Now showing items 70-89 of 300

  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Author: Marek Ryszard; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na vedení společnosti pomoci filozofie Kaizen, která se k nám dostala z automobilového průmyslu z Japonska. Zaměřuje se blíže na postavení této metody v systému managementu kvality, její ...
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Author: Kašpárková Lucie; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na Japonskou metodu Kaizen, která pomáhá podniku k úspěchu. Práce se zaměřuje především na vztah mezi Kaizen a kvalitou, na postavení této metody v systémech managementu kvality a na to, ...
  • Kinematická simulace a verifikace s využitím NC Simul 

   Author: Nečas Martin; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na verifikaci a simulaci s využitím software NC SIMUL. V teoretické části jsou vysvětleny možnosti verifikace a simulace v moderních CAM software. Dále je popsán modulární systém NCSIMUL SOLUTIONS ...
  • Kombinované technologie na obráběcích strojích. 

   Author: Tomáš Makar; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Havlíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá kombinováním technologií na obráběcích strojích. V první části stručně popisuje historii obrábění až po současnost. Následuje rozdělení obráběcích center s výčtem možných kombinací konvenčních ...
  • Konfokální mikroskopie 

   Author: Pavel Sommer; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je ze souboru dat naměřeného na snímkách vzorků A – D vyhodnotit parametry drsnosti povrchu získané profilovým a plošným způsobem. Tyto způsoby následně porovnat a zjistit, zda záleží na volbě ...
  • Konstrukce a výroba elektrod pro EDM hloubení 

   Author: Malec Petr; Supervisor: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukčně technologický návrh součástí signovacího stroje 

   Author: Kuchař Otakar; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh, tvorba výkresové dokumentace a návrh technologie výroby vybraných součástí signovacího stroje. Tato práce se dělí na tři části. V první části, konstrukční, najdeme ...
  • Kryogenní chlazení řezného procesu 

   Author: Štěpán Feit; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Stejskal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou kryogenního chlazení a jeho vlivů na řezný proces. Úvodní kapitoly teoretické části se věnují mechanice tvorby třísky, tepelným a silovým jevům při obrábění. Pak následuje ...
  • Kvalita povrchu po obrábění 

   Author: Bauer Tomáš; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   V práci jsou popsány základní parametry kvality povrchu, jejich vliv na životnost součástí, dosahované hodnoty těchto parametrů metodami obrábění a způsoby jejich měření. Dále jsou v práci uvedeny současné trendy pro ...
  • Leštění povrchu pomocí ultra-krátkopulsních laserů 

   Author: Jakub Fousek; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Šorm Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii leštění pomocí ultra-krátkopulzních laserů. V teoretické části práce je polovina věnována konvenčním metodám leštění, jako je leštění mechanické, chemické a elektrochemické ...
  • Mechanické parametry obráběcího stroje a jejich vliv na výpočet strojního času 

   Author: Hušek Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Štajnochr Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá možnými příčinami nežádoucích vlivů na výpočet strojního času při obráběcím procesu v závislosti na mechanických parametrech a členech obráběcího stroje. Jsou zde popisovány metody a praktické ...
  • Metodika aplikace frézovácího soustružení při hrubování rotačních součástí 

   Author: Jindřich Štercl; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Zelenka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá perspektivní technologií frézovací soustružení. Jsou popsány 3 druhy frézovacího soustružení, síly pusobící na frézu a vznik tepla při obrábení. Je vysvětlen pojem excentricita, který je stěžejní pro ...
  • Metodika použití najížděcích pohybů při frézování 

   Author: Mohamad Ghaith Almasri; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   S neustálým růstem metod navrhování a jejich přístupností je vždy nutné zvýšit efektivitu výrobních operací. Jedním z prostředků pro zvýšení účinnosti je optimalizace řezných sil, které jsou součástí obráběcího procesu. ...
  • Metodika sestavení partprogramu pro 4D frézování 

   Author: Tomšů Jan; Supervisor: Tomíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Metody a nástroje managementu kvality 

   Author: Mikschik Petr; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Zídková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Tato bakalářská práce se svým zaměřením snaží obsáhnout pojem významu slova kvalita, který ji provází v celém rozsahu. V samotném úvodu teoretické části se zabývá stručnou historií a základní terminologií. Na to dále ...
  • Metody měření geometrických tolerancí výrobků 

   Author: Kaňák Michal; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato bakalářská práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část informuje o problematice geometrických tolerancí (jak se zapisují, čím je jejich toleranční pole určeno, atd.). Druhá polovina teoretické části ...
  • Metody pro měření kmitání při obrábění 

   Author: Lukáš Bartoška; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Ulrych Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V této práci je přiblížena problematika kmitání při obrábění způsobeného budící sílou. Vysvětleny jsou dopady tohoto kmitání na proces obrábění a možnosti jeho odstranění. Dále se práce zabývá možnostmi měření kmitání a ...
  • Metody pro stanovení výrobní přesnosti CNC frézky a aplikace vybrané metody 

   Author: Jana Kulichová; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na měření přesnosti CNC frézky. V první části se zaměřuje na teorii zkoušek dle normy ISO 230 a na zkušební artefakty, které slouží též k měření přesnosti obráběcích strojů. V druhé části práce ...
  • Metody štíhlé výroby 

   Author: Jeřábek Jan; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kellner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá metodami štíhlé výroby s cílem definovat její význam a seznámit čtenáře s jejím vznikem, historií a dále přesně popsat jednotlivé metody. V první části práce jednotlivé metody popisuji tak, aby ...
  • Metrologické možnosti ústavní laboratoře 

   Author: Popková Markéta; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou přístrojů a základních měřicích metod ve strojírenské metrologii. Cílem této práce bylo vytvořit podklady pro měření na laboratorních cvičeních z předmětu Strojírenská metrologie a zároveň ...