Now showing items 1-20 of 450

  • Adiabatické přechody v časově diskrétních systémech 

   Author: Filip Němec; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Kiss Tamás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Zabýváme se jednorozměrnou Hadamardovou procházkou na nekonečné dis-krétní síťce. Její prostorová homogenita může být narušena: například defekty v mincovém prostoru. V této práci představíme analytické řešení problému ...
  • Alternativní metody přípravy permeačních bariér 

   Author: Veverka Jakub; Supervisor: Matějíček Jiří; Opponent: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Permeační bariéry jsou jednou z nejdůležitějších částí materiálového výzkumu v oblasti řízené termojaderné fúze. Jejich primárním účelem je minimalizovat unikání (permeaci) izotopů vodíku (který jinak proniká strukturními ...
  • Analýza chyb měření diagnostiky plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS 

   Author: Jan Hečko; Supervisor: Šos Miroslav; Opponent: Tomeš Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Diagnostika plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu je jednou z nejpoužívanějších metod k měření základních parametrů plazmatu v tokamacích, jakými jsou elektronová teplota a elektronová hustota. Na tokamaku COMPASS je v provozu ...
  • Analýza finančních časových řad 

   Author: Prokš Martin; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Jiang Xiongfei
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   V této práci jsou diskutovány možné aplikace teorie informace a obecně entropie. Důraz je kladen na použití v analýze časových řad. Dva hlavní koncepty rozebrány podrobně v této práci jsou Transfer entropy, která měří ...
  • Analýza obrazu a dat z externích scintilátorů v experimentu AEgIS 

   Author: Alena Zemanová; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Testera Gemma
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Jeden z mnoha testů, které byly velmi přesně změřeny pro hmotu, ale nikoliv pro antihmotu, je takzvaný princip slabé ekvivalence, který je velmi úzce spojen s měřením gravitační interakce. Prvotním fyzikálním cílem experimentu ...
  • Analýza produkce mezonů D0 v Cu+Au srážkách v experimentu STAR 

   Author: Šaur Miroslav; Supervisor: Federič Pavol; Opponent: Tomášik Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Těžké kvarky jsou převážně produkovány tvrdými procesy během počátečních fází srážek těžkých iontů, dříve než dochází k formování kvark-gluonového plazmatu (QGP). U většiny těžkých kvarků se předpokládá jejich průhod médiem ...
  • Analýza prvního experimentu s tekutými kovy na divertoru tokamaku COMPASS 

   Author: Samuel Lukeš; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Vondráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Již od dob prvních zařízení udržující vysokoteplotní plazma, se setkáváme s problémem interakce plazmatu s komorou. Tento problém se ještě výrazněji přenáší na plánované termonukleární reaktory, kde stále rostoucí požadavky ...
  • Analýza vlastností magnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů 

   Author: Andrea Kolínská; Supervisor: Kolmašová Ivana; Opponent: Záhlava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V této práci jsou analyzovány elektromagnetické signály generované přírodními bleskovými výboji se zaměřením na jejich iniciaci a vývoj. Magnetické vlnové formy naměřené širokopásmovým přijímačem (5 kHz–37 MHz) umístěným ...
  • Anizotropie příčného toku v ultrarelativistických jaderných srážkách 

   Author: Kopečná Renata; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Kvark-gluonové plazma (QGP) je nedávno objevená forma hmoty, v níž jsou kvarky a gluony asymptoticky volné. Původně se předpokládalo, že se QGP bude chovat jako plyn, nicméně výsledky naznačují, že QGP je kapalinou. Naším ...
  • Anyony a jejich význam v kvantové mechanice a statistické fyzice 

   Author: Zatloukal Václav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Pachos Jiannis K.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace celulárních automatů při popisu fyzikálních a biologických komplexních systémů 

   Author: Batysta František; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace ekonofyziky v kvantitativním finančnictví 

   Author: Svoboda Václav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   Cílem ekonofyziky je popsat a předvídat chování finančních trhů. V prvních kapitolách představíme nejpotřebnější matematické nástroje k popisu finačních trhů respektive dynamických systemů obecně - stochastický počet, ...
  • Aplikace femtoskopie ve srážkách těžkých iontů 

   Author: Jakub Štěrba; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Při srážkách těžkých iontů vzniká velmi horká hmota, která při dostatečně vysoké hustotě energie může přejít do stavu kvark-gluonového plazmatu. Jelikož je energie na počátku srážky nerovnoměrně rozdělena, dochází k ...
  • Aplikace invariantů Lieových algeber pro charakterizování kontrakcí 

   Author: Lokvenc Pavel; Supervisor: Novotný Petr; Opponent: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Práce obsahuje stručný úvod do teorie Lieových algeber. Je zde definice známých invariantů, jejichž hodnoty jsou vypočteny pro všechny neizomorfní Lieovy algebry do dimenze čtyři. Spojitá kontrakce je řádně definována a ...
  • Aplikace relativistické dynamiky tekutin pro popis srážek těžkých iontů 

   Author: Tomáš Poledníček; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Šafařík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Srážky těžkých iontů nám umožňují vytvořit a zkoumat hmotu, která existovala několik mikrosekund po velkém třesku. Tato exotická tekutina se nazývá kvark-gluonové plazma (QGP) a patří k hlavním směrům výzkumu v částicové ...
  • Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů 

   Author: Marek Tunkl; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Při plazmatickém výboji v tokamacích může být část elektronů urychlena k relativistickým rychlostem. Tyto, takzvané ubíhající elektrony (RE), mohou poškodit části komory vystavené plazmatu a přilehlou diagnostiku. U velkých ...
  • Aplikace strojového učení při nelokálním hydrodynamickém modelování termojaderné fúze 

   Author: Aleksandr Bogdanov; Supervisor: Holec Milan; Opponent: Nikl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Interakce v laserem ohřátém plazmatu často probíhají za podmínek tzv. nelokálního transportu elektronů, kdy předpovědi klasického difuzního modelu dávají nepřesné výsledky. Za přítomnosti velkých gradientů teploty a hustoty ...
  • Aplikace těžkých ramen, škálování a stabilních zákonů ve finančních trzích 

   Author: Tabachová Zlata; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Franz-Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
   Finanční trhy jsou specifickým příkladem komplexních dynamických systémů. Mezi jejich typické vlastnosti patří, sobě-podobné chování, cyklická opakování nebo, že jsou zaznamenávány ve formě časových řad. Cílem analýzy ...
  • Aplikace učících se algoritmů v hromadné analýze dat z tokamaků 

   Author: Odstrčil Michal; Supervisor: Mlynář Jan; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace vakua v termálních izolacích 

   Author: Alžběta Endrychová; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Fuková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením jednoduché vakuové aparatury a následným studiem chování termálních izolací ve vakuu. Nejprve jsou uvedeny a popsány různé způsoby předávání tepla a následně jejich aplikace a ...