Poslední příspěvky

 • Zmapování a zefektivnění údržbářských procesů ve společnosti LINET 

  Autor: Sobek Ondřej; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Diplomová práce se týká údržby strojních zařízení. Údržba je důležitou součástí všech podniků, i když často dochází k jejímu podceňování, což má za následek snížení spolehlivosti strojů. Hlavní cíl této práce je zmapování ...
 • Reporting strojírenské obchodní korporace 

  Autor: Poliščuk Štěpán; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Yavorská Taťána
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-30)
  Předmětem Bakalářské práce je analýza současného pojetí reportingu v podnikové praxi a navržení doporučeného obsahu podnikového reportu. V první části práce jsou zpracovány teoretické základy pro reporting, který zahrnuje ...
 • Metodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologie 

  Autor: Richter Milan; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Němec Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
  Předmětem Diplomové práce " Metodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologie" je získání přehledu o inovativních prostředích v dalších podnicích a vybudování základů k postupnému budoucímu vytváření ...
 • Zakládání obchodních společností ve strojírenství 

  Autor: Kuneš Jan; Vedoucí práce: Klimeš František; Oponent práce: Kupec Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce se v úvodní kapitole zabývá právní úpravou obchodních společností, která je především upravena v zákonu o obchodních korporacích. Mezi osobní obchodní společnosti patří veřejná obchodní společnost a ...
 • Implementace agilního přístupu v projektovém řízení 

  Autor: Jurčová Adriana; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
  Tato diplomová práce se zabývá implementací agilního přístupu v projektovém řízení, konkrétně v divizi IT České spořitelny, a.s. První, teoretická část této práce je zaměřena na vymezení základních pojmů a postupů projektového ...
 • Zvyšování efektivity systému objednávání náhradních dílů 

  Autor: Chudý Šimon; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Jirásek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
  Popis a analýza procesů náhradních dílů so zaměřením na sys-tém objednávaní. Použitím především štíhlého přístupu je práce doplněna návrhy a doporučeními pro zlepšení efektivity objed-návání a správu náhradních dílů. Práce ...
 • Zefektivnění výroby ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. 

  Autor: Kohout Jakub; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Martinovský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
  Diplomová práce se zabývá analýzou osmi druhů plýtvání. Mezi tyto druhy patří v pojetí štíhlé výroby nadprodukce, čekání, zásoby, neshodné výrobky, pohyb, přeprava, nadpráce a nevyužitý potenciál. Dále práce popisuje metody ...
 • Racionalizace práce ve společnosti Smartech Solutions, s.r.o. 

  Autor: Hora Martin; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Palička Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
  Předmětem bakalářské práce "Racionalizace práce ve společnosti SmarTech Solutions, s.r.o." je provést komplexní analýzu pracovních, zejména produkčních činností a navrhnout reálně využitelné řešení. Po úvodní části následuje ...
 • Hodnocení investičního projektu společnosti LETOKOV a.s. 

  Autor: Bránská Alena; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Šaurová Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
  Cílem bakalářské práce je hodnocení investičního projektu na odkup výroby švýcarské společnosti Famec. Výrobu bude odkupovat společnost LETOKOV a. s. a převeze ji do České republiky. V teoretické části budou definovány ...
 • Výrobní plánování v podniku orientovaném na štíhlou výrobu 

  Autor: Krs Jakub; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Ernest Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
  Diplomová práce se zabývá softwarovou podporou plánování výroby ve štíhlém automotive podniku. Pro efektivní fungování podniku je nutné, aby se plán výroby transformoval do výrobních příkazů. To znamená, že je nutné mít ...
 • Hodnocení investičního projektu výstavby CNG plnicí stanice 

  Autor: Kysilka Hugo; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Souček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
  Předmětem a hlavním cílem diplomové práce je představení stlačeného zemního plynu (CNG) jako paliva v dopravě a zhodnocení investičního projektu výstavby plnicí CNG stanice společností VEMEX s.r.o. Práce se věnuje teoretickým ...
 • Cloud computing v malém a středním podniku 

  Autor: Tilcer Daniel; Vedoucí práce: Brdek Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
  Cílem práce je popsat způsob, jak je možné aplikovat cloud computing do malého nebo středního podniku a uvést praktický příklad, který simuluje náklady na pořízení on premise řešení ve srovnání s náklady spojenými s pořízením ...
 • Návrh podnikatelského plánu 

  Autor: Mandovec Jiří; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Maříková Karolína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-07)
  Zabývá se tvorbou návrhu podnikatelského plánu pro začínající stavební společnost za účelem získání investora. Pro konkrétní podnikatelský nápad obsahuje důležité analýzy a definuje strukturu podnikatelského plánu, ve které ...
 • Marketingová studie v podniku IMA, s.r.o. 

  Autor: Hora Pavel; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Martinovský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
  Bakalářská práce je marketingovou studií aplikovanou v konkrétním podniku a jejím cílem je, skrze definování teoretických pojmů marketingu a následnou analýzu aktuální situace tohoto podniku, dospět až k jednotlivým návrhům ...
 • Návrh struktury souhrnných ekonomických informací prezentovaných představenstvu akciové společnosti 

  Autor: Vassilenko Viktor; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
  Předmětem bakalářské práce "Návrh struktury souhrnných ekonomických informací prezentovaných představenstvu akciové společnosti" je posouzení finanční situace reálně exitujícího podniku na základě zvolených metod finanční ...
 • Návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně-společenského resortu 

  Autor: Šneberková Ludmila; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Oberhofnerová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-07)
  Tématem diplomové práce je návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně - společenského resortu. Práce obsahuje relevantní teorie k problematikám reportingu a metodám prognózování, na které navazuje ...
 • Aplikace vícekriteriálního rozhodování ve společnosti TODO production, s. r. o. 

  Autor: Blažek Tomáš; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Filip Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací metody vícekriteriálního rozhodování při modernizaci technické základny ve společnosti TODO production, s r. o. V první části je popsána teorie vícekriteriálního rozhodování. Jsou ...
 • Projektový management s podporou cloudových nástrojů 

  Autor: Lemberková Anna; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-14)
  V současném světě je efektivní řízení projektů klíčové pro dosažení cílů podniku. Vedoucí pracovníci nebo manažeři mají možnost výběru podpůrného softwaru pro vedení projektu. Bakalářská práce poskytuje manažerům soubor ...
 • Tvorba technického návodu produktu splňujícího současné legislativní požadavky. 

  Autor: Drahokoupil Filip; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Findová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-28)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh osnovy, která slouží jako postup pro psaní návodů k technickým výrobkům. Osnova obsahuje podklady, které je nutné před tvorbou návodu sehnat, obsahuje doporučení k textům v návodu, ...
 • Systém kalkulace a rozpočetnictví v průmyslovém podniku OEZ, s.r.o. 

  Autor: Puchmeltr Josef; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Šimek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
  Tato bakalářská práce pojednává o kalkulaci nákladů na výrobek v průmyslovém podniku. V první části jsou uvedena teoretická východiska kalkulací a různé způsoby klasifikace nákladů. Druhá část popisuje kalkulační systém v ...

Zobrazit další