Now showing items 1-20 of 240

  • Dynamika křivek v rovině a prostoru a její aplikace 

   Author: Jiří Minarčík; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Ševčovič Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-12)
   Tato práce se zaměřuje na geometrické toky křivek ve třírozměrném eukleidovském prostoru, téma, které je často zastíněno studiem vyšších dimenzí nebo intrinzických toků. Práce představuje analytické a topologické pokroky, ...
  • Substitutivní struktury v kombinatorice, teorii čísel a diskrétní geometrii 

   Author: Jana Lepšová; Supervisor: Dvořáková Lubomíra; Opponent: Charlier Émilie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-04)
   Tato práce rozvíjí souvislosti mezi kombinatorikou na slovech, teorií čísel a diskrétní geometrií. V rámci kombinatoriky na slovech jsou zkoumána Arnouxova–Rauzova slova a sturmovské morfismy. Teorie čísel je zastoupena ...
  • Detektor reaktorových antineutrin na bázi polystyrenových plastových scintilátorů 

   Author: Mária Slavíčková; Supervisor: Štekl Ivan; Opponent: Herzáň Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-29)
   S3 detektor představuje nový a unikátní experiment na poli neutrinové fyziky. Práce popisuje detektor reaktorových antineutrin od jeho základního stavebního elementu-scintilační desky na bázi polystyrenu, přes dvoukanálový ...
  • Studium fotoprodukce na experimentu ALICE 

   Author: Tomáš Herman; Supervisor: Broz Michal; Opponent: Spousta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-30)
   Disertační práce zkoumala energetickou závislost koherentní fotoprodukce J/ψ v ultra-periferních srážkách (UPC) Pb-Pb měřených detektorem ALICE. Energetická závislost byla určena v rozsahu tří řádů v Bjorken-x prostřednictvím ...
  • Bayesian Network for Medical Data Analysis 

   Author: Issam Salman; Supervisor: Vomlel Jiří; Opponent: Kozubek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-21)
   In this paper, we provide an approach to learning optimal Bayesian network (BN) structures from incomplete data based on the BIC score function using a mixture model to handle miss- ing values. We have compared the proposed ...
  • Neutronové zobrazování na výkumných reaktorech velmi nízkého výkonu 

   Author: Jana Matoušková; Supervisor: Sklenka Ľubomír; Opponent: Štekl Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-14)
   Disertační práce se zabývá možnostmi využití neutronového zobrazování na výzkumných reaktorech velmi nízkého výkonu. Tyto možnosti byly demonstrovány vývojem zařízení pro neutronové zobrazování na školním reaktoru VR-1 s ...
  • Vývoj paralelních algoritmů pro molekulovou dynamiku heterogenních atomistických systémů 

   Author: David Celný; Supervisor: Kolafa Jiří; Opponent: Roučka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-03)
   Výzkum nukleace, jakožto procesu fázové přeměny, má v termodynamice dlouhou tradici, sahající až k prvním pozorování kondenzace vodních par. Zájem o samotný proces byl ještě zesílen s nástupem molekulární dynamiky (MD), ...
  • Produkce otevřeného půvabu na experimentu STAR 

   Author: Lukáš Kramárik; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Křížková Gajdošová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-23)
   Tato doktorská práce zkoumá měření produkce mezónu D0 v srážkách deuteronů se zlatem při energii 200 GeV, zaznamenané detektorem STAR na urychlovači RHIC. Výzkum hraje klíčovou roli v odlišení účinků studené jaderné hmoty ...
  • Návrh soustavy pro vývod kladných iontů z cyklotronu U-120M 

   Author: Tomáš Matlocha; Supervisor: Musílek Ladislav; Opponent: Katovský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
   Disertační práce představuje řešení problému nízké extrakční účinnosti pro kladné ionty na izochronním cyklotronu U-120M. V rámci disertace byla provedena analýza poruchové první harmonické složky magnetického pole a její ...
  • Laserem generované zdroje koherentního krátkovlnného záření a jejich aplikace 

