Now showing items 1-20 of 163

  • Postprocesor, simulační model a PLC konfigurace robotického pracoviště pro velkoformátový 3D tisk 

   Author: Jan Zbíral; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Zábranský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Diplomová práce se zabývá pracovištěm pro velkoformátový polymerní 3D tisk. Pracoviště se skládá z robotu KUKA KR60 HA a extruderu CEAD E25. Robot je řízen ŘS Sinumerik 840D sl užitím opce Run My Robot Machining. V rámci ...
  • Postprocesor pro pokročilé řízení rychlosti pohonů os obráběcího stroje 

   Author: Filip Kasík; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Práce se zabývá pokročilým řízením rychlostí strojních os CNC obráběcího stroje. Dosavadní způsoby optimalizace NC programu z hlediska rychlostí posuvu a otáček vřetena často způsobují prudké změny v jejich hodnotách a ...
  • Zvýšení přesnosti obrobku modifikací NC kódu na základě 3D měření tvaru 

   Author: Marcel Pražák; Supervisor: Stejskal Michal; Opponent: Fišerová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce se zabývá modifikací NC kódu v závislosti na tvarových odchylkách dílce. První část práce se věnuje problematice přesné výroby tvarových dílců, přehledu rozměrových a geometrických chyb a metodám porovnávání ...
  • Samostatně stojící předávací a skladovací zásobník dílců pro robotické pracoviště 

   Author: Ester Jančaříková; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Vetiška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tématem práce je návrh zásobníku pro automatickou výměnu dílců robotem. Cílem je zajištění předávání a skladování dílců se zajištěním bezpečné interakce mezi průmyslovým robotem a lidskou obsluhou. Práce obsahuje přehled ...
  • Optimalizace posuvových rychlostí v NC programech na základě zatížení nástroje 

   Author: Jan Uhlíř; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Kozlok Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato práce se zabývá návrhem spojitého řízení posuvové rychlosti podle zatížení nástroje. Práce ve své rešeršní části představuje teoretické základy nutné pro výpočty zatížení nástroje a současný stav řešení úlohy úpravy ...
  • Návrh hydrostatického brousicího vřetene hrotové brusky 

   Author: Jindřich Kukač; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Dosedla Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce se zabývá návrhem hydrostatického uložení pro hrotovou brusku. Systém je poháněný za pomoci elektromotoru o výkonu 45 kW a pomocí řemenového převodu. Výpočet byl proveden pomocí empirické metody a následně ...
  • Řízení robotického LMD-w procesu pro dosažení požadované velikosti struktur 

   Author: Matouš Celba; Supervisor: Brajer Jan; Opponent: Němeček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato práce se zabývá integrací zpětnovazebního řízení pro technologii LMD-w v rámci aditivní výroby. Praáve se zaměřuje se na regulaci rychlosti posuvu drátu v závislosti na dráze a rychlosti robota s cílem minimalizovat ...
  • Kinematický model CNC stroje pro analýzu posuvové rychlosti při souvislém řízení pohonů 

   Author: Josef Mudra; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Górecki Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na popis a charakteristiku části obráběcího frézovacího stroje, které mají vliv na dosahování požadované posuvové rychlosti. Na základě rešerše problematiky řídicích systémů, mechanické struktury a ...
  • Vliv použitého držáku na dynamickou poddajnost soustavy stroj - nástroj 

   Author: Quang Huy Bui; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Kozlok Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu použitého nástrojového držáku na dynamickou poddajnost nástroje a stability řezného procesu. Úvodní část se skládá z rešerše pojednávající o používaných typech nástrojových ...
  • Zkoušky využití výkonu horizontálního obráběcího centra H630 

   Author: Jakub Rubeš; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Čapek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato práce se zabývá zkouškami využití výkonu a měřením dynamické poddajnosti horizontálního obráběcího centra H630. V teoretické části jsou popsány dynamické vlastnosti obráběcích strojů a výkonové zkoušky. Praktická část ...
  • Návrh automatizace uzavírání papírových krabic se zámkem 

   Author: Jaroslav Seifrt; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Horák Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Práce se zabývá návrhem automatizace zavíracího uzlu balicí linky s kartonovými krabicemi s pojištěním proti otevření pomocí zámku. Cílem je vytvořit rešerši využívaných principů a známých řešení a na jejím základě ...
  • Příprava PLC pro automatické ustavení obráběcího stroje na základ 

   Author: Aleš Jiránek; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Libovický Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením PLC kódu pro automatické ustavení volně ložených obráběcích strojů do 20 tun. Poskytnutý model virtuálního dvojčete uložení OS vytvořený v MATLAB/Simulink od Ing. Lukáše Havlíka je ...
  • Návrh a realizace 3D tiskárny 

   Author: Miroslav Kotrč; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Pištora Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zaměřuje na kinematiku 3D tiskáren, analyzuje používané komponenty a zkoumá možnosti open source softwaru a PLC řízení. Na základě provedené rešerše je navržena konstrukce 3D tiskárny a poté se zabývá její ...
  • Multiparametrický model řezných sil pro virtuální simulace obrábění 

   Author: Jakub Ullrich; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Machálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou multiparametrického modelu řezných sil, který dokáže zohlednit vliv poloměru ostří, a jeho následným využitím pro virtuální simulace obrábění. Řezné síly závisí na geometrii nástroje a ...
  • Stand pro výuku servopohonů 

   Author: Natan Ber; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Mendřický Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro výuku servopohonů. Součástí práce je rešerše vhodných operačních systémů reálného času a rešerše rotačních standů. Praktická část obsahuje návrh konstrukce dvouhmotového ...
  • Validace kompenzačního modelu teplotních chyb pomocí testovacího obrobku 

   Author: Marek Valenta; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Kupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce je zaměřená na konstrukci testovacího obrobku vhodného k validaci kompenzačního modelu teplotních chyb na obráběcím stroji. Testovací obrobek byl navržen, obroben a následně byl vyhodnocen přínos kompenzačního ...
  • Experimentální stanovení koeficientů pro matematický model ventilu aktivně řízeného hydrostatického vedení 

   Author: Daniel Hrdinka; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Englberth Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce přispívá ke zlepšení funkce aktivně řízeného HS vedení na základě doplnění matematického modelu řídicího ventilu o experimentálně získané koeficienty. Obsahem práce je popis matematického modelu ventilu, ...
  • Průmyslový robot s dotykovou sondou 

   Author: Šimon Paleček; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Balcárek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce se zabývá měřením a implementací dotykové sondy do průmyslového robotu určeného pro obráběcí operace. Byly provedeny série měření v různých pozicích a orientacích v pracovním prostoru robotu. Byl upraven ...
  • Návrh robotického pracoviště a vzorového přípravku pro svařování tenkostěnných dílců OS 

   Author: Petr Bělka; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Heinrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště a vzorového přípravku pro svařování tenkostěnných dílců OS. Na základě zadaných maximálních parametrů dílců/přípravků je navrženo vhodné polohovadlo. Dále je vybrán ...
  • Implementace výroby na robotické montážní buňce 

   Author: Lukáš Jílek; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Špaček Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh předmětu montáže a jeho následnou implementaci do výrobní buňky v CIIRC. Pro realizaci této implementace bylo potřeba získat základní poznatek o simulačních nástrojích a jejich ...