Poslední příspěvky

 • Optimalizace výpočetních metod makromolekulární krystalografie při studiu biotechnologických proteinů 

  Autor: Martin Malý; Vedoucí práce: Kolenko Petr; Oponent práce: Obšil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-27)
  Práce se zabývá optimalizací metod makromolekulární krystalografie a jejich aplikací. Program PAIREF slouží k určení optimálního rozlišení difrakčních dat pro řešení krystalových struktur makromolekul. Strukturně-funkční ...
 • Modelování chování štěpných produktů uvnitř kontejnmentu tlakovodních reaktorů při haváriích s únikem chladiva 

  Autor: Adam Kecek; Vedoucí práce: Macek Jiří; Oponent práce: Sajdl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-23)
  Předkládaná práce se zabývá modelováním šíření štěpných produktů uvnitř kontejnmentu tlakovodních reaktorů při haváriích s únikem chladiva s cílem určit zdrojový člen. V rámci práce jsou podrobně popsána legislativní ...
 • Studium reálné struktury laserových návarů ocelí 

  Autor: Karel Trojan; Vedoucí práce: Ganev Nikolaj; Oponent práce: Mikula Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-08)
  Reálná struktura je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují chování výrobku, zejména jeho únavovou životnost. Cílem práce bylo popsat pomocí různých difrakčních metod vliv laserového navařování na reálnou ...
 • Jaderná hmota v extremních podmínkách 

  Autor: Michaela Svěráková; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Bendová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Kvark-gluonové plazma (QGP) je extrémním stavem hmoty, který může vznikat při velkých hustotách a teplotách v ultra-relativistických srážkách těžkých jader. Zkoumání jeho vlastností a vývoje umožňuje získávat informace o ...
 • Optimalizace depozičních parametrů tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO připravených pomocí IJD 

  Autor: Michal Jůza; Vedoucí práce: Skočdopole Jakub; Oponent práce: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Hlavním cílem této bakalářské práce byla optimalizace depozičních parametrů pro přípravu vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO pomocí metody IJD s přihlédnutím k využití v průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Návrh a optimalizace femtosekundového elektrostatického elektronového děla 

  Autor: Zdeněk Vostřel; Vedoucí práce: Krůs Miroslav; Oponent práce: Myška Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Cílem této práce je návrh femtosekundového elektrostatického elektronového děla a studium vlastností produkovaného svazku po průchodu fokusační aparaturou. Navrhované zařízení má silný potenciál sloužit jako samostatný ...
 • Měření multiplicity v pp srážkách v rámci experimentu ALICE během LHC Run 3 

  Autor: Helena Hesounová; Vedoucí práce: Contreras Jesus Guillermo; Oponent práce: Křížková Gajdošová Katarína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Na Velkém hadronovém urychlovači (LHC) byl v březnu, po více než tří letém období Long Shutdown 2, spuštěn Run 3. Experiment ALICE v CERNu byl za tuto dobu upgradován. Získal vylepšené detektory a nový software na analýzu ...
 • Studium přednostní orientace lastur mlžů pomocí difrakčních metod 

  Autor: Leonard Valko; Vedoucí práce: Kučeráková Monika; Oponent práce: Čapek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Jedným z cieľov tejto práce bolo vysvetliť základnú teóriu o neutrónovej fyzike a neutrónovej difrakcii. Experimentálna časť práce sa bola sústredená na určenie kryštalografickej štruktúry ulít mäkkýšov nesúcich názov ...
 • On-line separace cyklotronových homologů transaktinoidů 

  Autor: Alice Bulíková; Vedoucí práce: Bartl Pavel; Oponent práce: Červenák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Transaktinoidy jsou umělé prvky, které se připravují pomocí jaderných reakcí, jejichž výtěžky bývají velmi malé a v kombinaci s velmi krátkými poločasy přeměny transaktinoidů je zkoumání chemického chování těchto prvků z ...
 • Kvantová hydrodynamika popsaná pomocí Langrangeova formalizmu 

  Autor: Veronika Rečková; Vedoucí práce: Hamrle Jaroslav; Oponent práce: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato práce se zaměřuje na kvantovou hydrodynamiku jako metodu modelování dynamiky elektronů ve zlatých nanočásticích. Práce se nejprve zabývá odvozením kvantově-hydrodynamických rovnic z Lagrangeovy hustoty. Zvolíme očekávané ...
 • Vývoj softwaru pro energetickou kalibraci pro SuperNEMO detektor 

