Novinky

Department of Production Machines and Equipment

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Manipulace s polotovary a obrobky soustružnického obráběcího centra SP 430 

  Autor: Marek Petr; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Krám Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou automatické výměny obrobků u soustružnického obráběcího centra SP 430. Na základě průzkumu existujících řešení byly předloženy tři návrhy. Nejvhodnější varianta pak byla zpracována ...
 • Postprocesory v SolidCAM 

  Autor: Machala Zdeněk; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Cimr Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou postprocesoru pro automatizované zpracování NC kódu. Konkrétně jsou zmapovány možnosti tvorby postprocesoru v systému SolidCAM s modulem iMachining. V tomto systému je tvořen postprocesor ...
 • Návrh malého pasivního hltiče vibrací s možností frekvenčního přeladění 

  Autor: Hanžl Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro potlačení vibrací laboratorního nosníku na jeho první vlastní frekvenci. Za tímto účelem byla zpracována rešerše na metody potlačování vibrací se zaměřením na pasivní způsoby ...
 • Úprava laserového zařízení pro možnost navařování 

  Autor: Seidl Ladislav; Vedoucí práce: Brajer Jan; Oponent práce: Řeháková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá rešerší technologií vhodných pro zařízení Lumonics JK701H. Následně jsou navrženy úpravy stávající konstrukce laserové navařovací hlavy. Je vybrána vhodná varianta úpravy a ta je zpracována do ...
 • Návrh a konstrukce montážního zařízení pro polstrování loketních opěr automobilu 

  Autor: Chytrý Michal; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Jančík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí montážního zařízení pro polstrování loketních opěr. V práci je uveden současný stav polstrování, rešerše pneumatických prvků, konstrukční možnosti, konstrukce vybrané varianty, ...
 • Vliv okrajových podmínek na modální parametry standu 

  Autor: Marek Jiří; Vedoucí práce: Janota Miroslav; Oponent práce: Chvojka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-16)
  Předložená bakalářská práce se zabývá modální analýzou zkušebního nosníku (standu) při různých konfiguracích uložení. Sledován je vliv uložení na modální parametry daného nosníku.
 • Návrh a konstrukce translační osy podávacího zařízení 

  Autor: Eliáš Pavel; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Ondráček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Obsahem této bakalářské práce je problematika návrhu a konstrukce automatického podávacího zařízení. Nedílnou součástí jsou 3D modely, návrhové a kontrolní výpočty a výkresová dokumentace do úrovně sestav a podsestav.
 • Funkce řídicího systému iTNC640 ve vazbě na CAM systém 

  Autor: Kazda Tomáš; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Fojtů Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu funkcí řídicího systému Heidenhain iTNC 640, který se používá v soudobých obráběcí strojích. Rešerše funkcí řídicího systému může být dále použita jako podklad pro tvorbu postprocessoru ...
 • Optimalizace hydraulického obvodu exkavátoru E20 

  Autor: Kalina Daniel; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
  Tato práce se zabývá hydraulickým obvodem exkavátoru (rypadla) E20. Systém Open-center, s kterým obvod v současné době pracuje, je v porovnání s modernějšími systémy zastaralý. Nový systém Flow-sharing nabízí nové možnosti ...
 • Montážní pracoviště na víčka zásuvky ve spolupráci s robotem YUMI ABB IRB 14000 

  Autor: Nýč Jiří; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Duspiva Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvo-ření montážního pracoviště pro montáž víčka zásuvek ve spolupráci s robotem YUMI ABB IRB 14000. V další části práce je řešeno naprogramování robota v pro-gramu Robot Studio od firmy ...
 • Experimentální stanovení tepelných odporů v kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřetene 

  Autor: Okénka Martin; Vedoucí práce: Horejš Otakar; Oponent práce: Mareš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
  Předložená práce se zabývá tepelným odporem válcového kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřeteníku. Nejdříve je stručně popsána tepelná problematika v oblasti výrobních strojů společně s teoretickými základy přenosu ...
 • Experimentální ověřování statických vlastností valivého lineárního vedení pro obráběcí stroje 

  Autor: Rebhán David; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Hornych Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
  Obsahem této bakalářské práce je rešerše o valivém vedení a následné porovnání jednotlivých valivých vedení v rámci jejich tuhosti a ceny.
 • Návrh ovládacího panelu obráběcího stroje 

  Autor: Sládek Jakub; Vedoucí práce: Sulitka Matěj; Oponent práce: Lemfeld Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
  Bakalářská práce se zabývá studií ovládacích panelů, rozborem konstrukčních návrhů a vlastním návrhem vybrané konstrukce ovládacího panelu.
 • Výpočet kinematiky a rozbor tuhosti paralelního mechanismu 

  Autor: Šáfr Filip; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-26)
  Obsahem této diplomové práce je konstrukční návrh polohovacího stolu s paralelní kinematikou S-Delta. Hlavními body práce jsou rozbor kinematiky, řešení dopředné a inverzní úlohy polohy a rychlosti paralelního mechanismu ...
 • Návrh připojení pneumatického vysokootáčkového vřetene na CNC frézovací stroj 

  Autor: Pešice Matěj; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Červenka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-14)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konektoru pro jednoduché, přímé napojení vysokootáčkového pneumatického vřetene k CNC frézovacímu stroji MCFV 5050LN. Na základě výrobní dokumentace je konektor zhotoven a je ozkoušena ...
 • Návrh výukového pracoviště pro řízení elektrických pohonů 

  Autor: Drhlík Michal; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Moravec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem výukového zařízení pro řízení elektrických pohonů- Práce obsahuje rešerši současné koncepce výuky předmětu Pohony výrobních strojů - Servomechanismy III a proktickou část, která se zabývá ...
 • Optimalizace lože brusky PF8 

  Autor: Labašta Václav; Vedoucí práce: Sušeň Jindřich; Oponent práce: Jansa Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
  Cílem této práce je návrh optimalizovaného svařence lože brusky PF8. Optimalizace byla vytvořena v programu Ansys 17, kdy se řešila pouze statická část úlohy. Z optimalizovaných topologických variant byla vybrána optimální ...
 • Návrh dopravníku pro automatické vynášení výpalků a strusky z laserového CNC stroje 

  Autor: Pospíšilová Michaela; Vedoucí práce: Vrba Pavel; Oponent práce: Zvolánek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dopravníku pro odvod strusky a malých výpalků z laserového CNC stroje. Dopravník musí být uzpůsoben pro práci v prašném prostředí, odolávat vysokým kontaktním teplotám a ...
 • Návrh a konstrukce soustružnického vřetena 

  Autor: Baláš Jan; Vedoucí práce: Sova Jiří; Oponent práce: Matoušek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí soustružnického vřetena. V práci jsou popsána uspořádání soustružnických vřeten a používané komponenty. Další část se zabývá návrhem konstrukce soustružnického dvou vřetena. ...
 • Aktivní řízení výšky škrticí mezery hydrostatické buňky 

  Autor: Lazák Tomáš; Vedoucí práce: Stach Eduard; Oponent práce: Sulitka Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
  Tato práce se zabývá návrhem a experimentálním ověřením systému pro aktivní řízení výšky škrtící mezery hydrostatických kapes, které jsou součástí hydrostatického vedení. Společné řízení více hydrostatických kapes umožňuje ...

Zobrazit další