Now showing items 61-80 of 208

  • Analýza vývoje a dopadů vybraných druhů daňové kriminality na území Hlavního města Prahy 

   Author: Michaela Bernátková; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Caithamlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce pojednává o analýze vývoje a dopadů vybrané daňové kriminality na území Hlavního města Prahy. V teoretické části diplomové práce jsou popsány základní pojmy z kriminologie, uvedeny jednotlivé druhy hospodářské ...
  • Analýza vývoje extremisticky motivovaných kriminálních činů na území ČR v letech 2015-2019 a možnosti jejich prevence 

   Author: Hana Petřeková; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Motyka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou extremisticky motivovaných kriminálních činů v České republice v letech 2015-2019. Jedná se o analýzu vývoje těchto činů a návrh preventivních opatření ke snížení jejich počtu. V ...
  • Analýza vývoje trestné činnosti na území České republiky a její vliv na bezpečnost obyvatel 

   Author: Petr Mach; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Loužek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce je věnována problematice vývoje trestné činnosti na území České republiky a jejího vlivu na bezpečnost obyvatel. Budeme se zabývat zpracováním analýzy vývoje některých forem trestné činnosti na území České ...
  • Analýza zabezpečení společnosti Bioster a.s., se zaměřením na radiační sterilizaci 

   Author: Eliška Sotonová; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Podzimek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Obsahem diplomové práce je analýza rizik společnosti Bioster a.s., se zaměřením na radiační sterilizaci a návrh zabezpečení společnosti. V úvodu práce jsou vysvětlené a přiblížené základní pojmy, týkající se ionizujícího ...
  • Analýza zabezpečení školských zařízení na území hl. m. Praha proti vniknutí útočníka. 

   Author: David Petružálek; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou zabezpečení školských zařízení na území hlavního města Praha proti vniknutí útočníka. Cílem práce je zpracování případové studie pěti vybraných objektů vysokých škol na území hlavního ...
  • Analýza zranitelnosti zdravotního operačního střediska územní záchranné služby Karlovarského kraje 

   Author: Chromcová Eva; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Šín Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Abstrakt Předmětem diplomové práce je zpracování analýzy zranitelnosti zdravotního operačního střediska Karlovarského kraje, jako významného prvku kritické infrastruktury integrovaného záchranného systému. Zranitelnost ...
  • Bezpečnost silničního provozu v kontextu s přepravou nebezpečných věcí v režimu ADR 

   Author: Zbyněk Vodstrčil; Supervisor: Konečný Jaroslav; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na přepravu nebezpečných věcí na pozemních komunikacích dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen ,,dohoda ADR") a její vliv na bezpečnost silničního provozu ...
  • Bezpečnostní hrozby násilných útoků ve zdravotnictví - příležitosti a výzvy 

   Author: Šárka Hrdličková; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezpečnostních hrozeb násilných útoků ve zdravotnictví. Konkrétně se jedná o násilné útoky, kde je agresorem pacient/ klient a zdravotnický personál je oběť. Předmětem zkoumání ...
  • Bezpilotní létající prostředky při činnosti IZS a legislativní rámec pro jejich použití 

   Author: Lacinová Markéta; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
   Bezpilotní létající prostředky (UAV) jsou z hlediska využití v rámci integrovaného záchranného systému poměrně novým fenoménem. Tato práce tak poskytuje ucelený vhled do problematiky a ve své první části obsahuje základní ...
  • Cizinecké komunity v ČR a jimi generované hrozby pro vnitřní bezpečnost ČR 

   Author: Zbyněk Vlach; Supervisor: Vintr Vlastimil; Opponent: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce na téma ,,Cizinecké komunity v ČR a jimi generované hrozby pro vnitřní bezpečnost ČR" se zabývá především vietnamskou a ukrajinskou diasporou v České republice, ale i dalšími ruskojazyčnými diasporami, které ...
  • Činnost a složení krizových štábů a epidemiologických komisí na všech úrovních v České republice v případě vážné pandemie 

   Author: Bernardová Lucie; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Rybka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-12)
   Má diplomová práce řeší činnost a složení krizových štábů a epidemiologických komisí na všech úrovních v České republice v případě vážné pandemie. Cíli této práce jsou, objasnění fungování krizových štábů a epidemiologických ...
  • Dekontaminace osob a techniky v případě vzniku radiační havárie 

   Author: Radana Malhocká; Supervisor: Koc Josef; Opponent: Fiedler Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce Dekontaminace osob a techniky v případě vzniku radiační havárie se zabývá popisem legislativních požadavků, postupů a činností, souvisejících s dekontaminací osob, techniky a zařízení po radiační havárii a ...
  • Detekční systémy pro rozpoznání obličejů a vzorců chování s možností nasazení na fotbalových stadionech s využitím pro zamezení vstupu nežádoucích osob, prevenci vzniku a forenzního šetření mimořádných událostí 

   Author: Tomáš Švagr; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Melicharová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Práce je věnována kamerovým systémům s možností detekce tváře a její rozpoznání s využitím pro zvýšení bezpečnosti na fotbalových stadionech. Je zde srovnáno několik výrobců systémů se stručným popisem a pomocí bazické ...
  • Divácké násilí a extremismus - aktuální trendy a možnosti prevence 

   Author: Anna Sojková; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Motyka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá diváckým násilím v jeho širších souvislostech. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy, historii diváckého násilí, jak u nás, tak v zahraničí, chování davu, symboliku diváckého násilí ...
  • Dokumentace pro podlimitní objekty ohrožení 

   Author: Pavla Bisová; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce bude pojednávat o analýze dokumentace pro opatření ochrany obyvatelstva v zónách ohrožení podlimitních objektů. V teoretické části budou uvedeny nejdůležitější právní předpisy a ostatní dokumenty v oblasti ...
  • Drogová kriminalita páchaná na území České republiky 

   Author: Petr Pištěk; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Čírtková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou drogové kriminality na celém území České republiky, která se zvyšuje i díky novým návykovým látkám, které jsou v posledních letech dobře dostupné na trhu drog. Dále se věnuje analýze ...
  • Efektivita humanitární pomoci České republiky do zahraničí, komparace metod, zkušeností a přístupů 

   Author: Hanzlíková Eva; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Zůna Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se zabývá humanitární pomocí České republiky do zahraničí. V první části je teoreticky popsán systém jejího poskytování, zejména činnost zainteresovaných subjektů a zakotvení problematiky v právním ...
  • Evakuace obyvatelstva při nevojenské krizové situaci lesní požár 

   Author: Lucie Čermáková; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce je zaměřena na modelaci evakuace osob části ORP Chomutov při nevojenské krizové situaci lesní požár a analýzu zhodnocení připravenosti orgánů státní správy, územní samosprávy, právnických, podnikajících ...
  • Evaluace objektového zabezpečení vybraných školských zařízení na území města Beroun, analýza současného stavu a návrh zefektivnění ochrany školských objektů 

   Author: Josef Liška; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá evaluací objektového zabezpečení vybraných školských objektů na území města Beroun. Cílem práce je analýza těchto zabezpečení, stanovení kritických míst a specifikace silných a slabých stránek ...
  • Fenomén aktivní střelec v kontextu ochrany zdravotnických zařízení 

   Author: Jan Koutecký; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce pojednává o připravenosti zdravotnického zařízení na útok aktivního střelce, zkoumaným zdravotnickým objektem je Karlovarská krajská nemocnice a Policie České republiky Karlovarského kraje ve vztahu k ochraně ...