Now showing items 38-57 of 334

  • Chemické vyhlazení povrchu po technologii FDM 

   Author: David Vlach; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Piksa Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem této práce je v první části shrnutí historie 3D tisku, popsání hlavních metod, strojů a materiálů 3D tisku a druhá část se zaměřuje na vhodnost konkrétní metody povrchové úpravy na navržený testovací vzorek, který ...
  • Dělení aditivních technologií včetně typických aplikací v průmyslu 

   Author: Ondřej Poskočil; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Andronov Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce pojednává o aditivních technologiích výroby, moderních vývojových trendech, dělení technologií aditivní výroby, vhodných aplikací jednotlivých principů v průmyslu, popisu základních funkčních principů a také o ...
  • Digitalizace lineárního odměřování konvenčního soustruhu 

   Author: Jan Šafka; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Mandík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá digitalizací odměřování konvenčního soustruhu. V první části se práce věnuje odměřováním polohy ve strojírenství, a to odměřováním vzdálenosti a úhlů. V práci je zpracován přehled používaných ...
  • Dokončovací strategie frézování a jejich vliv na kvalitu povrchu 

   Author: Hrouda Štěpán; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato Bakalářská práce se zaměřuje na metody výpočtu NC drah pomocí CAM software Siemens NX. Budu zde zkoumat mezi metodami výpočtu a ověřovat přesnost výpočtu NC drah. Za tímto účelem budu provádět experiment s obráběním ...
  • Dokončovací technologie pro výrobu kovových zrcadel 

   Author: Daniel Eger; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Cejpek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na konkrétní optickou komponentu – kovová zrcadla. V rešeršní části je shrnuto použití a uplatnění kovových zrcadel v optice, také jsou zde popsány konkrétní požadavky na jejich povrch. ...
  • Dokončování ozubených kol 

   Author: Piskač Daniel; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Hlavním tématem této práce je dokončování ozubených kol. Práce je rozdělena na několik částí. První část je věnována výrobě ozubených kol a jednotlivým operacím. V druhé části se tato práce věnuje dokončování ozubených kol ...
  • Dokončování povrchů - moderní technologie 

   Author: Štěpán Kopačka; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku dokončování povrchu – moderní technologie. V rešeršní části se zabývám problematikou moderních technologií dokončovaní povrchů a jejich dosahovanými kvalitami povrchu spolu ...
  • Efektivní mikroobrábění laserem s využitím burst-módu 

   Author: Matěj Hála; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Petrus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem bakalářské práce je porovnání efektivnosti mikroobrábění s využitím burst-módu s mikroobráběním, při němž je použit prostý pulzní režim laseru. Jako experimentální materiál byla použita vyměnitelná břitová destička ...
  • Elektroerozivní obrábění 

   Author: Jan Novotný; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá problematikou elektroerozivního obrábění. Práce je koncipována do dvou větších celků. V první části je podrobně popsán princip dané technologie počínaje historií vzniku až po nejnovější trendy. V druhé ...
  • Elektroerozivní obrábění 

   Author: Matuška Karel; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce je teoretickou rešerší na téma elektroerozivního obrábění, která v první řadě shrnuje historii a funkční princip této metody. Dále charakterizuje jednotlivé druhy elektroerozivního obrábění spolu s ...
  • Energetická náročnost řezného procesu 

   Author: Jakub Vošta; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem problematiky řezného procesu a energetickou náročností obrábění při různých řezných podmínkách. Práce popisuje jednotlivé podmínky ovlivňující řezný proces, jejich vliv na potřebné ...
  • Energetické a kvalitativní parametry obráběcího procesu 

   Author: Pelikán Lukáš; Supervisor: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ergonomické analýzy výrobních pracovišť 

   Author: Pernikl Jan; Supervisor: Zelenka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ergonomie pracoviště s podmínkami zdravotně postižených osob 

   Author: Urbanec Kamil; Supervisor: Volf Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Experimentální měření parametrů řezného procesu 

   Author: Senko Aleksey; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Bakalařská práce se zabývá problematikou experemetálního měření důležitých parametrů řezného procesu: vzníku a vlivu tepla, opotřebení nástroje a vzník řezných sil. Součástí práce je i úvod do metod využivajicích princip ...
  • Experimentální zařízení pro hodnocení odolnosti náběžných hran lopatek 

   Author: Antoš Jakub; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-13)
   V této práci je stručně popsán turbovrtulový motor GE H80, jehož lopatky z rotoru 1. stupně axiálního kompresoru jsou předmětem testování odolnosti náběžné hrany. Dále je zmapována problematika porušování lopatek v provozu ...
  • Experimentální zjišťování měrné řezné síly a její vliv na obrábění 

   Author: Jiří Jiřinský; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Kunzo Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá řeznými silami a měrnou řeznou silou při soustružení oceli ČSN 11 110. Teoretická část popisuje síly působící při řezném procesu a vliv řezných podmínek na měrný řezný odpor. V experimentální ...
  • Frezování FRTC materiálů - vliv řezných podmínek na teplotu v řezu 

   Author: Třešňák Adam; Supervisor: Mašek Petr; Opponent: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tématem této práce je vliv řezných podmínek na teplotu v řezu při frézování FRTC materiálů. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována úvodu do kompozitních materiálů, kde jsou pak více popsány materiály ...
  • Frézování vlákny vyztužených polymerů - silové účinky 

   Author: Bucko Michal; Supervisor: Mašek Petr; Opponent: Malý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce je zaměřena na měření silových účinků při frézování FRTC materiálů. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část se zabývá rešerší současného stavu v oblasti kompozitních materiálů, ...
  • Fyzikální jevy probíhající při technologii DMLS 

   Author: Matěj Černý; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Táborský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   V této práci jsou čtenáři vysvětleny nejdůležitější aspekty výroby dílů vyrobených pomocí technologie DMLS. Tyto aspekty vysoce ovlivňují výslednou kvalitu a spolehlivost součástí. Jedná se zejména o vliv různého nastavení ...