Now showing items 109-128 of 130

  • Uplatnění obchodních společností ve strojírenství 

   Author: Balabánová Sandra; Supervisor: Klimeš František; Opponent: Scholz Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu obchodních společností v rámci českého právního řádu se zvláštním zřetelem na oblast strojírenství a především s důrazem na podmínky a postup jejich zakládání. Porovnává výhody a ...
  • Určení vhodné varianty produkční strategie na základě finančního plánu ve společnosti Kaletech 

   Author: Jan Kaše; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Macháčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   V této práci řeším určení vhodné produkční strategie v divizi výroby ve společnosti Kaletech s.r.o. s ohledem na její finanční výsledky. V teoretické části práce se zabývám popisem strategie, metodikou tvorby rozpočtů a ...
  • Uvedení nového výrobku na trh 

   Author: Němec Petr; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Brdek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Cílem této diplomové práce je návrh marketingového mixu a marketingové strategie pro vstup nového produktu na trh. Diplomová práce bude sloužit firmě PONTI Kunčí s.r.o. jako návod při zavádění nového produktu "mobilní ...
  • Uvedení produktu na trh - skříňová nástavba vozidla 

   Author: Drahokoupil Filip; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Obsahem této diplomové práce je z teoretického hlediska popis vnitřního a vnějšího okolí podniku. Získané teoretické poznatky jsou aplikovány v praktické části diplomové práce, která řeší v reálném podniku problematiku ...
  • Vyhodnocení investice do automatizace ohraňovacího lisu 

   Author: Kateřina Rouhová; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Dobner Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem vyhodnocení investice do automatizace ohraňovacího lisu. Hlavním cílem této práce je na základě metody pro vyhodnocování investic čisté současné hodnoty a kalkulační metody hodinové ...
  • Vyhodnocení investice do traceability systému 

   Author: Jan Vortel; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Hlaváček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení investice do traceability systému ve výrobní společnosti Technistone, s.r.o. Hlavním cílem této práce je návrh vhodných řešení traceability systému a jejich následné vyhodnocení ...
  • Vytvoření relační databáze pro sběr a uchování dat ze zkoušek vzorků sypkých materiálů pro firmu Sklenář s.r.o 

   Author: Denis Lom; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením relační databáze pro sběr a uchování dat ze zkoušek vzorků sypkých materiálů. V rámci této diplomové práce je popsána problematika teorie databázových systémů. V praktické části je ...
  • Využití metod manažerského rozhodování při výběru informačního systému. 

   Author: Eva Jančíková; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Černý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Účelem této práce je využít metod manažerského rozhodování pro výběr informačního systému do středně velké společnosti. V práci jsou uvedeny druhy informačních systémů. Jedna z kapitol se věnuje konkrétnímu typu systému. ...
  • Využívání odpadního tepla z průmyslové výroby v podmínkách městské infrastruktury 

   Author: Andrej Lacko; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Vojáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Tato diplomová práce pojednává o využití odpadního tepla z průmyslové výroby v rámci městské infrastruktury. Práce nejdříve vysvětluje potenciál tohoto doposud relativně opomíjeného zdroje energie, dále popisuje a přibližuje ...
  • Výběr reportingového systému pro středně velký strojírenský podnik 

   Author: Filip Kutil; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Burian Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je výběr reportingového systému pro středně velký strojírenský podnik. První část je teoretická obsahuje popis problematiky controllingu a reportingu. Druhá část je analytická a zabývá se představením ...
  • Výběrové řízení ve vybrané společnosti 

   Author: Valeriya Bondarenko; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na proces získávání a výběru pracovníků ve společnosti XY, která je zaměřena na poskytování pohostinských služeb. Cílem práce je analyzování současného stavu výběrového řízení ve společnosti, ...
  • Výrobní a technologický transfer ve spol. Sécheron Tchequie, s.r.o. 

   Author: Sliacky Matej; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Výrobní plánování v podniku orientovaném na štíhlou výrobu 

   Author: Krs Jakub; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Ernest Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá softwarovou podporou plánování výroby ve štíhlém automotive podniku. Pro efektivní fungování podniku je nutné, aby se plán výroby transformoval do výrobních příkazů. To znamená, že je nutné mít ...
  • Výzkum a vývoj jako korekční prvek v důchodových daních 

   Author: Kamila Petržílková; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Furišová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je problematika vývoje a výzkumu jako korekčního prvku v důchodových daních. Pozornost je věnována vymezení podmínek odpočtu na vývoj a výzkum v zákoně o daních z příjmů a v interních normách. ...
  • Zavedení CRM do výrobní společnosti 

   Author: Veronika Benešová; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Diplomová práce se zabývá zavedením CRM do výrobní společnosti. V teoretické části je úkolem obecné seznámení se CRM, jeho přínosy a překážkami. Jak se měří úroveň CRM a aktuální trendy. Druhá část popisuje společnost BENEŠ ...
  • Závislost HDP na ekonomickém faktoru 

   Author: Šangala Jakub; Supervisor: Kožíšek Jan; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním závislostí mezi velkým počtem veličin. Čtenářům napomáhá vytvořit postup výběru a následné eliminace veličin, za účelem sestavení optimálního regresního modelu. K tomu poslouží aplikace, ...
  • Zefektivnění systému údržby papírenského stroje 

   Author: Jakub Čechlovský; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Jindrák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá zefektivněním systému údržby dvou papírenských strojů ve společnosti Mondi Štětí, a. s. Je provedena analýza nejběžnějších ukazatelů účinnosti údržby na daných strojích. V závislosti na této ...
  • Zefektivnění systému údržby ve spol. ZVVZ Machinery,a.s. Milevsko 

   Author: Alexa Jiří; Supervisor: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zefektivnění výroby ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. 

   Author: Kohout Jakub; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Martinovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Diplomová práce se zabývá analýzou osmi druhů plýtvání. Mezi tyto druhy patří v pojetí štíhlé výroby nadprodukce, čekání, zásoby, neshodné výrobky, pohyb, přeprava, nadpráce a nevyužitý potenciál. Dále práce popisuje metody ...
  • Zmapování a zefektivnění údržbářských procesů ve společnosti LINET 

   Author: Sobek Ondřej; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Diplomová práce se týká údržby strojních zařízení. Údržba je důležitou součástí všech podniků, i když často dochází k jejímu podceňování, což má za následek snížení spolehlivosti strojů. Hlavní cíl této práce je zmapování ...