Poslední příspěvky

 • Využití rentgenové difrakční analýzy při studiu oxidačních stavů flavin-dependentních oxidáz 

  Autor: Aleš Kravic; Vedoucí práce: Dohnálek Jan; Oponent práce: Pavlíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Práce je zaměřena na analýzu oxidačních stavů flavinu FAD-dependentní oxidoreduktázy z \textit{Chaetomium thermophilum} v závislosti na přítomnosti chemického redukčního činidla a absorbované dávky záření. Ve všech strukturách ...
 • Studium slitin s vysokou entropií 

  Autor: Štěpán Nekvinda; Vedoucí práce: Hamrle Jaroslav; Oponent práce: Seiner Hanuš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato práce je zaměřena na vytvoření termodynamického modelu k modelování slitin, zejména pak slitin s vysokou entropií. Ke hledání stabilních fází ve slitině je napočítána Gibbsova volná energie. Při dané teplotě a tlaku ...
 • Příprava a charakterizace vysoce luminiscenčních granátů 

  Autor: Eliška Müllerová; Vedoucí práce: Prouzová Procházková Lenka; Oponent práce: Burešová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se věnuje syntéze multikomponentních granátů s obecným vzorcem (Lu,Gd,Sc)3(Sc.Al)5O12 dopovaných Ce a optimalizaci přípravy a vhodné dopaci granátů. Také volně navazuje na předchozí práci na výzkumném úkolu ...
 • Modely příčného proudění pro subkanálovou analýzu 

  Autor: Vojtěch Caha; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-19)
  Disertační práce se zabývala využitím CFD výpočtů proudění ve svazcích průtu s trojúhelníkovou mříží pro vývoj a nastavení modelu příčného proudění v subkanálové analýze. Na základě CFD výpočtů příčného proudění na modelech ...
 • Studium difúze Sr a Cs v kompaktovaném bentonitu 

  Autor: Lucie Baborová; Vedoucí práce: Vopálka Dušan; Oponent práce: Zeman Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-26)
  Tato disertační práce se vztahuje k českému konceptu hlubinného ukládání ozářeného jaderného paliva a dalších vysoce aktivních odpadů. Byly studovány transportní vlastnosti českého bentonitu, který v hlubinném úložišti ...
 • Femtosekundové laserové systémy s vysokým středním výkonem 

  Autor: Jaroslav Huynh; Vedoucí práce: Čech Miroslav; Oponent práce: Číp Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Disertační práce se zabývá výzkumem a vývojem femtosekundových laserových systémů s vysokým středním výkonem v blízké infračervené oblasti. Důraz je kladen zejména na nové aktivní prostředí Yb:YGAG. Na základě zkoumaných ...
 • Relativistické stochastické procesy, jejich popis a užití ve finančních trzích 

  Autor: Rastislav Blaho; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Teória stochastických procesov sa za ostatné desat’ročia stala dôležitým nástrojom pri popise vývoja cien finančných aktív. Black-Scholes-Merton oceňovací model, pôvodne publikovaný v roku 1973, poskytol účastníkom na trhu ...
 • Informační toky a jejich role v komplexních systémech 

  Autor: Zlata Tabachová; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Pro pochopení komplexích systémů je důležité stanovit jejich strukturu, obzvlášť příčinně následných vztahů mezi subsystémy, jinak také informační toky. Transférové entropie, určující směrově závislou míru chaosu, se ...
 • Imaginární magnetické pole v relativistické kvantové mechanice 

  Autor: Alexandra Ridziková; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Štampach František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Významnou rovnicou relativistickej kvantovej mechaniky je Diracova rovnica, ktorá nahrádza Lorentzovsky neinvariantnú Schrödingerovu rovnicu. Skúmame nesamozdružený Diracov operátor D_a s komplexným magnetickým poľom na ...
 • Best-estimate analýza úniku jódu z kontejnmentu VVER-1000/V320 během LB LOCA 

  Autor: Iana Zamakhaeva; Vedoucí práce: Kecek Adam; Oponent práce: Novák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce se zabývá best-estimate analýzou zdrojového členu se zaměřením na únik jódu z kontejnmentu VVER-1000/V-320. Uvedená problematika byla řešena pro podmínky velké havárie s únikem chladiva (LB LOCA, large-break ...
 • Radiační poškození biomolekul v poli ionizujícího nebo UV záření 

