Now showing items 367-386 of 392

  • Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera 

   Author: Novák Šimon; Supervisor: Trávníček Petr; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Rozsáhlé spršky kosmického záření vzniklé interakcí vysoce energetických částic se zemskou atmosférou při energiích přesahujících 400 TeV v těžišťové soustavě jsou pozorovány na Observatoři Pierra Augera - největším světovém ...
  • Vliv modifikací modelů hadronických interakcí na vlastnosti spršek kosmického záření 

   Author: Nikolas Denner; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Novotný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Interpretace dat získaných z detektorů kosmického záření ultra-vysokých energií závisí na simulacích spršek kosmického záření. K těmto simulacím lze užít hybridní simulační program CONEX, který kombinuje Monte Carlo simulace ...
  • Vliv nefaktorizovatelnosti svazku na stanovení luminozity v experimentu ALICE 

   Author: Jan Půček; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Závada Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Luminozita je na experimentu ALICE stanovena pomocí referenčního účinného průřezu změřeného ve van der Meer (vdM) skenech. VdM sken předpokládá faktorizovatelnost distribuce balíku do dvou nezávislých směrů. Pokud jsou ...
  • Vliv pile-up událostí na hledání černých děr na LHC 

   Author: Vlasák Michal; Supervisor: Šimák Vladislav; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Vybuzení gigantické dipólové rezonance femtosekundovými pulzy gama záření 

   Author: Celbová Lucie; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Šmíd Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Interakcí intenzivního laserového impulzu s plazmatem, vznikají velmi silná elektrická pole, která přesahují hodnotu 100GeV/m. Tohoto extrémního gradientu se využívá k urychlování elektronů, které tak mohou získat vysoké ...
  • Vyhledávání a přenos stavu pomocí kvantové procházky 

   Author: Skoupý Stanislav; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Reitzner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   V této práci studujeme vyhledávací algoritmus a algoritmus pro přenos stavu docílený kvantovou procházkou. Je představeno obecné schéma vyhledávacího algoritmu a algoritmu pro přenos stavu. Je ukázáno, že úplného přenosu ...
  • Vysoko-repetiční diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserovém plazmatu 

   Author: Michal Zhoř; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-21)
   Práce nazvaná „Vysoko-repetiční diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserovém plazmatu“ studuje problematiku charakterizace jednotlivých rentgenových pulzů generovaných v laserovém plazmatu. Diplomová práce se ...
  • Vysokoteplotní vakuové zařízení 

   Author: Cihlář Michal; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem jevů, které doprovázejí dosahovaní vysokých teplot ve vakuu a návrhem jednoduché vakuové pece. Nejprve jsou popsány různé způsoby předávání tepla a jejich závislost na tlaku. Následně ...
  • Využití hlubokého strojového učení pro studium mionové složky kosmického záření v signálech z povrchového detektoru Observatoře Pierra Augera 

   Author: Margita Majerčáková; Supervisor: Boháčová Martina; Opponent: Glombitza Jonas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Táto práca sa zaoberá aplikáciou strojového učenia na určenie miónovej zložky signálu detekovaného vodnými Čerenkovovými detektormi Observatória Pierra Augera. Množstvo miónov v spŕške kozmického žiarenia je jedným z ...
  • Využití rychlé Fourierovy transformace při diagnostice Alzheimerovy choroby z EEG 

   Author: Kopecká Nikol; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Tran Quang Van
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této práce byla diagnostika Alzheimerovy choroby na základě EEG signálu pacientů. Neinvazivní charakter a jednoduchost EEG by umožnilo snadné vyšetření rizikových skupin obyvatelstva. Včasná identifikace a započetí ...
  • Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v experimentální astronomii a kosmonautice 

   Author: Anna Křivková; Supervisor: Ferus Martin; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem diplomové práce je představit vybrané aplikace výkonových laserů v oblasti studia a simulace spekter a plazmatu meteorů za přesně kontrolovaných laboratorních podmínek, experimentů s interakcí laserového záření s ...
  • Výpočty vázaných stavů antibaryonů v atomových jádrech 

   Author: Hrtánková Jaroslava; Supervisor: Mareš Jiří; Opponent: Kvasil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Vývoj hybnostních anizotropií ve srážkách těžkých iontů 

   Author: Tomáš Novák; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Dolejší Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Uvedeme čtenáře do kontextu studia kvark-gluonového plazmatu spolu se základy relativistické hydrodynamiky. Ukážeme již známé prostorové a hybnostní anizotropie expanze kvark-gluonového plazmatu a zadefinujeme nové hybnostní ...
  • Vývoj laserového urychlovače elektronů pro ultrarychlou spektroskopii 

   Author: Lenka Hronová; Supervisor: Falk Kateřina; Opponent: Kozlová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Bakalářská práce je věnována využití betatronového záření elektronů urychlených na plazmové vlně ke studiu ultrarychlých dynamických procesů. V první části práce je zpracována teorie šíření laseru prostředím, urychlování ...
  • Vývoj nové diagnostiky ubíhajících elektronů na bázi křemíkových stripových detektorů 

   Author: Marek Tunkl; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem nové diagnostiky unikajících elektronů na tokamaku GOLEM. Nejprve byla vytvořena simulace v toolkitu Geant4, ve které byl studován vliv zpětného rozptylu ubíhajících elektronů na ...
  • Vývoj optické diagnostiky pro tokamak COMPASS 

   Author: Sedlák Lukáš; Supervisor: Naydenkova Diana; Opponent: Mlynář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výzkum kinetických procesů v lunárním chvostu 

   Author: Jílek Martin; Supervisor: Trávníček Pavel; Opponent: Krauss-Varban Dietmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vztah charakteristických rysů aktivně akreujících supermasivních černých děr a obsahu chladného plynu v jejich hostitelských galaxiích 

   Author: Anežka Kabátová; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Tato práce je zaměřena na studium vlivu aktivních galaktických jader na prostředí jejich hostitelských galaxií. Evoluce galaxií, podléhající vnitřím i vnějším procesům, zůstává jednou z nejdůležitějších otevřených otázek ...
  • Wienerův proces a vlastnosti jeho trajektorií 

   Author: Prokop Jindřich; Supervisor: Veverka Petr; Opponent: Jizba Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Yang-Baxterovy sigma modely a jejich Laxovy páry 

   Author: Petrásek Filip; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Marvan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Integrabilitu nelineárních ?-modelů lze chápat ve smyslu existence 1-parametrické Laxovy formulace příslušných polních rovnic. V práci [4] se ukázalo, že Yang-Baxterovy ?-modely jsou integrabilní. Na základě obecného ...