Now showing items 1-20 of 163

  • Aktivní řízení výšky škrticí mezery hydrostatické buňky 

   Author: Lazák Tomáš; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Sulitka Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Tato práce se zabývá návrhem a experimentálním ověřením systému pro aktivní řízení výšky škrtící mezery hydrostatických kapes, které jsou součástí hydrostatického vedení. Společné řízení více hydrostatických kapes umožňuje ...
  • Analýza a návrh optimalizace teplotního chování upínací desky svislého soustruhu 

   Author: Ladislav Malina; Supervisor: Kekula Josef; Opponent: Novotný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Práce se zabývá teplotní analýzou a výpočetní optimalizací upínací desky svislého soustruhu. Provedena je rešerše na téma teplotního chování obráběcích strojů a z oblasti stavby svislých soustruhů. Představeny jsou postupy ...
  • Analýza dynamické poddajnosti frézovacího stroje a zkouška využití výkonu 

   Author: Richard Steiger; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Šilhavý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se zabývá měřením dynamické poddajnosti frézovacího stroje a výkonovými zkouškami, které mají za cíl ověřit, zda je možno přenést do řezu (stabilně obrábět) instalovaný výkon na vřeteni. Pro zkrácení časů zkoušek ...
  • Analýza dynamické poddajnosti frézovacího stroje s vřetenovou hlavou a zkouška využití výkonu 

   Author: Jiří Jiřinský; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Šilhavý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Předložená diplomová práce se zabývá dynamickými vlastnostmi a výkonovými testy obráběcích strojů. Cílem experimentální části je ověřit schopnost stroje přenést do řezu instalovaný výkon na vřeteni a identifikovat tím ...
  • Analýza přesnosti otočného stolu MCU 700 

   Author: Jiří Štecher; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Morávek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Diplomová práce se zabývá analýzou přesnosti otočně - sklopného stolu multifunkčního pětiosého obráběcího centra MCU 700. Na základě provedené rešerše stávajících norem a metod měření byl stanoven vhodný postup měření ...
  • Analýza teplotních deformací nosné struktury stroje a návrh optimalizačních úprav 

   Author: Kozačok Alexandr; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza vlivu dílčích chyb nosných dílců na celkovou dosažitelnou přesnost. 

   Author: Adolf Valášek; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Šámal Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se zabývá výzkumem určujících vlivů volumetrické chyby obráběcího stroje. V rešeršní části ukazuje, jaké jsou jednotlivé geometrické chyby strojních os a jakým způsobem se modeluje chyba volumetrická. Dále ...
  • Automatická výměna obrobků pro obráběcí stroje MCV 1100 5X 

   Author: Matěj Bartoš; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem paletové výměny pro stroj MCV 11005X pro maximální hmotnost obrobku 350 kg. Úvod se věnuje analýze stavu řešené problematiky a následného návrhu kinematiky manipulátoru se zásobníkem palet. ...
  • Automatizované vyhodnocení dat vibrační diagnostiky vřeten obráběcích strojů 

   Author: Samuel Petr; Supervisor: Chvojka Petr; Opponent: Janota Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Cílem této diplomové práce je tvorba aplikace pro automatické vyhodnocení dat vibrační diagnostiky. V aplikaci musí být zajištěn import dat z analyzátoru Adash VA4 a Bruel&Kjaer Pulse. Výstup z aplikace má být ve formě ...
  • C-osa soustruhu s planetovou převodovkou 

   Author: Vašát Michal; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Kolář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá možností uplatnění vícestupňové planetové převodovky spojené s vřeteníkem soustruhu. Rozsahem je kompletní konstrukční zpracování na úrovni 3D modelu doplněného o plošný výkres sestavy a ...
  • Diagnostika stavu řezných nástrojů 

   Author: Matěj Dudík; Supervisor: Burian David; Opponent: Drobílek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá diagnostikou stavu řezných nástrojů. V teoretické části této práce jsou rozebrány způsoby měření opotřebení řezných nástrojů pomocí přímých a nepřímých metod. Podrobněji jsou rozebrány metody ...
  • Diagnostika zdrojů hluku převodové skříně 

   Author: Vaněk Tomáš; Supervisor: Burian David; Opponent: Sivák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vibrací a s nimi souvisejícím hlukem vřeteníků vodorovných vyvrtávaček firmy RETOS VARNSDORF s.r.o. Cílem práce je provedení analýzy vřeteníků a vytipování možných zdrojů ...
  • Digitální dvojče stroje pro podporu monitorování procesu obrábění 

   Author: Tomáš Makar; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Kozlok Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Předložená diplomová práce se zabývá tématem virtuálních dvojčat pro podporu procesu obrábění a jejich využití v reálném procesu a návrhem postupu zpracování experimentálních a simulačních dat. Na základě takto zpracovaných ...
  • Efektivní navařování titanu laserem 

   Author: Jakub Petrus; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Dvořák Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Cílem této práce je zmapování problematiky navařování, zejména pak navařování laserem a následně provedení optimalizace procesu laserového navařování z drátu Ti-6Al-4V v laboratořích Ústavu výrobních strojů a zařízení na ...
  • Efektivní řízení frézovacího CNC stroje při obrábění tvarově složitých dílců 

   Author: Filip Bartoš; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato práce navazuje na existující diplomové a bakalářskou práci, které byly zaměřeny na vývoj vlastních optimalizačních funkcí. Rešerše této práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, ...
  • Experimentální stanovení koeficientů pro matematický model ventilu aktivně řízeného hydrostatického vedení 

   Author: Daniel Hrdinka; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Englberth Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce přispívá ke zlepšení funkce aktivně řízeného HS vedení na základě doplnění matematického modelu řídicího ventilu o experimentálně získané koeficienty. Obsahem práce je popis matematického modelu ventilu, ...
  • Experimentální stanovení tepelných odporů lineárních vedení 

   Author: Morávek Petr; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením tepelných odporů lineárních vedení. Tepelné odpory jsou určeny pro valivé lineární vedení lišící se velikostí, typem valivých elementů a velikostí předpětí. Z výsledků ...
  • Experimentální stanovení tepelných odporů v kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřetene 

   Author: Okénka Martin; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Předložená práce se zabývá tepelným odporem válcového kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřeteníku. Nejdříve je stručně popsána tepelná problematika v oblasti výrobních strojů společně s teoretickými základy přenosu ...
  • Frézovací vřeteno s koaxiálním pohonem a snadnou servisovatelnosti 

   Author: Ladislav Kočár; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Vozábal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem frézovacího vřetene s koaxiálně uloženým pohonem. Vřeteno je navrženo jako snadno vyjímatelná jednotka z vřeteníku. Na základě rešerše dostupných řešení na trhu, byly navrženy ...
  • Identifikace energetického toku na stroji Haas 

   Author: Jenčko Radoslav; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Hornych Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)