   Author: Martin Albrecht; Supervisor: Pína Ladislav; Opponent: Vrbová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-12-09)
   Disertační práce se zabývá návrhem nových metod pro studium koherenčních vlastností laserem čerpaných zdrojů krátkovlnného záření. V neposlední řadě jsou v práci zahrnuty aplikace tohoto záření v oblasti koherentního ...
  • Modelování nelokální plazmatické interakce 

   Author: Milan Burda; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-12-09)
   Se zdokonalujícími se technologiemi výroby kovových nanostruktur a na nich založených
  • Generace a aplikace superkontinua pro vysokovýkonové Laserové systémy 

   Author: Lukáš Indra; Supervisor: Čech Miroslav; Opponent: Kužel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-12-09)
   Tato disertační práce se zabývá možností generace širokospektrálního superkontinua za využití pikosekundových pulsů za účelem seedování vysokovýkonných OPCPA systémů. V této době nejběžnější zdroj širospektrálních pulsů ...
  • Lasery generující záření ve střední infračervené oblasti elektromagnetického spektra 

   Author: Adam Říha; Supervisor: Jelínková Helena; Opponent: Malý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-12-09)
   V předložené disertační práci jsou studovány vlastnosti nových chalkogenidových laserových aktivních prostředí ZnMnSe, ZnMgSe, ZnMnTe a CdMnTe dopovaných dvojmocnými ionty přechodných kovů Cr2+ a Fe2+ generující koherentní ...
  • Optická izolace laserového svazku s vysokým středním výkonem 

   Author: David Vojna; Supervisor: Čech Miroslav; Opponent: Kramer Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-12-09)
   Stěžejním výsledkem této disertační práce je konstrukce jednoho z největších Faradayových izolátorů na světě a jeho úspěšné provozování s pulzním 100 J/10 Hz/10 ns laserem "Bivoj" (100
  • Matematické modelování anomálií ve vektorových a strukturovaných datech velkého rozsahu 

   Author: Martin Flusser; Supervisor: Somol Petr; Opponent: Holeňa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-22)
   Tato práce se zabývá problémem účinné detekce anomálií a navrhuje řešení pomocí trénování zástupné neuronové sítě aproximující výstup stávajících anomálních detektorů. Navržený model poskytuje srovnatelnou přesnost se ...
  • Datové struktury a paralelní algoritmy pro numerické řešiče ve výpočetní dynamice tekutin 

   Author: Jakub Klinkovský; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Knobloch Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-14)
   Práce uvádí výsledky multidisciplinárního výzkumu, které kombinují znalosti z oblastí matematického modelování, vědeckých výpočtů a experimentální fyziky.
  • Obecný rámec pro klasifikaci na vrchu 

   Author: Václav Mácha; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Branda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Práce představila jednotný rámec pro klasifikaci na vrcholu, speciální případ binární klasifikace, kde je výkon hodnocena pouze na malém počtu nejrelevantnějších vzorků. V práci je ukázáno, že do rámce spadá několik známých ...
  • Neperfektní učení multi-klasifikátoru 

   Author: Radek Hřebík; Supervisor: Jablonský Josef; Opponent: Slabý Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Disertační práce se věnuje vytvoření pokročilého klasifikátoru založenému na využití neperfektních metod učení ke konstrukci tzv. skrytých tříd. Stěžejní je nová teorie optimálního sjednocování skrytých tříd tak, aby byla ...
  • Chaotická dynamika purifikačních protokolů 

   Author: Martin Malachov; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Práce představuje jedinečné a zajímavé výsledky, z mezioborového přesahu teorie chaosu a kvantové informatiky. Různé jevy spojené s chaosem jsou poprvé prokázány v čistě kvantovém režimu, náhlé změny fraktálních struktur ...
  • Modifikace materiálů se zakázaným pásem pomocí ultra-krátkých laserových pulzů 

   Author: Juraj Sládek; Supervisor: Bryknar Zdeněk; Opponent: Martan Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   Tato práce popisuje experimentální výzkum povrchových modifikací materiálů se zakázaným pásem vyvolaných infračervenými ultra-krátkými laserovými pulzy, které zahrnují efekty při prahu poškození materiálu, ale převážně ...