Now showing items 285-304 of 364

  • Technologické možnosti 3D tisku metodou DLP 

   Author: Jiřina Turnovcová; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Andronov Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii 3D tisku, její základní principy a zkoušení přesnosti. Zabývá se především technologickými možnostmi 3D tisku metodou DLP (Digital Light Processing), jednou z nejnovějších ...
  • Technologické možnosti aditivní výroby 

   Author: Knotek Václav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi v oblasti polymerních materiálů. Teoretická část je zaměřena na vznik a vývoj této technologie. Dále popisuje princip nejrozšířenějších metod, jejich využití ve výrobě a ...
  • Technologické možnosti aditivních technologií 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá technologickými možnostmi aditivních technologií. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy a definice, stručný popis jednotlivých technologií a hlubší rozebrání těch nejpoužívanějších. Dále ...
  • Technologické možnosti dokončování slepých otvorů 

   Author: Josef Pojžárek; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Hušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné dokončovací technologie slepých otvorů. Teoretická část pojednává o dokončovacích technologiích vnitřních ploch. Z nich jsou následně vybrány technologie, které je možné použít ...
  • Technologické možnosti soustruhů s poháněnými nástroji 

   Author: Cejpek Marek; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologickými možnostmi využití soustruhů s poháněnými nástroji a jejich dílenskému programování. Jsou v ní stručně popsány hlavní aspekty čtyřosého soustružení, poháněné nástroje a strojní ...
  • Technologičnost konstrukce pro díly obráběné frézováním na CNC strojích 

   Author: Stanislav Šťovíček; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá zásadami technologičnosti konstrukce při obrábění se zaměřením na frézování na CNC frézkách. Tyto zásady dále rozšiřuji na tvorbu NC kódu v CAD/CAM softwarech. V praktické části se věnuji aplikaci ...
  • Technologičnost konstrukcí staveb kovového 3D tisku 

   Author: Monika Kostková; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   V této bakalářské práci jsou nejdříve popsány důležité pojmy týkající se problematiky aditivních technologií kovů a je popsán samotný proces metody spékání kovového prášku (Powder Bed Fusion). Dále jsou uvedeny parametry ...
  • Technologie broušení titanových superslitin 

   Author: Smola Vojtěch; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše. Z počátku se věnuje všeobecně známým informacím týkajících se technologie broušení, titanu a jeho slitin, brusiv a procesních kapalin. Následně byla provedena ...
  • Technologie laserového dělení trubek 

   Author: David Stehlík; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sedlák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce se zabývá technologií laserového řezání v aplikaci pro dělení trubek v profilovacích linkách. Popisuje typy laserů vhodných pro tuto aplikaci a principy jejich fungování. Technologii laserového řezání dále porovnává ...
  • Technologie laserového spékání nástrojové oceli 1.2709 

   Author: Stránský Ondřej; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se věnuje technologii 3D tisku, zaměřuje se na technologii Direct Metal Laser Sintering (DMLS), snaží se zmapovat její silné a slabé stránky, doporučení pro návrh dílu, parametry procesu, vizi do ...
  • Technologie výroby závitů v různých typech výrob 

   Author: Opička Tomáš; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Tomíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby závitů v různých typech výrob. První část této práce vysvětluje základní pojmy spojené se závitovými prvky a zmiňuje jejich rozdělení. Druhá část se zaměřuje na tradiční ...
  • Technolologie super přesného vrtání malých otvorů 

   Author: František Kovařík; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Podaný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Bakalářská práce pojednává o technologii vrtání a o problematice super přesného vrtání malých otvorů neboli technologii mikrovrtání. První část se zaměřuje na technologii vrtání. Je popsán kinematický rozbor vrtání a ...
  • Tepelné jevy při obrábění 

   Author: Václav Pícha; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První rešeršní část popisuje základní problémy teploty, která vzniká při obrábění, její zdroje, vliv na obrobek i nástroj. Součástí jsou i způsoby měření tepla a jednotlivé měření ...
  • Tvarování a orovnávání brousicích kotoučů z KNB a DIA. 

   Author: Marek Hencl; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Havlíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku tvarování a orovnávání brousicích kotoučů z kubického nitridu bóru a diamantu. V úvodní části jsou popsány fyzikální a chemické vlastnosti diamantu a kubického nitridu bóru. ...
  • Tvarové frézování materiálu Inconel 

   Author: Kunzo Adam; Supervisor: Tomíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tvorba kalibračního postupu optického robotického pracoviště pro rozměrovou kontrolu karoserií 

   Author: Josef Steklý; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Macoun David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tématem bakalářské práce je stručné shrnutí normativních požadavků vztahujících se na laser trackery, analýza stávajícího kalibračního postupu a návrh nového kalibračního postupu. Nový kalibrační postup by měl zajistit ...
  • Tvorba nárůstku při obrábění Al slitin 

   Author: Tišer Tomáš; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce podává obecný přehled o hliníku a jeho slitinách. Vysvětluje pojem obrobitelnosti materiálu a způsoby jejího hodnocení. Dále je zde vyložen současný názor na podstatu tvorby nárůstku na řezném nástroji ...
  • Tvorba plánu měření na CMM pomocí PMI dat 

   Author: Anna Vosmíková; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na moderní způsoby tvorby bezvýkresové dokumentace. První část práce popisuje bezvýkresovou dokumentaci a její přínosy, vysvětluje pojem Product Manufacturing Information a také přibližuje ...
  • Tvrdé soustružení 

   Author: Luboš Jirák; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvrdého soustružení. Práce pojednává o výhodách, nevýhodách a důvodech, proč použít tuto technologii. V úvodní kapitole je popsána problematika tvrdého soustružení. Pozornost ...
  • Tvrdé soustružení 

   Author: Štěpánka Prošková; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Cvešper David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá volbou obráběcích nástrojů a vhodných řezných podmínek pro tvrdé soustružení. V rešeršní části jsou uvedeny zásady tvrdého soustružení a všechny podmínky, potřebné k dosažení požadovaných ...