Now showing items 55-74 of 300

  • Havarijní plány a eskalační procedury podle normy IATF 16 949 ve výrobním podniku 

   Author: Jiří Kümmel; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je provedení rozdílové analýzy mezi zavedenými systémy ve společnosti KMCZ a normou IATF 16 949 a dále také návrh řešení nedostatků ve způsobu řešení rizik ve společnosti KMCZ. V úvodu vysvětluji ...
  • Hluboké vrtání 

   Author: Martin Buršík; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vrtání, konkrétně vrtání hlubokých děr. Zabývá se hlubokým vrtáním dělovými a dvoubřitými vrtáky. Dále pojednává o nástrojových materiálech, přesněji se zaměřuje na materiály ...
  • Hodnocení vrtáků 

   Author: Marek Vančata; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení vrtáků. Rešeršní část je věnována popisu principu vrtání, uvedení dělení vrtáků a zmínění významných nástrojových materiálů. V praktické části je proveden experiment ...
  • Hodnocení zbytkové výšky materiálu při frézování obecných ploch za použití CAM 

   Author: Skoupý Pavel; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce se zabývá parametrem zbytkové výšky obrábění a jeho návazností na povrch součásti. Řeší problematiku jeho definice a použití v CAM systémech. Dále se zabývá povrchem obrobků, jakostními parametry a jejich měřením. ...
  • Hrubovací strategie v CAM softwarech 

   Author: Tomáš Volák; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá hrubovacími strategiemi v CAM softwarech. Jejím cílem je sestavení přehledu dostupných hrubovacích strategií pro frézování v prostředí CAM softwarů. Na začátku práce je stručně popsán princip ...
  • Hybridní technologie obrábění 

   Author: Chyle Roman; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hybridních technologií obrábění. V první, nejrozsáhlejší části práce, je uvedeno rozdělení hybridních technologií. U každé technologie je detailně popsán její princip, vlastnosti, ...
  • Hybridní technologie výroby dílců s vnitřní strukturou 

   Author: Ondřej Košťál; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Kubina Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem bakalářské práce bylo ověření možnosti použití aditivní technologie 3D tisku kovu pro výrobu hybridní hřídele pro testovací zařízení na ozubená kola a ověření funkčnosti hydraulického upínání. Hlavním cílem byla ...
  • Inovace rozměrového měření ve Škoda Auto 

   Author: Řehořík Josef; Supervisor: Dvořák Rudolf; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato práce se zabývá měřením rozměrů modelů zařízení a konstrukcí pro zpracování karoserií vozů Škoda, také jednotlivých částí těchto karoserií, popisem inovace této činnosti a vyjádřením jejího přínosu ve společnosti Škoda ...
  • Inovace technologie výroby vybraných dílců 

   Author: Tichý Aleš; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilček Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Předmětem této bakalářské práce je inovace stávající, již nedostačující, výrobní technologie vybraných dílů. V práci jsou uvedeny výhody CNC obrábění proti konvenčnímu způsobu a využití CAD/CAM systémů. Dále je zde obsažen ...
  • Inovace technologie výroby zadaného dílce 

   Author: Kašpar David; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Havel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření způsobu výroby vybraného dílce a následné navržení inovace. V práci jsou rozebrány technologické postupy, volba strojů a nástrojů potřebná k výrobě součásti. Ve stávajícím způsobu ...
  • Inovace v malých a středních podnicích 

   Author: Martinec Vladislav; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Haninger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce pojednává o zavádění inovací v malých a středních podnicích. V úvodu mé práce je vysvětleno, co malý a střední podnik znamená. Dále jsou vysvětleny inovační teorie dle různých znalců na tuto problematiku. ...
  • Integrita obrobeného povrchu se zaměřením na analýzu průběhu jeho zpevnění u rotačních dílců 

   Author: Matouš Uhlík; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tématem předložené bakalářské práce jsou změny mechanických vlastností v povrchových vrstvách ovlivněných technologií obrábění. Významnou změnou, kterou obrábění v povrchu vyvolává, je zpevnění. Tento jev významně ovlivňuje ...
  • Integrita povrchu a měření zbytkových napětí 

   Author: Holeš Daniel; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato bakalářská práce je věnována integritě povrchu. V rešeršní části je detailně rozpracován rozbor jednotlivých složek integrity povrchu, metody jejich měření a hodnocení. Samostatná kapitola je věnována metodám měření ...
  • Integrita povrchu po broušení superslitin 

   Author: Boháč Vladimír; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kolařík Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá broušením superslitin. V první části byla zpracována teorie zabývající se broušením, brusnými nástroji, problematikou superslitin, destruktivními a nedestruktivními analytickými metodami ...
  • Integrita povrchu po obrábění 

   Author: Gordeyko Diana; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilček Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá charakteristikou integrity povrchu, a posuzuje vlivy jednotlivých složek na stav obrobené plochy. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy a definice. V rámci této práce jsou charakterizovány ...
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Author: Marek Ryszard; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na vedení společnosti pomoci filozofie Kaizen, která se k nám dostala z automobilového průmyslu z Japonska. Zaměřuje se blíže na postavení této metody v systému managementu kvality, její ...
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Author: Kašpárková Lucie; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na Japonskou metodu Kaizen, která pomáhá podniku k úspěchu. Práce se zaměřuje především na vztah mezi Kaizen a kvalitou, na postavení této metody v systémech managementu kvality a na to, ...
  • Kinematická simulace a verifikace s využitím NC Simul 

   Author: Nečas Martin; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na verifikaci a simulaci s využitím software NC SIMUL. V teoretické části jsou vysvětleny možnosti verifikace a simulace v moderních CAM software. Dále je popsán modulární systém NCSIMUL SOLUTIONS ...
  • Kombinované technologie na obráběcích strojích. 

   Author: Tomáš Makar; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Havlíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá kombinováním technologií na obráběcích strojích. V první části stručně popisuje historii obrábění až po současnost. Následuje rozdělení obráběcích center s výčtem možných kombinací konvenčních ...
  • Konfokální mikroskopie 

   Author: Pavel Sommer; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je ze souboru dat naměřeného na snímkách vzorků A – D vyhodnotit parametry drsnosti povrchu získané profilovým a plošným způsobem. Tyto způsoby následně porovnat a zjistit, zda záleží na volbě ...