Poslední příspěvky

 • Analýza AES white-box schémat pomocí útoku postranním kanálem 

  Autor: Jakub Klemsa; Vedoucí práce: Matyáš Václav; Oponent práce: Svenda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Nejenže jsou všechna současná vědecká white-box schémata standardizovaných šifer matematicky zlomená, další ránu pro ně představuje nový útok od autorů Bos a kol. představený v červenci 2015 ve článku Differential Computation ...
 • Separace vybraných štěpných produktů od molybdenu 

  Autor: Kamil Vavřinec Mareš; Vedoucí práce: John Jan; Oponent práce: Rajec Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
  Disertační práce se zabývá konceptem procesu přepracování transmutačních paliv s inertní molybdenovou matricí a následnou separací předpokládaných nečistot obsažených ve vzniklých roztocích.
 • Optická spektroskopie příměsí a defektů v materiálech perspektivních pro optoelektronické aplikace 

  Autor: Kateřina Dragounová; Vedoucí práce: Potůček Zdeněk; Oponent práce: Polák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-25)
  Disertační práce se zabývá vlastnostmi fotoluminiscence a optické absorpce defektů a iontů příměsí v materiálech s perovskitovou strukturou a tenkých vrstvách nanokrystalického diamantu. Konkrétně byly zkoumány ionty vanadu ...
 • Metody porovnání klastrování založené na využití modelu směsi distribucí pro překrývající se komponenty 

  Autor: Dominika Vlčková; Vedoucí práce: Suzdaleva Evženie; Oponent práce: Nagy Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Klastrování slouží k setřídění dat s podobnými vlastnostmi do skupin, které nazýváme klastry. V případě použití různých klastrovacích algoritmů vzniká úloha porovnání výsledků shlukování. V této práci (i) porovnáváme ...
 • Exktrakce pravidel z hlubokých neuronových sítí 

  Autor: Matěj Fanta; Vedoucí práce: Holeňa Martin; Oponent práce: Gemrot Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Od konce osmdesátýchlet, kdy byla objevena univerzální aproximační vlastnost umělých neuronových sítí, tj. schopnost aproximovat vztah nebo závislost s libovolnou přesností, bylo její úplné vysvětlení skryto v čistě numerické ...
 • Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění 

  Autor: Jan Schäfer; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Klement Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá implementací schémat typu upwind založenýchna Setgerovu-Warmingovu dělení toku, Van Leerovu dělení toku a schématu AUSM+, která jsou implementována pro výpočcty modelů turbulencí. Předmětné modely jsou ...
 • Aplikace testů homogenity a klasifikace částic v neutrinové fyzice 

  Autor: Jakub Trusina; Vedoucí práce: Franc Jiří; Oponent práce: Smolík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Konvoluční neuronové sítě jsou často užívaným nástrojem pro klasifikaci částic v neutrinové fyzice. Je potřeba ověřit, zdali jsou naměřená data dobře simulována vygenerovanými Monte Carlo vzorky, na kterých se klasifikace ...
 • Analýza biomarkerů psychiatrických pacientů pomocí analýzy EEG signálu a strojového učení 

  Autor: Miroslav Kovář; Vedoucí práce: Basterrech Sebastian; Oponent práce: Sojka Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Depresivní porucha je závažným psychiatrickým onemocněním s vysokou globální prevalencí, závažnými dopady na kvalitu života, a v nejvážnější podobě může vyústit sebevraždou. Brzká diagnóza a přesná předpověd’ průběhu léčby ...
 • Zobecněné lineární smíšené modely pro odhadování v malých oblastech 

  Autor: Tomáš Košlab; Vedoucí práce: Hobza Tomáš; Oponent práce: Grim Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V práci je prezentovaný nový logistický regresný model na úrovni jedincov v tvare používanom v problematike odhadovania v malých oblastiach (SAE). Tento model používa pevné efekty na modelovanie oblastí, v ktorých je väčšie ...
 • Stochastické modely chemických systémů s komplexním chováním 

  Autor: Ondřej Čajánek; Vedoucí práce: Vejchodský Tomáš; Oponent práce: Kozák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Vnitřní šum významnově ovlivňuje kinetiku soustavy chemických reakcí s malým počtem molekul. Cílem této práce je studium oscilací mezi limitními cykly konkrétní chemické reakční sítě z [19]. Zejména jsou porovnány přístupy ...
 • Palindromická a antipalindromická délka slov 

