Novinky

Department of Production Machines and Equipment

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vliv okrajových podmínek na modální parametry standu 

  Autor: Marek Jiří; Vedoucí práce: Janota Miroslav; Oponent práce: Chvojka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-16)
  Předložená bakalářská práce se zabývá modální analýzou zkušebního nosníku (standu) při různých konfiguracích uložení. Sledován je vliv uložení na modální parametry daného nosníku.
 • Návrh a konstrukce translační osy podávacího zařízení 

  Autor: Eliáš Pavel; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Ondráček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Obsahem této bakalářské práce je problematika návrhu a konstrukce automatického podávacího zařízení. Nedílnou součástí jsou 3D modely, návrhové a kontrolní výpočty a výkresová dokumentace do úrovně sestav a podsestav.
 • Funkce řídicího systému iTNC640 ve vazbě na CAM systém 

  Autor: Kazda Tomáš; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Fojtů Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu funkcí řídicího systému Heidenhain iTNC 640, který se používá v soudobých obráběcí strojích. Rešerše funkcí řídicího systému může být dále použita jako podklad pro tvorbu postprocessoru ...
 • Optimalizace hydraulického obvodu exkavátoru E20 

  Autor: Kalina Daniel; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  Tato práce se zabývá hydraulickým obvodem exkavátoru (rypadla) E20. Systém Open-center, s kterým obvod v současné době pracuje, je v porovnání s modernějšími systémy zastaralý. Nový systém Flow-sharing nabízí nové možnosti ...
 • Montážní pracoviště na víčka zásuvky ve spolupráci s robotem YUMI ABB IRB 14000 

  Autor: Nýč Jiří; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Duspiva Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvo-ření montážního pracoviště pro montáž víčka zásuvek ve spolupráci s robotem YUMI ABB IRB 14000. V další části práce je řešeno naprogramování robota v pro-gramu Robot Studio od firmy ...
 • Experimentální stanovení tepelných odporů v kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřetene 

  Autor: Okénka Martin; Vedoucí práce: Horejš Otakar; Oponent práce: Mareš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
  Předložená práce se zabývá tepelným odporem válcového kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřeteníku. Nejdříve je stručně popsána tepelná problematika v oblasti výrobních strojů společně s teoretickými základy přenosu ...
 • Experimentální ověřování statických vlastností valivého lineárního vedení pro obráběcí stroje 

  Autor: Rebhán David; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Hornych Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
  Obsahem této bakalářské práce je rešerše o valivém vedení a následné porovnání jednotlivých valivých vedení v rámci jejich tuhosti a ceny.
 • Návrh ovládacího panelu obráběcího stroje 

  Autor: Sládek Jakub; Vedoucí práce: Sulitka Matěj; Oponent práce: Lemfeld Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
  Bakalářská práce se zabývá studií ovládacích panelů, rozborem konstrukčních návrhů a vlastním návrhem vybrané konstrukce ovládacího panelu.
 • Výpočet kinematiky a rozbor tuhosti paralelního mechanismu 

  Autor: Šáfr Filip; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-26)
  Obsahem této diplomové práce je konstrukční návrh polohovacího stolu s paralelní kinematikou S-Delta. Hlavními body práce jsou rozbor kinematiky, řešení dopředné a inverzní úlohy polohy a rychlosti paralelního mechanismu ...
 • Návrh připojení pneumatického vysokootáčkového vřetene na CNC frézovací stroj 

  Autor: Pešice Matěj; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Červenka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-14)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konektoru pro jednoduché, přímé napojení vysokootáčkového pneumatického vřetene k CNC frézovacímu stroji MCFV 5050LN. Na základě výrobní dokumentace je konektor zhotoven a je ozkoušena ...
 • Návrh výukového pracoviště pro řízení elektrických pohonů 

  Autor: Drhlík Michal; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Moravec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem výukového zařízení pro řízení elektrických pohonů- Práce obsahuje rešerši současné koncepce výuky předmětu Pohony výrobních strojů - Servomechanismy III a proktickou část, která se zabývá ...
 • Optimalizace lože brusky PF8 

  Autor: Labašta Václav; Vedoucí práce: Sušeň Jindřich; Oponent práce: Jansa Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
  Cílem této práce je návrh optimalizovaného svařence lože brusky PF8. Optimalizace byla vytvořena v programu Ansys 17, kdy se řešila pouze statická část úlohy. Z optimalizovaných topologických variant byla vybrána optimální ...
 • Návrh dopravníku pro automatické vynášení výpalků a strusky z laserového CNC stroje 

  Autor: Pospíšilová Michaela; Vedoucí práce: Vrba Pavel; Oponent práce: Zvolánek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dopravníku pro odvod strusky a malých výpalků z laserového CNC stroje. Dopravník musí být uzpůsoben pro práci v prašném prostředí, odolávat vysokým kontaktním teplotám a ...
 • Návrh a konstrukce soustružnického vřetena 

  Autor: Baláš Jan; Vedoucí práce: Sova Jiří; Oponent práce: Matoušek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí soustružnického vřetena. V práci jsou popsána uspořádání soustružnických vřeten a používané komponenty. Další část se zabývá návrhem konstrukce soustružnického dvou vřetena. ...
 • Aktivní řízení výšky škrticí mezery hydrostatické buňky 

  Autor: Lazák Tomáš; Vedoucí práce: Stach Eduard; Oponent práce: Sulitka Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
  Tato práce se zabývá návrhem a experimentálním ověřením systému pro aktivní řízení výšky škrtící mezery hydrostatických kapes, které jsou součástí hydrostatického vedení. Společné řízení více hydrostatických kapes umožňuje ...
 • Konstrukce hybridního stroje - stroj pro možnost laserového navařování a frézování 

  Autor: Proněk Jan; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Libovický Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí hybridního stroje. Práce obsahuje rešerši současného stavu hybridních strojů a praktickou část zabývající se návrhem a konstrukcí stroje. Součástí práce je výkresová dokumentace vlastní ...
 • Návrh polohovací jednotky vřetene kotoučové zkracovací pily na kámen pro kotouč 400 mm 

  Autor: Urban Tomáš; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Ondráček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce zkracovacích pil na kámen. Na základě průzkumu trhu byly navrženy tři řešení a z nich vybráno optimální, které bylo zpracováno formou 3D modelu a návrhových výpočtů.
 • Návrh a konstrukce těžkého unášecího vřeteníku hrotové brusky BHC 

  Autor: Bojas Karel; Vedoucí práce: Sova Jiří; Oponent práce: Ondráček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem unášecího vřeteníku brusky BHC63. Vřeteník bude použit pro upínání a unášení obrobků do hmotnosti 5000 kg mezi hroty. Součástí práce je konstrukce vřetene, návrh uložení vřetene, návrh ...
 • Návrh robotického pracoviště na překládání "sběrných trubek" 

  Autor: Červenka Aleš; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-14)
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí robotizovaného pracoviště pro překládání "sběrných trubek" na sušící a odmašťovací lince. Dle zadaných podmínek bylo navrženo robotické pracoviště, které umožňuje ...
 • Výukový CNC obráběcí stroj 

  Autor: Zábranský Václav; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Novotný Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
  Tato práce mapuje zastoupení levných obráběcích strojů na Evropském trhu. Zabývá se rozborem použití vhodné koncepce a konstrukce stroje pro využití jako výukového prostředku NC programování. Rozpracovává jednu variantu ...

Zobrazit další