Now showing items 140-159 of 180

  • Tepelná čerpadla v soustavě centralizovaného zásobování teplem 

   Author: Antonín Vaclík; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Tato diplomová práce se zabývá rešerší použitím tepelných čerpadel k dodávání tepla do bytových domů a soustav centrálního zásobování teplem. V práci je porovnána do-dávka tepla pomocí různých tepelných čerpadel do budov ...
  • Tepelná zátěž kancelářských místností 

   Author: Nguyen Dac Hai; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tématem diplomové práce je tepelná zátěž kancelářských místností. Hlavním cílem je posouzení použitelnosti normy ČSN 73 0548. K posouzení byla použita metodika BESTEST. Dále byl vytvořen modelový případ BESTEST v simulačním ...
  • Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou 

   Author: Jakub Venzara; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem diplomové práce je vytvoření matematického modelu pro výpočet tepelných ztrát prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou. V modelu jsou porovnány výsledky technických norem ČSN EN ISO 13 370, ČSN EN 12 831-1 ...
  • Tepelná ztráta vodního akumulačního zásobníku 

   Author: Rudolf Vaclík; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou tepelných ztrát vodních akumulačních zásobníků. Cílem této práce je popsat vodní zásobníky, zmínit různé možnosti jejich konstrukce a zjistit vliv těchto modifikací na jeho ...
  • Tepelné čerpadlo se sezónní akumulací tepla 

   Author: Štětka Jan; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Broum Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
   Cílem této diplomové práce je provedení analýzy využití sezónní akumulace tepla na bázi vodního akumulátoru v kombinaci s tepelným čerpadlem a fotovoltaickým systémem. V teoretické části jsou popsány hlavní komponenty ...
  • Teplotní faktor rotačních regeneračních výměníků 

   Author: Filip Cizner; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem diplomové práce je provedení rešerše odborné literatury zabývající se rotačními regeneračními výměníky tepla pro vzduchotechnické aplikace – technickými aspekty samotných výměníků, metodikou popisující výpočet ...
  • Tlakové ztráty kapilárních rohoží 

   Author: Horník Martin; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku modelování tlakových ztrát kapilárních rohoži. Konkrétně na modelování tlakových ztrát různě dlouhých, sériově zapojených rohoží (tzv. Tichelmannův způsob zapojení) v počtu 1 až ...
  • Tlakové ztráty ohebných vzduchovodů 

   Author: Jan Zelingr; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Cílem práce bylo vytvořit literární rešerši týkající se tlakových ztrát ohebných hadic používaných ve vzduchotechnice. Druhým cílem byla experimentální část, kde byla měřena tlaková ztráta tlakových vzduchovodů. Součástí ...
  • Třístupňový impaktor pro měření emisí tuhých částic 

   Author: Ondřej Červený; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (TZL) a jejich měřením. V úvodní části práce je zpracována rešerše na téma emisí a imisí v České republice. Jsou zde popsány ...
  • Umisťování indikátorů na otopná tělesa 

   Author: Sviták Luboš; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Práce se zabývá legislativními předpisy v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění a příkladech posuzuje jednotlivé indikační metody.
  • Umístění otopného tělesa ve vytápěné místnosti 

   Author: Pavelka Ondřej; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce hodnotí vliv umístění otopného tělesa na tepelnou pohodu ve vytápěné místnosti pomocí počítačové simulace CFD.
  • Umísťování armatur v otopné soustavě 

   Author: Adam Fečko; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce byla vytvořena formou rešerše, která se zabývá nejčastěji používanými armaturami v otopných soustavách a jejich umísťováním. Podle funkce a umístění armatur, byly vytvořeny kategorie, ve kterých jsou ...
  • Úpravy vlhkého vzduchu DEC zařízením 

   Author: Gryc Jaroslav; Supervisor: Schwarzer Jan; Opponent: Putta Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Variantní vytápění vily 

   Author: Brož Tomáš; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Kostelecký Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Studie vytápění dvoupodlažního rodinného domu. Jsou uvažovány dvě varianty otopné soustavy. První představuje dvoutrubková vertikální protiproudá otopná soustava napojená na plynový kondenzační kotel a druhou variantou je ...
  • Větrání a klimatizace dozorny jaderné elektrárny 

   Author: Starzinský Alexandr; Supervisor: Drkal František; Opponent: Lerl Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   V diplomové práci bylo popsáno koncepční řešení vzduchotechnických systémů a chlazení blokové dozorny. Dále je součástí práce návrh řešení vzduchotechnického systému na úrovni stavebního povolení. Dle zadání bylo třeba ...
  • Větrání a klimatizace polikliniky 

   Author: Matěj Vlček; Supervisor: Drkal František; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Obsahem této diplomové práce je návrh větrání a klimatizace pro polikliniku. V úvodní části je uvedena problematika návrhu klimatizačních zařízení ve zdravotnictví. Následně je uveden popis návrhu dle německé normy. Dále ...
  • Větrání a klimatizace rodinného domu 

   Author: Ondřej Balihar; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Výsledkem diplomové práce je porovnání způsobů úpravy vnitřní teploty rodinného domu za účelem zlepšení vnitřního klimatu v letním období. Navrhované systémy chlazení a stínicí techniky jsou porovnány na základě provozu a ...
  • Větrání garáží 

   Author: Kuthanová Lucie; Supervisor: Drkal František; Opponent: Pulec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
   V teoretické části diplomové práce je provedena studie požadavků na provozní, havarijní a požární větrání jednotlivých, řadových a hromadných garáží. Dimenzování průtoku větracího vzduchu je provedeno dle normy ČSN 73 6058. ...
  • Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů 

   Author: Stručka Marek; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
   Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových filtračných materiálov ...
  • Vliv návrhových podmínek na výkon klimatizace kolejových vozidel 

   Author: Hejduk Pavel; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Begeni Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce řeší vliv venkovních klimatických podmínek na chladicí výkon klimatizačního zařízení vozidla tramvaje provozovaného v různých lokalitách světa. Na základě reálných klimatických údajů jsou na začátku práce ...