Now showing items 1-20 of 142

  • Přeladitelný model dynamických vlastností stroje 

   Author: Luboš Jirák; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Kupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá navržením a sestavením parametricky přeladitelného modelu stroje na základě MKP pro rychlou analýzu změny dynamických vlastností v pracovním prostoru stroje. Je provedena rešerše tvorby propojených ...
  • Řízení robotu pro zajištění kvalitní technologie navařování 

   Author: Martin Novák; Supervisor: Brajer Jan; Opponent: Mrňa Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá řízením robotu realizujícího technologii koaxiálního navařování z drátu pomocí laseru. V rámci práce jsou porovnány aditivní technologie pro výrobu z kovu. Jsou představeny výhody a nevýhody robotu ...
  • Návrh úprav stojanu brusky pro optimalizaci teplotně – mechanického chování 

   Author: Eliška Müllerová; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Přiklopil Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce se zabývá teplotními deformacemi obráběcích strojů. V rešeršní části jsou představeny zdroje a propady tepla, způsoby sdílení tepla a základy MKP. Dále se práce zaměřuje na analýzu teplotních deformací hrotové ...
  • Digitální dvojče stroje pro podporu monitorování procesu obrábění 

   Author: Tomáš Makar; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Kozlok Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Předložená diplomová práce se zabývá tématem virtuálních dvojčat pro podporu procesu obrábění a jejich využití v reálném procesu a návrhem postupu zpracování experimentálních a simulačních dat. Na základě takto zpracovaných ...
  • Zlepšení regulačních vlastností pohonů obráběcích strojů 

   Author: Vojtěch Mareš; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Domša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá metodami řízení pohonů obráběcích strojů, které vycházejí z běžné kaskádní regulace regulace polohy a jsou doplněny o její úpravy a rozšíření. Následně byly vybrány dvě metody regulace, otestovány ...
  • Příprava a zprovoznění virtuálních pracovišť pro výuku PLC řízení 

   Author: Oskar Lamač; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Stránský Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá přípravou a zprovozněním virtuálních pracovišť pro výuku PLC řízení. Tvorba virtuálních pracovišť probíhá v softwaru pro virtuální zprovoznění, který vychází z rešerše. Jedno z virtuálních pracovišť ...
  • Simulační modely pro výpočtovou podporu návrhu vřetenových hlav 

   Author: Martina Cimpová; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Málek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Práce se zabývá tvorbou simulačních modelů sloužících pro návrh a kontrolu univerzální a vidlicové vřetenové hlavy. V rešeršní části se věnuje typům vřetenových hlav, výpočtovým metodám a existujícím softwarům pro simulaci ...
  • Pracoviště obráběcího stroje pro robotem asistované obrábění 

   Author: Jan Šmaus; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Gregor Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem mechanické integrace robotu Comau Racer 7-1.4. ke stroji WeldPrint 5AX, kdy robot slouží jako aktivní podpůrný prvek poddajného obrobku. Dále je naprogramována dráha robotu pro podepírání ...
  • Návrh systému přídavného odměřování pro zvýšení přesnosti měření obráběcím strojem 

   Author: Tomáš Zavadil; Supervisor: Chládek Štěpán; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Diplomová práce se zabývá konceptem systému přídavného odměřování za účelem zvýšení přesnosti měření na obráběcích strojích. Koncept se skládá z návrhu uchycení přídavného měřícího zařízení a zajištění komunikace mezi ...
  • Analýza dynamické poddajnosti frézovacího stroje s vřetenovou hlavou a zkouška využití výkonu 

   Author: Jiří Jiřinský; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Šilhavý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Předložená diplomová práce se zabývá dynamickými vlastnostmi a výkonovými testy obráběcích strojů. Cílem experimentální části je ověřit schopnost stroje přenést do řezu instalovaný výkon na vřeteni a identifikovat tím ...
  • Automatická výměna obrobků pro obráběcí stroje MCV 1100 5X 

   Author: Matěj Bartoš; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem paletové výměny pro stroj MCV 11005X pro maximální hmotnost obrobku 350 kg. Úvod se věnuje analýze stavu řešené problematiky a následného návrhu kinematiky manipulátoru se zásobníkem palet. ...
  • Postprocesor s řízením posuvové rychlosti os obráběcího stroje při frézování kompresorových kol 

   Author: Dominik Čech; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Maršík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Předložená diplomová práce se zabývá tématem optimalizace posuvové rychlosti při obrábění bokem kompresorového kola. Je představena optimalizační funkce, která je integrována do postprocesoru a následně je proveden test ...
  • Testovací stolice pro přímočaré hydromotory 

   Author: Jan Turek; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Holub Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem testovací stolice pro zkoušky zadavatelem dodaných typů hydromotorů. Na základě rešerše byl zvolen způsob zatěžování a byl vybrán senzorický systém pro odměřování síly a polohy. ...
  • Efektivní řízení frézovacího CNC stroje při obrábění tvarově složitých dílců 

   Author: Filip Bartoš; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato práce navazuje na existující diplomové a bakalářskou práci, které byly zaměřeny na vývoj vlastních optimalizačních funkcí. Rešerše této práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, ...
  • Analýza a návrh optimalizace teplotního chování upínací desky svislého soustruhu 

   Author: Ladislav Malina; Supervisor: Kekula Josef; Opponent: Novotný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Práce se zabývá teplotní analýzou a výpočetní optimalizací upínací desky svislého soustruhu. Provedena je rešerše na téma teplotního chování obráběcích strojů a z oblasti stavby svislých soustruhů. Představeny jsou postupy ...
  • Optimalizace NC kódu na základě zatížení nástroje a dynamických vlastností stroje 

   Author: Martin Kůrka; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Janda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem operací s proměnlivým zatížením nástroje pro analýzu kinematických parametrů obrábění. Na těchto operacích jsou následně analyzovány složky zatížení nástroje (řezné síly, objem ...
  • Konstrukce modulu řízeně přeladitelného hltiče vibrací 

   Author: Martin Karas; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Šnajdr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem modulu řízeně přeladitelného hltiče vibrací. Snaží se na základě vyhotovené rešerše najít optimální variantu konstrukčního řešení způsobu pasivního potlačení vibrací tlumené ...
  • Návrh řízení pro malý průmyslový robot 

   Author: Mykyta Klymoshenko; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Stloukal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím programovacího jazyku ...
  • Řízení polohování interferometru 

   Author: Nikita Kuprin; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Vlček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Předložená diplomová práce projednává o návrh řízení polohovací jednotky pro polohování 6DOF interferometru pro rychlé ustavení a měření přesnosti pohybu v pracovním prostoru.
  • Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy 

   Author: David Kunc; Supervisor: Moravec Jan; Opponent: Rybář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se zaměřením na rozsah ...