Now showing items 1-20 of 210

  • Magnetoelectric multiferroics: From static via dynamic magnetoelectric effect to nonlinear light-matter interaction 

   Author: Jakub Vít; Supervisor: Kamba Stanislav; Opponent: Shuvaev Alexey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-05)
   Magnetoelectric multiferroics: From static via dynamic magnetoelectric effect to nonlinear light-matter interaction
  • NEUTRINO INTERACTIONS WITH ATOMS AND DOUBLE-BETA DECAY 

   Author: Andrej Babič; Supervisor: Krivoručenko Michail Ivanovič; Opponent: Malinský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   The Doctoral Thesis is focused on four different topics in the field of neutrino physics and double-beta decay. First, we calculate the total cross section for inelastic scattering of low-energy neutrinos by atomic electrons ...
  • Modely dynamiky tekutin pro relativistické jaderné srážky 

   Author: Jakub Cimerman; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Dolejší Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-27)
   Anotace: Simulations of heavy-ion collisions at energies from few to few tens of GeV are more complex than simulations for LHC, including a longer interpenetration time or a finite baryon density in the fluid. The first ...
  • Pokročilé Třídimenzionální Struktury Grafenu 

   Author: Martin Šilhavík; Supervisor: Fejfar Antonín; Opponent: Kalbáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   This thesis focuses on the challenges associated with developing robust and elastic 3D graphene aerogels using a template-free synthesis method.
  • Warefront Correction for Mid - IR Laser 

   Author: Huang Zhou; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Pořízka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   V rámci práce byl vyvinut adaptivní optický (AO) systém pro korekci vlnoplochy v blízké a střední infračervené (IČ) oblasti pracující s vlnovými délkami od 1 do 5 μm. Poprvé byl pro senzor vlnoplochy fungující na ...
  • Numerické metody a metody strojového uceni pro zpracování obrazových medicinských dat 

   Author: Kateřina Škardová; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Young Alistair
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-04-22)
   Práce se zabývá využitím matematických metod při zpracování medicínských obrazových dat. Je zde demonstrováno použití numerických metod i jejich kombinace s metodami strojového
  • Variační metody v modelování fázových přechodů 

   Author: Aleš Wodecki; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Ševčovič Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-04-22)
   Tato práce se zabývá variačními metodami v modelování fázových přechodů. Konkrétně, nové varianty reakčních členů pro rovnici fázového pole jsou navrženy a optimalizace okrajové podmínky v rovnici fázového pole je diskutována.
  • Detekce kosmického záření v atmosféře a ionizujícího záření z bouřek 

   Author: Marek Sommer; Supervisor: Ploc Ondřej; Opponent: Trompier Francois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-26)
   Tato práce představuje koncept malého, lehkého detektoru založeného na plastovém scintilátoru, který může být použit ve spojení se malým detektorem z křemíkového diodu k přesnému měření ekvivalentu dávky na palubě letadla. ...
  • Infračervená kalorimetrie aplikovaná na termomechanickou charakterizaci slitin NiTi 

   Author: Antoine Jury; Supervisor: Karlík Miroslav; Opponent: Seiner Hanuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Slitiny s tvarovou pamětí vykazují mimořádné funkční vlastnosti, jako je superelasticita, jednosměrný a obousměrný jev tvarové paměti a pasivní tlumicí vlastnosti. V první části práce jsme se zaměřili na současný stav ...
  • Pólované nelineární krystaly pro generování rozdílového kmitočtu vláknových laserů 

   Author: Yauhen Baravets; Supervisor: Honzátko Pavel; Opponent: Kubeček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce je věnována vývoji úzkopásmového široce laditelného generátoru pro střední infračervenou oblast založeného na generování rozdílového kmitočtu v periodicky pólovaných krystalech KTA a KTP. Krystaly se používají ...
  • Inkluzivní produkce b jetů ve srážkách p-Pb a pp v experimentu ALICE 

