišené FTIR spektroskopie a ...
  • Zlepšené udržení plazmatu v tokamacích se zaměřením na interakci turbulence a toků 

   Author: Ondřej Grover; Supervisor: Hron Martin; Opponent: Tichý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-05)
   Zlepšené udržení je klíčové pro úspěšné operování budoucích fúzních elektráren. Práce se zaměřuje především na tzv. H-mód (mód vysokého udržení) a související úkazy jako např. limitní cyklové oscilace, studovány především ...
  • Využití polovodičové spektrometrie Beta ke stanovení radionuklidové čistoty zdrojů záření Beta. 

   Author: Pavel Novotný; Supervisor: Klusoň Jaroslav; Opponent: Fantínová Karin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-03)
   Disertační práce se zabývá spektrometrii záření beta pomocí křemíkových polovodičových detektorů a její aplikací pro rozvoj metrologie beta radionuklidů. Hlavním přínosem realizovaného výzkumu je návrh a ověření postupu ...
  • Zpřesňování jaderných dat v rámci evropských výzkumných projektů EMRP a EMPIR a Českého metrologického institutu 

   Author: Monika Mazánová; Supervisor: Čechák Tomáš; Opponent: Cvachovec František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-03)
   Cieľom dizertačnej práce bolo rozšíriť a spresniť aktuálne publikované hodnoty jadrových dát. Práca sa zameriava hlavne na spresňovanie hodnôt pravdepodobnosti emisie žiarenia X a γ, doby polpremeny a energie žiarenia. Ako ...
  • Plazmonické nanočástice pro teranostické aplikace 

   Author: Filip Havel; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Zlaté nanocástice (AuNPs) vykazují jev lokalizované povrchové plazmonové rezonance.
  • Robustnost Turingova systému 

   Author: Michal Kozák; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   Předložená práce se zabývá Turingovým modelem, jedním z mechanismů popisující samovolné prostorové uspořádání, a jeho robustností, tj. mírou závislosti výsledných vzorů na malých změnách vstupních parametrů. Jsou provedeny ...
  • Štúdim sorpcie technecistanu na uhlíkatých materiáloch 

   Author: Martin Daňo; Supervisor: Galamboš Michal; Opponent: Fišera Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-09)
   Dizertačná práca predstavuje komplexnú fyzikálno-chemickú charakterizáciu aktivovaného uhlíka a biouhlia, ktoré predstavujú významnú skupinu sorbentov využívaných v separácií rádionuklidov a toxických kovov. Hlavným cieľom ...
  • Ultrazvuková charakterizace elastických vlastností a vnitřního tření v materiálech připravených plazmovými technologiemi 

   Author: Martin Koller; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Lejček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-04)
   Dizertační práce se zabývá ultrazvukovou charakterizací materiálů připravených metodami spark plasma sintering a robocasting.
  • Pokročilé momentové invarianty pro rozpoznávání vzorů 

   Author: Jitka Kostková; Supervisor: Flusser Jan; Opponent: Chum Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-12)
   Dizertační práce se zabývá dvěma aktuálními trendy momentových invariantů v rozpoznávání obrazu. Navrhli jsme metodu popisu a vyhledávání ve vektorových polích při neznámé rotaci a afinní transformaci pole. Pro skalární ...
  • Studium turbulence na tokamaku Compass za použití různých diagnostických systémů 

   Author: Jaroslav Krbec; Supervisor: Hron Martin; Opponent: Tichý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
   Předkládaná práce popisuje výsledky měření Geodetických akustických módů (GAM) na tokamaku COMPASS za použití celé řady dostupných diagnostických nástrojů, např. reciprokých sond, magnetických cívek, diagnostiky Thomsonova ...
  • Měření excitačních funkcí jaderných reakcí na cyklotronu U-120M 

   Author: Jaroslav Červenák; Supervisor: Lebeda Ondřej; Opponent: Kučera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
   Táto práca ponúka popis experimentálneho stanovenia excitačných funkcií protónov na natMo, 197Au, natTi a natCu pri energiách do 36 MeV a deuterónov na 197Au a natCu pri energiách do 20 MeV. Podrobne analyzuje možnosti ...
  • Příprava a in vitro studie nosičů 223 Ra a 99mTc na bázi nanočástic TiO2 

   Author: Petra Suchánková; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
   Cílem této práce bylo připravit a otestovat vhodný nosič pro alfa terapeutické radionuklidy. Slibným kandidátem pro tento účel jsou anorganické nanočástice na bázi oxidu titaničitého. Byl zkoumán mechanismus sorpce 223Ra ...
  • Biofunkcionalizace luminiscenční nanokompozitu 

   Author: Kseniya Popovich; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
   Hlavními cíli práce byl návrh struktury, syntéza a stanovení vlastností multimodálních luminiscenčních nanokompozitních materiálů. Luminiscenční nanokompozitní materiály obsahují scintilující jádro, které bylo připravené ...
  • Módy porušování konstrukčních materiálů tlakové nádoby reaktoru 

   Author: Jan Štefan; Supervisor: Siegl Jan; Opponent: Strnadel Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Disertační práce je zaměřena na hodnocení procesů porušování konstrukčních materiálů tlakových nádob jaderných reaktorů typu VVER. Byla provedena série experimentů s cílem vyhodnocení struktury a procesů porušování dvojice ...
  • Štúdium transformačných procesov v materiáloch jadrových zariadení 

   Author: Martin Cesnek; Supervisor: Miglierini Marcel; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-08)
   Dizertačná práca je zameraná na štúdium štruktúrnych modifikácií kovových skiel. Cieľom práce bolo štúdium štruktúry daných materiálov s dôrazom na lokálne usporiadanie v amorfnom stave, pri kryštalizácii a po ožiarení ...
  • Matematické modelování neizotermického proudění směsi stlačitelných tekutin v porézním prostředí a nad jeho povrchem 

   Author: Ondřej Pártl; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Šembera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-01)
   Hlavním tématem této práce je simulace neizotermického proudění směsi stlačitelných tekutin v heterogenním porézním prostředí a v přilehlém prázdném prostoru nad jeho povrchem. Jejím primárním cílem je prezentovat matematický ...