Now showing items 1-20 of 187

  • Aerodynamický zdroj hluku 

   Author: Patera Tomáš; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Cílem diplomové práce je měření hladiny akustického tlaku kruhové vzduchotechnické regulační klapky a následná analýza spektra generovaného aerodynamického hluku při různých rychlostech proudění a úhlu natočení klapky. ...
  • Analýza energetického chování kancelářské budovy s chlazením řízeným podle poptávky sítě 

   Author: Libor Šlefr; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Bäumelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Diplomová práce se zabývá analýzou naměřených dat z kancelářské budovy v Praze, která využívá dynamický tarif elektřiny a obsahuje chytré řízení spotřeby chlazení reagující na potřeby sítě. Tato práce se zaměřuje na datovou ...
  • Analýza přínosů fotovoltaického systému 

   Author: Minařík Petr; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Stanovení solárního pokrytí u rodinných a bytových domů je velice komplexní záležitost, kdy mezi hlavní kritéria patří odběrový profil elektrické energie a velikost instalovaného solárního systému. Diplomová práce se zabývá ...
  • Analýza rekonstrukce budovy 

   Author: Vojtěch Rain; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Diplomová práce analyzuje varianty rekonstrukce zadaného bytové domu. Pro analýzu jsou uvažovány tři varianty rekonstrukce, kombinující různé úrovně tepelně technický opatření s rozdílnými zdroji tepla a využitím obnovitelných ...
  • Centrální odsávání a nesoučasnost chodu obráběcích strojů 

   Author: Josef Ibl; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá na úrovni projektové studie centrálním odsáváním od obráběcích strojů na litinu, diskutuje výhody a nevýhody centrálního odsávání při nesoučasnosti chodu strojů až 50 %. Práce se též zabývá ...
  • CFD analýza prototypu 3D tištěného betonového sálavého stropního panelu 

   Author: Andrea Kadidlová; Supervisor: Zelenský Petr; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Diplomová práce se zabývá numerickou studií prototypové geometrie vodního sálavého stropního panelu, prototypu, který by měl být vyroben inovativní technologií 3D tisku betonu. Teoretickou část práce tvoří rešerše, která ...
  • CFD model a měření distribuce průtoku vody v registru trubek sálavého panelu 

   Author: Jan Pitra; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
   Sálavé panely se využívají pro vytápění velkých a vysokých prostor, typicky výrobních hal. Pro správnou funkci sálavých panelů je důležitá rovnoměrná distribuce průtoku vody v registru paralelních trubek. Délky těchto ...
  • CFD model a simulace pro návrh stříkacího boxu 

   Author: Nalugotla Elijah Might; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Účinný odvod částic barev a těkavých látek větráním při homogenním proudění vzduchu v pracovní oblasti je nejdůležitější vlastností lakovacího boxu. Zároveň nesmí být narušen proces samotného lakování. Z různých výzkumů ...
  • CFD modelování a simulace radiálního ventilátoru 

   Author: Tao Jiang; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Téma práce patří do oboru CFD modelování a simulací proudění v zařízeních s rotujícími prvky. Konkrétně cílem této práce bylo nasimulovat výkonovou charakteristiku (P-V) radiálního ventilátoru typu RFE 200-L vyráběného ...
  • CFD simulace mechanického odlučování tuhých částic z proudu vzduchu 

   Author: Švandová Kristýna; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Diplomová práce se zabývá simulacemi mechanického odlučování tuhých částic z proudu vzduchu v programu ANSYS Fluent. V teoretické části práce jsou popsány základní vlastnosti tuhých částic, vlivy, které na ně působí a ...
  • Charakteristika přímo ohřívaného zásobníku teplé vody 

   Author: Erika Langerová; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Předmětem práce je analýza provozních a odběrových charakteristik vybraných přímo ohřívaných zásobníků zapojených v kombinovaném systému přípravy teplé vody a vytápění. Analýza je provedena s využitím simulačního nástroje ...
  • Chladicí faktory zdrojů chladu 

   Author: Anton Ushkats; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá chladicími faktory zdrojů chladu, jejich analýzou a porovnáním, ekodesignem zdrojů chladu, dále rozborem kompresorů ve zdrojích chladu, jejich typy a principy fungování a druhy chladiv. Na základě ...
  • Chladicí faktory zdrojů chladu v nákupním centru 

   Author: Karel Šteker; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Karnas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací přistavené strojovny chladu (strojovna D) v obchodním centru Westfield na pražském Chodově. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na klimatizační systémy, popis jejich základních ...
  • Chlazení LED zdroje světla vzduchem 

   Author: Polina Kim; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Diplomová práce se zabývá parametrickou optimalizací chladiče světelného zdroje. Během výzkumu byla provedena rešerše odborné literatury týkající se chladičů a různých přístupů k zlepšení jejich účinnosti. Model chladiče ...
  • Citlivostní analýza návrhu sálavých panelů 

   Author: Česák Martin; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato diplomová práce řeší citlivostní analýzu návrhu sálavých panelů, pro které je vytvořen jednoduchý matematický model výpočtu tepelných ztrát dle normy ČSN EN 12831 přizpůsobený pro menší průmyslové prostory. Model je ...
  • Efektivita využití tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem 

   Author: Červín Radek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Využití tepla z odpadní vody je v současnosti jednou z možností, jak snížit energetickou náročnost budov. Cílem této práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit funkci systému s tepelným čerpadlem pro využití tepla z ...
  • Energetická flexibilita rodinného domu umístěného v regionu střední Evropy 

   Author: Elizaveta Andreeva; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato práce prezentuje simulaci vyhodnocení tepelné setrvačnosti rodinného domu a jeho otopného systému s tepelným čerpadlem ve spojení s akumulační nádrží na teplou vodu pro zlepšení energetické flexibility budovy. Energetická ...
  • Energetická náročnost budov 

   Author: Lukáš Zych; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Shemelin Viacheslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce porovnává hodnoty tepelných ztrát, potřeby energie na vytápění a chlazení u různých typů rodinných domů v závislosti na velikosti procenta zasklení celé obálky budovy. Součástí práce je rešerše vlivu ...
  • Energetická studie bytových domů 

   Author: Ladislav Šinka; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá energetickou studií pro tři bytové domy. Cílem je porovnat spotřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody získané výpočtovými metodami se skutečně naměřenými spotřebami domu. Dále ukázat parametry, ...
  • Energetická účinnost tepelných čerpadel 

   Author: Madirimov Elyor; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Sedlář Jan
   This study was performed with two main goals in mind. The first goal was to derive mathematical model for space heating and hot water preparation for single family house. Mathematic model was created based on heat pump ...