Collections in this community

Recent Submissions

 • Tvorba konceptu nástroje Power BI pro manažerské rozhodování ve stavebním podniku 

  Author: Adam Novák; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Vrbová Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření nástroje Power BI, který bude pomáhat podniku při manažerském rozhodování. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu Business Intelligence a představení analytických ...
 • Analýza vozidel dle druhu pohonu 

  Author: Alex Hrbáček; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Bozděch Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu současného a budoucího stavu vozidel s alternativním pohonem a jejich vývoj. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou kapitolu. Teoretická část je ...
 • Technicko-ekonomická komparativní analýza pozemních konstrukcí pro fotovoltaické elektrárny 

  Author: Lukáš Váňa; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Špiller Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Práce se zabývá porovnáním 4 typů pozemních konstrukcí pro fotovoltaické elektrárny, konkrétně fixní, 1-osé sledování bez skonu panelu, 1-osé sledování se sklonem panelu a dvouosé sledování v podmínkách České republiky. ...
 • Proces přípravy projektu realizace fotovoltaické elektrárny pro MSP 

  Author: David Buňata; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Freiberg František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Zvýšení cen energií a nestabilita na trhu s energiemi přinesla do mnohých podniků nečekané zvýšení nákladů a nejistotu. Jednou z možností snížení dopadů současné energetické krize pro MSP je výstavba fotovoltaické elektrárny, ...
 • Analýza životního cyklu baterií elektrických vozidel 

  Author: Petr Macháček; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Žilka Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou životního cyklu baterií elektromobilů. V první části se práce zaměřuje na rozdělení elektrických vozidel dle typu pohonu. V kapitole o vývoji elektromobilů se práce zabývá jak ...
 • Ekonomické posouzení implementace zeleného vodíku v průmyslovém podniku 

  Author: Vilém Münster; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Lhota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Diplomová práce se zabývá implementováním zeleného vodíku v průmyslovém podniku. První část práce je zaměřená teoreticky, kde je ve stručnosti popsána charakteristika a historie vodíku. Následuje popis typů vodíku, jejich ...
 • Rozšíření nástroje pro analýzu zakázek malého výrobního podniku 

  Author: Josef Fajt; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Sekera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Cílem práce je rozšíření stávajícího nástroje pro analýzu zakázek, který byl pro potřeby malého výrobního podniku vytvořen autorem této práce v roce 2021. Teoretická část práce definuje základní pojmy, principy, komponenty ...
 • Návrh výrobní linky lepených keramických komínových vložek 

  Author: Petr Sádovský; Supervisor: Kyncl Martin; Opponent: Petr Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce s názvem „Návrh výrobní linky keramických komínových vložek“ vznikla ve spolupráci s výrobním podnikem P-D Refractories a.s. a pojednává o problematice výroby keramických komínových vložek. Teoretická část ...
 • Návrh, ověření funkčnosti a ekonomické zhodnocení výroby upínacího systému pro CT 

  Author: Lukáš Malý; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh a výrobu prototypu nového upínacího systému pro průmyslovou tomografii. Cílem studie je vyřešit problémy a omezení současných technik upínání v průmyslové tomografii, jako je ...
 • Návrh nástroje pro alokaci a vykazování nákladů na protetické pomůcky 

  Author: Vojtěch Slavík; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Žemlička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  V rešeršní části se diplomová práce zabývá řízením, členěním a alokací nákladů. Dále práce obsahuje informace kalkulačním systému, kde charakterizuje předběžnou kalkulaci, výslednou kalkulaci a typový kalkulační vzorec. V ...
 • Návrh optimalizace výrobního procesu ve výrobní společnosti 

  Author: František Truhlář; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace výrobního procesu ve společnosti Meva a.s. Hlavním cílem této práce je zanalyzovat současný stav a poskytnout podniku odhad potencionálních výrobních kapacit a časových ...
 • Racionalizace v podnikové logistice 

  Author: Oliver Kheil; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou racionalizace logistiky v podniku a jejím dopadem na procesy a efektivitu. Logistika je klíčovou oblastí ve většině podniků, zajišťuje plynulý tok materiálů, informací a zboží ...
 • Marketingová analýza postavení divize termomechanika společnosti BOSCH s.r.o. na trhu 

  Author: Michael Hofrichter; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Větrovec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Cílem mé bakalářské práce je marketingová analýza divize termotechnika společnosti BOSCH s.r.o., která se pohybuje v oblasti prodeje a vývoje termotechniky. Výsledkem mé práce bude návrh marketingové strategie dle komunikačního ...
 • Business Model Canvas pro firmy Lucid Motors a NIO 

  Author: Vojtěch Matějka; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Štěpán Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Cílem mé bakalářské práce je vytvoření business modelu canvas pro společnosti Lucid Motors a NIO a pomocí této analýzy vyhodnotit stav společností a učinit doporučení pro zlepšení. Jako vstupy pro business model canvas ...
 • Analýza rizik projektů 

  Author: Thanh Long Le; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Tačner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem řízení rizik projektů. Rizika jsou nedílnou součástí každého projektu a jejich správná identifikace a hodnocení je klíčová pro úspěšné plánování a řízení projektů. Cílem této bakalářské ...
 • Návrhy ergonomických racionalizací pracovišť 

  Author: David Koupil; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ergonomie ve strojírenství. Teoretická část tak obsahuje popis a vysvětlení základů ergonomie spolu s projektováním pracovišť. Nachází se zde následně i metody pro vhodný výběr ...
 • Servis design poskytovatelů dopravních služeb 

  Author: Jakub Kopecký; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Ircingová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá uživatelskou zkušeností cestujících při přepravě vlakem na trase Praha hlavní nádraží – Pardubice hlavní nádraží dopravců České dráhy a RegioJet. Cílem práce je pomocí metody Design thinking ...
 • Optimalizace a automatizace business procesů s využitím moderních SW nástrojů 

  Author: Jakub Stanovský; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Bělousov Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Procesní řízení je stále populárnějším způsobem řízení organizace, vytlačujícím historicky starší funkční přístup. Tato technika není svázána s hierarchickou strukturou organizace a umožňuje dosahovat vyšších výkonů. Práce ...
 • Aplikace metody Lean startup 

  Author: Jan Rokoš; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Červený Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  V této práci se zabývám metodou Lean Startup, která byla aplikována mnoha úspěšnými firmami v Silicon Valley. V práci jsem se proto soustředil na body, které jsou nezbytnou součástí této metody a pomohou nám při zakládání ...
 • Modelování ekonomicko-energetického potenciálu technologie V2G v dynamicky proměnném prostředí 

  Author: Albert Caban; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Bursík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Energie je elementárním zdrojem lidského pokroku, poznání a prosperity. Její role je tak zcela zásadní i v čím dál častěji akcentované myšlence udržitelnosti. Nové způsoby výroby elektrické energie, její ukládání a ...

View more