Novinky

Department of Machining, Process Planning and Metrology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Ultrazvukové obrábění 

  Autor: Forman Vojtěch; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Barcal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato bakalářská práce se věnuje ultrazvukovému obrábění, jeho využití v praxi. Je v ní popsán mechanismus ultrazvukového obrábění, jeho výhody a nevýhody, oblasti a limity použití a přínos pro konvenční metody obrábění. ...
 • Ověřování NC programů pro frézování ve FeatureCAM 

  Autor: Tichý Matouš; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou postprocesoru a následnou kontrolou se simulací stroje. Práce obsahuje písemný návod k tvorbě postprogramu ve FeatureCAMu a postup pro vytvoření virtuálního stroje, pomocí importu ...
 • Měření na profilprojektoru 

  Autor: Žáčková Věra; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření na profilprojektoru. V teoretické části přináší úvod do metrologie a seznámení se základními pojmy. Dále popisuje možnosti měření ve dvou souřadnicích a princip měření ...
 • Využití počítačové tomografie v rámci kontroly kvality ve strojírenském průmyslu 

  Autor: Krejzek Ladislav; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Zábranský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Bakalářská práce je zaměřena k seznámení čtenáře s principy, využitím průmyslové počítačové tomografie a použitím softwaru k demonstraci jednotlivých analýz. V první části jsou uvedeny nedestruktivní metody testování a ...
 • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

  Autor: Marek Ryszard; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Burešová Antonie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vedení společnosti pomoci filozofie Kaizen, která se k nám dostala z automobilového průmyslu z Japonska. Zaměřuje se blíže na postavení této metody v systému managementu kvality, její ...
 • Experimentální zařízení pro hodnocení odolnosti náběžných hran lopatek 

  Autor: Antoš Jakub; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Šimota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-13)
  V této práci je stručně popsán turbovrtulový motor GE H80, jehož lopatky z rotoru 1. stupně axiálního kompresoru jsou předmětem testování odolnosti náběžné hrany. Dále je zmapována problematika porušování lopatek v provozu ...
 • Výroba přesných volných ploch frézováním 

  Autor: Fügner Tomáš; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
  Práce se zabývá frézovacími strategiemi a z toho vyplívající produktivitou a kvalitou tvarové plochy. Podkladem pro experiment byla volná tvarová "free form" plocha sloužící pro optické aplikace. Hlavním důvodem bylo najít ...
 • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti 

  Autor: Kraus Jan; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Bakalářská práce se zabývá procesem optimalizace řezných podmínek konkrétní součásti vyráběné ve vybraném podniku. Cílem práce je vyhodnocení výroby a návrh ekonomického zlepšení parametrů výroby. V první části jsou popsány ...
 • Využití snímacího systému laserscanneru pro aplikace reverzního inženýrství 

  Autor: Koptiš Michal; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
  Obsahem práce je využití laser scanneru pro reverzní inženýrství. V první polovině práce autor pojednává o přehledu souřadnicové měřicí techniky a snímacích systémech se zaměřením na metodu laserového skenování. V praktické ...
 • Optimalizace extrudéru 3D tiskárny 

  Autor: Lehký Antonín; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Červenka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Práce se zabývá rozborem problematiky 3D tisku pomocí technologie FDM/FFF. Analyzován je současný extrudér firmy be3D a následně je navržena jeho optimalizace za účelem zvýšení pracovní teploty.
 • Měření úchylek tvaru a polohy 

  Autor: Havránek Adam; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti úchylek tvaru a polohy. V úvodní části se věnuji popisu a grafické interpretaci úchylek tvaru a polohy a parametrů , včetně jejich znázorňování ve výkresové dokumentaci. ...
 • Neběžné brousicí postupy při rotačním broušení 

  Autor: Procházka František; Vedoucí práce: Štajnochr Lubomír; Oponent práce: Havlíček František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-16)
  Bakalářská práce se zabývá běžnými a neobvyklými metodami broušení rotačních obrobků. První část práce se věnuje podstatě broušení jako takové. V další části jsou přiblíženy běžné a neobvyklé metody broušení rotačních ...
 • Integrita povrchu po dokončovacích zpevňovacích operacích 

  Autor: Vondrák Tomáš; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Kafka Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Diplomová práce je zaměřena komplexně na kvalitu povrchové vrstvy. Detailněji jsou zpracována drsnost povrchu, zbytková napětí, mikrotvrdost a metalografie. Dále jsou zpracovány zpevňovací technologie Shot peening a Laser ...
 • Sjednocení řezných kapalin ve Škoda Auto a.s. 

  Autor: Andronov Vladislav; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řezných kapalin s cílem vytvoření návrhu na sjednocení, či redukci počtu řezných kapalin ve společnosti ŠKODA AUTO. Byla provedená analýza stavu všech řezných kapalin používaných ...
 • Problematika měření obecných tvarových ploch s využitím CMM 

  Autor: Hrbková Eliška; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření obecných tvarových ploch s využitím CMM. První část se zabývá obecným popisem souřadnicové měřicí techniky. Zvláště je zaměřena na možné konstrukce souřadnicových měřicích ...
 • Vliv řezných podmínek na drsnost povrchu při broušení vysoce výkonnými kotouči z materiálu Cubitron 

  Autor: Bartoš Martin; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Zeman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Má bakalářská práce je zaměřena na optimalizace parametrů brousicího procesu vysoce výkonnými brousicími koutouči Cubitron II. V první části se zabývám teoretickou průpravou. V praktické části jsem díky poznatkům z teorie ...
 • Inovace v malých a středních podnicích 

  Autor: Martinec Vladislav; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Haninger Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tato bakalářská práce pojednává o zavádění inovací v malých a středních podnicích. V úvodu mé práce je vysvětleno, co malý a střední podnik znamená. Dále jsou vysvětleny inovační teorie dle různých znalců na tuto problematiku. ...
 • Technologie dokončování součástí letecké výroby 

  Autor: Novotný Miroslav; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Brajer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
  Diplomová práce je zaměřena na povrchovou vrstvu součástí letecké výroby. Popisuje integritu povrchu a technologie dokončování povrchu z pohledu jeho zpevňování a zbytkových napětí. Experimentální část je zaměřena na vzorky ...
 • Management rizika z hlediska systému managementu kvality (QMS) 

  Autor: Bušek Vojtěch; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Skopal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  V této diplomové práci vypracované v rámci oboru Výrobní a materiálové inženýrství jsou vysvětleny základní pojmy managementu rizik a rizik inovačního procesu. Jedna ze stěžejních částí této práce se zabývá jednotlivými ...
 • Výroba kuželového ozubení 

  Autor: Liška Vlastimil; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
  Tato bakalářská práce se věnuje výrobě kuželového ozubení. Zabývá se typy kuželových ozubených kol. Dále práce stručně popisuje jednotlivé výrobní metody kuželových ozubených kol. V poslední kapitole je možné nalézt vybrané ...

Zobrazit další