Novinky

Department of Machining, Process Planning and Metrology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

  Autor: Marek Ryszard; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Burešová Antonie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vedení společnosti pomoci filozofie Kaizen, která se k nám dostala z automobilového průmyslu z Japonska. Zaměřuje se blíže na postavení této metody v systému managementu kvality, její ...
 • Experimentální zařízení pro hodnocení odolnosti náběžných hran lopatek 

  Autor: Antoš Jakub; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Šimota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-13)
  V této práci je stručně popsán turbovrtulový motor GE H80, jehož lopatky z rotoru 1. stupně axiálního kompresoru jsou předmětem testování odolnosti náběžné hrany. Dále je zmapována problematika porušování lopatek v provozu ...
 • Výroba přesných volných ploch frézováním 

  Autor: Fügner Tomáš; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
  Práce se zabývá frézovacími strategiemi a z toho vyplívající produktivitou a kvalitou tvarové plochy. Podkladem pro experiment byla volná tvarová "free form" plocha sloužící pro optické aplikace. Hlavním důvodem bylo najít ...
 • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti 

  Autor: Kraus Jan; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Bakalářská práce se zabývá procesem optimalizace řezných podmínek konkrétní součásti vyráběné ve vybraném podniku. Cílem práce je vyhodnocení výroby a návrh ekonomického zlepšení parametrů výroby. V první části jsou popsány ...
 • Využití snímacího systému laserscanneru pro aplikace reverzního inženýrství 

  Autor: Koptiš Michal; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
  Obsahem práce je využití laser scanneru pro reverzní inženýrství. V první polovině práce autor pojednává o přehledu souřadnicové měřicí techniky a snímacích systémech se zaměřením na metodu laserového skenování. V praktické ...
 • Optimalizace extrudéru 3D tiskárny 

  Autor: Lehký Antonín; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Červenka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Práce se zabývá rozborem problematiky 3D tisku pomocí technologie FDM/FFF. Analyzován je současný extrudér firmy be3D a následně je navržena jeho optimalizace za účelem zvýšení pracovní teploty.
 • Měření úchylek tvaru a polohy 

  Autor: Havránek Adam; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti úchylek tvaru a polohy. V úvodní části se věnuji popisu a grafické interpretaci úchylek tvaru a polohy a parametrů , včetně jejich znázorňování ve výkresové dokumentaci. ...
 • Neběžné brousicí postupy při rotačním broušení 

  Autor: Procházka František; Vedoucí práce: Štajnochr Lubomír; Oponent práce: Havlíček František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-16)
  Bakalářská práce se zabývá běžnými a neobvyklými metodami broušení rotačních obrobků. První část práce se věnuje podstatě broušení jako takové. V další části jsou přiblíženy běžné a neobvyklé metody broušení rotačních ...
 • Integrita povrchu po dokončovacích zpevňovacích operacích 

  Autor: Vondrák Tomáš; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Kafka Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Diplomová práce je zaměřena komplexně na kvalitu povrchové vrstvy. Detailněji jsou zpracována drsnost povrchu, zbytková napětí, mikrotvrdost a metalografie. Dále jsou zpracovány zpevňovací technologie Shot peening a Laser ...
 • Sjednocení řezných kapalin ve Škoda Auto a.s. 

  Autor: Andronov Vladislav; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řezných kapalin s cílem vytvoření návrhu na sjednocení, či redukci počtu řezných kapalin ve společnosti ŠKODA AUTO. Byla provedená analýza stavu všech řezných kapalin používaných ...
 • Problematika měření obecných tvarových ploch s využitím CMM 

  Autor: Hrbková Eliška; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření obecných tvarových ploch s využitím CMM. První část se zabývá obecným popisem souřadnicové měřicí techniky. Zvláště je zaměřena na možné konstrukce souřadnicových měřicích ...
 • Vliv řezných podmínek na drsnost povrchu při broušení vysoce výkonnými kotouči z materiálu Cubitron 

  Autor: Bartoš Martin; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Zeman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Má bakalářská práce je zaměřena na optimalizace parametrů brousicího procesu vysoce výkonnými brousicími koutouči Cubitron II. V první části se zabývám teoretickou průpravou. V praktické části jsem díky poznatkům z teorie ...
 • Inovace v malých a středních podnicích 

  Autor: Martinec Vladislav; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Haninger Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tato bakalářská práce pojednává o zavádění inovací v malých a středních podnicích. V úvodu mé práce je vysvětleno, co malý a střední podnik znamená. Dále jsou vysvětleny inovační teorie dle různých znalců na tuto problematiku. ...
 • Technologie dokončování součástí letecké výroby 

  Autor: Novotný Miroslav; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Brajer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
  Diplomová práce je zaměřena na povrchovou vrstvu součástí letecké výroby. Popisuje integritu povrchu a technologie dokončování povrchu z pohledu jeho zpevňování a zbytkových napětí. Experimentální část je zaměřena na vzorky ...
 • Management rizika z hlediska systému managementu kvality (QMS) 

  Autor: Bušek Vojtěch; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Skopal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  V této diplomové práci vypracované v rámci oboru Výrobní a materiálové inženýrství jsou vysvětleny základní pojmy managementu rizik a rizik inovačního procesu. Jedna ze stěžejních částí této práce se zabývá jednotlivými ...
 • Výroba kuželového ozubení 

  Autor: Liška Vlastimil; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Tato bakalářská práce se věnuje výrobě kuželového ozubení. Zabývá se typy kuželových ozubených kol. Dále práce stručně popisuje jednotlivé výrobní metody kuželových ozubených kol. V poslední kapitole je možné nalézt vybrané ...
 • Návrh systému periodických zkoušek souřadnicových měřicích strojů v RBCB 

  Autor: Vácha Vojtěch; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Šulc Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
  Tato práce se zabývá ověřováním způsobilosti souřadnicových měřicích strojů pomocí přejímacích, periodických zkoušek a návrhem periodické zkoušky pro laboratoř ve společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích. První část ...
 • Broušení kuželové plochy na ozubeném kole převodovky 

  Autor: Lelek Martin; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Zeman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Tato bakalářská práce shrnuje základní teoretické poznatky o broušení. V úvodu práce je identifikována technologie broušení. V další části je pak popsána integrita povrchu broušené vrstvy a metody jejího hodnocení. Na toto ...
 • Parametry řezného procesu 

  Autor: Netolická Eliška; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Vilcsek Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi monitorování průběhu řezání, jako jsou síly a teploty při řezání a opotřebení nástroje. Další náplní je hodnocení kvality povrchové vrstvy z hlediska drsnosti povrchu, tvorby třísek ...
 • Návrh opatření pro snížení chybových nákladů CP4 v Bosch Jihlava 

  Autor: Král Jiří; Vedoucí práce: Preclík Vratislav; Oponent práce: Klein Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nejnákladnějších výpadků v procesu výroby vysokotlakého čerpadla CP4. Zahrnuje analýzu vzniku jednotlivých chyb na vybraných montážních pracovištích, sledování výpadků pomocí pareto ...

Zobrazit další