Now showing items 255-274 of 300

  • Vibrační kuličkování axiálního kompresoru 

   Author: Jakub Petrák; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodami mechanického zpracování a aplikací vibračního kuličkování na axiální kompresor. Cílem práce je zjištění ideálních podmínek pro dosažení maximální úrovně pokrytí.
  • Vliv filtrace a metod vyhodnocení na výsledky měření vybraného dílu 

   Author: Ondřej Gregor; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Boháč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce popisuje důležitost technické normalizace a způsob jejího fungování ve světě. V práci je blíže charakterizován systém geometrické specifikace výrobků ISO GPS, konkrétně základní principy, kterými se ...
  • Vliv filtrace a metody výpočtu na výsledek měření rozměru a chyby tvaru při meření kruhovitosti 

   Author: Bilý Martin; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenářů se základními principy kruhovitosti, metodami měření kruhovitosti a v neposlední řade s filtrací při měření kruhovitosti. V první části jsou uvedeny geometrické tolerance ...
  • Vliv konfigurace snímacího systému CMM na výslednou variabilitu měření 

   Author: Urban Jan; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv modifikovaných brusných materiálů na integritu povrchu 

   Author: Jan Mistr; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce pojednává o využití modifikovaných brusných materiálů při hloubkovém broušení a jejich vlivu na integritu povrchu. V práci jsou popsány podstata a principy technologie broušení, jednotlivé složky integrity ...
  • Vliv P-G a P-Q diagramů pro návh projektu výrobního procesu 

   Author: Picka Tomáš; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Volf Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce se zabývá vlivem P-Q a P-G diagramů na projektování výrobních postupů a systémů. Její struktura nejdříve popisuje princip postupného modelování systémů, který spadá do systémového a komplexního přístupu k ...
  • Vliv perimetrů na mechanické vlastnosti plastových 3D tištěných dílů 

   Author: Petr Milsimer; Supervisor: Andronov Vladislav; Opponent: Kinkor Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plastového 3D tisku, konkrétně metody FDM. Cílem práce je zjistit vliv množství perimetrů na mechanické vlastnosti 3D tištěného dílu. Teoretická část se zaměřuje na vývoj ...
  • Vliv rozložení matice jmenovitých hodnot na přesnost měření kuželového ozubení na CMM 

   Author: Žďánská Petra; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kontroly kuželových ozubených kol. V úvodu je uvedena základní definice a rozdělení ozubených mechanismů. Následně je pozornost věnována možnostem kontroly kuželového ozubení ...
  • Vliv řezných podmínek na drsnost povrchu při broušení vysoce výkonnými kotouči z materiálu Cubitron 

   Author: Bartoš Martin; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Má bakalářská práce je zaměřena na optimalizace parametrů brousicího procesu vysoce výkonnými brousicími koutouči Cubitron II. V první části se zabývám teoretickou průpravou. V praktické části jsem díky poznatkům z teorie ...
  • Vliv strategie měření a metodiky vyhodnocení na výsledek měření při kontrole rotačních součástí na CMM 

   Author: Ondřej Motl; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Kotrč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na možnosti snímacích systémů používaných na souřadnicových měřicích strojích a prezentuje konkrétní produkty předních výrobců. Detailněji popisuje konstrukci a princip funkce dotykových snímacích ...
  • Vliv technologických parametrů na součásti vyrobené technologií DMLS 

   Author: Jirutka Jaroslav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá v teoretické části vybranými metodami technologie 3D tisku, jejich popisem a ukázkami možných výrobků daných technologií. Dále podává přehled o vlivu technologických parametrů tisku na ...
  • Vliv teploty prostředí v laboratoři na nejistoty měření při kalibraci. 

   Author: Lukáš Turek; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá kalibracemi a kalibračními laboratořemi. V práci je stručně popsána historie metrologie, vysvětluje pojmy jako je řízení kvality, metrologická návaznost, nejistoty měření a kalibrace. Tyto informace ...
  • Vliv vybraných parametrů 3D tisku metodou FDM na kvalitu dílu 

   Author: Lucie Hlavůňková; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Turinský Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi pro zpracování polymerních materiálů, uvádí přehled a popis principů 3D tisku. Detailněji popisuje technologii FDM, používaná konstrukční řešení tiskáren a představuje ...
  • Vliv zvolené strategie měření na výslednou způsobilost kontroly na CMM 

   Author: Petřík Milan; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Volba parametrů drsnosti povrchu pro kvalitativní hodnocení leštěných titanových lopatek leteckého motoru 

   Author: Erik Bóna; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením drsnosti a profilu povrchu leštěných titanových lopatek leteckého motoru. Měření je vyhodnoceno pomocí přístroje Mahr LD 120. Úvod práce slouží k přiblížení základní problematiky ...
  • Vyhodnocení způsobilosti výrobního procesu teflonování 

   Author: Hejkrlík Lukáš; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Tureček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení způsobilosti výrobního procesu teflonování pro společnost KYB Manufacturing Czech s.r.o. (KMCZ). Pro správné vyhodnocování způsobilosti procesu byly v praxi využity zpracované ...
  • Vysoce přesné frézování zrcadlových povrchů 

   Author: Jindřich Kristen; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá frézováním zrcadlových povrchů. Jak dosáhnout takových povrchů, návrhem optimálních řezných podmínek a technologického postupu pro dosažení zrcadlového povrchu
  • Vysokotlaké chlazení řezného procesu 

   Author: Kachnič Matej; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Vyroubal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou vysokotlakového chladenia procesnou kvapalinou pri obrábaní s cieľom kritického zhodnotenia účinkov na rezný proces. Prvá časť práce sa venuje teoretickému rozboru rezných ...
  • Vytvoření databáze nástrojů pro soustružení 

   Author: Veronika Kastnerová; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Volba konkrétního způsobu obrábění závisí na mnoho faktorech. Vytvoření jakékoliv součásti je tak možné mnoho způsoby. Bakalářská práce se zabývá soustružnickými nástroji a jejich databází. Teoretická část je zaměřena na ...
  • Vytvoření plánu měření pro kontrolu kvality vybrané součásti 

   Author: Homoláč Václav; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)