Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 518

  • Stanovení hodnoty podniku 

   Autor: Chlád Jan; Vedoucí práce: Vacík Emil; Oponent práce: Chládek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této práce je stanovení hodnoty konkrétního podniku, tedy společnosti Excon, a.s., na základě vypracování dlouhodobého strategického plánu rozvoje podniku a pomocí závěrů z tohoto plánu zpracovat finanční plán na ...
  • Hodnocení investičního projektu 

   Autor: Jirků Radek; Vedoucí práce: Vacík Emil; Oponent práce: Cardová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této práce je komplexní vyhodnocení investičního projektu do energetického zdroje pro zásobování konkrétní lokality teplem. V práci je částečně zpracovaná teorie zásobování teplem, dále je detailně rozebraná ekonomika ...
  • Analýza a implementace informačního systému na MÚVS ČVUT 

   Autor: Tyrol Martin; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat a implementovat informační sys-tém pro vnitřní potřeby Masarykova ústavu vyšších studií na ČVUT v Praze. Popisuje oblasti štíhlého podniku a podrobněji se zaměřuje na štíhlou ...
  • Studie proveditelnosti a návrh systému relokace uskladněných pneumatik ve společnosti Goodyear Dunlop 

   Autor: Ondrák Vilém; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Večeřa Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Studie proveditelnosti je technicko-ekonomická studie, která posuzuje výhodnost realizace daného projektu. Teoretická část práce analyzuje podle dostupné odborné literatury jednotlivé kroky přípra-vy projektu potřebné pro ...
  • Studie proveditelnosti -založení matcha pekárny v ČR 

   Autor: Preslová Blanka; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickou studií tzv. studií proveditelností, týkající se založení matcha pekárny na území České republiky. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Cílem mé práce ...
  • Rozhodnutí o aplikaci metodiky projektového řízení 

   Autor: Klíma František; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
   Cílem práce je odpověď na otázku, která z metodik a hlavních standardů projektového řízení je vhodná pro použití ve zvolené společnosti v oblasti realizačních projektů a následně navrhnout kroky pro implementaci dané ...
  • Marketingový plán produktu XYZ 

   Autor: Píša Václav; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Leitmančík Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Předmětem diplomové práce je navrhnout marketingový plán pro produkt "XYZ" společnosti ABC s.r.o. Cílem práce je navrhnout marketingová plán, který firmě přinese 100 000 nových uživatelů. Pro vytvoření marketingového plánu ...
  • Zhodnocení a návrh podpory pivovaru z fondů ESIF 

   Autor: Rýznar Filip; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Karásek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením fungování pivovarů s a bez podpory fondů EU, s následným navržením postupů k získání možné finanční podpory. V teoretické části je popsán systém evaluace a analýza pivovarského průmyslu. ...
  • Racionalizace výrobní báze agro pneumatik společnosti Mitas 

   Autor: Dušánek Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Sicha Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem mé diplomové práce je na základě analýzy možností navrhnout bazický soubor opatření vedoucích k optimalizaci základních ekonomických parametrů výrobního závodu společnosti Mitas a.s. v Charles City, ve státě Iowa v ...
  • Marketingová komunikace vybrané firmy - Hamleys 

   Autor: Jílek Jan; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Zavadil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-19)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat komunikační nástroje firmy Hamleys, jejich efektivitu a následně navrhnout zlepšení v rámci komunikačního mixu, které může firma Hamleys implementovat do svého plánování. Teoretická ...
  • Marketingový plán vybrané organizace 

   Autor: Barešová Štěpánka; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem této práce je sestavení marketingového plánu konkrétní společnosti pro následující rok. Tato společnost se zaměřuje na výrobu a prodej luxusních skleněných instalací a dekorativních svítidel do celého světa. Teoretická ...
  • Možnosti využití sociálních sítí pro marketing firmy 

   Autor: Hrstková Monika; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Kratochvílová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti marketingové komunikace na sociálních sítích pro firmu ze sektoru B2B a následně vytvořit vhodný plán marketingu na sociálních sítích pro firmu z tohoto sektoru. Nejprve jsou ...
  • Strategický plán podniku 

   Autor: Zubalíková Markéta; Vedoucí práce: Vacík Emil; Oponent práce: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-20)
   Cílem práce je formulovat strategický plán rozvoje společnosti na základě vize a strategických cílů pro střednědobé období, vypracovat analýzu prostředí, určit rizikové faktory, vypracovat strategickou analýzu zaměřenou ...
  • Plán marketingové komunikace společnosti Profitex, s.r.o. 

   Autor: Bánová Karolína; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Lipovská Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce je zaměřena na sestavení plánu marketingové komunikace pro společnost působící na trhu B2B (Business to Business), který bude podkladem pro reálné využití, jeho realizaci a vyhodnocení. Teoretická část práce ...
  • Implementace 5S na vybraných pracovištích ve společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s. r. o. 

   Autor: Klikarová Kristýna; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Pavelka Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-27)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami průmyslového inženýrství, zejména pak metodou 5S. Cílem této diplomové práce je popsání problematiky metody 5S a zejména pak její implementace ve vybrané společnosti. Hlavním přínosem ...
  • Marketingový plán vybrané organizace 

   Autor: Hübnerová Kateřina; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je nazvána teoretickou a zaměřuje se na shrnutí základních znalostí nezbytných pro tvorbu marketingového plánu. Jedná se především o poznatky z oblasti situačních ...
  • Analýza inovace vnitropodnikového informačního systému ve společnosti Škoda Auto 

   Autor: Hrudka Václav; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Kořínková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce se zabývá analýzou inovace nově vzniklého vnitropodnikového informačního systému výrobní společnosti. Práce se detailně zaměřuje na obsah daného systému a jeho správu. K definování obsahu informačního systému použijeme ...
  • Podnikatelský plán na založení podniku 

   Autor: Dojáček Pavel; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce shrnuje základní poznatky potřebné k založení nového konkrétního malého či středního podniku. Je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy ...
  • Marketingový a komunikační mix města Dačice 

   Autor: Škorpíková Lucie; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Veber Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce "Marketingový a komunikační mix města Dačice" se zabývá analýzou stávajícího marketingového mixu s důrazem na komunikaci ve městě Dačice. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska vztahující ...
  • Plán marketingové komunikace IT společnosti zaměřený na propagaci osobních počítačů 

   Autor: Schmied Pavel; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Urbík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zaměřuje na principy a postup sestavení marketingového komunikačního mixu pro specifický produkt. V první části jsou definovány teoretická východiska této problematiky a předpoklady pro sestavení ...