Now showing items 249-268 of 300

  • Ultrazvukové obrábění 

   Author: Forman Vojtěch; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se věnuje ultrazvukovému obrábění, jeho využití v praxi. Je v ní popsán mechanismus ultrazvukového obrábění, jeho výhody a nevýhody, oblasti a limity použití a přínos pro konvenční metody obrábění. ...
  • Údržba strojního vybavení jako součást managementu kvality 

   Author: Jakub Černý; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V této práci se zabývám údržbou strojního vybavení jako součástí managementu kvality. Konkrétně se zabývám rýpadlem k 650/3 s hydropohonem. Dané normy porovnávám s postupem údržby daného zařízení a následně je zhotovený ...
  • Údržba strojního vybavení jako součást řízení kvality 

   Author: Matěj Gregor; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Zimčík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá vytvořením návrhu nového systému údržby vybraného podniku na příkladu konkrétního stroje s vazbou na systém řízení kvality. Celý návrh je zasazen do prostředí průmyslového podniku, který se věnuje ...
  • Úprava a ověření postprocesoru pro SW PowerMill a frézku VMC500 

   Author: Tomáš Vágner; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Vavruška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je úprava a ověření postprocesoru pro software Autodesk PowerMill 2020 a řídící systém Siemens Acramatic 2100. Hlavním cílem je doplnění vrtacích a závitovacích cyklů. Práce zahrnuje podrobný ...
  • Úprava postprocesoru pro SW FeatureCAM a soustruh OKUMA Genos L200E-MY 

   Author: Vejmělek Ondřej; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na úpravu postprocesoru pro software FeatureCAM a soustruh OKUMA Genos L200E-MY pomocí softwaru Xbuild ke správnému naformátování chybných úseků. V rešeršní části je stručný popis softwaru ...
  • Úprava přestavbové sady 

   Author: Tomáš Nechvátal; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Čtveráček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem neustálého zlepšování dle filozofie KAIZEN a zjednodušením pracovního procesu kompletace plastových dílů pro automobilový průmysl. Cílem práce je snížit fyzickou náročnost a zkrátit ...
  • Vibrační kuličkování axiálního kompresoru 

   Author: Jakub Petrák; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodami mechanického zpracování a aplikací vibračního kuličkování na axiální kompresor. Cílem práce je zjištění ideálních podmínek pro dosažení maximální úrovně pokrytí.
  • Vliv filtrace a metod vyhodnocení na výsledky měření vybraného dílu 

   Author: Ondřej Gregor; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Boháč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce popisuje důležitost technické normalizace a způsob jejího fungování ve světě. V práci je blíže charakterizován systém geometrické specifikace výrobků ISO GPS, konkrétně základní principy, kterými se ...
  • Vliv filtrace a metody výpočtu na výsledek měření rozměru a chyby tvaru při meření kruhovitosti 

   Author: Bilý Martin; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenářů se základními principy kruhovitosti, metodami měření kruhovitosti a v neposlední řade s filtrací při měření kruhovitosti. V první části jsou uvedeny geometrické tolerance ...
  • Vliv konfigurace snímacího systému CMM na výslednou variabilitu měření 

   Author: Urban Jan; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv modifikovaných brusných materiálů na integritu povrchu 

   Author: Jan Mistr; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce pojednává o využití modifikovaných brusných materiálů při hloubkovém broušení a jejich vlivu na integritu povrchu. V práci jsou popsány podstata a principy technologie broušení, jednotlivé složky integrity ...
  • Vliv P-G a P-Q diagramů pro návh projektu výrobního procesu 

   Author: Picka Tomáš; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Volf Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce se zabývá vlivem P-Q a P-G diagramů na projektování výrobních postupů a systémů. Její struktura nejdříve popisuje princip postupného modelování systémů, který spadá do systémového a komplexního přístupu k ...
  • Vliv perimetrů na mechanické vlastnosti plastových 3D tištěných dílů 

   Author: Petr Milsimer; Supervisor: Andronov Vladislav; Opponent: Kinkor Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plastového 3D tisku, konkrétně metody FDM. Cílem práce je zjistit vliv množství perimetrů na mechanické vlastnosti 3D tištěného dílu. Teoretická část se zaměřuje na vývoj ...
  • Vliv rozložení matice jmenovitých hodnot na přesnost měření kuželového ozubení na CMM 

   Author: Žďánská Petra; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kontroly kuželových ozubených kol. V úvodu je uvedena základní definice a rozdělení ozubených mechanismů. Následně je pozornost věnována možnostem kontroly kuželového ozubení ...
  • Vliv řezných podmínek na drsnost povrchu při broušení vysoce výkonnými kotouči z materiálu Cubitron 

   Author: Bartoš Martin; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Má bakalářská práce je zaměřena na optimalizace parametrů brousicího procesu vysoce výkonnými brousicími koutouči Cubitron II. V první části se zabývám teoretickou průpravou. V praktické části jsem díky poznatkům z teorie ...
  • Vliv strategie měření a metodiky vyhodnocení na výsledek měření při kontrole rotačních součástí na CMM 

   Author: Ondřej Motl; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Kotrč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na možnosti snímacích systémů používaných na souřadnicových měřicích strojích a prezentuje konkrétní produkty předních výrobců. Detailněji popisuje konstrukci a princip funkce dotykových snímacích ...
  • Vliv technologických parametrů na součásti vyrobené technologií DMLS 

   Author: Jirutka Jaroslav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá v teoretické části vybranými metodami technologie 3D tisku, jejich popisem a ukázkami možných výrobků daných technologií. Dále podává přehled o vlivu technologických parametrů tisku na ...
  • Vliv teploty prostředí v laboratoři na nejistoty měření při kalibraci. 

   Author: Lukáš Turek; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá kalibracemi a kalibračními laboratořemi. V práci je stručně popsána historie metrologie, vysvětluje pojmy jako je řízení kvality, metrologická návaznost, nejistoty měření a kalibrace. Tyto informace ...
  • Vliv vybraných parametrů 3D tisku metodou FDM na kvalitu dílu 

   Author: Lucie Hlavůňková; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Turinský Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi pro zpracování polymerních materiálů, uvádí přehled a popis principů 3D tisku. Detailněji popisuje technologii FDM, používaná konstrukční řešení tiskáren a představuje ...
  • Vliv zvolené strategie měření na výslednou způsobilost kontroly na CMM 

   Author: Petřík Milan; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)