Poslední příspěvky

 • Využití segmentovaných polovodičových detektorů pro měření radonu 

  Autor: Martin Kaschner; Vedoucí práce: Švihra Peter; Oponent práce: Froňka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Hlavním cílem práce je měření objemové aktivity radonu za použití segmentovaných křemíkových detektorů. Správné stanovení množství radonu v ovzduší je důležité, jelikož dlouhodobá expozice vysokým koncentracím může mít ...
 • Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech 

  Autor: Kristýna Šrámková; Vedoucí práce: Súkupová Lucie; Oponent práce: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato práce se věnuje porovnání nízkého kontrastu a prostorového rozlišení obrazu angiografických systémů v závislosti na nastavení expozičních parametrů a tloušťce PMMA fantomu. Za tímto účelem bylo naměřeno 5 sad dat při ...
 • Tvorba podrobných dynamických modelů struktury DNA plasmidu 

  Autor: Klára Stefanová; Vedoucí práce: Štěpán Václav; Oponent práce: Davídková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Plasmidy, uzavřené kruhové smyčky DNA, lze nalézt v~cytoplasmě bakterií. Často jsou v radiobiologických experimentech využívány jako zjednodušený model buněčné DNA. Teoretické část popisuje možnosti použití plasmidu jako ...
 • Efektivní kvantová dynamika v tenkých oblastech s nehomogenitou 

  Autor: Romana Kvasničková; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Tušek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s metrikou v tenkých páscích s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou jako samosdružený ...
 • Orbitální moment hybnosti světla 

  Autor: Matyáš Staněk; Vedoucí práce: Potoček Václav; Oponent práce: Chadzitaskos Goce
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Paraxiální optika je užitečná aproximace Maxwellových rovnic pro práci s lasery. Ze skalární Helmholtzovy rovnice přejdeme k rovnici paraxiální, vypočteme její obecné řešení a představíme Gaussovy svazky jako speciální ...
 • Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace 

  Autor: Rastislav Blaho; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Korbel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne ...
 • 2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS 

  Autor: Veronika Mlejnková; Vedoucí práce: Andrlík Michal; Oponent práce: Ĺubomír Zámečník
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté poznatky v praxi vytvořením ...
 • Řešitelné modely grafenu 

  Autor: Václav Růžek; Vedoucí práce: Tušek Matěj; Oponent práce: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  V první části práce jsou shrnuty základní vlastnosti sdružených operátorů k neomezeným operátorům. Zvláštní důraz je pak kladen na konstrukci samosdružených rozšíření symetrických operátorů. Dále je studován model dvojité ...
 • International Conference on Protection against Radon at Home and at Work (9th) 

  Autor: Štěpán, Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2019)
 • Měření neutronů na tokamaku COMPASS 

  Autor: Lukáš Lobko; Vedoucí práce: Ficker Ondřej; Oponent práce: Mlynář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Účelem této bakalářské práce je uvedení do problematiky měření neutronů ve fúzních zařízeních, speciálně pak na tokamaku COMPASS. Nejprve je popsán vznik fúzních neutronů společně se základními překážkami realizace ...
 • Hydrodynamické simulace plazmatu pro realizaci rentgenového laseru 

  Autor: Martin Šach; Vedoucí práce: Kuchařík Milan; Oponent práce: Pšikal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Rentgenové lasery mají mnoho potenciálních aplikací napříč vědními obory, ať už se jedná o rentgenovou mikroskopii, materiálovou analýzu nebo mikrolitografii. Způsob realizace rentgenového laseru, který využívá laserem ...
 • Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů 

  Autor: Marek Tunkl; Vedoucí práce: Marčišovský Michal; Oponent práce: Kulhánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Při plazmatickém výboji v tokamacích může být část elektronů urychlena k relativistickým rychlostem. Tyto, takzvané ubíhající elektrony (RE), mohou poškodit části komory vystavené plazmatu a přilehlou diagnostiku. U velkých ...
 • Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet 

  Autor: Daniel Procházka; Vedoucí práce: Trávníček Pavel; Oponent práce: Štverák Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
  Interakce planet a měsíců se slunečním větrem je podmíněná (nejen) elektromagnetickými vlastnostmi interagujícího tělesa. Zaměřil jsem se na vliv elektromagnetických vlastností Měsíce jako například rezistivity na interakci. ...
 • Analýza chyb měření diagnostiky plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS 

  Autor: Jan Hečko; Vedoucí práce: Šos Miroslav; Oponent práce: Tomeš Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Diagnostika plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu je jednou z nejpoužívanějších metod k měření základních parametrů plazmatu v tokamacích, jakými jsou elektronová teplota a elektronová hustota. Na tokamaku COMPASS je v provozu ...
 • Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže materiálů budoucích reaktorů pro inerciální fúzi 

  Autor: Zuzana Kuglerová; Vedoucí práce: Juha Libor; Oponent práce: Pína Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato bakalářská práce se věnuje radiační zátěži materiálů uvažovaných pro konstrukci reaktorů pro inerciální fúzi. V obecné části popisuje očekávané radiační zatížení vnitřní stěny, uvádí přehled vlastností uvažovaných ...
 • Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu 

  Autor: Michal Zhoř; Vedoucí práce: Nejdl Jaroslav; Oponent práce: Krůs Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce se zabývá zdroji rentgenového záření a jejich diagnostikou. Snaží se popsat základní fyzikální principy fungování těchto zdrojů, jejich vlastnosti a technické provedení. Speciálně se zaměřuje na laserem buzené ...
 • Časový vývoj metamateriálových strun 

  Autor: Sabina Zairova; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá časovým vývojem metamateriálové struny generovaným Schrodingerovou rovnicí. Z Maxwellových rovnic odvozujeme teoretický model pro případ současně záporné permitivity a permeability. Matematický ...
 • První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS 

  Autor: Jan Čečrdle; Vedoucí práce: Horáček Jan; Oponent práce: Vondráček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Jednou z klíčových překážek pro zvládnutí komerčního provozu termonukleární elektrárny, je přehřívání divertoru. Výzkum poslední dobou ukazuje, že tepelný tok na divertor fúzního reaktoru ITER a budoucích reaktorů, jako ...
 • Automatické rozmisťování propojených modulů v nástroji I3T 

  Autor: Marek Nechanský; Vedoucí práce: Felkel Petr; Oponent práce: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Důležitou roli při pochopení grafu hraje jeho graficka representace. Vykreslení grafu by mělo být závislé na typu grafu. Hodně specifický typ grafu je pužíván v programu nazvaném Interactive Tool for Teaching Transformations. ...
 • Experimentální studium náhodných procesů v mikroskopických kvantových hardwarových generátorech náhodných událostí 

  Autor: Tomáš Novák; Vedoucí práce: Petráček Vojtěch; Oponent práce: Jizba Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Časové řady jsou generovány rozdílnými procesy, které si zaslouží klasifikaci dle svých vrozených vlastností. V reálných měřeních nacházíme tyto vlivy v korelacích, což může při citlivých měřeních utvářet netriviální ...

Zobrazit další