Recently added

Now showing items 1-20 of 107

  • Separace vybraných štěpných produktů od molybdenu 

   Author: Kamil Vavřinec Mareš; Supervisor: John Jan; Opponent: Rajec Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Disertační práce se zabývá konceptem procesu přepracování transmutačních paliv s inertní molybdenovou matricí a následnou separací předpokládaných nečistot obsažených ve vzniklých roztocích.
  • Optická spektroskopie příměsí a defektů v materiálech perspektivních pro optoelektronické aplikace 

   Author: Kateřina Dragounová; Supervisor: Potůček Zdeněk; Opponent: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-25)
   Disertační práce se zabývá vlastnostmi fotoluminiscence a optické absorpce defektů a iontů příměsí v materiálech s perovskitovou strukturou a tenkých vrstvách nanokrystalického diamantu. Konkrétně byly zkoumány ionty vanadu ...
  • Chaotic time-series analysis 

   Author: Lucie Tylová; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-20)
   Disertační práce je zaměřena na nové metody popisu chování chaotických časových řad a na zlepšení tradičních přístupů pomocí korekce na opakované testování hypotéz nebo robustních a vícerozměrných statistických metod. ...
  • Spektroskopická speciační studie U(VI) ve vodných roztocích 

   Author: Višňák Jakub; Supervisor: Vetešník Aleš; Opponent: Bouř Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-21)
   Experimentální část práce zahrnuje speciační studie systému UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X = S, Se) a analýzu přírodních vzorků obsahujících U(VI) s dominantními species MnUO2(CO3)3 (M = Ca, Mg) pomocí spektroskopických metod ...
  • Vliv dávkového příkonu na radiační poškození biologických soustav hustě a řídce ionizujícím zářením 

   Author: Vyšín Luděk; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Falk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-21)
   Dizertační práce je věnována stanovení výtěžků dvojných a jednoduchých zlomů DNA pomocí pokročilých pulzních zdrojů hustě ionizujícího záření, které umožnily proměřit také závislost výtěžků na dávkovém příkonu. Jejím ...
  • Tenké vrstvy křemíku pro sluneční články 

   Author: Müller Martin; Supervisor: Fejfar Antonín; Opponent: Čech Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-14)
   Plasmochemický růst Si nanodrátů katalyzovaných nepřechodnými kovy a výroba křemíkových nanodrátových slunečních článků s radiálním p-i-n přechodem.
  • Paralelizace řešení nelineárních evolučních úloh 

   Author: Klement Vladimír; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Frolkovič Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-20)
   Práce se zabývá paralelizací řešičů nelineárních evolučních úloh na GPU. V práci jsou zpracovány tři úlohy: segmentace obrazu pomocí Level-set metody, nestlačitelné Navierovo-Stokesovo proudění ve 2D a 3D. Každá z těchto ...
  • Analýza procesů degradace organických extrakčních činidel metodami kvantově mechanických simulací 

   Author: Koubský Tomáš; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Toman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   V rámci této disertační práce byly provedeny počítačové simulace na bázi metody funkcionálu hustoty za účelem teoretické analýzy chemické stability vybraných organických extraktantů typu DGA a BTBP. S použitím programů ...
  • Analýza formování únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou využitím Strip Yield Modelu 

   Author: Šedek Jakub; Supervisor: Oliva Vladislav; Opponent: Strnadel Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Tato práce se věnuje predikci šíření únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou. Je uveden teoretický základ části lomové mechaniky v oblasti napjatosti na čele trhliny a plastické zóny. Pozornost je věnována ...
  • Modelování klinických svazků lineárního urychlovače. Návrh fyzikálního modelu, praktická algoritmizace a verifikace modelu za použití změřených charakteristik svazků. 

   Author: Horová Simona; Supervisor: Judas Libor; Opponent: Makovička Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-22)
   Hlavním tématem práce je tvorba modelu klinického urychlovače v Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc a zejména optimalizace parametrů elektronového svazku vstupujícího do terčíku. Návrh a ověření robustní a reprodukovatelné ...
  • Difrakční analýza mřížkových deformací polykrystalických materiálů s přednostní orientací 

   Author: Čapek Jiří; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Lukáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem textur a stanovením makroskopických zbytkových napětí v texturovaných materiálech. Určení stavu zbytkové napjatosti a přednostní orientace v pevných látkách ...
  • Studium základních vlastností a aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii 

   Author: Osmančíková Petra; Supervisor: Novotný Josef; Opponent: Čuba Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-22)
   S pomocí moderních metod radioterapie, jako je stereotaktická radiochirurgie, ozařujeme cílové objemy velmi konformně, individuálně a často komplikovaně tvarovanou dávkovou distribucí. Gelový dozimetr umožňuje 3D verifikaci ...
  • Numerical Modeling of Nonlocal Energy Transport in Laser-Heated Plasmas 

   Author: Holec, Milan; Supervisor: Liska, Richard; Weber, Stefan
   (2016)
   Modeling of the nonlocal energy transport in laser-heated plasmas is a challenging task. In order to include such a transport into simulations of plasmas, we propose the nonlocal transport hydrodynamic model, which ...
  • Nestandardní reprezentace čísel 

   Author: Dombek Daniel; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Frougny Christiane
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-13)
  • Příprava nanočásticového a nanokompozitního scintilátoru na bázi ZnO 

   Author: Gbur Tomáš; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Hála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
  • Numerické modelování růstu únavové trhliny ve slitině D16CT1 

   Author: Šimek Ondřej; Supervisor: Oliva Vladislav; Opponent: Pokluda Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Predikce rychlosti růstu únavové trhliny na základě MKP modelu
  • Vyšetřování elastických vlastností pokročilých materiálů ultrazvukovými metodami 

   Author: Bodnárová Lucie; Supervisor: Kunz Jiří; Opponent: Kopeček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Příprava a charakterizace vybraných uhlíkových nanostuktur 

   Author: Babchenko Oleg; Supervisor: Bryknar Zdeněk; Opponent: Veselý Marián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Diamond and carbon nanotubes synthesizing and basic study
  • Koroze a vysokoteplotní oxidace povlakových trubek palivových článků 

   Author: Négyesi Martin; Supervisor: Siegl Jan; Opponent: Šíma Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce je věnována oxidaci povlakových trubek ze slitiny Zr1Nb.
  • Stanovení dávek pacientů a optimalizace použití verifikačních motod v obrazem řízené radioterapii (IGRT) 

   Author: Dufek Vladimír; Supervisor: Horáková Iva; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Stanovení dávek pacientů z verifikačních metod radioterapie