Novinky

Department of Machining, Process Planning and Metrology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Analýza alternativních materiálů pro FDM technologie 

  Autor: Táborský Martin; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Urban Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  V úvodu tato práce popisuje obecné postupy provázející celý proces výroby v 3D tisku, dále se zaměřuje na konkrétní problematiky technologie FDM.
 • Dokončování ozubených kol 

  Autor: Piskač Daniel; Vedoucí práce: Holešovský František; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Hlavním tématem této práce je dokončování ozubených kol. Práce je rozdělena na několik částí. První část je věnována výrobě ozubených kol a jednotlivým operacím. V druhé části se tato práce věnuje dokončování ozubených kol ...
 • Postup topologické optimalizace s využitím aditivních technologií 

  Autor: Soukup Filip; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Podsedník Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Tato bakalářská práce popisuje postup při výrobě dílů pomocí aditivních technologií. Zaměřuje se na historický vznik a vývoj těchto technologií. Jejich výhody a nevýhody. Dále jsou zahrnuty jednotlivé aspekty aditivní ...
 • Ověření postprocesoru pro SW FeatureCAM a stroj OKUMA Genos L200E-MY 

  Autor: Mikeš Miroslav; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
  Bakalářská práce se zaměřuje na ověření postprocesoru v SW FeatureCAM pro generování NC-kódu pro CNC soustruh OKUMA Genos L200E-MY. Ověření postprocesoru se provedlo na základě výroby konkrétní součástky. Úvodní část přináší ...
 • Integrita povrchu po broušení superslitin 

  Autor: Boháč Vladimír; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Kolařík Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá broušením superslitin. V první části byla zpracována teorie zabývající se broušením, brusnými nástroji, problematikou superslitin, destruktivními a nedestruktivními analytickými metodami ...
 • Analýza systému měření 

  Autor: Strial David; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Tato bakalářská práce je věnována charakteristice analýzy systému měření MSA. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části je vysvětlena hlavní problema-tika MSA a její účel. Následně jsou zde ...
 • Možnosti ověřování přesnosti frézovacích strojů 

  Autor: Svoboda Jakub; Vedoucí práce: Štajnochr Lubomír; Oponent práce: Šimota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi ověřování přesnosti frézovacích strojů. První část se zabývá aktuálními metodami ověřování přesnosti frézovacích strojů. Dále návrhem a vytvořením modelu obrobku pro ověření přesnosti ...
 • Návrh způsobu měření rovnoběžnosti válců tiskařského stroje 

  Autor: Skalický Ondřej; Vedoucí práce: Mikeš Petr; Oponent práce: Šulc Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-24)
  Cílem této bakalářské práce je rešerše možných metod měření rovnoběžnosti vodicích válců na flexotiskových strojích vyráběných ve firmě SOMA spol. s. r. o. Dalším cílem je výběr optimální metody měření, která odpovídá ...
 • Optimalizace výroby dopravního značení 

  Autor: Trajer Stanislav; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout technicko-ekonomická opatření ...
 • Monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů 

  Autor: Palán Michal; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Bakalářská práce se stručně zabývá samotným vznikem opotřebení obráběcího nástroje, jednotlivými druhy opotřebení, mechanismy opotřebení a také jeho důsledky. Je zaměřena na monitorování tohoto opotřebení, nebo dokonce ...
 • Monitorování řezného procesu 

  Autor: Veselý Jan; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Vilcsek Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Tato bakalářská práce se věnuje monitorování řezného procesu. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor řezných materiálů, základy procesu řezání, řezné síly, třísky, plastické deformace, teploty při obrábění a ...
 • Frezování FRTC materiálů - vliv řezných podmínek na teplotu v řezu 

  Autor: Třešňák Adam; Vedoucí práce: Mašek Petr; Oponent práce: Zeman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Tématem této práce je vliv řezných podmínek na teplotu v řezu při frézování FRTC materiálů. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována úvodu do kompozitních materiálů, kde jsou pak více popsány materiály ...
 • Řezný proces a parametry povrchu při obrábění slitin titanu 

  Autor: Smola Jiří; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Kafka Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Cílem diplomové práce je zhodnocení kvality povrchu obráběné titanové slitiny Ti-6Al-4V na základě parametrů integrity povrchu. Součástí tohoto zhodnocení je analýza sil, vznikajících při čelním frézování, měření drsnosti ...
 • Návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály 

  Autor: Slaný Michal; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Kellner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  Cílem této diplomové práce je optimalizace výroby forem užité pro žárovzdorné vibrolité materiály na základě dat společnosti P-D Refractories CZ a.s. V první části diplomové práce je podle literární rešerše rozepsána teorie ...
 • Analýza systému měření 

  Autor: Rohlena Petr; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Tato bakalářská práce si pokládá za cíl seznámit Vás s pojmem analýza systému měření. Analýza systému měření v anglickém překladu Measurement System Analysis je známá technika sloužící pro posouzení systému měření s určitou ...
 • Analýza vlastností materiálu tisknutého pomocí technologie DMLS 

  Autor: Jarolímek Matěj; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Tato práce pojednává zprvu obecně o aditivní technologii 3D tisku, jako novém a moderním směru výroby komponent a její historii. Dále se zabývá jednotlivými metodami aditivní výroby pomocí různých materiálů, jejich principy ...
 • Strojírenská metrologie 

  Autor: Novotný Tomáš; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Macháček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souřadnicových měřicích strojů. V první části ve své bakalářské práci se budu zaobírat historií souřadnicových měřicích strojů. V další části popíšu historii společnosti Mitutoyo, ...
 • Výroba ozubených kol 

  Autor: Šibík Jan; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Pitrmuc Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  V předložené práci jsou shrnuty typy ozubených kol. Hlavní část práce se zabývá jednotlivými metodami výroby ozubených kol, především moderními technologiemi. Mezi moderní technologie výroby ozubených kol patří například ...
 • Současný vývoj obráběcích nástrojů 

  Autor: Trunčka Jan; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
  Bakalářská práce se zabývá vývojem řezného nástroje od počátku 20. století. První část je zaměřena na vývoj materiálů řezných nástrojů, včetně datace, jejich základních vlastností a případných vývojových změn, jako jsou ...
 • Hodnocení zbytkové výšky materiálu při frézování obecných ploch za použití CAM 

  Autor: Skoupý Pavel; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
  Tato práce se zabývá parametrem zbytkové výšky obrábění a jeho návazností na povrch součásti. Řeší problematiku jeho definice a použití v CAM systémech. Dále se zabývá povrchem obrobků, jakostními parametry a jejich měřením. ...

Zobrazit další