Now showing items 1-20 of 122

  • Hodnocení průmyslového podniku pomocí modelu excelence 

   Author: Jan Střeleček; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Smejkal Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a ohodnocením kvality řízení procesů a dosahovaných výsledků u vybraného průmyslového podniku. K uskutečnění těchto úkolů jsou využity prvky metodiky Modelu excelence EFQM. Dále diplomová ...
  • Vyhodnocení investice do traceability systému 

   Author: Jan Vortel; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Hlaváček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení investice do traceability systému ve výrobní společnosti Technistone, s.r.o. Hlavním cílem této práce je návrh vhodných řešení traceability systému a jejich následné vyhodnocení ...
  • Mapování podmínek a míry uplatnění plastového 3D tisku v českém průmyslu 

   Author: Michal Stanek; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Polášek Filová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou využívání plastového 3D tisku ve výrobních podnicích v České republice. V praktické části práce je nejdříve zmapován český trh plastového 3D tisku s cílem identifikovat a popsat ...
  • Kalkulace metodou hodinových sazeb, jako nástroj řízení mzdových nákladů 

   Author: Nina Kudrličková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Salák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Hlavním cílem této diplomové práce, nazvané Kalkulace metodou hodinových sazeb, jako nástroj řízení mzdových nákladů, je zabývat se mzdovými náklady a kalkulacemi v podniku BENEŠ a LÁT a.s. Práce je rozdělená na tři části, ...
  • Hodnocení efektivnosti zakázkové výroby malého strojírenského podniku 

   Author: Jakub Bureš; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Jirava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti zakázkové výroby malého strojírenského podniku Preva, spol. s r. o. Teoretická část je rozdělena na osm oddílů. První oddíl se věnuje současné situaci drobného podnikání ...
  • Analýza systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podniku 

   Author: Ondřej Veselý; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce řeší problematiku systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podniku. Teoretická část je rozdělena na šest částí. První část se věnuje pracovnímu výkonu, kde jsou vysvětleny další termíny ...
  • Návrh nástroje na optimalizaci nákladů na opravu a údržbu strojních zařízení 

   Author: Marek Zíta; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Hart Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh koncepčního analytického nástroje pro optimalizaci nákladů na opravu a údržbu strojních zařízení. Podnik je z důvodu ochrany citlivých informací a dat anonymizován. V teoretické části ...
  • Finanční a nefinanční analýza vybraných podniků v odvětví pivovarnictví 

   Author: Tomáš Kříž; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Teoretická část diplomové práce popisuje finanční a nefinanční analýzu podniku, její principy, východiska a interpretaci získaných výsledků. Jsou zde popsány zdroje informací, ze kterých je čerpáno pro sestavení analýzy ...
  • Analýza dopadů koronavirové krize na strojírenský průmysl 

   Author: Patrik Čákora; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Práce se zabývá současnou koronavirovou krizí a jejím dopadem na strojírenské podniky. Pro analýzu byly zvoleny podniky dle klasifikace ekonomických činností NACE C 24 až C 30. Analýza probíhala formou řízených rozhovorů ...
  • Analýza kalkulací v průmyslovém podniku 

   Author: Vojtěch Fišer; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Hlavním zaměřením této diplomové práce je vytvoření tří kalkulačních modelů pro reálný strojírenský podnik. Konkrétně se jedná o variabilní kalkulaci, hodinovou nákladovou sazbu a analýzu bodu zvratu. Práce je dělena na ...
  • Nástroj pro nákladovou optimalizaci obráběcího procesu 

   Author: Jiří Kubica; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá návrhem nástroje pro nákladovou optimalizaci obráběcího procesu z hlediska řezných podmínek. Zvláštní pozornost je věnována technologii soustružení. Součástí práce je mimo jiné rešerše existujících ...
  • Posouzení environmentálních a ekonomických dopadů životního cyklu průmyslového výrobku 

   Author: Kateřina Sváčková; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Moša Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Diplomová práce se zabývá posouzením dopadů životního cyklu železobetonového prefabrikátu na životní prostředí. Posuzovány jsou environmentální dopady prefabrikátů vyráběných z konvenčního betonu a z alternativního green ...
  • Návrh racionalizovaného uspořádání montážního postupu ve strojírenském podniku 

   Author: Ladislav Svaták; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Růžičková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   V této práci se zabývám návrhem montážní linky pro montáž pistole CZ P-10. V teoretické části čtenářům přiblížím základy racionalizace a montáže. V praktické části nejprve představím společnost Česká zbrojovka, dále popíšu ...
  • Optimalizace taktu svařovny v sériové výrobě 

   Author: Michaela Lhotová; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací a analýzou výrobního procesu v automobilovém průmyslu. Předmětem analýzy jsou především takty jednotlivých stanic, jejichž rozbor vede k navržení vhodného řešení vedoucí ke snížení ...
  • Analýza a návrh racionalizace výrobních procesů v průmyslovém podniku 

   Author: Arkadii Makhmatov; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předmětem diplomové práce je aplikace racionalizačních přístupů, metod a nástrojů na výrobní systémy a procesy průmyslového podniku. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je koncipovaná tak, ...
  • Migrace firemní infrastruktury do prostředí cloudu 

   Author: Ondřej Hlaváč; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Křovák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předmětem této diplomové práce je popis migrace firemní infrastruktury do prostředí cloudu. Teoretická část obsahuje vysvětlení konceptu cloudu, jeho řešení a modely, historii cloudu a popis největších poskytovatelů. ...
  • Ekonomické aspekty změny formy podnikání společnosti Jan Horák 

   Author: Jan Horák; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předmětem diplomové práce je ekonomické a legislativní porovnání právních forem podnikání osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným. Následně je vybrána výhodnější varianta podnikání pro analyzovaný ...
  • Náklady na BOZP ve vybraném průmyslovém podniku 

   Author: Andrei Kosov; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Svobodová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále též BOZP) je zaměřená na postupy a procesy, které zlepšují pracoviště, chrání, zachovávají a podporují zdraví, bezpečnost a pohodu pracovníků na jejich pracovištích. BOZP je ...
  • Vytvoření relační databáze pro sběr a uchování dat ze zkoušek vzorků sypkých materiálů pro firmu Sklenář s.r.o 

   Author: Denis Lom; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením relační databáze pro sběr a uchování dat ze zkoušek vzorků sypkých materiálů. V rámci této diplomové práce je popsána problematika teorie databázových systémů. V praktické části je ...
  • Návrh procesu řízení životního cyklu projektů ve společnosti 

   Author: Petra Brtková; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Havelka Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Pri pohľade na podnik ako na žijúci organizmus, nájdeme v ňom radu činností a funkcií, ktoré sú vzájomne medzi sebou previazané a posielajú si informácie o zmene stavu ako reakciu na vonkajšie vplyvy. Snahou organizmu, a ...