Poslední příspěvky

 • Ekologické a ekonomické dopady čištění výměníků v teplárenství 

  Autor: Adášek Dominik; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Červenka Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-18)
  Bakalářské práce se zabývá metodou chemického čištění. Detailně popisuje ekologické a ekonomické dopady čištění výměníku v teplárenství. Hlavním cílem této práce je zanalyzovat postoj k chemickému čištění ve společnosti ...
 • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a. s. 

  Autor: Kutil Filip; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Bílek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Předmětem Bakalářské práce je aplikování metody vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a.s. První část je teoretická a obsahuje popis vícekriteriálního rozhodování a zavedení pojmů týkajících ...
 • Ergonomická racionalizace pracoviště 

  Autor: Hápová Kateřina; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Martinovský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu pracoviště a výrobků z hlediska ergonomie ve společnosti Board Team s.r.o. (Práce je rozdělená do tří hlavních částí - teoretické, analytické a návrhové.) Teoretická část zpracovává ...
 • Analýza kalkulačního systému ve strojírenském podniku 

  Autor: Černý Jiří; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Úkolem mé bakalářské práce je analýza současného kalkulačního systému ve vybrané společnosti působící ve strojírenství a navržení možných doporučení k optimalizaci nákladových položek. Práce je rozdělena na dvě hlavní ...
 • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti B Braun Medical 

  Autor: Zhitnikov Nikita; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Růžička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Předmětem bakalářské práce je řešení úkolu ve společnosti B Braun Kazachstán pomoci metody vícekriteriálního rozhodování. První část je teoretická a popisuje vícekriteriální rozhodování. Druhá část je analytická, v ní se ...
 • Zakládání obchodních společností ve strojírenství 

  Autor: Vojtěch Adam; Vedoucí práce: Klimeš František; Oponent práce: Dobšová Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-16)
  V úvodní části se bakalářská práce zabývá právní úpravou obchodních společností podle zákona o obchodních korporacích. Bakalářská práce je věnována zejména obchodním společnostem osobním a kapitálovým. Evropská společnost ...
 • Marketingová studie ve společnosti Selgen, a.s. 

  Autor: Maternová Marcela; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Horčička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav marketingového řízení podniku SELGEN, a. s., působící v oblasti zemědělství. Cílem bakalářské práce je navrhnout opatření pro zlepšení celkového marketingu firmy. Dále se ...
 • Procesní řízení ve společnosti Beneš a Lát, a.s. 

  Autor: Ivanišová Klára; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Al-Dabagh Lumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-19)
  Diplomová práce se věnuje problematice procesního řízení. Obsahuje informace o principu procesního řízení, jeho výhody a použití. V práci je shrnuta charakteristika procesu a jeho popis v organizaci za pomoci procesní mapy. ...
 • Uvedení nového výrobku na trh 

  Autor: Němec Petr; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Brdek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Cílem této diplomové práce je návrh marketingového mixu a marketingové strategie pro vstup nového produktu na trh. Diplomová práce bude sloužit firmě PONTI Kunčí s.r.o. jako návod při zavádění nového produktu "mobilní ...
 • Řízení měnového rizika 

  Autor: Fialová Ilona; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Beránková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-15)
  V první části své bakalářské práce se zaměřuji na definici derivátů, důvody jejich vzniku a možnosti jejich využití. Následuje výčet jednotlivých druhů derivátů a rozdíly mezi nimi. Poté se již soustředím na měnové deriváty, ...
 • Vývoj a současnost organizačních struktur společností 

  Autor: Petržílková Kamila; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
  V práci jsou zpracovány informace z odborné literatury týkající se problematiky organizačních struktur, především pak jejich vývojem a použitím v současné době. Teoretická část je rozdělená na tři části. První část teoretické ...
 • Implementace Cloud Computingu do vybrané společnosti 

  Autor: Tilcer Daniel; Vedoucí práce: Brdek Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
  Cílem práce je navázat na teoretickou část v bakalářské práci a implementovat cloud do skutečné společnosti. Během implementace je důležité analyzovat všechny možné faktory, které budou ovlivňovat implementaci. Diplomová ...
 • Ekologizace výroby v Pražské teplárenské, a.s. 

  Autor: Pačisková Karolína; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Dolenský Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
  Cílem této práce je zmapovat oblast výroby Pražské teplárenské, a. s., zjistit současný stav výroby tepla a navrhnout opatření k zefektivnění výroby a ochraně či zlepšení životního prostředí.
 • Analýza marketingového působení Raiffeisenbank, a.s. 

  Autor: Daxner Petr; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bankovního marketingu. Popisuje tvorbu marketingového mixu banky, analýzu pozice podniku na trhu a marketingového působení na klienty. Cílem práce je učinit návrhy a doporučení, ...
 • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Ferro OK, s.r.o. 

  Autor: Švéda Karel; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Jurčová Adriana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Předmětem bakalářské práce je návrh na zavedení metody vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Ferro OK, s.r.o. První část je teoretická a obsahuje popis vícekriteriálního rozhodování a jeho jednotlivých metod, včetně ...
 • Personální řízení ve strojírenské společnosti 

  Autor: Bránská Alena; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Šaurová Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Cílem diplomové práce je analýza spokojenosti pracovníků vybrané společnosti s aktuálními benefity a průzkum zájmu o benefity nové. V první části práce bude popsána teorie vztahující s především ke spokojenosti pracovníků ...
 • Změna kalkulačního systému při přechodu na seriovou výrobu. 

  Autor: Behenská Katrin; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Jurčová Adriana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Předmětem bakalářské práce "Změna kalkulačního systému při přechodu na sériovou výrobu" je analýza současného stavu kalkulací v kusové výrobě a návrh kalkulací pro sériovou výrobu ve vybraném strojírenském podniku. Teoretická ...
 • Uvedení produktu na trh - skříňová nástavba vozidla 

  Autor: Drahokoupil Filip; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Obsahem této diplomové práce je z teoretického hlediska popis vnitřního a vnějšího okolí podniku. Získané teoretické poznatky jsou aplikovány v praktické části diplomové práce, která řeší v reálném podniku problematiku ...
 • Analýza personální práce, povinností a navržení pracovních náplní ve společnosti PRECO GROUP s.r.o. 

  Autor: Bondarenko Valeriya; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou personální práce ve společnosti a řešením problému pracovní náplně jednotlivých pozic. Obsah bakalářské práce je rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr strojírenského podniku 

  Autor: Dobrovolschi Olga; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
  Cílem bakalářské práce je vypracování postupu přípravy kvalitního a uceleného podnikatelského záměru na zavádění inovativní technologie výroby nového výrobku. Na základě technickoekonomické studie, analýze finančních ...

Zobrazit další