Collections in this community

Recent Submissions

 • Efektivní řízení frézovacího CNC stroje při obrábění tvarově složitých dílců 

  Author: Filip Bartoš; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tato práce navazuje na existující diplomové a bakalářskou práci, které byly zaměřeny na vývoj vlastních optimalizačních funkcí. Rešerše této práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, ...
 • Analýza a návrh optimalizace teplotního chování upínací desky svislého soustruhu 

  Author: Ladislav Malina; Supervisor: Kekula Josef; Opponent: Novotný Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Práce se zabývá teplotní analýzou a výpočetní optimalizací upínací desky svislého soustruhu. Provedena je rešerše na téma teplotního chování obráběcích strojů a z oblasti stavby svislých soustruhů. Představeny jsou postupy ...
 • Optimalizace NC kódu na základě zatížení nástroje a dynamických vlastností stroje 

  Author: Martin Kůrka; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Janda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem operací s proměnlivým zatížením nástroje pro analýzu kinematických parametrů obrábění. Na těchto operacích jsou následně analyzovány složky zatížení nástroje (řezné síly, objem ...
 • Konstrukce modulu řízeně přeladitelného hltiče vibrací 

  Author: Martin Karas; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Šnajdr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem modulu řízeně přeladitelného hltiče vibrací. Snaží se na základě vyhotovené rešerše najít optimální variantu konstrukčního řešení způsobu pasivního potlačení vibrací tlumené ...
 • Návrh řízení pro malý průmyslový robot 

  Author: Mykyta Klymoshenko; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Stloukal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím programovacího jazyku ...
 • Řízení polohování interferometru 

  Author: Nikita Kuprin; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Vlček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Předložená diplomová práce projednává o návrh řízení polohovací jednotky pro polohování 6DOF interferometru pro rychlé ustavení a měření přesnosti pohybu v pracovním prostoru.
 • Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy 

  Author: David Kunc; Supervisor: Moravec Jan; Opponent: Rybář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se zaměřením na rozsah ...
 • Monitoring stavu stroje pomocí vlastní SCADA aplikace 

  Author: Dávid Križan; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Hykl Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Sledování stavů stroje sehrává v dnešních podnicích důležitou roli, ne jenom při monitorování samotného výrobního procesu, ale může být mocným nástrojem i pro management výroby, například při plánování kapacit nebo prediktivní ...
 • Retrofit řídicího systému 3D tiskárny 

  Author: Jan Krejčí; Supervisor: Koubek Jan; Opponent: Janda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá konceptem řízení 3D tiskáren. U 3D tiskárny Stratasys Dimension Elite/768 má dojít k retrofitu původního řídícího sytému. Původní řešení 3D tiskárny nahradí řídící systém Beckhoff, který obslouží ...
 • Návrh úchopné hlavice manipulačního robota 

  Author: Jaroslav Seifrt; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Andrlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá rešerší a návrhem flexibilní smart úchopné hlavice pro robot KUKA IIWA. Hlavice je definována schopností manipulovat s objekty náchylnými na poškození, s možností uchopování jak hranatých tak ...
 • Možnosti tlumení torzních kmitů dlouhých rotorů 

  Author: Natan Ber; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Učeň Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce je zaměřená na tlumení vibrací buzených řezným procesem na vlastních frekvencích smykadla karuselu. Součástí práce je rešerše tlumících prvků, sestavení zjednodušeného modelu části stroje a koncepční návrh ...
 • Modelování kinematických chyb pohonových řetězců 

  Author: Petr Vejražka; Supervisor: Moravec Jan; Opponent: Libovický Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se věnuje popsání a modelování kinematických chyb vyskytujících se v pohonových řetězcích NC strojů. Cílem práce je sestrojení matematických modelů v softwaru MATLAB.
 • Návrh integrované smart úchopné hlavice manipulačního robota 

  Author: Ester Jančaříková; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Andrlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí smart podtlakové úchopné hlavice. V první části je uveden přehled stávajících průmyslových řešení inteligentních úchopných hlavic. V druhé části je popsána konstrukce CAD modelu, který ...
 • Návrh modulární konstrukce kloubů nízkonákladového robota s nosností 5 kg 

  Author: Vít Kahoun; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Horák Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Diplomová práce se zabývá návrhem mechanické stavby low-cost modulárních rotačních kloubů ve dvou velikostech. Tyto klouby se následně využijí při stavbě šestiosého low-cost robota (tedy větší kloub na první, druhé a třetí ...
 • Měření tuhosti výstředníkového lisu LEN 25 

  Author: Petr Bělka; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Hlaváč Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného postupu měření statické tuhosti malých mechanických lisů a metodikou vyhodnocení získaných hodnot. Pro potřeby měření je inovována a částečně navržena příslušná aparatura. Z dat ...
 • Řízení lineárního hydromotoru proporcionálním redukčním ventilem 

  Author: Aleš Jiránek; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Englberth Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením simulačního modelu hydraulického přímočarého motoru s proporcionálním redukčním ventilem. V programu Matlab jsou odsimulována jednotlivá schémata, a to model dopředného řízení a model ...
 • Využití pokročilých funkcí laserového zařízení pro odstaňování povlaku 

  Author: Josef Hlavinka; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Čermák Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem pomocí pokročilých funkcí laserových systémů. V teoretické části jsou popsány principy laserové ablace, je sestavena metodika pro provádění technologie. ...
 • Zpracování trendovacího diagnostického měření portálového obráběcího centra MCU 700 VT-5X 

  Author: Jakub Ullrich; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Šnajdr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Cílem této práce bylo zpracovat trendovací měření a na jeho základě vyhodnotit technický stav stroje. Teoretická část práce se zabývá obecným úvodem do problematiky. Praktická část obsahuje návrh vhodných deskriptorů, ...
 • Návrh standardizovaného svařovacího robotického pracoviště s použitím tzv. „E“ rámu 

  Author: Ondřej Salva; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Čtvrtlík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá navržením svařovacího robotického pracoviště a konstrukce tzv. "E" rámu pro zadané rozměry. Je navržena konstrukce rámu a řešení její variability pro různé zadané parametry a jsou provedeny ...
 • Úprava vedení beranu kovacího lisu CKVX315/400 

  Author: Petr Pícha; Supervisor: Bubák Antonín; Opponent: Kliment Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy vedení a uchycení beranu hydraulického kovacího lisu CKVX 315/400. Práce obsahuje rešerši týkající se vedení beranu lisů pro volné kování a rešerši věnující se způsobům uchycení ...

View more