Now showing items 101-120 of 130

  • Technicko-ekonomické hodnocení investice do automatického měřícího pracoviště 

   Author: Jan Roškota; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Pačisková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou podnikových investic z hlediska jejich technicko-ekonomického hodnocení a hodnocení rizik. Hlavním cílem této práce je vytvoření výpočtového modelu, který bude využit v procesu ...
  • Technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku 

   Author: Loun Miroslav; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Heralová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem této diplomové práce je technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny všechny pojmy, které jsou k tomuto tématu ...
  • Technicko-ekonomické vyhodnocení investice do mycí technologie 

   Author: Tereza Glazerová; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Roškota Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   V přiložené diplomové práci je zpracováno téma technicko-ekonomického hodnocení investice do mycí technologie. Hlavním cílem práce je návrh vhodného řešení investice pro problematiku zadanou podnikem. Jsou představeny a ...
  • Tvorba finančního modelu čistírny odpadních vod pro hodnocení investice v rámci Public Private Partnership projektu. 

   Author: Zajcev Andrej; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Křepelková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření finančního modelu výstaby či rekonstrukce a následného provozu ČOV v rámci koncese. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska, týkající se technik valuace a ...
  • Tvorba kalkulačních postupů v podniku TOS Varnsdorf,a.s. 

   Author: Scholz Pavel; Supervisor: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tvorba marketingové strategie 

   Author: Smolek Ondřej; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie společnosti KOVOŠROT SUDA s.r.o. Práce je z důvodů přehlednosti rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části dochází k popsání základních ...
  • Tvorba marketingového plánu vybrané společnosti 

   Author: Jan Bureš; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem mojí závěrečné práce je navržení marketingového plánu společnosti TEDOM a.s., jehož součástí je i popis marketingových cílů a strategií pro danou firmu. Podnikání společnosti TEDOM a.s. je především spjato s vývojem ...
  • Tvorba marketingového plánu vybrané společnosti 

   Author: Jakub Šulc; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro vybranou společnost. V teoretické části práce jsou shrnuty obecné poznatky o marketingu a marketingovém plánování. Dále je zde detailně popsán marketingový plán. ...
  • Uplatnění obchodních společností ve strojírenství 

   Author: Balabánová Sandra; Supervisor: Klimeš František; Opponent: Scholz Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu obchodních společností v rámci českého právního řádu se zvláštním zřetelem na oblast strojírenství a především s důrazem na podmínky a postup jejich zakládání. Porovnává výhody a ...
  • Určení vhodné varianty produkční strategie na základě finančního plánu ve společnosti Kaletech 

   Author: Jan Kaše; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Macháčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   V této práci řeším určení vhodné produkční strategie v divizi výroby ve společnosti Kaletech s.r.o. s ohledem na její finanční výsledky. V teoretické části práce se zabývám popisem strategie, metodikou tvorby rozpočtů a ...
  • Uvedení nového výrobku na trh 

   Author: Němec Petr; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Brdek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Cílem této diplomové práce je návrh marketingového mixu a marketingové strategie pro vstup nového produktu na trh. Diplomová práce bude sloužit firmě PONTI Kunčí s.r.o. jako návod při zavádění nového produktu "mobilní ...
  • Uvedení produktu na trh - skříňová nástavba vozidla 

   Author: Drahokoupil Filip; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Obsahem této diplomové práce je z teoretického hlediska popis vnitřního a vnějšího okolí podniku. Získané teoretické poznatky jsou aplikovány v praktické části diplomové práce, která řeší v reálném podniku problematiku ...
  • Vyhodnocení investice do automatizace ohraňovacího lisu 

   Author: Kateřina Rouhová; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Dobner Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem vyhodnocení investice do automatizace ohraňovacího lisu. Hlavním cílem této práce je na základě metody pro vyhodnocování investic čisté současné hodnoty a kalkulační metody hodinové ...
  • Vyhodnocení investice do traceability systému 

   Author: Jan Vortel; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Hlaváček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení investice do traceability systému ve výrobní společnosti Technistone, s.r.o. Hlavním cílem této práce je návrh vhodných řešení traceability systému a jejich následné vyhodnocení ...
  • Vytvoření relační databáze pro sběr a uchování dat ze zkoušek vzorků sypkých materiálů pro firmu Sklenář s.r.o 

   Author: Denis Lom; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením relační databáze pro sběr a uchování dat ze zkoušek vzorků sypkých materiálů. V rámci této diplomové práce je popsána problematika teorie databázových systémů. V praktické části je ...
  • Využití metod manažerského rozhodování při výběru informačního systému. 

   Author: Eva Jančíková; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Černý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Účelem této práce je využít metod manažerského rozhodování pro výběr informačního systému do středně velké společnosti. V práci jsou uvedeny druhy informačních systémů. Jedna z kapitol se věnuje konkrétnímu typu systému. ...
  • Využívání odpadního tepla z průmyslové výroby v podmínkách městské infrastruktury 

   Author: Andrej Lacko; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Vojáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Tato diplomová práce pojednává o využití odpadního tepla z průmyslové výroby v rámci městské infrastruktury. Práce nejdříve vysvětluje potenciál tohoto doposud relativně opomíjeného zdroje energie, dále popisuje a přibližuje ...
  • Výběr reportingového systému pro středně velký strojírenský podnik 

   Author: Filip Kutil; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Burian Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je výběr reportingového systému pro středně velký strojírenský podnik. První část je teoretická obsahuje popis problematiky controllingu a reportingu. Druhá část je analytická a zabývá se představením ...
  • Výběrové řízení ve vybrané společnosti 

   Author: Valeriya Bondarenko; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na proces získávání a výběru pracovníků ve společnosti XY, která je zaměřena na poskytování pohostinských služeb. Cílem práce je analyzování současného stavu výběrového řízení ve společnosti, ...
  • Výrobní a technologický transfer ve spol. Sécheron Tchequie, s.r.o. 

   Author: Sliacky Matej; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)