  Autor: Ondřej Kadlec; Vedoucí práce: Ambrož Petr; Oponent práce: Florian Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce zkoumá palindromy a antipalindromy ve slovech, přesněji řečeno tzv. palindromickou a antipalindromickou délku slov. Palindromická (antipalindromická) délka konečného slova w je definovaná jako minimální počet ...
 • Pokročilé metody pro odhad zdroje při atmosférickém radiačním úniku 

  Autor: Karel Hybner; Vedoucí práce: Tichý Ondřej; Oponent práce: Ševčík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  V případě zjištění výskytu radioaktivní látky v ovzduší je prvořadým úkolem určení polohy zdroje tohoto úniku a odhad uniklé aktivity v čase (určení zdrojového členu). Tuto úlohu lze aproximovat jako lineární inverzní ...
 • Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difuzních systémech 

  Autor: Lukáš Tryner; Vedoucí práce: Vejchodský Tomáš; Oponent práce: Klika Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce studuje Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difúzních systémech. Uvažuje se stochastická analogie (deterministického) reakčně-difúzního Schakenbergova systému pro takovou volbu ...
 • Predikce teploty pomocí stochastických modelů s omezeným šumem 

  Autor: František Boháč; Vedoucí práce: Pavelková Lenka; Oponent práce: Jirsa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Diplomová práce se věnuje odhadům parametrů lineárního regresního modelu, jednokrokové i vícekrokové predikci výstupu, porovnání jednotlivých algoritmů na simulovaných datech a aplikací těchto algoritmů na data reálná. ...
 • Aposteriorní odhad chyby numerického řešení metodou konečných prvků pro stacionární a nestacionární parciální diferenciální rovnice ve 2D 

  Autor: Vojtěch Straka; Vedoucí práce: Fučík Radek; Oponent práce: Pultarová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Obsahem této diplomové práce jsou aposteriorní odhady chyby numerického řešení pro Poissonovu úlohu a rovnici vedení tepla. Pro obě úlohy je nejprve vybudována potřebná matematická teorie, zahrnující především klasické a ...
 • Modelování kapacity zúžení pomocí prostorově závislého tření 

  Autor: František Gašpar; Vedoucí práce: Hrabák Pavel; Oponent práce: Krbálek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Práce představuje zobecněný postup pro aproximaci toku celulárním floor-field modelem pohybu chodců. Aproximace jsou úspěšně použity na modely s euklidovskou i manhattanskou metrikou a pro různý počet i umístění buněk východu. ...
 • Morfický efekt a anizotropní magnetoelektrická vazba v EuTiO3 

  Autor: Dalibor Repček; Vedoucí práce: Kamba Stanislav; Oponent práce: Petzelt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  EuTiO3 je incipientně feroelektrický antiferomagnet (pod T_N = 5,3 K), který se vyznačuje silnou magnetoelektrickou vazbou projevující se závislostí permitivity na vnějším magnetickém poli. Práce zkoumá anizotropii ...
 • Elasticita feromagnetických slitin s tvarovou pamětí v blízkosti kritického bodu 

  Autor: Kristýna Zoubková; Vedoucí práce: Seiner Hanuš; Oponent práce: Heczko Oleg
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Ferromagnetická slitina s tvarovou pamětí Ni-Fe-Ga-Co před nedávnem upoutala pozornost bezhysterezním chováním při vyšetřování závislosti napětí na deformaci, které souvisí s kritickým bodem martenzitické transformace (MT). ...
 • Měření úhlové korelace mezi dvěma jety v pp srážkách v experimentu ATLAS 

  Autor: Vladimír Žitka; Vedoucí práce: Myška Miroslav; Oponent práce: Lysák Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá precizním měřením silné interakce protonů při těžišťové energii 13TeV v rámci experimentu ATLAS na urychlovači LHC. Práce podává komplexní přehled dosavadních výsledků experimentů nejen na ...
 • Strukturní charakteristiky laserových svarů ocelí 

  Autor: Aleš Vlk; Vedoucí práce: Trojan Karel; Oponent práce: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Diplomová práce je zaměřena na charakterizaci zbytkového stavu napjatosti v laserem svařených ocelových deskách vyhotovených z oceli P355NL1. V úvodu této práce je čtenář stručně seznámen s pojmem zbytkových napětí, jejich ...

Zobrazit další