Collections in this community

Recent Submissions

 • Bezdrátové ovládací zařízení výrobních strojů 

  Author: Ondřej Kleinhampl; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Doležel Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bezdrátového ovládání s integrovanými bezpečnostními funkcemi nouzového zastavení a potvrzovacím spínačem. Na začátku je provedena rešerše v oblasti přenosu bezpečnostních signálů. Poté ...
 • Řízení parametrů pohonu vřetena a strojních os v rámci NC programů pro stroj Tajmac H630 

  Author: Vojtěch Přech; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Bartoš Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi ovlivnění řízení otáček vřetene a rychlosti posuvových strojních os při přípravě NC programu. Z nalezených možností a funkcí jsou vybrané úpravy v řízení ověřeny experimentem na stroji ...
 • Konstrukce stavitelného adaptéru pro fotografování na metalografickém mikroskopu Zeiss Neophot 32 

  Author: Sebastian Duarte; Supervisor: Mašek Petr; Opponent: Hudec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Bakalářská práce se zabývá rešerší metalografických mikroskopů a pořizováním digitálních snímků na nich. Následně navrhuje několik variant řešení adaptéru, ze kterých jednu vybírá. Ta je následně zpracována do podoby ...
 • Postprocesor, simulační model a PLC konfigurace robotického pracoviště pro velkoformátový 3D tisk 

  Author: Jan Zbíral; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Zábranský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Diplomová práce se zabývá pracovištěm pro velkoformátový polymerní 3D tisk. Pracoviště se skládá z robotu KUKA KR60 HA a extruderu CEAD E25. Robot je řízen ŘS Sinumerik 840D sl užitím opce Run My Robot Machining. V rámci ...
 • Postprocesor pro pokročilé řízení rychlosti pohonů os obráběcího stroje 

  Author: Filip Kasík; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Práce se zabývá pokročilým řízením rychlostí strojních os CNC obráběcího stroje. Dosavadní způsoby optimalizace NC programu z hlediska rychlostí posuvu a otáček vřetena často způsobují prudké změny v jejich hodnotách a ...
 • Zvýšení přesnosti obrobku modifikací NC kódu na základě 3D měření tvaru 

  Author: Marcel Pražák; Supervisor: Stejskal Michal; Opponent: Fišerová Věra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Diplomová práce se zabývá modifikací NC kódu v závislosti na tvarových odchylkách dílce. První část práce se věnuje problematice přesné výroby tvarových dílců, přehledu rozměrových a geometrických chyb a metodám porovnávání ...
 • Samostatně stojící předávací a skladovací zásobník dílců pro robotické pracoviště 

  Author: Ester Jančaříková; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Vetiška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tématem práce je návrh zásobníku pro automatickou výměnu dílců robotem. Cílem je zajištění předávání a skladování dílců se zajištěním bezpečné interakce mezi průmyslovým robotem a lidskou obsluhou. Práce obsahuje přehled ...
 • Optimalizace posuvových rychlostí v NC programech na základě zatížení nástroje 

  Author: Jan Uhlíř; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Kozlok Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato práce se zabývá návrhem spojitého řízení posuvové rychlosti podle zatížení nástroje. Práce ve své rešeršní části představuje teoretické základy nutné pro výpočty zatížení nástroje a současný stav řešení úlohy úpravy ...
 • Návrh hydrostatického brousicího vřetene hrotové brusky 

  Author: Jindřich Kukač; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Dosedla Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Diplomová práce se zabývá návrhem hydrostatického uložení pro hrotovou brusku. Systém je poháněný za pomoci elektromotoru o výkonu 45 kW a pomocí řemenového převodu. Výpočet byl proveden pomocí empirické metody a následně ...
 • Řízení robotického LMD-w procesu pro dosažení požadované velikosti struktur 