   Author: Artem Isakov; Supervisor: Křížek Filip; Opponent: Spousta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-04-01)
   Práce je věnovaná měření inkluzivních pT spekter b-jetů nabitých částic ve srážkách p-Pb a pp při energii √sNN = 5,02 TeV, příslušného jaderného modifikačního faktoru a frakce b-jetů mezi inkluzivními jety. Produkční průřez ...
  • Odhady pravděpodobnostních hustot, jejich vlastnosti a aplikace 

   Author: Jitka Hrabáková; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Víšek Jan Amos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-02)
   Disertační práce se zaměřuje na konzistenci odhadů s minimální vzdáleností na reálné ose. Dokázali jsme konzistenci kolmogorovského odhadu za slabších předpokladů než jak je známo z literatury a rozšířili jsme tento výsledek ...
  • Systémy reakce-difúze a vznik vzorů v biologii 

   Author: Josef Navrátil; Supervisor: Kučera Milan; Opponent: Klika Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-01)
   Práce se zabývá systémy dvou rovnic reakce-difúze které podléhají Turingově nestabilitě, a jsou doplněny tzv. jednostrannými členy. Existence bifurkačních bodů, a tedy i existence prostorově nehomogenních vzorů, je analyticky ...
  • Kombinatorický vývoj scintilátorů na bázi komplexních halogenidů 

   Author: Vojtěch Vaněček; Supervisor: Nikl Martin; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-20)
   Tato práce shrnuje autorovu vědeckou činnost v rámci doktorského studia
  • Charakterizace martensitických fází v Heuslerových slitinách na bázi Ni-Mn-Ga 

   Author: Petr Veřtát; Supervisor: Heczko Oleg; Opponent: Kužel Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-12)
   Předložená práce se zabývá studiem nízkosymetrických fází (martensitů) Heuslerových slitin na bázi Ni-Mn-Ga, zejména pomocí metod rentgenové a neutronové difraktometrie. Důraz je kladen na základní výzkum v několika klíčových ...
  • Pokročilé metody monitorování radioaktivity atmosféry 

   Author: Miroslav Hýža; Supervisor: Průša Petr; Opponent: Holý Karol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-04-09)
   Tato práce shrnuje vývoj rychlých technik pro měření úrovně umělé radioaktivity v ovzduší. Tyto metody spočívají v online měření aerosolových filtrů pomocí odběrových zařízení s vysokým průtokem, HPGe detektoru a automatické ...
  • Sorpce vybraných radionuklidů na cementových pojivech 

   Author: Jana Kittnerová; Supervisor: Drtinová Barbora; Opponent: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-06)
   Bezpečnost úložišť radioaktivních odpadů je posuzována na základě studia interakcí radionuklidů s materiály inženýrských bariér. Z tohoto důvodu byla zkoumána sorpce vybraných prvků (např. Ra, Sr, U a Pb) na různé cementové ...
  • Magnetická anizotropie Heuslerových slitin především na bázi Ni-Mn-Ga 

   Author: Michal Rameš; Supervisor: Heczko Oleg; Opponent: Hamrle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-12)
   Disertační práce se zabývá studiem různých druhů magnetické anizotropie především v Heuslerových slitinách na bázi Ni-Mn-Ga v různých formách vzorků, jako jsou tenké filmy, fólie, polykrystaly a monokrystaly. Jde zejména ...
  • Optimalizace kalibračních postupů terénních spektrometrů záření Gama 

   Author: Kamila Johnová; Supervisor: Thinová Lenka; Opponent: Cvachovec František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-02)
   Disertační práce se zabývá problematikou kalibrací terénních spektrometrů gamma se zaměřením na rozšíření možností využití kalibrační základny ve Stráži pod Ralskem. V rámci této práce byl vytvořen přesný model pro simulace ...
  • Low-x QCD studies using the Balitsky-Kovchegov equation 

   Author: Dagmar Bendová; Supervisor: Čepila Jan; Opponent: Spousta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-26)
   Chování struktury hadronů představuje velmi komplexní problém, který v současnosti nelze v rámci kvantové chromodynamiky (QCD) plně analyticky spočítat. K popisu chování hadronů při vysokých energiích tak používáme modely ...