Now showing items 48-67 of 130

  • Lhůtové rozvrhování strojírenské výroby v Latecoere s.r.o. 

   Author: Kuneš Jan; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Scholz Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá rozvrhováním a plánováním strojírenské výroby. V teoretické částí diplomové práce je popsán vývoj a historie plánování výroby, poté především jednotlivé nástroje pro plánování a rozvrhování ...
  • Majetkové poměry strojírenského podnikatele 

   Author: Libenská Kateřina; Supervisor: Klimeš František; Opponent: Kupec Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu majetkových poměrů strojírenského podnikatele, jeho vymezení ve smyslu právním a ekonomickém. Dále rozebírá účetní a daňové aspekty a hospodaření s majetkem strojírenského podnikatele. ...
  • Management rizik ve společnosti Ferona 

   Author: Jakub Teršíp; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu, hodnocení a management rizik, které jsou spjaty s obchodem a zákazníky společnosti Ferona, a.s.. Práce obsahuje teoretická východiska řízení rizik, detailní popis aktuálního systému ...
  • Mapování podmínek a míry uplatnění plastového 3D tisku v českém průmyslu 

   Author: Michal Stanek; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Polášek Filová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou využívání plastového 3D tisku ve výrobních podnicích v České republice. V praktické části práce je nejdříve zmapován český trh plastového 3D tisku s cílem identifikovat a popsat ...
  • Marketingová komunikační strategie firmy Schwarzmüller s.r.o. 

   Author: Martin Mach; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Ulbrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Diplomová práce s názvem „Marketingová komunikační strategie firmy Schwarzmüller s.r.o.“ se zabývá marketingovým výzkumem trhu přípojných vozidel a nástaveb a tvorbou nové marketingové komunikační strategie společnosti ...
  • Marketingový plán autosalonu vozidel 

   Author: Telman Nersisjan; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práce se zabývá charakteristikou a sestavením marketingového plánu pro reálný podniku v oblasti autosalonu luxusních vozidel. Na začátku této práce je obecná definice marketingu a jeho vlivu na chod podniku jako ...
  • Metodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologie 

   Author: Richter Milan; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Němec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Předmětem Diplomové práce " Metodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologie" je získání přehledu o inovativních prostředích v dalších podnicích a vybudování základů k postupnému budoucímu vytváření ...
  • Migrace firemní infrastruktury do prostředí cloudu 

   Author: Ondřej Hlaváč; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Křovák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předmětem této diplomové práce je popis migrace firemní infrastruktury do prostředí cloudu. Teoretická část obsahuje vysvětlení konceptu cloudu, jeho řešení a modely, historii cloudu a popis největších poskytovatelů. ...
  • Motivace jako nástroj řízení výkonnosti zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Kateřina Hápová; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu zaměstnanců a jejich motivaci z hlediska měření jejich výkonnosti ve společnosti Mattoni 1873. Práce je rozdělená do tří hlavních částí – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická ...
  • Náklady na BOZP ve vybraném průmyslovém podniku 

   Author: Andrei Kosov; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Svobodová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále též BOZP) je zaměřená na postupy a procesy, které zlepšují pracoviště, chrání, zachovávají a podporují zdraví, bezpečnost a pohodu pracovníků na jejich pracovištích. BOZP je ...
  • Nástroj pro nákladovou optimalizaci obráběcího procesu 

   Author: Jiří Kubica; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá návrhem nástroje pro nákladovou optimalizaci obráběcího procesu z hlediska řezných podmínek. Zvláštní pozornost je věnována technologii soustružení. Součástí práce je mimo jiné rešerše existujících ...
  • Návrh finančního plánu podniku AŽD Praha s.r.o. 

   Author: Moravec Patrik; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Roubíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Obsah této diplomové práce pojednává o tvorbě návrhu finančního plánu. Jedná se o střednědobý finanční plán, který je tvořen s použitím veřejně dostupných informací, jakými jsou finanční výkazy, budoucí odhady apod. Cílem ...
  • Návrh modelu technicko - ekonomického reportu ve společnosti První Labská s.r.o. 

   Author: Valsa Václav; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Walterová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce analyzuje reporting ve společnosti První Labská s.r.o. a navrhuje model souhrnného reportu, který obsahuje důležité informace z uplynulé sezóny. Společnost První Labská s.r.o. provozuje závlahovou ...
  • Návrh modulu pro řízení a hodnocení zakázek v MS Excel 

   Author: Michal Říha; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Homolka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou řízení a hodnocení zakázek, součástí řešení je analýza a návrh procesů řízení a hodnocení zakázek ve společnosti. Navrhované řešení je realizováno v programu MS excel, jehož výstupy ...
  • Návrh nástroje na optimalizaci nákladů na opravu a údržbu strojních zařízení 

   Author: Marek Zíta; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Hart Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh koncepčního analytického nástroje pro optimalizaci nákladů na opravu a údržbu strojních zařízení. Podnik je z důvodu ochrany citlivých informací a dat anonymizován. V teoretické části ...
  • Návrh obchodního plánu podniku produkujícího relaxační pomůcky 

   Author: Petr Teplý; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Peterka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Teoretická část obsahuje popis forem ochrany duševního vlastnictví relevantních pro průmyslovou výrobu, tedy patent, užitný a průmyslový vzor a ochrannou známku. Dále popisuje obsah business plánu, tedy marketingovou ...
  • Návrh plánovacího a reportovacího modulu pro oddělení prodeje v e-commerce podniku 

   Author: Makovijčuk Alexey; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Hušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Závěrečná práce je zaměřena pro problematiku plánování a reportování s využitím Manažerského informačního systému (MIS). V teoretické části je popsána teorie plánování a reportování. Postup tvorby podnikového plánu a jakou ...
  • Návrh podnikatelského plánu 

   Author: Mandovec Jiří; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Maříková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-07)
   Zabývá se tvorbou návrhu podnikatelského plánu pro začínající stavební společnost za účelem získání investora. Pro konkrétní podnikatelský nápad obsahuje důležité analýzy a definuje strukturu podnikatelského plánu, ve které ...
  • Návrh procesu řízení životního cyklu projektů ve společnosti 

   Author: Petra Brtková; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Havelka Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Pri pohľade na podnik ako na žijúci organizmus, nájdeme v ňom radu činností a funkcií, ktoré sú vzájomne medzi sebou previazané a posielajú si informácie o zmene stavu ako reakciu na vonkajšie vplyvy. Snahou organizmu, a ...
  • Návrh racionalizovaného uspořádání montážního postupu ve strojírenském podniku 

   Author: Ladislav Svaták; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Růžičková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   V této práci se zabývám návrhem montážní linky pro montáž pistole CZ P-10. V teoretické části čtenářům přiblížím základy racionalizace a montáže. V praktické části nejprve představím společnost Česká zbrojovka, dále popíšu ...