Poslední příspěvky

 • Aktivní učení pro klasifikaci textů 

  Autor: Marko Sahan; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
  Modely strojového učení pro klasifikaci jsou založené na učení parametrů black box modelu, které popisují vztah mezi vzorky dat a jejích třídou. Proces sběru dat a jejích labelů pro účely trénování modelu může být komplikovaný ...
 • Generativní modely pro detekci L-H přechodu v plazmatu na tokamaku COMPASS 

  Autor: Matěj Zorek; Vedoucí práce: Škvára Vít; Oponent práce: Franc Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-24)
  Tato práce se zabývá generativními modely vhodnými ke klasifikaci režimů udržitelnosti plazmatu v tokamaku COMPASS. Mezi použité klasifikační modely se řadí Support Vector Machine, Gradient Tree Boosting a neuronové sítě. ...
 • Využití automatického zpracování leteckých snímků pro procedurální generování realistických 3D modelů měst 

  Autor: Světlana Smrčková; Vedoucí práce: Strachota Pavel; Oponent práce: Jarý Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
  Tato práce se zabývá detekci budov v satelitních a leteckých snících dvou měst (Toronto a Praha) pomocí konvolučních neuronových sítí. Takto detekované objekty jsou dále zpracovány vzhledem ke zjištění charakteristik městské ...
 • Detekce překrývajících se komunit v bipartitních grafech 

  Autor: Tomáš Zikmund; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Ambrož Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-24)
  Práce se zabývá modelováním komunit v grafech pomocí stochastických blokových modelů s Poissonovým rozdělením a následně detekcí komunit optimalizací těchto modelů příslušnými metodami. Speciálně se zaměřuje na detekci ...
 • Robustní odhady a testy v modelech poissonovské regrese 

  Autor: Jana Novotná; Vedoucí práce: Hobza Tomáš; Oponent práce: Víšek Jan Ámos
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Tato práce se zabývá robustním odhadováním a testováním v modelech poissonovské regrese. Největší pozornost je zde věnována nově zavedenému zobecněnému mediánovému odhadu. Po jeho definici a představení několika existujících ...
 • Komprese konvolutorních vrstev neuronových sítí 

  Autor: Teodor Kováč; Vedoucí práce: Tichavský Petr; Oponent práce: Vomlel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
  Cílem této práce je zefektivnit funkčnost konvolučních neuronových sítí za použití kanonického rozkladu tenzorů. Za tímto účelem tato práce seznamuje čtenáře se základními pojmy a metodami konvolučních neuronových sítí a ...
 • Možnosti aplikace metody zrcadlových zdrojů při popisu disperzního šíření vln v tenkých deskách 

  Autor: Radovan Zeman; Vedoucí práce: Kober Jan; Oponent práce: Kolman Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  : Metoda zrcadlových zdrojů (ISM) je prostředek k modelování šíření elastických vln
 • Vývoj alternativních metod výpočtu hustoty a analýza jejich dopadů na fundamentální diagram 

  Autor: Marina Džabarjan; Vedoucí práce: Bukáček Marek; Oponent práce: Apeltauer Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Daná diplomová práce v první teoretické časti nejdříve obecně uvádí čtenáře do problematiky modelování pohybu chodců. Popisuje psychologické a fyziologické jevy (zorné pole člověka) ovlivňující vlastnosti pohybu jedince. ...
 • Metody strojového učení v částicové fyzice 

  Autor: Miroslav Kubů; Vedoucí práce: Bouř Petr; Oponent práce: Hakl František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
  Klasifikace částicových interakcí je jednou ze základních úloh analýzy dat v částicové fyzice. V neutrinové fyzice je přitom tato úloha velice podobná úloze rozpoznávání obrazu. Z tohoto důvodu, se v této práci zajímáme o ...
 • Analýza satelitních dat pomocí metod strojového učení 

  Autor: Adam Novotný; Vedoucí práce: Novozámský Adam; Oponent práce: Kupková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Aplikace strojového učení a hloubkového učení vylepšila stávající a umožnila vznik nových
 • Slepá dekonvoluce obrazu s prostorově proměnným konvolučním jádrem 

