Now showing items 149-168 of 300

  • Obrábění paprskem laseru 

   Author: Dominik Čech; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá obráběním pomocí paprsku laseru. V této práci jsem postupně nastínil historii laserového paprsku, vysvětlil fyzikální princip laserového zařízení a vlastnosti laserového paprsku. Dále jsem ...
  • Obrábění plazmou 

   Author: Jiří Frýdl; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá nekonvenční metodou obrábění plazmou. V práci jsem se nejdříve zabýval charakteristikou metody. Poté jsem popsal oblasti využití dané technologie. V poslední části práce srovnávám obrábění ...
  • Obrábění titanových slitin 

   Author: Padevět Václav; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce pojednává o slitinách titanu a jeho obrábění, především frézování. Jsou zde shrnuty obecné vlastnosti titanu a jeho slitin. V rešeršní části jsou uvedeny některé frézovací nástroje s doporučenými ...
  • Obrábění tvarových ploch na 3D tištěném polotovaru 

   Author: František Málek; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením přesných tvarových ploch na 3D tištěných součástech metodou direct metal laser sintering (DMLS). Metodou DMLS je možné vytvářet tvarově složité díly, které lze po tepelném zpracování ...
  • Obrábění vodním paprskem 

   Author: Rossý Tomáš; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-16)
   Bakalářská práce se zabývá obráběním vodním paprskem. Zaměřuje se na jeho charakteristiku a typy metod, které při obrábění používá. Dále popisuje oblasti, kde se obrábění vodním paprskem využívá. Nakonec tuto technologii ...
  • Obrábění vodním paprskem 

   Author: Adam Tomášek; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše na téma obrábění vodním paprskem. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku, jeho principu, rozdělení a popisu jednotlivých používaných metod. ...
  • Obrobitelnost Al slitin 

   Author: Přibyl Martin; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
   Tato práce pojednává o obrábění hliníku a hliníkových slitin. Jde především o vliv materiálu na obrobitelnost, okolnosti vzniku nárůstku na nástroji a stanovení optimálních řezných podmínek, při kterých bude obrábění ...
  • Obrobitelnost materiálů a jejich zkoušení 

   Author: Mikoláš Miroslav; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Tato bakalářské práce pojednává o problematice obrobitelnosti materiálů a jejich zkoušení. V teoretické části této práce se zabývám základními pojmy souvisejícími s obráběním, charakteristikou řezného procesu, charakteristikou ...
  • Obrobitelnost návarových materiálů 

   Author: Svatoň Michal; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší obrobitelnosti materiálů a technologií kovového 3D tisku. Na základě poznatků o obrobitelnosti a 3D tisku je učiněna volba vhodného nástroje pro obrábění tištěných součástí z kovu. Poté ...
  • Obrobitelnost návarových materiálů pro technologii 3D kovového tisku 

   Author: Hoznauer Adam; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Kovalčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá obrobitelností materiálu vytvořeného technologií 3D tisku metodou WAAM. Z rešeršní části vychází experiment, který zkoumá řezné síly při frézování a drsnost obrobeného povrchu takto vytvořeného ...
  • Obrobitelnost vybraných návarových materiálů pro technologii laser cadding 

   Author: Tesař Matouš; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší technologie laser cladding a teorie řezání. Na základě těchto poznatků je nastaven a proveden experiment obrábění návarových materiálů.
  • Optimalizace geometrie dílců pro potřeby aditivních technologií 

   Author: František Truhlář; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Kubina Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologii 3D tisku, konkrétně na nejpoužívanější technologie na výrobu mřížkových struktur (SLM, EBM a FDM). V teoretické části je popsán základní princip topologické optimalizace, konkrétní ...
  • Optimalizace hrubování při soustružení 

   Author: Jan Drška; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním možností a metod optimalizace hrubovací části soustružení s využitím CAM softwarů a jejich experimentálního ověření. Úvod práce se věnuje obecnému popisu problematiky soustružení a ...
  • Optimalizace montážní linky 

   Author: Lukáš Kešner; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Cibulka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizačních řešení montážní linky s využití koncepce One Piece Flow ve společnosti Witte Automotive. V teoretické části je představena problematika výrobního systému, jeho automatizace, ...
  • Optimalizace montážní linky ve firmě Bosch Diesel Jihlava 

   Author: Brychta Jan; Supervisor: Zelenka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace parametrů DMLS technologie 3D tisku 

   Author: Vilém Münster; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací parametrů DMLS technologie 3D tisku. První část práce se zaobírá stručným popisem historie 3D tisku a popisem technologií využívajících kovový tisk. Dále se věnuje materiálům, ...
  • Optimalizace plánů měření při kontrole dílů s využitím CMM 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Práce se týká problematiky měření na souřadnicových měřicích strojích s dotykovým snímacím systémem. Krátce popisuje rozdělení konstrukcí souřadnicových měřicích strojů, senzoriku a postup při měření na těchto strojích. V ...
  • Optimalizace postupu hrubování při frézování tělesa převodovky 

   Author: Ondřej Hornych; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Zelenka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh nové metody hrubování vývrtů tělesa převodovky vedoucí ke snížení nákladů na výrobu. V práci je popsána podstata hrubování a jeho metody, samotný prvek vývrtu, popis stroje a nástrojů, ...
  • Optimalizace procesu dělení keramických komínových vložek 

   Author: Gregor Miroslav; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Seidl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem této bakalářské práce je návrh optimalizace procesu dělení keramických komínových vložek s ohledem na snížení nákladů (vadných dílů) ve společnosti P-D Refractories CZ. V první části jsem představil společnost P-D ...
  • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti 

   Author: Kraus Jan; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá procesem optimalizace řezných podmínek konkrétní součásti vyráběné ve vybraném podniku. Cílem práce je vyhodnocení výroby a návrh ekonomického zlepšení parametrů výroby. V první části jsou popsány ...