Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 69

  • Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů 

   Autor: Stručka Marek; Vedoucí práce: Hemerka Jiří; Oponent práce: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
   Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových filtračných materiálov ...
  • Studie vytápění činžovního domu 

   Autor: Machát Aleš; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Práce se zabývá vytápěním a větráním činžovního domu.
  • Spotřeba energie klimatizačního systému 

   Autor: Muthusamy Praveen Kumar; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. Total heat gains have ...
  • Zpracování projektu vytápění rodinného domu metodou BIM 

   Autor: Maděra David; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Tomanová Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
   Cílem diplomové práce je porovnání návrhu vytápění rodinného domu pomocí metody BIM (Building Information Modelling) a stávající metody návrhu (pomocí 2D výkresů a samostatných výpočtů tepelných ztrát, potrubní sítě apod.), ...
  • Provoz klimatizace administrativní budovy 

   Autor: Dbalý Libor; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tato práce se zabývá provozem klimatizačního chladivového systému, analýzou naměřených dat a provozem tohoto systému.
  • Výpočetní metody středotlaké pneumatické dopravy 

   Autor: Vančura David; Vedoucí práce: Hemerka Jiří; Oponent práce: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Cílem této práce je uvést teoretické základy výpočtu tlakové ztráty pneumatické dopravy a na případu pneumatické dopravy odprašků vápence v objektu cementárny v Čížkovicích porovnat tři výpočetní metody určení tlakové ...
  • Měření parametrů vnitřního prostředí 

   Autor: Přibyl Jan; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce se zabývá tepelným komfortem člověka, faktory které tepelný komfort ovlivňují a popisuje ukazatele tepelného komfortu PMV, PPD a DP a operativní teplotu. V rámci praktické části byly pomocí vzduchové ...
  • Studie vytápění bytového domu 

   Autor: Špidla Luděk; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-16)
   Diplomová práce se zabývá vytápěním. V rámci práce je vypracována studie vytápění zadaného bytového domu. Jsou navrženy tepelně technické parametry budovy splňující požadavky normy ČSN 73 0540-2/2011. Tepelné ztráty jsou ...
  • Potřeba energie pro nucené větrání obytných budov 

   Autor: Nečada Jan; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Zbořil Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Hlavním tématem této diplomové práce je posouzení trvalého nuceného větrání v aplikaci pro rodinné domy. V teoretické části jsou uvedeny současné požadavky na větrání obytných budov, systémy větrání a jejich součásti. V ...
  • Energetické hodnocení klimatizace plaveckého bazénu 

   Autor: Pich Tomáš; Vedoucí práce: Drkal František; Oponent práce: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce se zabývá klimatizačním systémem bazénové haly. Určením energetické náročnosti provozu referenčního objektu a výpočtem potřeby energie na ohřev vzduchu a potřeby energie na dopravu vzduchu. Hledání úspor ...
  • Energetické hodnocení rodinného domu 

   Autor: Švarcová Anna; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce analyzuje energetické potřeby tepla na vytápění a přípravu TV pro rodinný dům podle legislativních metod vyhlášky 78/2013 Sb. a metodiky PHPP vypracované Passive House Institute. V práci jsou zhodnoceny ...
  • Optimalizace provozu bytového domu 

   Autor: Janďourek Jakub; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Tintěra Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-12)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací plynové kotelny bytového domu. Součástí diplomové práce je sestavení analytického modelu potřeby tepla, porovnání teoretické a skutečné potřeby tepla za dané období s následným návrhem ...
  • Solární kolektor s dvojí funkcí 

   Autor: Mohite Abhinav; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Tématem práce je solární kolektor s dvojí funkcí, který by měl ohřívat vzduch v zimě a vodu v létě. Návrh kolektoru byl motivován snahou využít komerčně dostupné komponenty, aby bylo dosaženo přijatelné ceny kolektoru. ...
  • Návrh energeticky nulového bytového domu 

   Autor: Ťopek Vilém; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tématem diplomové práce je energeticky nulový bytový dům. První část práce se zabývá budovami s nízkou potřebou energie, jejich historií, rozdělením, definicemi a vhodnými zdroji energie pro energeticky úsporné budovy. ...
  • Nástroj pro posuzování projektů sálavého vytápění 

   Autor: Víša Jan; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Cílem této práce je vytvořit uživatelsky přívětivou výpočetní pomůcku pro kontrolu či návrh vytápění sálavými panely bilanční metodou. Výpočetní pomůcka je koncipována jako dokument programu MS Excel s podporou maker ...
  • Provoz zdroje tepla a chladu universitní budovy 

   Autor: Uchytil Jan; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Beber Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá analýzou dat naměřených na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Tato data souvisí se zdrojem tepla a chladu. Jako zdroj tepla a chladu je použito tepelné čerpadlo země-voda. Data jsou ...
  • Umisťování indikátorů na otopná tělesa 

   Autor: Sviták Luboš; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Práce se zabývá legislativními předpisy v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění a příkladech posuzuje jednotlivé indikační metody.
  • