Now showing items 37-56 of 130

  • Implementace agilního přístupu v projektovém řízení 

   Author: Jurčová Adriana; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací agilního přístupu v projektovém řízení, konkrétně v divizi IT České spořitelny, a.s. První, teoretická část této práce je zaměřena na vymezení základních pojmů a postupů projektového ...
  • Implementace Cloud Computingu do vybrané společnosti 

   Author: Tilcer Daniel; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
   Cílem práce je navázat na teoretickou část v bakalářské práci a implementovat cloud do skutečné společnosti. Během implementace je důležité analyzovat všechny možné faktory, které budou ovlivňovat implementaci. Diplomová ...
  • Implementace nástrojů zlepšování kvality 

   Author: Bžoch Martin; Supervisor: Kožíšek Jan; Opponent: Šámal David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Implementace systému pro řízení údržby strojů ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. 

   Author: Zajíček Štěpán; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Diplomová práce řeší otázku řízení údržby výrobního zařízení. Údržba je doposud stále podceňovanou součástí výrobních podniků, přitom dopady jejího fungovaní zásadně ovlivňují dostupnost a spolehlivost strojů. Údržba se ...
  • Implementace štíhlé výroby do JAPA Vsetín, spol. s r.o. 

   Author: Zajíček Petr; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-07)
   Diplomová práce se zabývá štíhlou výrobou a možností využití tohoto organizačního přístupu v malých firmách, věnujících se kusové výrobě. Společnost JAPA Vsetín spol. s r.o. v této DP vystupuje jako typický zástupce podobných ...
  • Inovace systému výdeje ve společnosti Monta 

   Author: Dominik Nwelati; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá inovací systému řízení výdeje v konkrétní společnosti. Práce se zaměřuje na analýzu způsobů řízení výdeje a možnosti inovace sytému řízení výdeje, včetně možné inovace vybavení. V práci je ...
  • Inovace validačního procesu pro pokročilé asistenční systémy řidiče a automatizované jízdní systémy 

   Author: Petr Cink; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Filipec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Cílem této práce je analyzovat manažerské, procesní, technologické a legislativní aspekty, jakož i současné trendy ve validaci pokročilých asistenčních systémů řidiče a automatizovaných jízdních systémů, a na základě této ...
  • Integrační role kalkulačního vzorce ve společnosti BENEŠ a LÁT, a.s. 

   Author: Petr Primus; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem této diplomové práce je zmapovat význam kalkulačního systému v průmyslovém podniku. V teoretické části se diplomová práce věnuje nákladové analýze a jejímu technickoekonomickému charakteru, plánování a v neposlední ...
  • Investiční controlling a tvorba modelu hodnocení investic ve společnosti Faurecia 

   Author: Daniel Kodýdek; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Roszak Bartosz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem řešení diplomové práce bylo vytvoření modelu pro hodnocení efektivnosti investic v daném podniku, představení jeho funkcí a aplikace na konkrétní podnikovou investici. V souvislosti s vytvořeným modelem byl ...
  • Kalkulace metodou hodinových sazeb, jako nástroj řízení mzdových nákladů 

   Author: Nina Kudrličková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Salák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Hlavním cílem této diplomové práce, nazvané Kalkulace metodou hodinových sazeb, jako nástroj řízení mzdových nákladů, je zabývat se mzdovými náklady a kalkulacemi v podniku BENEŠ a LÁT a.s. Práce je rozdělená na tři části, ...
  • Kalkulační systém a jeho využívání průmyslovém podniku 

   Author: Marcela Maternová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Cílem této diplomové práce je analýza současného kalkulačního systému a navržení možných doporučení vedoucích ke zlepšení kalkulačních postupů ve vybrané společnosti Beneš a Lát, a.s. Práce je rozdělena na dvě části, a to ...
  • Lhůtové rozvrhování strojírenské výroby v Latecoere s.r.o. 

   Author: Kuneš Jan; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Scholz Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá rozvrhováním a plánováním strojírenské výroby. V teoretické částí diplomové práce je popsán vývoj a historie plánování výroby, poté především jednotlivé nástroje pro plánování a rozvrhování ...
  • Majetkové poměry strojírenského podnikatele 

   Author: Libenská Kateřina; Supervisor: Klimeš František; Opponent: Kupec Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu majetkových poměrů strojírenského podnikatele, jeho vymezení ve smyslu právním a ekonomickém. Dále rozebírá účetní a daňové aspekty a hospodaření s majetkem strojírenského podnikatele. ...
  • Management rizik ve společnosti Ferona 

   Author: Jakub Teršíp; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu, hodnocení a management rizik, které jsou spjaty s obchodem a zákazníky společnosti Ferona, a.s.. Práce obsahuje teoretická východiska řízení rizik, detailní popis aktuálního systému ...
  • Mapování podmínek a míry uplatnění plastového 3D tisku v českém průmyslu 

   Author: Michal Stanek; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Polášek Filová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou využívání plastového 3D tisku ve výrobních podnicích v České republice. V praktické části práce je nejdříve zmapován český trh plastového 3D tisku s cílem identifikovat a popsat ...
  • Marketingová komunikační strategie firmy Schwarzmüller s.r.o. 

   Author: Martin Mach; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Ulbrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Diplomová práce s názvem „Marketingová komunikační strategie firmy Schwarzmüller s.r.o.“ se zabývá marketingovým výzkumem trhu přípojných vozidel a nástaveb a tvorbou nové marketingové komunikační strategie společnosti ...
  • Marketingový plán autosalonu vozidel 

   Author: Telman Nersisjan; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práce se zabývá charakteristikou a sestavením marketingového plánu pro reálný podniku v oblasti autosalonu luxusních vozidel. Na začátku této práce je obecná definice marketingu a jeho vlivu na chod podniku jako ...
  • Metodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologie 

   Author: Richter Milan; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Němec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Předmětem Diplomové práce " Metodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologie" je získání přehledu o inovativních prostředích v dalších podnicích a vybudování základů k postupnému budoucímu vytváření ...
  • Migrace firemní infrastruktury do prostředí cloudu 

   Author: Ondřej Hlaváč; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Křovák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předmětem této diplomové práce je popis migrace firemní infrastruktury do prostředí cloudu. Teoretická část obsahuje vysvětlení konceptu cloudu, jeho řešení a modely, historii cloudu a popis největších poskytovatelů. ...
  • Motivace jako nástroj řízení výkonnosti zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Kateřina Hápová; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu zaměstnanců a jejich motivaci z hlediska měření jejich výkonnosti ve společnosti Mattoni 1873. Práce je rozdělená do tří hlavních částí – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická ...