Now showing items 88-107 of 130

  • Racionalizace projektového řízení ve společnosti Montáže Brož, s.r.o. 

   Author: Marek Urban; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tato diplomová práce na základě literární studie zkoumá management a projektové řízení ve společnosti Montáže Brož s.r.o.. Na základě této literární studie by mělo dojít ke zkoumání, zda dochází ve společnosti k racionálním ...
  • Racionalizace výrobního systému ve vybraném průmyslovém podniku 

   Author: Katrin Behenská; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce "Racionalizace výrobního systému ve vybraném průmyslovém podniku" se zabývá optimalizací výrobního procesu a layoutu ve vybrané společnosti, s cílem zkrácení časové náročnosti výroby rozvodové skříně typu ...
  • Racionalizace výroby ve společnosti Jihostroj a.s. 

   Author: Gerle Daniel; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Moje diplomová práce si klade za cíl z globálního hlediska prokázat, že "Racionalizace výroby" ve společnosti Jihostroj a.s. umožní její předpokládaný růst a dosažení udržitelného rozvoje. Vizí mé práce budou Taylorovy ...
  • Racionalizační studie distribučních kanálů spol. Stardental (ČR), s.r.o. 

   Author: Kolačný Jan; Supervisor: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Roční plán společnosti PYROSERVIS a.s. 

   Author: Pekar Viktor; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Nosková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Předmětem práce je sestavení ročního podnikového plánu společnosti PYROSERVIS a.s. pro rok 2015. Důraz je kladen zejména na využití moderních přístupů plánování, softwarové podpory a zajištění integračních vazeb mezi plány. ...
  • Rozvoj systému managementu kvality v průmyslovém podniku 

   Author: Jiří Doubek; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Stuchlík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Tématem diplomové práce je rozvoj systému managementu kvality ve vybraném průmyslovém podniku se specializací na výrobu rychloběžných průmyslových vrat. První část práce obsahuje teoretické přístupy managementu kvality, ...
  • Řízení výzkumných a vývojových projektů z hlediska daňového zvýhodnění 

   Author: Hora Martin; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem diplomové práce je vytvořit efektivní postup, jak analyzovat potenciál a charakter VaV projektu podnikajícího subjektu, včetně související uplatnitelnosti vynaložených nákladů pro snížení daňové povinnosti za účelem ...
  • Simulace materiálových toků v plánovaném výrobním systému 

   Author: Tomáš Bouda; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Hlaváček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce se zaměřuje na vytížení logistického systému výrobního úseku v průmyslovém podniku, které je ověřováno v simulačním softwaru. Práce je dělena na sekce. První část – analytická, tvoří úvodní představení ...
  • Simulační studie využití manipulační techniky v průmyslovém podniku 

   Author: Zdeněk Kadlec; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Číha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou historického vývoje a současného stavu ve vnitropodnikové logistice. Zabývá se vývojem a možnostmi současných simulačních softwarů pro zefektivnění nákladů, které vznikají ve ...
  • Statistická analýza a regulace výrobního procesu v podniku 

   Author: Vassilenko Viktor; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Předmětem diplomové práce „Statistická analýza a regulace výrobního procesu v podniku“ je teoretický rozbor problematiky statistické analýzy a regulace a následná aplikace této teorie v praxi. První část práce zahrnuje ...
  • Studie proveditelnosti investičního záměru výrobce krmiv 

   Author: Matěj Varinský; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Werner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením investičního záměru výrobce krmiv v ucelené formě studie proveditelnosti. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické část je uvedeno ...
  • Studie proveditelnosti projektu Microgravity Space Printer 

   Author: Lukačevič Jan; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Kuneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
   "Feasibility study of the Micro Gravity Space Printer Experiment" is a thesis originally based on a real scientific experiment developed by a research team at the Czech Technical University in Prague. The experiment is ...
  • Systém produktových kalkulací ve společnosti Titgemeyer Tools & Automation spol. s r.o. 

   Author: Ludmila Solfronková; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Jordánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Předmětem mé diplomové práce je tvorba sytému kalkulací ve výrobě průmyslového podniku. V první části práce jsou zpracovány teoretické základy ke kapitole nákladů, včetně jejich definice, členění a alokování. Poté jsou ...
  • Technicko-ekonomické hodnocení investice do automatického měřícího pracoviště 

   Author: Jan Roškota; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Pačisková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou podnikových investic z hlediska jejich technicko-ekonomického hodnocení a hodnocení rizik. Hlavním cílem této práce je vytvoření výpočtového modelu, který bude využit v procesu ...
  • Technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku 

   Author: Loun Miroslav; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Heralová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem této diplomové práce je technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny všechny pojmy, které jsou k tomuto tématu ...
  • Technicko-ekonomické vyhodnocení investice do mycí technologie 

   Author: Tereza Glazerová; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Roškota Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   V přiložené diplomové práci je zpracováno téma technicko-ekonomického hodnocení investice do mycí technologie. Hlavním cílem práce je návrh vhodného řešení investice pro problematiku zadanou podnikem. Jsou představeny a ...
  • Tvorba finančního modelu čistírny odpadních vod pro hodnocení investice v rámci Public Private Partnership projektu. 

   Author: Zajcev Andrej; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Křepelková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření finančního modelu výstaby či rekonstrukce a následného provozu ČOV v rámci koncese. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska, týkající se technik valuace a ...
  • Tvorba kalkulačních postupů v podniku TOS Varnsdorf,a.s. 

   Author: Scholz Pavel; Supervisor: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tvorba marketingové strategie 

   Author: Smolek Ondřej; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie společnosti KOVOŠROT SUDA s.r.o. Práce je z důvodů přehlednosti rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části dochází k popsání základních ...
  • Tvorba marketingového plánu vybrané společnosti 

   Author: Jan Bureš; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem mojí závěrečné práce je navržení marketingového plánu společnosti TEDOM a.s., jehož součástí je i popis marketingových cílů a strategií pro danou firmu. Podnikání společnosti TEDOM a.s. je především spjato s vývojem ...