Now showing items 1-20 of 130

  • Analýza a návrh racionalizace výrobních procesů v průmyslovém podniku 

   Author: Arkadii Makhmatov; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předmětem diplomové práce je aplikace racionalizačních přístupů, metod a nástrojů na výrobní systémy a procesy průmyslového podniku. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je koncipovaná tak, ...
  • Analýza a segmentace zákazníků pomocí statistických metod 

   Author: Nikita Zhitnikov; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Veselý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je analýza portfolia zákazníku v byznys segmentu telekomunikačního trhu. První část je teoretická a popisuje statistickou analýzu vícerozměrných dat, obsahuje i zásady marketingu při analýze ...
  • Analýza dopadů koronavirové krize na strojírenský průmysl 

   Author: Patrik Čákora; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Práce se zabývá současnou koronavirovou krizí a jejím dopadem na strojírenské podniky. Pro analýzu byly zvoleny podniky dle klasifikace ekonomických činností NACE C 24 až C 30. Analýza probíhala formou řízených rozhovorů ...
  • Analýza ekonomických ukazatelů a návrh reportingu pro vrcholový management 

   Author: Zahradníček Lukáš; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Dušek Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Téma diplomové práce je zpracováno z pohledu skutečného podnikatelského subjektu. Teoretická část práce je věnována nalezení vhodného výběru metod a ukazatelů finanční analýzy odpovídajících charakteru zvolené konkrétní ...
  • Analýza kalkulací v průmyslovém podniku 

   Author: Vojtěch Fišer; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Hlavním zaměřením této diplomové práce je vytvoření tří kalkulačních modelů pro reálný strojírenský podnik. Konkrétně se jedná o variabilní kalkulaci, hodinovou nákladovou sazbu a analýzu bodu zvratu. Práce je dělena na ...
  • Analýza kalkulací v zakázkové výrobě průmyslového podniku 

   Author: Štěpán Poliščuk; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Binder Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem mé diplomové práce je analýza kalkulací v zakázkové výrobě průmyslového podniku. V první části práce jsou sepsány teoretické základy kalkulování nákladů, včetně definice nákladů, jejich členění a alokování. Poté ...
  • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví v podniku 

   Author: Novák David; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Kunc Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Předmětem diplomové práce "Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví v podniku" je rozbor stávajícího kalkulačního systému a rozpočetnictví vybraného podniku a navržení účinnějších kalkulačních postupů. V teoretické ...
  • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví v průmyslovém podniku 

   Author: Vladimír Martinů; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem manažerského účetnictví. Manažerské účetnictví je zde rozděleno na 3 části, kterými jsou klasifikace nákladů, kalkulace a rozpočetnictví. V teoretické části práce jsou postupně tyto ...
  • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví ve společnosti Omega Optix, s.r.o. 

   Author: Barbora Peterková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Peřina Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení způsobu kalkulování pro konkrétní společnost. V první části diplomové práce je detailně zpracovaná teorie týkající se kalkulací, kalkulací nákladů, a nákladů obecně. Závěrem teoretické ...
  • Analýza motivačního procesu ve vztahu k pracovní výkonnosti zaměstnanců servisního úseku společnosti Schindler CZ, a.s. 

   Author: Jiří Socha; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Možná Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku motivace pracovníků a s ní související systém řízení pracovního výkonu a systém odměňování pracovníků. V teoretické části jsou definovány pojmy motivace, stimulace a jsou ...
  • Analýza nákladů v systému kvality 

   Author: Michal Železný; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Zvolánková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Hlavním cílem této diplomové práce, která nese název Analýza nákladů v systému kvality, je analyzovat náklady ke kvalitě se vztahující v podniku BENEŠ a LÁT a.s., konkrétně k výrobnímu závodu v Poříčanech. K mým úkolům ...
  • Analýza současného stavu digitalizace a Business Intelligence průmyslových podniků v České republice 

   Author: Václav Kalina; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce je věnována analýze stavu digitalizace průmyslových podniků v České republice, zejména pak použití nástrojů Business intelligence při podnikovém rozhodování. Vyhodnocení proběhlo na základě elektronického ...
  • Analýza systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podniku 

   Author: Ondřej Veselý; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce řeší problematiku systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podniku. Teoretická část je rozdělena na šest částí. První část se věnuje pracovnímu výkonu, kde jsou vysvětleny další termíny ...
  • Aplikace moderních manažerských nástrojů v průmyslu 

   Author: Černý Milan; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Kraml Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Diplomová práce se zabývá aplikací moderních manažerských nástrojů ve strojírenském podniku Howden ČKD Compressors s.r.o. Důkladně analyzuje tento podnik a porovnává jeho stav před akvizicí (ČKD Kompresory a.s.) se současným ...
  • Aplikace statistických metod v průmyslovém podniku 

   Author: Ondřej Bolek; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací statistických metod v průmyslovém podniku se specializací na výrobu elektrických a elektronických zařízení pro oblasti železniční dopravy, stejnosměrných sítí a obnovitelné energie. ...
  • Aplikace systému CRM ve spol. SCADA Servis, s.r.o. 

   Author: Vrážel Tomáš; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Koblížek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Business plán výroby minikaravanů 

   Author: Jan Sekera; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Peterka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu business plánu dle podnikatelského záměru v existujícím malém podniku. V teoretické části bude popsána problematika tvorby business plánu, včetně všech dílčích částí a analýz ...
  • Dokončování kalených hřídelí 

   Author: Patrik Hoferica; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Michnáč Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou dokončovania kalených hriadeľov pomocou technológie tvrdého sústruženia. Práca prezentuje návrh novej technológie dokončovania kalených hriadeľov pomocou nástroja z reznej ...
  • Ekonomické aspekty změny formy podnikání společnosti Jan Horák 

   Author: Jan Horák; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předmětem diplomové práce je ekonomické a legislativní porovnání právních forem podnikání osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným. Následně je vybrána výhodnější varianta podnikání pro analyzovaný ...
  • Ekonomické zhodnocení zástavby alternativního pohonu pro automobil Toyota Supra MA70 

   Author: Vojtěch Langmajer; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Štekl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem této práce je ekonomické zhodnocení přestavby vozidla Toyota Supra MA70. Přestavba má zlepšit obecně vlastnosti zmíněného vozidla a snížit provozní náklady. Jako nově navržené pohonné ústrojí je zvolen motor 3UZ-FE ...