Now showing items 62-81 of 300

  • Inovace rozměrového měření ve Škoda Auto 

   Author: Řehořík Josef; Supervisor: Dvořák Rudolf; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato práce se zabývá měřením rozměrů modelů zařízení a konstrukcí pro zpracování karoserií vozů Škoda, také jednotlivých částí těchto karoserií, popisem inovace této činnosti a vyjádřením jejího přínosu ve společnosti Škoda ...
  • Inovace technologie výroby vybraných dílců 

   Author: Tichý Aleš; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilček Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Předmětem této bakalářské práce je inovace stávající, již nedostačující, výrobní technologie vybraných dílů. V práci jsou uvedeny výhody CNC obrábění proti konvenčnímu způsobu a využití CAD/CAM systémů. Dále je zde obsažen ...
  • Inovace technologie výroby zadaného dílce 

   Author: Kašpar David; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Havel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření způsobu výroby vybraného dílce a následné navržení inovace. V práci jsou rozebrány technologické postupy, volba strojů a nástrojů potřebná k výrobě součásti. Ve stávajícím způsobu ...
  • Inovace v malých a středních podnicích 

   Author: Martinec Vladislav; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Haninger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce pojednává o zavádění inovací v malých a středních podnicích. V úvodu mé práce je vysvětleno, co malý a střední podnik znamená. Dále jsou vysvětleny inovační teorie dle různých znalců na tuto problematiku. ...
  • Integrita obrobeného povrchu se zaměřením na analýzu průběhu jeho zpevnění u rotačních dílců 

   Author: Matouš Uhlík; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tématem předložené bakalářské práce jsou změny mechanických vlastností v povrchových vrstvách ovlivněných technologií obrábění. Významnou změnou, kterou obrábění v povrchu vyvolává, je zpevnění. Tento jev významně ovlivňuje ...
  • Integrita povrchu a měření zbytkových napětí 

   Author: Holeš Daniel; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato bakalářská práce je věnována integritě povrchu. V rešeršní části je detailně rozpracován rozbor jednotlivých složek integrity povrchu, metody jejich měření a hodnocení. Samostatná kapitola je věnována metodám měření ...
  • Integrita povrchu po broušení superslitin 

   Author: Boháč Vladimír; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kolařík Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá broušením superslitin. V první části byla zpracována teorie zabývající se broušením, brusnými nástroji, problematikou superslitin, destruktivními a nedestruktivními analytickými metodami ...
  • Integrita povrchu po obrábění 

   Author: Gordeyko Diana; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilček Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá charakteristikou integrity povrchu, a posuzuje vlivy jednotlivých složek na stav obrobené plochy. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy a definice. V rámci této práce jsou charakterizovány ...
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Author: Marek Ryszard; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na vedení společnosti pomoci filozofie Kaizen, která se k nám dostala z automobilového průmyslu z Japonska. Zaměřuje se blíže na postavení této metody v systému managementu kvality, její ...
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Author: Kašpárková Lucie; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na Japonskou metodu Kaizen, která pomáhá podniku k úspěchu. Práce se zaměřuje především na vztah mezi Kaizen a kvalitou, na postavení této metody v systémech managementu kvality a na to, ...
  • Kinematická simulace a verifikace s využitím NC Simul 

   Author: Nečas Martin; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na verifikaci a simulaci s využitím software NC SIMUL. V teoretické části jsou vysvětleny možnosti verifikace a simulace v moderních CAM software. Dále je popsán modulární systém NCSIMUL SOLUTIONS ...
  • Kombinované technologie na obráběcích strojích. 

   Author: Tomáš Makar; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Havlíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá kombinováním technologií na obráběcích strojích. V první části stručně popisuje historii obrábění až po současnost. Následuje rozdělení obráběcích center s výčtem možných kombinací konvenčních ...
  • Konfokální mikroskopie 

   Author: Pavel Sommer; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je ze souboru dat naměřeného na snímkách vzorků A – D vyhodnotit parametry drsnosti povrchu získané profilovým a plošným způsobem. Tyto způsoby následně porovnat a zjistit, zda záleží na volbě ...
  • Konstrukce a výroba elektrod pro EDM hloubení 

   Author: Malec Petr; Supervisor: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukčně technologický návrh součástí signovacího stroje 

   Author: Kuchař Otakar; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh, tvorba výkresové dokumentace a návrh technologie výroby vybraných součástí signovacího stroje. Tato práce se dělí na tři části. V první části, konstrukční, najdeme ...
  • Kryogenní chlazení řezného procesu 

   Author: Štěpán Feit; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Stejskal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou kryogenního chlazení a jeho vlivů na řezný proces. Úvodní kapitoly teoretické části se věnují mechanice tvorby třísky, tepelným a silovým jevům při obrábění. Pak následuje ...
  • Kvalita povrchu po obrábění 

   Author: Bauer Tomáš; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   V práci jsou popsány základní parametry kvality povrchu, jejich vliv na životnost součástí, dosahované hodnoty těchto parametrů metodami obrábění a způsoby jejich měření. Dále jsou v práci uvedeny současné trendy pro ...
  • Leštění povrchu pomocí ultra-krátkopulsních laserů 

   Author: Jakub Fousek; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Šorm Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii leštění pomocí ultra-krátkopulzních laserů. V teoretické části práce je polovina věnována konvenčním metodám leštění, jako je leštění mechanické, chemické a elektrochemické ...
  • Mechanické parametry obráběcího stroje a jejich vliv na výpočet strojního času 

   Author: Hušek Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Štajnochr Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá možnými příčinami nežádoucích vlivů na výpočet strojního času při obráběcím procesu v závislosti na mechanických parametrech a členech obráběcího stroje. Jsou zde popisovány metody a praktické ...
  • Metodika aplikace frézovácího soustružení při hrubování rotačních součástí 

   Author: Jindřich Štercl; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Zelenka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá perspektivní technologií frézovací soustružení. Jsou popsány 3 druhy frézovacího soustružení, síly pusobící na frézu a vznik tepla při obrábení. Je vysvětlen pojem excentricita, který je stěžejní pro ...