  Author: Matouš Celba; Supervisor: Brajer Jan; Opponent: Němeček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato práce se zabývá integrací zpětnovazebního řízení pro technologii LMD-w v rámci aditivní výroby. Praáve se zaměřuje se na regulaci rychlosti posuvu drátu v závislosti na dráze a rychlosti robota s cílem minimalizovat ...
 • Kinematický model CNC stroje pro analýzu posuvové rychlosti při souvislém řízení pohonů 

  Author: Josef Mudra; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Górecki Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato práce se zaměřuje na popis a charakteristiku části obráběcího frézovacího stroje, které mají vliv na dosahování požadované posuvové rychlosti. Na základě rešerše problematiky řídicích systémů, mechanické struktury a ...
 • Vliv použitého držáku na dynamickou poddajnost soustavy stroj - nástroj 

  Author: Quang Huy Bui; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Kozlok Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu použitého nástrojového držáku na dynamickou poddajnost nástroje a stability řezného procesu. Úvodní část se skládá z rešerše pojednávající o používaných typech nástrojových ...
 • Zkoušky využití výkonu horizontálního obráběcího centra H630 

  Author: Jakub Rubeš; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Čapek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato práce se zabývá zkouškami využití výkonu a měřením dynamické poddajnosti horizontálního obráběcího centra H630. V teoretické části jsou popsány dynamické vlastnosti obráběcích strojů a výkonové zkoušky. Praktická část ...
 • Návrh automatizace uzavírání papírových krabic se zámkem 

  Author: Jaroslav Seifrt; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Horák Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Práce se zabývá návrhem automatizace zavíracího uzlu balicí linky s kartonovými krabicemi s pojištěním proti otevření pomocí zámku. Cílem je vytvořit rešerši využívaných principů a známých řešení a na jejím základě ...
 • Příprava PLC pro automatické ustavení obráběcího stroje na základ 

  Author: Aleš Jiránek; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Libovický Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce se zabývá vytvořením PLC kódu pro automatické ustavení volně ložených obráběcích strojů do 20 tun. Poskytnutý model virtuálního dvojčete uložení OS vytvořený v MATLAB/Simulink od Ing. Lukáše Havlíka je ...
 • Návrh a realizace 3D tiskárny 

  Author: Miroslav Kotrč; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Pištora Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato práce se zaměřuje na kinematiku 3D tiskáren, analyzuje používané komponenty a zkoumá možnosti open source softwaru a PLC řízení. Na základě provedené rešerše je navržena konstrukce 3D tiskárny a poté se zabývá její ...
 • Multiparametrický model řezných sil pro virtuální simulace obrábění 

  Author: Jakub Ullrich; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Machálka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce se zabývá tvorbou multiparametrického modelu řezných sil, který dokáže zohlednit vliv poloměru ostří, a jeho následným využitím pro virtuální simulace obrábění. Řezné síly závisí na geometrii nástroje a ...
 • Stand pro výuku servopohonů 

  Author: Natan Ber; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Mendřický Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro výuku servopohonů. Součástí práce je rešerše vhodných operačních systémů reálného času a rešerše rotačních standů. Praktická část obsahuje návrh konstrukce dvouhmotového ...
 • Validace kompenzačního modelu teplotních chyb pomocí testovacího obrobku 

  Author: Marek Valenta; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Kupka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce je zaměřená na konstrukci testovacího obrobku vhodného k validaci kompenzačního modelu teplotních chyb na obráběcím stroji. Testovací obrobek byl navržen, obroben a následně byl vyhodnocen přínos kompenzačního ...
 • Experimentální stanovení koeficientů pro matematický model ventilu aktivně řízeného hydrostatického vedení 

  Author: Daniel Hrdinka; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Englberth Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Diplomová práce přispívá ke zlepšení funkce aktivně řízeného HS vedení na základě doplnění matematického modelu řídicího ventilu o experimentálně získané koeficienty. Obsahem práce je popis matematického modelu ventilu, ...

View more