Now showing items 273-292 of 450

  • Radiační efekty v polovodičových detektorech záření 

   Author: Sedláčková Markéta; Supervisor: Vrba Václav; Opponent: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem radiačních efektů v polovodičových detektorech záření a jeho částech: v senzorech i elektronice. Bylo provedeno měření vlastností testovacích vzorků před a po ozáření, které se ...
  • Radiativní asociace atomů 

   Author: Augustovičová Lucie; Supervisor: Soldán Pavel; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace autonomního robota pro lokalizaci zdrojů ionizujícího záření s využitím detektoru Timepix 

   Author: Matěj Prokop; Supervisor: Broulím Jan; Opponent: Linhart Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   V případě kontaminace prostředí radioaktivními látkami je třeba lokalizovat její zdroje a vyhodnotit nebezpečnost těchto zdrojů. V této práci jsme shrnuli základní vlastnosti ionizující záření a možnosti jeho detekce pomocí ...
  • Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Vaněk Jan; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Mrázek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Nefotonické elektrony jsou elektrony ze semileptonických rozpadů těžkých mezonů s otevřenou krásou a půvabem, tj. D a B mezonů. Tyto mezony se tvoří v raném stádiu ultra-relativistických srážek těžkých iontů a používají ...
  • Rekonstrukce baryonu lambda na experimentu mini-CBM 

   Author: Radim Dvořák; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Kugler Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   V letech 2017/18 byl na zařízení SIS18 GSI/FAIR zkonstruován detektor mCBM - demostrační prekurzor experimetnu CBM. mCBM nabírá od roku 2019 data v rámci programu FAIR fáze 0. Hlavním cílem mCBM je zprovoznit a optimalizovat ...
  • Rekonstrukce mionové produkční hloubky v atmosférických sprškách kosmického záření 

   Author: Antonín Kravka; Supervisor: Martins dos Santos Eva Maria; Opponent: Lysák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-02)
   Atmosférické spršky kosmického záření jsou komplexními kaskádami částic, které vznikají při srážkách kosmického záření s jádry prvků v atmosféře. Prostřednictvím mionů vytvořených v takových sprškách lze získat důležité ...
  • Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC 

   Author: Jakub Kubát; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Kisel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   KF Particle Finder (KFPF) je C++ balíček vyvinutý pro rychlou a efektivní rekonstrukci částic s krátkou dobou života. Jeho účelem je pomoci při společné snaze skupiny FIAS a skupin High Level Trigger (HLT) a Tracking Focus ...
  • Relativistická transparence pevných terčů a její využití pro zvýšení kontrastu ultra-intenzivního laserového impulsu 

   Author: Kulkov Sergei; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Limpouch Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této práce je prozkoumat jev relativistické transparence pevných terčů při interakcích laserového záření s plazmatem pomocí 1D simulací. V práci je shrnutí teorie popisující interakce laserového záření s plazmatem. ...
  • Relativistické stochastické procesy, jejich popis a užití ve finančních trzích 

   Author: Rastislav Blaho; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Teória stochastických procesov sa za ostatné desat’ročia stala dôležitým nástrojom pri popise vývoja cien finančných aktív. Black-Scholes-Merton oceňovací model, pôvodne publikovaný v roku 1973, poskytol účastníkom na trhu ...
  • Relativistické superintegrabilní systémy 

   Author: Tereza Lehečková; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato práce se zabývá (super)integrabilitou speciálně relativistických systémů s (elektro)magnetickým polem v relativistické obdobě Hamiltonova formalismu. Nejprve shrnuje potřebný aparát z několika matematicko-fyzikálních ...
  • Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace 

   Author: Rastislav Blaho; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Korbel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne ...
  • Role shape operátoru v kalibračních teoriích 

   Author: Šimon Vedl; Supervisor: Zatloukal Václav; Opponent: Thomas Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Kalibrační teorie jsou velmi prominentní napříč fyzikou. Nejjednodušším příkladem kalibrační teorie je elektromagnetismus. V této práci se inspirujeme přístupem k popisu vnořených variet za pomoci shape operátoru and ...
  • Role Weylovy symetrie v raných fázích vývoje vesmíru 

   Author: Kamil Mudruňka; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Weylova gravitace je alternativní teorií k Einsteinově obecné teorii relativity, jež navíc předpokládá invarianci vůči Weylově škálové transformaci. V této práci se seznámíme s předpověďmi klasické Weylovy gravitace, zejména ...
  • Rychle rozmítaný divertor potlačující tepelné pulzy v tokamacích 

   Author: Samuel Lukeš; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Albanese Raffaele
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Navzdory tomu, že magneticky udržená termonukleární fúze je díky nově budovaným a plánovaným reaktorům stále realističtější, jedna z osmi zbývajících výzev, přežití tepelného štítu chránící vakuovou komoru reaktoru (tvaru ...
  • Řešitelné modely grafenu 

   Author: Václav Růžek; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   V první části práce jsou shrnuty základní vlastnosti sdružených operátorů k neomezeným operátorům. Zvláštní důraz je pak kladen na konstrukci samosdružených rozšíření symetrických operátorů. Dále je studován model dvojité ...
  • Řešitelné modely popsané jednodimenzionální Diracovou rovnicí a jejich aplikace ve fyzice grafénu 

   Author: Petr Červenka; Supervisor: Jakubský Vít; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   V této práci prozkoumáme různé typy řešitelných modelů pro jednodimenzionální Schrödingerovu a Diracovu rovnici s demonstrací na konkrétních příkladech. Hojně k tomu budeme používat Darbouxovu transformaci. Pomocí tight-binding ...
  • Řešitelné modely v kvazi-hermitovské kvantové mechanice 

   Author: David Kramár; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Uvažujeme jednorozměrný jednoparametrický PT-symetrický operátor Hα, pro který studujeme existenci podobnostní transformace na samosdružený operátor v závislosti na reálném parametru α. Odvodíme, pro které hodnoty parametru ...
  • Řídící systém detektoru ALICE 

   Author: Šimko Miroslav; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Král Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS s přihlédnutím k tlumícímu efektu vodivé komory zařízení. 

   Author: Kudláček Ondřej; Supervisor: Žáček František; Opponent: Horáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Samonavigace laserových svazků na termonukleární pelety s využitím fázově konjugujících zrcadel vytvořených pomocí stimulovaného Brillouinova rozptylu 

   Author: Matěna Lukáš; Supervisor: Kálal Milan; Opponent: Turčičová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)