Recently added

Now showing items 1-20 of 634

  • Studie proveditelnosti konkrétního projektu 

   Author: Jan Dudycha; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti na vytvoření 360ball centra v Praze. 360ball je raketový sport, původem z Jihoafrické republiky, který hrají dva až čtyři hráči na kruhovém kurtu. Cílem diplomové práce ...
  • Procesní řízení 

   Author: Kateřina Zelenková; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá problematikou procesního řízení. Cílem práce je analýza současného stavu všech procesů a jejich dílčí optimalizace včetně návrhů na další postup v oddělení International Office na MIAS School of ...
  • Interní komunikace jako jeden z nástrojů strategického řízení 

   Author: Zuzana Lepičová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Kellerová Mariana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením a optimalizací interní komunikace a komunikačních nástrojů v konkrétní společnosti. Teoretická část zahrnuje kapitoly věnující se komunikaci, kultuře organizace, strategickému řízení ...
  • Typy nákupní kategorie "Bottleneck" v českých a slovenských podnicích 

   Author: Anita Skotnicová; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Klézl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá řízením nákupu pomocí nákupních portfolií, se zaměřením na kategorii typu Bottleneck. Práce je rozdělena na dvě části. V prvním, teoretickém oddílu je představena problematika řízení nákupu pomocí ...
  • Projektový plán loT projektu v telekomunikacích 

   Author: Nicole Wiedermannová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Sichrovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce se věnuje tématu projektového řízení se zaměřením na projektové plánování. Teoretická část popisuje základní pojmy projektového řízení včetně projektových přístupů, dále je přiblížena metodika PRINCE2, ...
  • Studie proveditelnosti založení food trucku s burgery 

   Author: Konstantin Ivanov; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem této diplomové práce je provedení studie proveditelnosti food trucku s Burgery a vyhodnocení životaschopnosti projektu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje v sobě základní ...
  • Analýza vybraných procesů a návrh řešení informačního systému pro dílčí část podniku v oblasti biopaliv 

   Author: Martin Holeček; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kopecký Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem diplomové práce je analýza vybraných podnikových procesů podniku X z oblasti biopaliv a následný návrh řešení v podobě nasazení vhodného nového informačního systému. Návrh a výběr nového informačního systému vychází ...
  • Zlepšování procesů v logistice 

   Author: Klára Fritsche; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Teoretická část se zaměřuje na praktiky a filosofii Toyota Production System, na typy základních i pokročilých metod Kaizen a na jejich implementaci v oddělení logistiky. Dále vymezuje základ-ní logistické pojmy a základy ...
  • Podnikatelský plán pro založení konzultační společnosti v oblasti HR 

   Author: Petr Hrdina; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Ve své diplomové práci se zabývám sestavením podnikatelského plánu pro konzultační společnost v HR. Cílem práce je vypracování podnikatelského plánu a zjištění všech potřebných informací spojených se založením nové společnosti.
  • Studie proveditelnosti - založení restaurace 

   Author: Kristýna Koubová; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Černá Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem mé diplomové práce "Studie proveditelnosti - založení nové restaurace" je seznáme se s obsahem studie proveditelnosti a samotné její vypracování. Teoretická část práce se věnuje popisu jednotlivých metod, praktická ...
  • Plán marketingové strategie města Beroun 

   Author: Barbora Nedomová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Boldi Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Diplomová práce "Plán marketingové strategie města Beroun" se zabývá analýzou současného plánování marketingu a marketingového mixu města Beroun. Cílem této práce je vytvořit plán marketingové strategie města Beroun. Tato ...
  • Event marketingová strategie vybraného podniku 

   Author: Klára Havelková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Diplomová práce se zabývá event marketingem, jakožto jedním z nástrojů marke-tingové komunikace. Event marketing je podrobně popsán v teoretické části a na-vazuje na úvodní kapitolu komunikačního mixu, jeho nástroji a ...
  • Personální marketing ve vybrané společnosti 

   Author: Aneta Hartmanová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Diplomová práce zkoumá využití personálního marketingu v konkrétní společnosti s cílem určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část charakterizuje význam, vývoj, využití a přínosy personálního marketingu, ...
  • Plán marketingové komunikace pro neziskovou organizaci 

   Author: Matěj Heřman; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem plánu marketingové komunikace pro neziskovou organizaci Rodinné centrum Praha, z. s. Tato práce v první části představuje teoretické marketingové poznatky, které ve druhé části aplikuje ...
  • Studie proveditelnosti - založení cupcake pekárny v Praze 

   Author: Monika Boháčová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti pro plánovaný projekt založení pekárny na cupcakes za účelem zjištění, zda je tento projekt konkurenceschopný a zda je vhodný k realizaci. Studie proveditelnosti ...
  • Inovativní kritické myšlení pro (nejen) manažerské rozhodování 21.století - minimalizace rozhodovací paralýzy pomocí věd. studií 

   Author: Kristýna Nedvědová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Zárubová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Diplomová práce pracuje s transdisciplinárním přístupem vysvětlení paradigmatu kritického myšlení v kontextu 21. století. Pro vytvoření teoretické základny byla použita paradigmata rozhodování, rozhodovací paralýzy a ...
  • Podnikatelský plán samoobslužné bezkontaktní myčky aut 

   Author: Nela Veselá; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Hlavním cílem této diplomové práce, která nese název "Podnikatelský plán samoobslužné bezkontaktní myčky aut" je vytvořit reálný podnikatelský plán na vybudování a provozování samoobslužné bezkontaktní myčky ve vybrané ...
  • PPC reklama a nástroje online marketingu vybraného podniku 

   Author: Lada Šilhavá; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Diplomová práce se zaměřuje na využití PPC reklamy v kontextu online marketingových nástrojů vybraného podniku. Cílem práce je analýza PPC účtů a návrh nových kampaní za účelem snížení podílu nákladů na obratu a zvýšení ...
  • Projekt zefektivnění procesů v oddělení RMA internetového obchodu 

   Author: Tomáš Koudelka; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Opletalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Diplomová práce mapuje současnou situaci ve vybrané společnosti a je součástí reálného projektu, který byl vypracován pro interní účely internetového obchodu. Cílem diplomové práce je návrh zefektivnění procesů oddělení ...
  • Proces inovace produktu a strategie uvedení produktu na trh ve vybrané společnosti 

   Author: Petr Kříž; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Diplomová práce se zabývá inovací produktu a strategií umístění na trhu. Cílem práce je navrhnout řešení inovace produktu vybraného podniku a následně vytvořit strategii pro umístění produktu na trh. V rámci inovace se ...