Now showing items 343-362 of 377

  • Variace na harmonické téma 

   Author: Lukáš Vácha; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá lineárním harmonickým oscilátorem v klasické a zejména v kvantové mechanice. Dále zkoumá kvantově-mechanické modely s podobným potenciálem.Obsahuje také řešení spekter těchto modelů, jejich vlastnosti ...
  • Variační problémy na optimální geometrii ve fyzice 

   Author: Šmejkal Jan; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato práce si klade za cíl poskytnout vhled do metod tvarové optimalizace. Tři problémy, jeden z elektrostatiky, druhý z kvantové mechaniky a třetí z dynamiky kontinua jsou uvažovány. Představíme objem zachovávající ...
  • Vázané stavy v nehermitovských systémech 

   Author: Novák Radek; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Borisov Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Vedení tepla v divertorové desce tokamaku ITER 

   Author: Wolff Alexander; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Dejarnac Renaud
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Věrný přenos informace s poruchami 

   Author: Hoskovec Antonín; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Virtuální model tokamaku GOLEM s reálným fyzikálním jádrem 

   Author: Matušů Martin; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Termojaderná fúze je potenciálním zdrojem energie na další staletí. Pro její dosažení je třeba napodobit podmínky v centru Slunce. Za těchto podmínek je však všechna hmota v plazmatickém skupenství. K vytvoření prostředí ...
  • Vlastnosti a klasifikace třídy řešitelných Lieových algeber s vícerozměrnými centry 

   Author: Prokop Jindřich; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Winternitz Pavel
   Práce se zabývá hledáním řešitelných rozšíření zvolené posloupnosti nilpotentních Lieových algeber liché dimenze. V první části je prozkoumána nejjednodušší nilpotentní, tj. sedmirozměrná, algebra a její řešitelná rozšíření, ...
  • Vlastnosti jetů v procesech na urychlovači LHC 

   Author: Sedláček Ondřej; Supervisor: Taševský Marek; Opponent: Černý Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Jety jsou nedílnou součástí mnoha analýz experimentálních dat vysokoenergetických srážek leptonů, hadronů i jader. Difrakční procesy tvoří významnou část celkového účinného průřezu vysokoenergetických neelastických ...
  • Vlastnosti teplotně a radiačně odolných Hallových senzorů pro fúzní elektrárny 

   Author: Matěj Ivánek; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Ďuran Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V této práci je shrnut dosavadní vývoj měření magnetického pole při fúzních výbojích v tokamacích. Za tímto účelem zde byly sumarizovány výsledky experimentů v oblastech polovodičových a kovových Hallových senzorů a současný ...
  • Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera 

   Author: Novák Šimon; Supervisor: Trávníček Petr; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Rozsáhlé spršky kosmického záření vzniklé interakcí vysoce energetických částic se zemskou atmosférou při energiích přesahujících 400 TeV v těžišťové soustavě jsou pozorovány na Observatoři Pierra Augera - největším světovém ...
  • Vliv modifikací modelů hadronických interakcí na vlastnosti spršek kosmického záření 

   Author: Nikolas Denner; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Novotný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Interpretace dat získaných z detektorů kosmického záření ultra-vysokých energií závisí na simulacích spršek kosmického záření. K těmto simulacím lze užít hybridní simulační program CONEX, který kombinuje Monte Carlo simulace ...
  • Vliv nefaktorizovatelnosti svazku na stanovení luminozity v experimentu ALICE 

   Author: Jan Půček; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Závada Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Luminozita je na experimentu ALICE stanovena pomocí referenčního účinného průřezu změřeného ve van der Meer (vdM) skenech. VdM sken předpokládá faktorizovatelnost distribuce balíku do dvou nezávislých směrů. Pokud jsou ...
  • Vliv pile-up událostí na hledání černých děr na LHC 

   Author: Vlasák Michal; Supervisor: Šimák Vladislav; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Vybuzení gigantické dipólové rezonance femtosekundovými pulzy gama záření 

   Author: Celbová Lucie; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Šmíd Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Interakcí intenzivního laserového impulzu s plazmatem, vznikají velmi silná elektrická pole, která přesahují hodnotu 100GeV/m. Tohoto extrémního gradientu se využívá k urychlování elektronů, které tak mohou získat vysoké ...
  • Vyhledávání a přenos stavu pomocí kvantové procházky 

   Author: Skoupý Stanislav; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Reitzner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   V této práci studujeme vyhledávací algoritmus a algoritmus pro přenos stavu docílený kvantovou procházkou. Je představeno obecné schéma vyhledávacího algoritmu a algoritmu pro přenos stavu. Je ukázáno, že úplného přenosu ...
  • Vysoko-repetiční diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserovém plazmatu 

   Author: Michal Zhoř; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-21)
   Práce nazvaná „Vysoko-repetiční diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserovém plazmatu“ studuje problematiku charakterizace jednotlivých rentgenových pulzů generovaných v laserovém plazmatu. Diplomová práce se ...
  • Vysokoteplotní vakuové zařízení 

   Author: Cihlář Michal; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem jevů, které doprovázejí dosahovaní vysokých teplot ve vakuu a návrhem jednoduché vakuové pece. Nejprve jsou popsány různé způsoby předávání tepla a jejich závislost na tlaku. Následně ...
  • Využití hlubokého strojového učení pro studium mionové složky kosmického záření v signálech z povrchového detektoru Observatoře Pierra Augera 

   Author: Margita Majerčáková; Supervisor: Boháčová Martina; Opponent: Glombitza Jonas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Táto práca sa zaoberá aplikáciou strojového učenia na určenie miónovej zložky signálu detekovaného vodnými Čerenkovovými detektormi Observatória Pierra Augera. Množstvo miónov v spŕške kozmického žiarenia je jedným z ...
  • Využití rychlé Fourierovy transformace při diagnostice Alzheimerovy choroby z EEG 

   Author: Kopecká Nikol; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Tran Quang Van
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této práce byla diagnostika Alzheimerovy choroby na základě EEG signálu pacientů. Neinvazivní charakter a jednoduchost EEG by umožnilo snadné vyšetření rizikových skupin obyvatelstva. Včasná identifikace a započetí ...
  • Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v experimentální astronomii a kosmonautice 

   Author: Anna Křivková; Supervisor: Ferus Martin; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem diplomové práce je představit vybrané aplikace výkonových laserů v oblasti studia a simulace spekter a plazmatu meteorů za přesně kontrolovaných laboratorních podmínek, experimentů s interakcí laserového záření s ...