Now showing items 95-114 of 130

  • Simulace materiálových toků v plánovaném výrobním systému 

   Author: Tomáš Bouda; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Hlaváček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce se zaměřuje na vytížení logistického systému výrobního úseku v průmyslovém podniku, které je ověřováno v simulačním softwaru. Práce je dělena na sekce. První část – analytická, tvoří úvodní představení ...
  • Simulační studie využití manipulační techniky v průmyslovém podniku 

   Author: Zdeněk Kadlec; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Číha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou historického vývoje a současného stavu ve vnitropodnikové logistice. Zabývá se vývojem a možnostmi současných simulačních softwarů pro zefektivnění nákladů, které vznikají ve ...
  • Statistická analýza a regulace výrobního procesu v podniku 

   Author: Vassilenko Viktor; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Předmětem diplomové práce „Statistická analýza a regulace výrobního procesu v podniku“ je teoretický rozbor problematiky statistické analýzy a regulace a následná aplikace této teorie v praxi. První část práce zahrnuje ...
  • Studie proveditelnosti investičního záměru výrobce krmiv 

   Author: Matěj Varinský; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Werner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením investičního záměru výrobce krmiv v ucelené formě studie proveditelnosti. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické část je uvedeno ...
  • Studie proveditelnosti projektu Microgravity Space Printer 

   Author: Lukačevič Jan; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Kuneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
   "Feasibility study of the Micro Gravity Space Printer Experiment" is a thesis originally based on a real scientific experiment developed by a research team at the Czech Technical University in Prague. The experiment is ...
  • Systém produktových kalkulací ve společnosti Titgemeyer Tools & Automation spol. s r.o. 

   Author: Ludmila Solfronková; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Jordánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Předmětem mé diplomové práce je tvorba sytému kalkulací ve výrobě průmyslového podniku. V první části práce jsou zpracovány teoretické základy ke kapitole nákladů, včetně jejich definice, členění a alokování. Poté jsou ...
  • Technicko-ekonomické hodnocení investice do automatického měřícího pracoviště 

   Author: Jan Roškota; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Pačisková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou podnikových investic z hlediska jejich technicko-ekonomického hodnocení a hodnocení rizik. Hlavním cílem této práce je vytvoření výpočtového modelu, který bude využit v procesu ...
  • Technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku 

   Author: Loun Miroslav; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Heralová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem této diplomové práce je technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny všechny pojmy, které jsou k tomuto tématu ...
  • Technicko-ekonomické vyhodnocení investice do mycí technologie 

   Author: Tereza Glazerová; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Roškota Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   V přiložené diplomové práci je zpracováno téma technicko-ekonomického hodnocení investice do mycí technologie. Hlavním cílem práce je návrh vhodného řešení investice pro problematiku zadanou podnikem. Jsou představeny a ...
  • Tvorba finančního modelu čistírny odpadních vod pro hodnocení investice v rámci Public Private Partnership projektu. 

   Author: Zajcev Andrej; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Křepelková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření finančního modelu výstaby či rekonstrukce a následného provozu ČOV v rámci koncese. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska, týkající se technik valuace a ...
  • Tvorba kalkulačních postupů v podniku TOS Varnsdorf,a.s. 

   Author: Scholz Pavel; Supervisor: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tvorba marketingové strategie 

   Author: Smolek Ondřej; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie společnosti KOVOŠROT SUDA s.r.o. Práce je z důvodů přehlednosti rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části dochází k popsání základních ...
  • Tvorba marketingového plánu vybrané společnosti 

   Author: Jan Bureš; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem mojí závěrečné práce je navržení marketingového plánu společnosti TEDOM a.s., jehož součástí je i popis marketingových cílů a strategií pro danou firmu. Podnikání společnosti TEDOM a.s. je především spjato s vývojem ...
  • Tvorba marketingového plánu vybrané společnosti 

   Author: Jakub Šulc; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro vybranou společnost. V teoretické části práce jsou shrnuty obecné poznatky o marketingu a marketingovém plánování. Dále je zde detailně popsán marketingový plán. ...
  • Uplatnění obchodních společností ve strojírenství 

   Author: Balabánová Sandra; Supervisor: Klimeš František; Opponent: Scholz Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu obchodních společností v rámci českého právního řádu se zvláštním zřetelem na oblast strojírenství a především s důrazem na podmínky a postup jejich zakládání. Porovnává výhody a ...
  • Určení vhodné varianty produkční strategie na základě finančního plánu ve společnosti Kaletech 

   Author: Jan Kaše; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Macháčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   V této práci řeším určení vhodné produkční strategie v divizi výroby ve společnosti Kaletech s.r.o. s ohledem na její finanční výsledky. V teoretické části práce se zabývám popisem strategie, metodikou tvorby rozpočtů a ...
  • Uvedení nového výrobku na trh 

   Author: Němec Petr; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Brdek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Cílem této diplomové práce je návrh marketingového mixu a marketingové strategie pro vstup nového produktu na trh. Diplomová práce bude sloužit firmě PONTI Kunčí s.r.o. jako návod při zavádění nového produktu "mobilní ...
  • Uvedení produktu na trh - skříňová nástavba vozidla 

   Author: Drahokoupil Filip; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Obsahem této diplomové práce je z teoretického hlediska popis vnitřního a vnějšího okolí podniku. Získané teoretické poznatky jsou aplikovány v praktické části diplomové práce, která řeší v reálném podniku problematiku ...
  • Vyhodnocení investice do automatizace ohraňovacího lisu 

   Author: Kateřina Rouhová; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Dobner Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem vyhodnocení investice do automatizace ohraňovacího lisu. Hlavním cílem této práce je na základě metody pro vyhodnocování investic čisté současné hodnoty a kalkulační metody hodinové ...
  • Vyhodnocení investice do traceability systému 

   Author: Jan Vortel; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Hlaváček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení investice do traceability systému ve výrobní společnosti Technistone, s.r.o. Hlavním cílem této práce je návrh vhodných řešení traceability systému a jejich následné vyhodnocení ...