News

Department of Machining, Process Planning and Metrology

Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh kolaborativního pracoviště 

  Author: František Horák; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Špalek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Úkolem této práce je navržení montážního pracoviště s využitím kolaborativního robota za cílem zlepšení ergonomičnosti a produktivity montážního procesu. Kolaborativní roboty jsou jedním z prosazujících se trendů v moderním ...
 • Návrh strategické implementace konceptu Průmysl 4.0 

  Author: Milan Zajíc; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kyncl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku implementace Průmyslu 4.0 do reálného provozu. Je zde představen koncept Průmysl 4.0. Je zde rozebrán keramický průmysl a jako jeho součást také žárovzdorný průmysl, hodnotící ...
 • Integrace kontroly kvality do výrobního procesu broušení 

  Author: David Doan; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato diplomová práce se zabývá možnou realizací automatizované výrobní buňky pro broušení za použití kolaboračního robota IRB 14000. Kolaborativní robot není člověk a přejeme-li si předat jistou operaci kolaborativnímu ...
 • Návrh a realizace elektrického skateboardu s využitím technologie FDM 

  Author: Vojtěch Horák; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektrického skateboardu s využitím technologie Fused Deposition Modeling (FDM). V první části práce je definován pojem aditivní technologie a jsou zde stručně shrnuty ...
 • Vliv modifikovaných brusných materiálů na integritu povrchu 

  Author: Jan Mistr; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato práce pojednává o využití modifikovaných brusných materiálů při hloubkovém broušení a jejich vlivu na integritu povrchu. V práci jsou popsány podstata a principy technologie broušení, jednotlivé složky integrity ...
 • Zkoušky vlastností vzorků vyrobených z plastu 3D tiskem 

  Author: Tomáš Zavadil; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Šimota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou a následným testováním tahových vlastností vzorků z ABS, které jsou vyrobeny na 3D tiskárně. Vyhodnocení tahových vlastností je provedeno po pěti vzorcích pro různé způsoby postavení ...
 • Porovnání metod frézování drážek 

  Author: Jan Jindra; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato bakalářská práce obecně popisuje frézování drážek. Řeší problematiku řezných sil během frézování, kvalitu a rychlost tvorby drážek. Dále popisuje měření sil a drsnosti povrchu po obrábění. Pro praktickou část byl ...
 • Optimalizace postupu hrubování při frézování tělesa převodovky 

  Author: Ondřej Hornych; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Zelenka Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nové metody hrubování vývrtů tělesa převodovky vedoucí ke snížení nákladů na výrobu. V práci je popsána podstata hrubování a jeho metody, samotný prvek vývrtu, popis stroje a nástrojů, ...
 • Energetická náročnost řezného procesu 

  Author: Jakub Vošta; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem problematiky řezného procesu a energetickou náročností obrábění při různých řezných podmínkách. Práce popisuje jednotlivé podmínky ovlivňující řezný proces, jejich vliv na potřebné ...
 • Návrh ergonomického pracoviště výroby elektromotorů 

  Author: Jakub Čechlovský; Supervisor: Kyncl Martin; Opponent: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pracoviště navíjení cívek pro elektromotor. V úvodní části jsem popsal problematiku a rozdělení ergonomie práce. Dále jsem zpracoval rozdělení pracovních procesů. V druhé části jsem ...
 • Analýza vlastností vzorků vytvořených metodou kovového 3D tisku 

  Author: Jan Folkman; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Koptiš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá rešerší technologie kovové aditivní výroby (3D tisku). Následně návrhem kritérií pro hodnocení vzorků vzniklých popsanými technologiemi a vyhodnocením dle navržených kritérií. Výsledky jsou poté ...
 • Reverse engineering motocyklového olejového čerpadla 

  Author: Filip Soldát; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Koptiš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikovaným reverzním inženýrstvím na starém olejovém čerpadle z motocyklu Standard Kurier 500. Bylo provedeno měření čerpadla za pomoci laserscanneru. Následně bylo provedeno zpracování stl ...
 • Problematika obrábění dřeva 

  Author: Jaroslav Kekrt; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Fügner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění dřeva. Konkrétně studuje optimální směr drah při obrábění vůči dřevním vláknům k dosažení co nejlepších vzhledových výsledků bez nutnosti dalšího zásahu. V jejím obsahu ...
 • Modifikace Savoniovy větrné elektrárny 

  Author: Stanislav Vávra; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kašpárek Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor problematiky větrných elektráren, návrh a optimalizaci modelu pro 3D tisk a následnou realizaci tisku. Závěr práce obsahuje souhrn teoretických a praktických poznatků realizace ...
 • Porovnání laserového a plasmového dělení plechových polotovarů 

  Author: Jiří Pudil; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Staněk František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání laserového a plasmatického dělení plechových materiálů. Podává přehled o metodách dělení materiálu laserem, plasmatem a vodním paprskem. V experimentální části se nachází ...
 • Postprocesing CL dat 

  Author: Jiří Mandinec; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Kunzo Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá zavedením vrtacích cyklů do již existujícího postprocesoru, na úrovni běžného uživatele, pro stroj OKUMA Genos L200E-MY a jejich následné ověření na stroji.
 • Vibrační kuličkování axiálního kompresoru 

  Author: Jakub Petrák; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami mechanického zpracování a aplikací vibračního kuličkování na axiální kompresor. Cílem práce je zjištění ideálních podmínek pro dosažení maximální úrovně pokrytí.
 • Návrh a výroba upínacích přípravků 

  Author: Šimon Petrášek; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Slaný Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou upínacích přípravků pro měření zbytkových napětí. Práce dále obsahuje rešerši technologie frézování použité při výrobě.
 • Návrh a výroba vrtacího přípravku 

  Author: Jonáš Budín; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou vrtacího přípravku pro tvorbu spojů součástí z dřevěných materiálů. Práce dále obsahuje rešerši strojírenských technologií použitých k výrobě přípravku.
 • Nástroje pro mikrovrtání 

  Author: Václav Hořký; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Barcal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá technologií mikrovrtání, která se v dnešní době stává velkým trendem. Práce se zaměřuje především na popis základních parametrů nástrojů pro mikrovrtání.

View more