Recently added

Now showing items 1-20 of 123

  • Projekt klimatizace administrativní budovy 

   Author: Ondřej Bartoš; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepční projektem klimatizace zadané budovy ve dvou variantách. Popisuje úpravy mikroklimatu prostor administrativní budovy, výpočet tepelných zisků, dimenzování vzduchotechnické jednotky ...
  • Tlakové ztráty ohebných vzduchovodů 

   Author: Jan Zelingr; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Cílem práce bylo vytvořit literární rešerši týkající se tlakových ztrát ohebných hadic používaných ve vzduchotechnice. Druhým cílem byla experimentální část, kde byla měřena tlaková ztráta tlakových vzduchovodů. Součástí ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Matěj Koudela; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se soustředí na vypracování projektové dokumentace ve formě prováděcí dokumentace stavby pro vytápění, vnitřního vodovodu, kanalizace, domovního plynovodu a vsakovacího zařízení rodinného domu. U vytápění ...
  • Šíření zvuku ve venkovním prostředí 

   Author: Karel Nosek; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou hluku spojenou s provozem tepelných čerpadel typu vzduch/voda. Řeší, jaké hlukové parametry má k dispozici projektant tepelného čerpadla a jaké jsou skutečně naměřené hodnoty ...
  • Klimatizace výrobní haly 

   Author: Jakub Doležal; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Pokorná Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce je zaměřena na klimatizaci výrobní haly nacházející se v Trutnově ve firmě zabývající se výrobou elektrotechnických součástek. V první části je popsána teorie větrání, klimatizace, vzniku škodlivin ve ...
  • Optimalizace klimatizace výrobní haly 

   Author: Aleš Petrů; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se zabývá problematikou měření a regulace klimatizačních a větracích systémů výrobní haly. Je kladen důraz na optimalizaci regulace na základě sběru a analýzy dat. Za účelem analýzy dat je vytvořen nástroj ...
  • Umísťování armatur v otopné soustavě 

   Author: Adam Fečko; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce byla vytvořena formou rešerše, která se zabývá nejčastěji používanými armaturami v otopných soustavách a jejich umísťováním. Podle funkce a umístění armatur, byly vytvořeny kategorie, ve kterých jsou ...
  • Třístupňový impaktor pro měření emisí tuhých částic 

   Author: Ondřej Červený; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (TZL) a jejich měřením. V úvodní části práce je zpracována rešerše na téma emisí a imisí v České republice. Jsou zde popsány ...
  • Hodnocení provozu tepelného čerpadla v bytovém domě 

   Author: Tomáš Bažant; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou výpočtového hodnocení provozu tepelného čerpadla v bytovém domě. V práci jsou blíže popsána tepelná čerpadla a jednotlivé výpočtové metody. Cílem této práce bylo zjistit, jak se ...
  • Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou 

   Author: Jakub Venzara; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem diplomové práce je vytvoření matematického modelu pro výpočet tepelných ztrát prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou. V modelu jsou porovnány výsledky technických norem ČSN EN ISO 13 370, ČSN EN 12 831-1 ...
  • Modelování sytému TABS 

   Author: Jan Šafránek; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Diplomová práce se zabývá vývojem matematických modelů pro prediktivní regulaci vytápění s použitím systému aktivací betonového jádra (TABS). V rámci této práce bylo vytvořeno sedm matematických modelů popisujících fyzikální ...
  • Provoz tepleného čerpadla země-voda 

   Author: Václav Dědič; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Beber Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato diplomová práce zpracovává data popisující provoz tepelného čerpadla země-voda umístěného v areálu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
  • Klimatizace hotelového objektu 

   Author: Marek Johánek; Supervisor: Drkal František; Opponent: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Předmětem této diplomové práce je analýza a návrh klimatizačních systémů. Popsání stávajícího klimatizačního systému a použití vhodného nového klimatizačního systému pro část budovy hotelového objektu. Dokumentace je na ...
  • Zjednodušené modely pro průtok vzduchu větracími štěrbinami odvozené z výsledků CFD simulací 

   Author: Daniel Havlík; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Práce se zabývá použitím CFD simulací pro nalezení zjednodušených modelů popisujících průtok vzduchu větracími štěrbinami. Těmito modely jsou mocninné a kvadratické závislosti mezi tlakovým rozdílem a průtokem, které se ...
  • Simulace proudění vzduchu a přenosu tepla v dvojité fasádě 

   Author: Zuzana Trojáková; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Práce se zabývá multizónovou simulací dvojité fasády budovy a je zaměřena na otvory pro přívod a odvod vzduchu. Analyzuje možnosti výpočtu charakteristik průtočných prvků. Parametry pro pět různých modelů průtočných prvků ...
  • Větrání a klimatizace polikliniky 

   Author: Matěj Vlček; Supervisor: Drkal František; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Obsahem této diplomové práce je návrh větrání a klimatizace pro polikliniku. V úvodní části je uvedena problematika návrhu klimatizačních zařízení ve zdravotnictví. Následně je uveden popis návrhu dle německé normy. Dále ...
  • Provozní charakteristiky sprchového výměníku 

   Author: Jakub Maleček; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Předmětem této diplomové práce je experimentální stanovení provozních charakteristik sprchového deskového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadních vod. Z těchto křivek byly stanoveny účinnosti prototypu výměníku a ...
  • Analýza přínosů fotovoltaického systému 

   Author: Minařík Petr; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Stanovení solárního pokrytí u rodinných a bytových domů je velice komplexní záležitost, kdy mezi hlavní kritéria patří odběrový profil elektrické energie a velikost instalovaného solárního systému. Diplomová práce se zabývá ...
  • Studie vytápění bytového domu 

   Author: Mikolášek Roman; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce se zabývá studií vytápění pro panelový dům o 6 NP a 12 NP. Tepelné ztráty byly vypočteny podle ČSN EN 12 831 před a po zateplení obou budov. Podle vypočtených tepelných ztrát byly navrženy varianty zdrojů ...
  • Tepelná zátěž kancelářských místností 

   Author: Nguyen Dac Hai; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tématem diplomové práce je tepelná zátěž kancelářských místností. Hlavním cílem je posouzení použitelnosti normy ČSN 73 0548. K posouzení byla použita metodika BESTEST. Dále byl vytvořen modelový případ BESTEST v simulačním ...