Collections in this community

Recent Submissions

 • Monitoring stavu stroje pomocí vlastní SCADA aplikace 

  Author: Dávid Križan; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Hykl Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Sledování stavů stroje sehrává v dnešních podnicích důležitou roli, ne jenom při monitorování samotného výrobního procesu, ale může být mocným nástrojem i pro management výroby, například při plánování kapacit nebo prediktivní ...
 • Návrh řízení pro malý průmyslový robot 

  Author: Mykyta Klymoshenko; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Stloukal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím programovacího jazyku ...
 • Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy 

  Author: David Kunc; Supervisor: Moravec Jan; Opponent: Rybář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se zaměřením na rozsah ...
 • Retrofit řídicího systému 3D tiskárny 

  Author: Jan Krejčí; Supervisor: Koubek Jan; Opponent: Janda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Diplomová práce se zabývá konceptem řízení 3D tiskáren. U 3D tiskárny Stratasys Dimension Elite/768 má dojít k retrofitu původního řídícího sytému. Původní řešení 3D tiskárny nahradí řídící systém Beckhoff, který obslouží ...
 • Řízení polohování interferometru 

  Author: Nikita Kuprin; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Vlček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Předložená diplomová práce projednává o návrh řízení polohovací jednotky pro polohování 6DOF interferometru pro rychlé ustavení a měření přesnosti pohybu v pracovním prostoru.
 • Návrh integrované smart úchopné hlavice manipulačního robota 

  Author: Ester Jančaříková; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Andrlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí smart podtlakové úchopné hlavice. V první části je uveden přehled stávajících průmyslových řešení inteligentních úchopných hlavic. V druhé části je popsána konstrukce CAD modelu, který ...
 • Návrh úchopné hlavice manipulačního robota 

  Author: Jaroslav Seifrt; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Andrlík Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá rešerší a návrhem flexibilní smart úchopné hlavice pro robot KUKA IIWA. Hlavice je definována schopností manipulovat s objekty náchylnými na poškození, s možností uchopování jak hranatých tak ...
 • Možnosti tlumení torzních kmitů dlouhých rotorů 

  Author: Natan Ber; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Učeň Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce je zaměřená na tlumení vibrací buzených řezným procesem na vlastních frekvencích smykadla karuselu. Součástí práce je rešerše tlumících prvků, sestavení zjednodušeného modelu části stroje a koncepční návrh ...
 • Modelování kinematických chyb pohonových řetězců 

  Author: Petr Vejražka; Supervisor: Moravec Jan; Opponent: Libovický Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se věnuje popsání a modelování kinematických chyb vyskytujících se v pohonových řetězcích NC strojů. Cílem práce je sestrojení matematických modelů v softwaru MATLAB.
 • Využití pokročilých funkcí laserového zařízení pro odstaňování povlaku 

  Author: Josef Hlavinka; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Čermák Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem pomocí pokročilých funkcí laserových systémů. V teoretické části jsou popsány principy laserové ablace, je sestavena metodika pro provádění technologie. ...
 • Kontrola a zajištění vysoké kvality vřetena jednoúčelové brusky v rámci malosériové výroby 

  Author: Maria Kamenskaya; Supervisor: Burian David; Opponent: Novotný Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Práce se zabývá analýzou vlivu rozměrových tolerancí a uložení ložisek a jiných parametrů ovlivňujících kvalitu na vibrace vřetene za různých otáček. Je navžená stanice pro účely testování a měření vřeten. Je provedeno ...
 • Úprava vedení beranu kovacího lisu CKVX315/400 

  Author: Petr Pícha; Supervisor: Bubák Antonín; Opponent: Kliment Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy vedení a uchycení beranu hydraulického kovacího lisu CKVX 315/400. Práce obsahuje rešerši týkající se vedení beranu lisů pro volné kování a rešerši věnující se způsobům uchycení ...
 • Model teplotních deformací stroje a frézovacího nástroje zohledňující vliv řezného procesu 

  Author: Daniel Divíšek; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Havlík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Diplomová práce se zabývá teplotními deformacemi stroje a nástroje během obráběcího procesu a možnostmi jejich eliminace. V rámci práce byl vytvořen kompenzační model pro eliminaci teplotních deformací stroje a nástroje ...
 • Zpracování trendovacího diagnostického měření portálového obráběcího centra MCU 700 VT-5X 

  Author: Jakub Ullrich; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Šnajdr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Cílem této práce bylo zpracovat trendovací měření a na jeho základě vyhodnotit technický stav stroje. Teoretická část práce se zabývá obecným úvodem do problematiky. Praktická část obsahuje návrh vhodných deskriptorů, ...
 • Vysokofrekvenční diagnostika rotačních strojů 

  Author: Tomáš Chvosta; Supervisor: Burian David; Opponent: Drobílek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá měřením a zpracováním změřených vysokofrekvenčních vibračních signálů, které se využívají pro diagnostiku valivých ložisek. V úvodní části této práce jsou rozebrány projevy poškození ložiska a ...
 • Frézovací vřeteno s koaxiálním pohonem a snadnou servisovatelnosti 

  Author: Ladislav Kočár; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Vozábal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem frézovacího vřetene s koaxiálně uloženým pohonem. Vřeteno je navrženo jako snadno vyjímatelná jednotka z vřeteníku. Na základě rešerše dostupných řešení na trhu, byly navrženy ...
 • Měření tuhosti výstředníkového lisu LEN 25 

  Author: Petr Bělka; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Hlaváč Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného postupu měření statické tuhosti malých mechanických lisů a metodikou vyhodnocení získaných hodnot. Pro potřeby měření je inovována a částečně navržena příslušná aparatura. Z dat ...
 • Vliv vstupních parametrů na aproximační kvalitu modelu teplotních chyb frézovacího centra 

  Author: Michal Straka; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Minář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu různých vstupních parametrů (teplot) do kompenzačních modelů teplotních chyb způsobených pohybem v lineárních osách výrobního stroje. Byla hodnocena přenositelnost kompenzačních ...
 • Návrh standardizovaného svařovacího robotického pracoviště s použitím tzv. „E“ rámu 

  Author: Ondřej Salva; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Čtvrtlík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá navržením svařovacího robotického pracoviště a konstrukce tzv. "E" rámu pro zadané rozměry. Je navržena konstrukce rámu a řešení její variability pro různé zadané parametry a jsou provedeny ...
 • Návrh pohonu vodního vleku 

  Author: Dominik Bárta; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Blažek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu vodního vleku. Zahrnuje koncepční návrh, statický rozbor, volba vyložení kladky a motoru. Na závěr 3D konstrukce celého pohonu, výkresová dokumentace a kontrolní výpočty.

View more