  Autor: Eliška Holubová; Vedoucí práce: Čuba Václav; Oponent práce: Vyšín Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce byla zaměřena na studium vlivu ionizujícího nebo UV záření na biomolekuly. Důraz byl kladen na biomolekuly fosfolipidu, proteinů a DNA. V úvodní části byla provedena literární rešerše, která se věnovala ...
 • Značení konstruktů chelátor-polymer-protilátka/peptid izotopy mědi 

  Autor: Marie Balková; Vedoucí práce: Červenák Jaroslav; Oponent práce: Fialová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato práce se zabývá značením nově navržených konstruktů· mědi-61 a mědi-64. Hlavním cílem této práce je vypracovat literární rešerši, která popisuje použití mědi v pozitronové emisní tomografii a výběr vhodných bifunkčních ...
 • Přestup tepla z vnějšího žebrovaného povrchu obalového souboru typu CASTOR v podmínkách skladování 

  Autor: Michal Škorňa; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Caha Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Práce se zabývá problematikou přestupu tepla z obalového souboru. V první části této práce je probrána problematika skladování vyhořelého jaderného paliva, zejména suché. Je zde definován obalový soubor typu CASTOR, ale ...
 • Specifikace CT pro plánování radioterapie 

  Autor: Jakub Dlouhý; Vedoucí práce: Dvořák Pavel; Oponent práce: Molenda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Proces plánování radioterapie začíná pořízením CT série pacienta – 3D modelu pro tvorbu ozařovacího plánu. Na plánovací CT sérii se definuje cílový objem pacienta a kritické orgány, voxely 3D modelu pak udávají informaci ...
 • Modelování cyklu izotopů uhlíku v přírodě 

  Autor: David John; Vedoucí práce: Pachnerová Brabcová Kateřina; Oponent práce: Trubač Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  V důsledku probíhajících klimatických změn je v poslední době věnována stále větší pozornost přírodnímu cyklu uhlíku. Radioaktivní izotop uhlíku 14C, využívaný jinak zejména v radiouhlíkovém datování, je ideální stopovač ...
 • Malé modulární jaderné reaktory (SMR) v českém energetickém systému 

  Autor: Lukáš Novák; Vedoucí práce: Rečka Lukáš; Oponent práce: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce je zaměřena na modelování vlivu malých modulárních reaktorů na českou energetiku s důrazem na ekonomiku SMR. Cílem práce je prezentovat možnosti modelovacího nástroje vyhodnocovat různé scénáře vývoje české ...
 • Použití hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny 

  Autor: Martin Vankát; Vedoucí práce: Kráčmerová Tereza; Oponent práce: Linhart Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Tato práce se zabývá možností použití relativně nové technologie hybridních pixelových detektorů v zobrazovacích metodách nukleární medicíny. Vrámci projektu ThyroPIX je záměrem vývoj detekčního systému využívající technologii ...
 • Analýza úniku ruthenia-106 v roce 2017 pomocí atmosférického inverzního modelování 

  Autor: Tomáš Brisučiak; Vedoucí práce: Tichý Ondřej; Oponent práce: Hofman Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Práce se zabývá odhadem časového průběhu radiačního úniku ruthenia-106 do atmosféry v roce 2017 pomocí naměřených koncentrací. V teoretické části jsou uvedeny základy Bayesovské teorie pravděpodobnosti včetně možností ...
 • Vývoj hybnostních anizotropií ve srážkách těžkých iontů 

  Autor: Tomáš Novák; Vedoucí práce: Tomášik Boris; Oponent práce: Dolejší Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  Uvedeme čtenáře do kontextu studia kvark-gluonového plazmatu spolu se základy relativistické hydrodynamiky. Ukážeme již známé prostorové a hybnostní anizotropie expanze kvark-gluonového plazmatu a zadefinujeme nové hybnostní ...
 • Studium využití záporného korónového výboje a plazmové trysky pro medicínské účely 

  Autor: Laura Thonová; Vedoucí práce: Machková Anna; Oponent práce: Jirešová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Plazmová medicína patří v současné době mezi rychle se rozrůstající obory plazmové vědy a plazmatické přístroje jsou tak podrobovány velkému množství jak experimentálních výzkumů, tak i klinických studií. V této práci je ...

Zobrazit další