  Autor: Antonie Brožová; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Šroubek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá řešením slepé dekonvoluce pomocí pravděpodobnostních modelů. Srovnány budou dva přístupy, prvním z nich je často používaná variační Bayesova metoda, pro kterou se obvykle musí volit ...
 • Oceňování projektů metodou reálných opcí z pohledu dynamického programování 

  Autor: Filip Rolenec; Vedoucí práce: Kulhavý Rudolf; Oponent práce: Duník Jindřih
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
  Teorie reálných opcí (ROA) je pokročilá valuační technika projektů, která respektuje hodnotu možných budoucích změn (tzv. reálných opcí). Domníváme se, že v současné ROA neexistuje obecný algoritmus pro valuaci komplexních ...
 • Inovativní přístup k metodice kapacitních výpočtů pro neřízenou stykovou křižovatku 

  Autor: Nikola Groverová; Vedoucí práce: Krbálek Milan; Oponent práce: Apeltauer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Tato práce se zabývá studiem odhadu kritických časových světlostí a jejich použití v kapacitních výpočtech pro neřízenou stykovou křižovatku. Nejprve je představen zkoumaný problém odhadu kritických světlostí. V souvislosti ...
 • Statistické zpracování simulovaných dat v částicové fyzice 

  Autor: Kristina Jarůšková; Vedoucí práce: Kůs Václav; Oponent práce: Hakl František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Simulace elementárních částic hrají klíčovou roli při objevování nových zákonů fyziky, proto je kladen velký důraz na jejich přesnost. Standardním přístupem pro získání simulací je použití algoritmů na principu Monte Carlo ...
 • Paralelizace sítí typu Sum-Product-Transform pro architekturu GPU 

  Autor: Ondřej Poláček; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Papež Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
  Sítě typu Sum-Product-Transform jsou rozšířením sítí typu Sum-Product pomocí přidání transformačního uzlu. Toto rozšíření zvyšuje výpočetní náročnost všech operací se sítí. Tato práce popisuje implementaci sítí typu ...
 • Optimalizace algoritmu větví a mezí s aplikací na testování fázové stability vícesložkových směsí 

  Autor: Martin Jex; Vedoucí práce: Mikyška Jiří; Oponent práce: Hladík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Práce se zabývá otázkou stability směsi v proměnných VTN. Tento problém je řešen pomocí globální optimalizace funkce TPD (tangent plane distance). Globální optimalizace je provedena metodou větví a mezí, která je vylepšena ...
 • Schrödingerovy operátory s nehermitovskými maticovými potenciály 

  Autor: Michaela Jaklinová; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Siegl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
  K formulaci nehermitovské kvantové fyziky je třeba studovat matematický aparát pro nesamosdružené operátory. Konkrétně se zaměříme na Schrodingerův operátor s nehermitovskými maticovými potenciály. Uvažovat maticové ...
 • Odhad pozice rukou během řízení automobilu 

  Autor: Kajetán Poliak; Vedoucí práce: Novozámský Adam; Oponent práce: Suk Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Odhad pozice ruky hraje klíčovou roli v interakcích člověka s počítačem, navíc do jisté míry umožňuje analyzovat chování člověka. Řešení tohoto problému je netriviální kvůli komplikovaným variacím ruky způsobeným komplexní ...
 • Supervizované a nesupervizované učení pro fyziku těžkých iontů 

  Autor: Kateřina Hladká; Vedoucí práce: Kůs Václav; Oponent práce: Bielčíková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
  Potřeba řešení komplexních problémů binární klasifikace ve fyzice těžkých iontů vyústila v častější užívání supervizovaných i nesupervizovaných algoritmů strojového učení. Spolu s vhodným předzpracováním dat a optimalizací ...
 • Identifikace operačních systémů na základě chování 

  Autor: Benjamín Páterek; Vedoucí práce: Kohout Jan; Oponent práce: Flusser Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
  Identifikácia operačného systému zariadenia zohráva v počítačovej bezpečnosti doležitú úlohu. Súčasné trendy šifrovania sieťovej komunikácie však podstatným sposobom obmedzujú zdroje informácií, ktoré možu byť za týmto ...

Zobrazit další