Now showing items 227-246 of 377

  • Radiační efekty v polovodičových detektorech záření 

   Author: Sedláčková Markéta; Supervisor: Vrba Václav; Opponent: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem radiačních efektů v polovodičových detektorech záření a jeho částech: v senzorech i elektronice. Bylo provedeno měření vlastností testovacích vzorků před a po ozáření, které se ...
  • Radiativní asociace atomů 

   Author: Augustovičová Lucie; Supervisor: Soldán Pavel; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Vaněk Jan; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Mrázek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Nefotonické elektrony jsou elektrony ze semileptonických rozpadů těžkých mezonů s otevřenou krásou a půvabem, tj. D a B mezonů. Tyto mezony se tvoří v raném stádiu ultra-relativistických srážek těžkých iontů a používají ...
  • Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC 

   Author: Jakub Kubát; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Kisel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   KF Particle Finder (KFPF) je C++ balíček vyvinutý pro rychlou a efektivní rekonstrukci částic s krátkou dobou života. Jeho účelem je pomoci při společné snaze skupiny FIAS a skupin High Level Trigger (HLT) a Tracking Focus ...
  • Relativistická transparence pevných terčů a její využití pro zvýšení kontrastu ultra-intenzivního laserového impulsu 

   Author: Kulkov Sergei; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Limpouch Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této práce je prozkoumat jev relativistické transparence pevných terčů při interakcích laserového záření s plazmatem pomocí 1D simulací. V práci je shrnutí teorie popisující interakce laserového záření s plazmatem. ...
  • Relativistické stochastické procesy, jejich popis a užití ve finančních trzích 

   Author: Rastislav Blaho; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Teória stochastických procesov sa za ostatné desat’ročia stala dôležitým nástrojom pri popise vývoja cien finančných aktív. Black-Scholes-Merton oceňovací model, pôvodne publikovaný v roku 1973, poskytol účastníkom na trhu ...
  • Relativistické superintegrabilní systémy 

   Author: Tereza Lehečková; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato práce se zabývá (super)integrabilitou speciálně relativistických systémů s (elektro)magnetickým polem v relativistické obdobě Hamiltonova formalismu. Nejprve shrnuje potřebný aparát z několika matematicko-fyzikálních ...
  • Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace 

   Author: Rastislav Blaho; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Korbel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne ...
  • Role shape operátoru v kalibračních teoriích 

   Author: Šimon Vedl; Supervisor: Zatloukal Václav; Opponent: Thomas Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Kalibrační teorie jsou velmi prominentní napříč fyzikou. Nejjednodušším příkladem kalibrační teorie je elektromagnetismus. V této práci se inspirujeme přístupem k popisu vnořených variet za pomoci shape operátoru and ...
  • Role Weylovy symetrie v raných fázích vývoje vesmíru 

   Author: Kamil Mudruňka; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Weylova gravitace je alternativní teorií k Einsteinově obecné teorii relativity, jež navíc předpokládá invarianci vůči Weylově škálové transformaci. V této práci se seznámíme s předpověďmi klasické Weylovy gravitace, zejména ...
  • Rychle rozmítaný divertor potlačující tepelné pulzy v tokamacích 

   Author: Samuel Lukeš; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Albanese Raffaele
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Navzdory tomu, že magneticky udržená termonukleární fúze je díky nově budovaným a plánovaným reaktorům stále realističtější, jedna z osmi zbývajících výzev, přežití tepelného štítu chránící vakuovou komoru reaktoru (tvaru ...
  • Řešitelné modely grafenu 

   Author: Václav Růžek; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   V první části práce jsou shrnuty základní vlastnosti sdružených operátorů k neomezeným operátorům. Zvláštní důraz je pak kladen na konstrukci samosdružených rozšíření symetrických operátorů. Dále je studován model dvojité ...
  • Řešitelné modely v kvazi-hermitovské kvantové mechanice 

   Author: David Kramár; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Uvažujeme jednorozměrný jednoparametrický PT-symetrický operátor Hα, pro který studujeme existenci podobnostní transformace na samosdružený operátor v závislosti na reálném parametru α. Odvodíme, pro které hodnoty parametru ...
  • Řídící systém detektoru ALICE 

   Author: Šimko Miroslav; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Král Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS s přihlédnutím k tlumícímu efektu vodivé komory zařízení. 

   Author: Kudláček Ondřej; Supervisor: Žáček František; Opponent: Horáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Samonavigace laserových svazků na termonukleární pelety s využitím fázově konjugujících zrcadel vytvořených pomocí stimulovaného Brillouinova rozptylu 

   Author: Matěna Lukáš; Supervisor: Kálal Milan; Opponent: Turčičová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Sběr náboje z matrice pixelových detektorů 

   Author: Renfusová Stanislava; Supervisor: Čarná Mária; Opponent: Mikeštíková Marcela
   Má bakalářská práce byla zaměřena na porozumění základních znalostí a principech křemíkových detektorů. Náplní mé práce bylo taktéž porozumění principům čipu Medipix a Timepix, spolu s obeznámením s touto problematikou. ...
  • Simulace a návrh vzorkovacího elektromagnetického kalorimetru FOCAL 

   Author: Kocan Michal; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Rusňáková Olga
   Tato práce se zabývá principy kalorimetrie a jejich aplikace na konstrukci elektromagnetického kalorimetru FoCal pro experiment ALICE na LHC. Začátek práce pojednává o elektromagnetické kaskádě a o energetickém rozlišení ...
  • Simulace chování tepelného štítu divertoru z tekutých kovů tokamaku COMPASS Upgrade 

   Author: Jan Čečrdle; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Van Oost Guido
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Problém přehřívání první stěny fúzních zařízení, je cílem výzkumu již několik desetiletí. Řešení tohoto problému, které by bezpečně splňovalo veškeré přísné požadavky, stanovené vysokou specificitou a citlivostí prostředí ...
  • Simulace komplexních distribuovaných výpočetních systémů ve fyzice vysokých energií 

   Author: Zach Čeněk; Supervisor: Adamová Dagmar; Opponent: Chudoba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)