Now showing items 57-76 of 130

  • Náklady na BOZP ve vybraném průmyslovém podniku 

   Author: Andrei Kosov; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Svobodová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále též BOZP) je zaměřená na postupy a procesy, které zlepšují pracoviště, chrání, zachovávají a podporují zdraví, bezpečnost a pohodu pracovníků na jejich pracovištích. BOZP je ...
  • Nástroj pro nákladovou optimalizaci obráběcího procesu 

   Author: Jiří Kubica; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá návrhem nástroje pro nákladovou optimalizaci obráběcího procesu z hlediska řezných podmínek. Zvláštní pozornost je věnována technologii soustružení. Součástí práce je mimo jiné rešerše existujících ...
  • Návrh finančního plánu podniku AŽD Praha s.r.o. 

   Author: Moravec Patrik; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Roubíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Obsah této diplomové práce pojednává o tvorbě návrhu finančního plánu. Jedná se o střednědobý finanční plán, který je tvořen s použitím veřejně dostupných informací, jakými jsou finanční výkazy, budoucí odhady apod. Cílem ...
  • Návrh modelu technicko - ekonomického reportu ve společnosti První Labská s.r.o. 

   Author: Valsa Václav; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Walterová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce analyzuje reporting ve společnosti První Labská s.r.o. a navrhuje model souhrnného reportu, který obsahuje důležité informace z uplynulé sezóny. Společnost První Labská s.r.o. provozuje závlahovou ...
  • Návrh modulu pro řízení a hodnocení zakázek v MS Excel 

   Author: Michal Říha; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Homolka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou řízení a hodnocení zakázek, součástí řešení je analýza a návrh procesů řízení a hodnocení zakázek ve společnosti. Navrhované řešení je realizováno v programu MS excel, jehož výstupy ...
  • Návrh nástroje na optimalizaci nákladů na opravu a údržbu strojních zařízení 

   Author: Marek Zíta; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Hart Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh koncepčního analytického nástroje pro optimalizaci nákladů na opravu a údržbu strojních zařízení. Podnik je z důvodu ochrany citlivých informací a dat anonymizován. V teoretické části ...
  • Návrh obchodního plánu podniku produkujícího relaxační pomůcky 

   Author: Petr Teplý; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Peterka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Teoretická část obsahuje popis forem ochrany duševního vlastnictví relevantních pro průmyslovou výrobu, tedy patent, užitný a průmyslový vzor a ochrannou známku. Dále popisuje obsah business plánu, tedy marketingovou ...
  • Návrh plánovacího a reportovacího modulu pro oddělení prodeje v e-commerce podniku 

   Author: Makovijčuk Alexey; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Hušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Závěrečná práce je zaměřena pro problematiku plánování a reportování s využitím Manažerského informačního systému (MIS). V teoretické části je popsána teorie plánování a reportování. Postup tvorby podnikového plánu a jakou ...
  • Návrh podnikatelského plánu 

   Author: Mandovec Jiří; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Maříková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-07)
   Zabývá se tvorbou návrhu podnikatelského plánu pro začínající stavební společnost za účelem získání investora. Pro konkrétní podnikatelský nápad obsahuje důležité analýzy a definuje strukturu podnikatelského plánu, ve které ...
  • Návrh procesu řízení životního cyklu projektů ve společnosti 

   Author: Petra Brtková; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Havelka Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Pri pohľade na podnik ako na žijúci organizmus, nájdeme v ňom radu činností a funkcií, ktoré sú vzájomne medzi sebou previazané a posielajú si informácie o zmene stavu ako reakciu na vonkajšie vplyvy. Snahou organizmu, a ...
  • Návrh racionalizovaného uspořádání montážního postupu ve strojírenském podniku 

   Author: Ladislav Svaták; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Růžičková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   V této práci se zabývám návrhem montážní linky pro montáž pistole CZ P-10. V teoretické části čtenářům přiblížím základy racionalizace a montáže. V praktické části nejprve představím společnost Česká zbrojovka, dále popíšu ...
  • Návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně-společenského resortu 

   Author: Šneberková Ludmila; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Oberhofnerová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-07)
   Tématem diplomové práce je návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně - společenského resortu. Práce obsahuje relevantní teorie k problematikám reportingu a metodám prognózování, na které navazuje ...
  • Návrh strategického plánu podniku 

   Author: Svatoš Ondřej; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem strategického plánu společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. Teoretická část se věnuje strategii, strategickému řízení, tvorbě strategického plánu a také metodám interní a externí analýzy ...
  • Návrh strategického plánu pro Inekon Systems 

   Author: Truc Jiří; Supervisor: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh systému řízení pohledávek 

   Author: Adam Vojtěch; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Dobšová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   V teoretické části se diplomová práce zabývá charakteristikou pohledávek. Je vysvětlen pojem pohledávky, její vznik a zánik. Dále se práce věnuje účetní charakteristice pohledávek. Následuje daňová a právní charakteristika ...
  • Návrh systému řízení rizik vybraného podniku 

   Author: Magdaléna Svobodová; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Machala Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému řízení rizik ve vybraném podniku. Teoretická část se zabývá popisem pojmu rizika, managementu rizik a popisem jednotlivých kroků při řízení rizik. V praktické části je navržený ...
  • Optimalizace taktu svařovny v sériové výrobě 

   Author: Michaela Lhotová; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací a analýzou výrobního procesu v automobilovém průmyslu. Předmětem analýzy jsou především takty jednotlivých stanic, jejichž rozbor vede k navržení vhodného řešení vedoucí ke snížení ...
  • Optimalizace výroby pomocí nástrojů LEAN 

   Author: Bauerová Radka; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem nástrojů štíhlé výroby a racionalizací výroby pomocí metody Value stream mapping. První část je věnována teoretickému seznámení s nástroji štíhlé výroby, kapacitního plánování a metodou ...
  • Personální řízení ve strojírenské společnosti 

   Author: Bránská Alena; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Šaurová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Cílem diplomové práce je analýza spokojenosti pracovníků vybrané společnosti s aktuálními benefity a průzkum zájmu o benefity nové. V první části práce bude popsána teorie vztahující s především ke spokojenosti pracovníků ...
  • Plán marketingové komunikace pro vybranou značku 

   Author: Zuzana Placková; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se marketingu. Dále je popsána problematika marketingové komunikace a použití jejích ...