  Autor: Filip Koňařík; Vedoucí práce: Macko Miroslav; Oponent práce: Dvornický Rastislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tématem práce je vývoj kalibračního softwaru pro detektor SuperNEMO. Detektor SuperNEMO byl navržen k hledání dvojného bezneutrinového beta rozpadu - velmi vzácného procesu za fyzikou Standardního modelu. Energetická ...
 • Integrální metody hraničních prvků pro aplikace v nanofotonice 

  Autor: Pavel Holánek; Vedoucí práce: Šiňor Milan; Oponent práce: Kwiecien Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Numerické metody jsou důležitým nástrojem používaným ve výzkumu nanofotoniky a plazmoniky. Mezi ně se řadí i metody integrální, používané především k simulaci interakce izolovaných struktur s elektromagnetickým polem. V ...
 • Mechanismy urychlování elektronů v předplazmatu hustého terče 

  Autor: Marek Vlasák; Vedoucí práce: Babjak Róbert; Oponent práce: Jirka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Práce se zabývá interakcí vysoce intenzivních laserových pulzů s předplazmatem hustého terče. Předplazma se tvoří samovolně před hustým terčem při dopadu spontánně emitovaného záření, které obvykle předchází hlavnímu pulzu. ...
 • Analýza provozních vlastností malého modulárního reaktoru s pokročilým odolným palivem 

  Autor: Ondřej Lachout; Vedoucí práce: Suk Pavel; Oponent práce: Gren Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tématem bakalářské práce jsou numerické simulace jaderných reaktorů a jejich využívaná zjednodušení při celozónových výpočtech, paliva ATF a neutronická analýza vybraných ATF konceptů v reaktoru NuScale. Chovaní ATF paliv ...
 • Studie využití 3D tisku v jaderné energetice 

  Autor: Štěpán Jedlan; Vedoucí práce: Ševeček Martin; Oponent práce: Čech Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá užitím aditivních metod z kovových materiálů, a to zejména do jaderného průmyslu. Úvodní část práce je věnována rešerši těchto metod, s důrazem na popis metody přímé energetické depozice, a zejména ...
 • Simulace degradace aktivní zóny reaktoru integrálním kódem pro analýzy těžkých havárií MELCOR 

  Autor: Štěpán Tichý; Vedoucí práce: Nývlt Sebastian; Oponent práce: Rýdl Adolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Cílem práce je identifikovat potenciálně významné parametry ovlivňující průběh výpočtové analýzy těžké havárie v kódu MELCOR na modelu jaderného reaktoru VVER-1000 a sledovat vliv těchto parametrů na výsledky--Formou ...
 • Aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového generátoru na rektoru VR-1 

  Autor: Jakub Mátl; Vedoucí práce: Rataj Jan; Oponent práce: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tématem bakalářské práce je aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového D-D generátoru na školním reaktoru VR-1. Zaměřuje se na teoretický popis metod měření reaktivity, experimentální aplikaci metody Source-Jerk ...
 • Měření výkonu na školním reaktoru VR-1 

  Autor: Jakub Beníšek; Vedoucí práce: Kropík Martin; Oponent práce: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem systému provozního měření výkonu na školním jaderném reaktoru VR-1. Rešeršní i experimentální část práce se zaměřuje výhradně na impulzní režim PMV. Součástí textu je i přehled metod ...
 • Deformace palivových proutků 

  Autor: Michal Ešše; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Klouzal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na deformace palivových proutků. Konstrukce a materiály palivových proutků jsou důležité pro zajištění správné funkčnosti i v nepříznivých podmínkách jaderného reaktoru. Podmínky v jaderném ...
 • Přesnost a preciznost měrek vakua 

  Autor: Petra Holejšovská; Vedoucí práce: Varju Jozef; Oponent práce: Fuková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kalibrace vakuových měrek. Nejprve jsou uvedeny nejdůležitější pojmy a vztahy, se kterými budeme v této práci dále pracovat. Poté pojednává o nejdůležitějších druzích vakuových ...

Zobrazit další