News

Department of Management and Economics

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vývoj akvizic společnosti Energetický průmyslový holding, a.s. 

  Author: Patrick Havlíček; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Heralová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je přiblížení akvizic společnosti Energetický a Průmyslový Holding, a.s. Práce se zaměřuje na představení odvětví podnikání společnosti Energetický a Průmyslový Holding, a.s., dále na přiblížení ...
 • Vliv řezných kapalin na ekonomiku obráběcího procesu a na životní prostředí 

  Author: Gabriela Hůlová; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obrábění s použitím řezných kapalin, na jejich likvidaci a čištění. Seznamuje s vlivy řezných kapalin na životní prostředí a odhaluje jejich škodlivé aspekty na zdraví člověka. ...
 • Hodnocení investičního projektu ve společnosti APIO CZ, s.r.o. 

  Author: Alex Pyndzyn; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Jasanský Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivnosti investičního projektu do nového pracoviště pro nanášení kapalných nátěrových hmot ve společnosti APIO CZ, s.r.o. První část této práce se věnuje teoretickým znalostem ...
 • Optimalizace výroby pomocí modelu lineárního programování 

  Author: Yevgen Ievseiev; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Předmětem bakalářské práce je řešení úkolu ve společnosti HARP Ukrajina s využitím modelů lineárního programování. První část je teoretická a popisuje podstatu lineárního programování, matematický model a vícekriteriální ...
 • Marketingová analýza podniku Race Bike s.r.o. 

  Author: Jan Roškota; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Bartosz Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Zaměřením této bakalářské práce je marketingová analýza podniku Race Bike s.r.o., který vyrábí a prodává jízdní kola. Analýza se zaměří na současný stav podniku a jeho okolí, se zaměřením na vývoj trendů v oblasti cyklistiky. ...
 • Technicko-ekonomické zhodnocení investice do přežahové pece 

  Author: Martin Jiřík; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Šimek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  V této bakalářské práci se zabývám technicko-ekonomickým zhodnocením investice a jejím porovnáním s původním stavem přežahové pece v porcelánce Thun 1794 a.s. Práce je rozdělená na dvě hlavní části. První část je teoretická ...
 • Ekonomická analýza podniku Otavské strojírny,a.s. 

  Author: Jáchym Jarník; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Macík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Hlavním cílem této bakalářské práce "ekonomická analýza podniku Otavské strojírny a.s." je vytvořit analýzu ekonomické situace tohoto podniku. Na začátku práce se zaměřím na teoretickou část, především analýzu rozdílových ...
 • Finanční analýza podniku Witte Nejdek 

  Author: Patrik Čákora; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Hýbl David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Práce se zabývá finanční analýzou společnosti WITTE Nejdek s.r.o. s prognózou do budoucnosti. Využitím teoretických základů je provedena analýza WITTE Nejdek s.r.o. pomocí finančních ukazatelů, ukazatelů produktivity, ...
 • Tvorba podnikatelského plánu 

  Author: Arkadii Makhmatov; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je popis procesů spojených se sestavením podnikatelského záměru na založení společnosti zabývající se výrobou pistolových pouzder. Práce se rozděluje na teoretickou, analytickou a návrhovou ...
 • Personální řízení v průmyslovém podniku 

  Author: Ayakoz Smatulla; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá personálním řízením ve společnosti TSE spol. s r.o. V teoretické části jsou popsány základní oblasti řízení lidských zdrojů. V analytické části je nastíněna současná situace ve společnosti, ...
 • Finanční analýza podniku VRBKA střechy s.r.o 

  Author: Tereza Glazerová; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Králová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Zaměřením této bakalářské práce je finanční analýza a její praktická aplikace na konkrétní podnik. Obsahem je charakteristika a popis metod finanční analýzy, dále zahrnuje popis jednotlivých elementárních ukazatelů, které ...
 • Aplikace vícekriteriálního rozhodování ve společnosti CNC Voborník, s. r. o. 

  Author: Voborník Václav; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Předmětem této bakalářské práce je uplatnění vybraných metod vícekriteriálního rozhodování ve strojírenském podniku CNC Voborník, s.r.o. První část je teoreticky zaměřena na problematiku manažerského rozhodování, na ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů a návrh reportingu pro vrcholový management 

  Author: Zahradníček Lukáš; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Dušek Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Téma diplomové práce je zpracováno z pohledu skutečného podnikatelského subjektu. Teoretická část práce je věnována nalezení vhodného výběru metod a ukazatelů finanční analýzy odpovídajících charakteru zvolené konkrétní ...
 • Statistická analýza a regulace výrobního procesu v podniku 

  Author: Vassilenko Viktor; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Předmětem diplomové práce „Statistická analýza a regulace výrobního procesu v podniku“ je teoretický rozbor problematiky statistické analýzy a regulace a následná aplikace této teorie v praxi. První část práce zahrnuje ...
 • Využití internetových služeb v personálním řízení 

  Author: Roštínský Ondřej; Supervisor: Žemlička Petr; Opponent: Brdek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce, s názvem "Využití socílních sítí v personálním řízení", je zaměřená na způsoby využívání internetových sociálních sítí, využití jejich potenciálu a užití v oblasti personálního řízení. Představuje ...
 • Finanční plán společnosti XY, s.r.o 

  Author: Černický Ondřej; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Jirků Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Cílem mé bakalářské práce je tvorba finančního plánu společnosti XY, s.r.o. První polovina teoretické části je zaměřena na finanční plánování obecně. Popisuje účel finančního plánu, jeho strukturu a metody jeho tvorby. ...
 • Životní fáze podnikání firmy GALASPORT, s.r.o. 

  Author: Tuzar Jakub; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Peterka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato bakalářská práce prezentuje analýzu fází životního cyklu firmy GALASPORT, s.r.o. od jejího založení v roce 2000 po rok 2015, kdy byly zveřejněny poslední účetní závěrky a další veřejně přístupná data obsahující jak ...
 • Výběr dodavatele s pomocí vícekriteriálního rozhodování 

  Author: Kodýdek Daniel; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Předmětem řešení bakalářské práce bylo vytvoření výpočetního modelu v programu MS Excel pro řešení obecného vícekriteriálního problému metodou Pattern, představení jeho funkcí, ukázka možného využití při výběru dodavatele ...
 • Návrh modelu technicko - ekonomického reportu ve společnosti První Labská s.r.o. 

  Author: Valsa Václav; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Walterová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce analyzuje reporting ve společnosti První Labská s.r.o. a navrhuje model souhrnného reportu, který obsahuje důležité informace z uplynulé sezóny. Společnost První Labská s.r.o. provozuje závlahovou ...
 • Využití dronů v ropném a plynárenském průmyslu 

  Author: Kuprin Maksim; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Hurta Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Předmětem bakalářské práce je technicko-ekonomické vyhodnocení aplikace dronů ve společnosti Calculated controls. První část je teoretická a popisuje charakteristiku ropného průmyslu a dronů, a metody hodnocení investic. ...

View more