Now showing items 1-20 of 156

  • Analýza a návrh na zlepšení procesu získávání a výběru zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Jolana Klimešová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Burkoňová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se zabývá analýzou procesu získávání, výběru a následné adaptace zaměstnanců. Teoretická část objasňuje pojem řízení lidských zdrojů a dále se zabývá všemi personálními činnostmi spojenými s řízením lidských ...
  • Analýza a návrh optimalizace procesu montáže ve výrobní společnosti 

   Author: Jan Brtna; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací pracovišť montáže ve výrobní společnosti. Předmětem analýzy je především umístění jednotlivých pracovišť a navržení layoutu pro nové pracoviště. K analýze pracoviště jsou ...
  • Analýza a návrh racionalizace výrobních procesů v průmyslovém podniku 

   Author: Arkadii Makhmatov; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předmětem diplomové práce je aplikace racionalizačních přístupů, metod a nástrojů na výrobní systémy a procesy průmyslového podniku. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je koncipovaná tak, ...
  • Analýza a optimalizace procesů skladového hospodářství ve výrobní společnosti 

   Author: Luděk Kolanda; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Tykal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Cílem této diplomové práce je provést analýzu současného stavu procesů skladového hospodářství ve firmě Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje se zaměřením na propojení skladového informačního systému a fyzických skladů, a ...
  • Analýza a optimalizace zásob ve výrobní společnosti 

   Author: Jan Sieratovský; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Tato práce je rozdělena do teoretické a praktické částí. Teoretická část se zabývá rešerší problematiky řízení zásob a štíhlé výroby. Praktická část je zaměřena na praktické využití zmíněné problematiky k analýze a návrhu ...
  • Analýza a segmentace zákazníků pomocí statistických metod 

   Author: Nikita Zhitnikov; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Veselý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je analýza portfolia zákazníku v byznys segmentu telekomunikačního trhu. První část je teoretická a popisuje statistickou analýzu vícerozměrných dat, obsahuje i zásady marketingu při analýze ...
  • Analýza dopadů koronavirové krize na strojírenský průmysl 

   Author: Patrik Čákora; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Práce se zabývá současnou koronavirovou krizí a jejím dopadem na strojírenské podniky. Pro analýzu byly zvoleny podniky dle klasifikace ekonomických činností NACE C 24 až C 30. Analýza probíhala formou řízených rozhovorů ...
  • Analýza ekonomických ukazatelů a návrh reportingu pro vrcholový management 

   Author: Zahradníček Lukáš; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Dušek Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Téma diplomové práce je zpracováno z pohledu skutečného podnikatelského subjektu. Teoretická část práce je věnována nalezení vhodného výběru metod a ukazatelů finanční analýzy odpovídajících charakteru zvolené konkrétní ...
  • Analýza funkce controllingu v rámci průmyslového podniku a návrh procesu s využitím Power BI 

   Author: Tomáš Týfa; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Vik Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce se věnuje analýze funkce controllingu v průmyslovém podniku Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. a rozebírá jeho základní metody a nástroje. Po vyhodnocení analýzy je vybrána problematická oblast ...
  • Analýza kalkulací v průmyslovém podniku 

   Author: Vojtěch Fišer; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Hlavním zaměřením této diplomové práce je vytvoření tří kalkulačních modelů pro reálný strojírenský podnik. Konkrétně se jedná o variabilní kalkulaci, hodinovou nákladovou sazbu a analýzu bodu zvratu. Práce je dělena na ...
  • Analýza kalkulací v zakázkové výrobě průmyslového podniku 

   Author: Štěpán Poliščuk; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Binder Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem mé diplomové práce je analýza kalkulací v zakázkové výrobě průmyslového podniku. V první části práce jsou sepsány teoretické základy kalkulování nákladů, včetně definice nákladů, jejich členění a alokování. Poté ...
  • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví v podniku 

   Author: Novák David; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Kunc Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Předmětem diplomové práce "Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví v podniku" je rozbor stávajícího kalkulačního systému a rozpočetnictví vybraného podniku a navržení účinnějších kalkulačních postupů. V teoretické ...
  • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví v průmyslovém podniku 

   Author: Vladimír Martinů; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem manažerského účetnictví. Manažerské účetnictví je zde rozděleno na 3 části, kterými jsou klasifikace nákladů, kalkulace a rozpočetnictví. V teoretické části práce jsou postupně tyto ...
  • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví ve společnosti Omega Optix, s.r.o. 

   Author: Barbora Peterková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Peřina Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení způsobu kalkulování pro konkrétní společnost. V první části diplomové práce je detailně zpracovaná teorie týkající se kalkulací, kalkulací nákladů, a nákladů obecně. Závěrem teoretické ...
  • Analýza motivačního procesu ve vztahu k pracovní výkonnosti zaměstnanců servisního úseku společnosti Schindler CZ, a.s. 

   Author: Jiří Socha; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Možná Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku motivace pracovníků a s ní související systém řízení pracovního výkonu a systém odměňování pracovníků. V teoretické části jsou definovány pojmy motivace, stimulace a jsou ...
  • Analýza nákladů v systému kvality 

   Author: Michal Železný; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Zvolánková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Hlavním cílem této diplomové práce, která nese název Analýza nákladů v systému kvality, je analyzovat náklady ke kvalitě se vztahující v podniku BENEŠ a LÁT a.s., konkrétně k výrobnímu závodu v Poříčanech. K mým úkolům ...
  • Analýza podnikových procesů pro nastavení informačního systému 

   Author: Tomáš Ventruba; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Daněk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Cílem této diplomové práce je analýza podnikových procesů pro nastavení informačního systému. Podnik zabývající se vývojem a implementací informačního systému do výrobních podniků má za cíl rozšířit možnosti svého produktu ...
  • Analýza současného stavu digitalizace a Business Intelligence průmyslových podniků v České republice 

   Author: Václav Kalina; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce je věnována analýze stavu digitalizace průmyslových podniků v České republice, zejména pak použití nástrojů Business intelligence při podnikovém rozhodování. Vyhodnocení proběhlo na základě elektronického ...
  • Analýza systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podniku 

   Author: Ondřej Veselý; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce řeší problematiku systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podniku. Teoretická část je rozdělena na šest částí. První část se věnuje pracovnímu výkonu, kde jsou vysvětleny další termíny ...
  • Aplikace moderních manažerských nástrojů v průmyslu 

   Author: Černý Milan; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Kraml Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Diplomová práce se zabývá aplikací moderních manažerských nástrojů ve strojírenském podniku Howden ČKD Compressors s.r.o. Důkladně analyzuje tento podnik a porovnává jeho stav před akvizicí (ČKD Kompresory a.s.) se současným ...