Now showing items 198-217 of 377

  • Pauliho rovnice s nehermitovskými PT-symetrickými hraničními podmínkami 

   Author: Novák Radek; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Kochan Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Perspektivy dezinfekčních účinků nízkoteplotního plazmatu při paliativní onkologické léčbě 

   Author: Anna Machková; Supervisor: Kříha Vítězslav; Opponent: Khun Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Existuje velké množství biomedicínských aplikací netermálního plazmatu, například sterilizace. Pokud je navíc produkováno za atmosferického tlaku lze jej využít i pro další medicínské aplikace, jako je ošetření ran (regenerace ...
  • PIC simulace urychlování elektronů v brázdovém poli laseru ve vlnovodném režimu 

   Author: Ekaterina Eremenko; Supervisor: Nevrkla Michal; Opponent: Horný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Práce se zaměřuje na studium šı́řenı́ intenzivnı́ho laserového pulzu plazmatem uvnitř kapiláry s profilem daným výsledky MHD simulace . Použı́vá se modelovanı́ pomocı́ PIC simulace v EPOCH kódu. Rozebı́rá se mechanismus ...
  • PlasmaLab at CTU - Magnetická diagnostika 

   Author: Ondřej Bareš; Supervisor: Brotánková Jana; Opponent: Kovařík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se zabývá provedením prvního měření na laboratorní úloze Magnetického stendu. Tato úloha byla vytvořena pro seznámení studentů s magnetickou diagnostikou, typickou pro zjišťování polohy plazmatu v zařízeních s ...
  • Podélné profily atmosférických spršek kosmického záření nejvyšších energií pozorované na Observatoři Pierra Augera 

   Author: Nikolas Denner; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Nosek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Alternativní přístupy k rekonstrukci dat nasbíraných pomocí fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera mají potenciál rozšířit počet detekovaných spršek kosmického záření. Toto rozšíření má obzvlášť velký význam ...
  • Poissonovy struktury na Lieových grupách 

   Author: Vysoký Jan; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Fecko Marián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pojem skryté hermitovosti a kvantové grafy 

   Author: Růžička František; Supervisor: Znojil Miloslav; Opponent: Lévai Géza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
   Prozkoumáme se konceptem skryté hermitovosti, způsobem reprezentace kvantových pozorovatelných pomocí nesamosdružených operátorů. Zavedeme několik modelů majících vlastnost skryté hermitovosti, přičemž důraz bude kladen ...
  • Pokročilá rekonstrukce vertikální pozice plazmatu na tokamaku Golem 

   Author: Adéla Kubincová; Supervisor: Kudláček Ondřej; Opponent: Grover Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Při tokamakovém výboji často dochází k nežádoucím pohybů plazmatického prstence. Ty určujeme pomocí diagnostik a filtrů, které odstraní šum z naměřených dat. Jedním z těchto filtrů je právě Kalmanův filtr (KF), schopný ...
  • Polarizace kvarkonií 

   Author: Harlenderová Alena; Supervisor: Trzeciak Barbara Antonina; Opponent: Chaloupka Petr
   Těžké kvarky mohou vytvořit tzv. kvarkonium, vázaný stav těžkého kvarku a jeho antikvarku. Ačkoliv bylo první kvarkonium objeveno v roce 1974, stále není znám přesný mechanismus jejich produkce. Existuje mnoho teoretických ...
  • Polynomiální integrabilita a superintegrabilita s elektromagnetickým polem ve speciální relativitě 

   Author: Tereza Lehečková; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Tyc Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Tato práce se zabývá speciálně relativistickou polynomiální (super)integrabilitou jednočásticových systémů s elektromagnetickým polem v hamiltonovské formulaci. Nejprve shrnuje různé možnosti hamiltonovského popisu, tj. ...
  • Použití multifraktálů ve finančích trzích 

   Author: Korbel Jan; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Použití polovodičových detektorů ve fúzních experimentech 

   Author: Švihra Peter; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Výboje plazmatu v experimentálních zařízeních procházejí často procesem rychlé terminace neboli disrupce. V tokamaku mohou disrupce plazmatu vyvolat vznik populace vysokoenergetických elektronů, tzv. ubíhající elektrony ? ...
  • Procesy indukované fotonem v pp srážkách v experimentu ATLAS 

   Author: David Gančarčík; Supervisor: Myška Miroslav; Opponent: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato práce se zabývá procesy indukovanými fotonem v pp srážkách na experimentu ATLAS. V teoretické části je seznámení s urychlovačem LHC a detektorem ATLAS spolu s detektory v jeho blízkosti (ALFA, AFP). Dále jsou uvedeny ...
  • Produkce antihmoty v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Crkovská Jana; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Produkce J/psi v centrálních srážkách U+U na experimentu STAR 

   Author: Fodorová Jana; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Trzeciak Barbara Antonina
   Podľa teórie silnej interakcie nastáva pri vysokých teplotách a hustotách energie fázový prechod hadrónovej hmoty do stavu asymptoticky voľných kvarkov a gluónov, nazývaného kvarkovo-gluónová plazma (QGP). Predpokladá sa, ...
  • Produkce J/psi ve srážkách U+U na experimentu STAR 

   Author: Kukral Ota; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Tlustý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Při vysokoenergetických srážkách těžkých iontu vzniká nový stav silně interagující hmoty nazývaný kvark-gluonové plazma (QGP). Potlačení produkce těžkých kvarkonií uvnitř této hmoty je považováno za citlivý ukazatel dosažené ...
  • Produkce jetů s vysokou příčnou hybností v hadron-hadronových srážkách 

   Author: Marek Lukáš; Supervisor: Hubáček Zdeněk; Opponent: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato práce pojednává o jetech s vysokou příčnou hybností v hadronových srážkách se zaměřením na chybu teoretické předpovědi inklusivního diferenciálního jetového účinného průřezu. Data jsou získána z detektoru ATLAS při ...
  • Produkce jetů v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Moudrá Kateřina; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Produkce mesonu Upsilon ve srážkách těžkých iontů na experimentu STAR 

   Author: Matonoha Oliver; Supervisor: Rusňáková Olga; Opponent: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Dle předpovědí QCD na mřížce se očekává, že v ultra-relativistických srážkách těžkých iontů dochází k vytvoření nového stavu hmoty. Za přítomných extrémních podmínek podstupuje běžná hadronová hmota fázový přechod a formuje ...
  • Produkce nefotonických elektronů v srážkách U+U s energií 193 GeV v experimentu STAR 

   Author: Gajdošová Katarína; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Smolík Jan
   Vlastnosti silnej interakcie spôsobujú uväznenie kvarkov v hadrónoch. V podmienkach vysokej hustoty a teploty je možné vytvoriť stav hmoty kde sa kvarky a gluóny chovajú ako by boli takmer voľné. STAR experiment, ktorý je ...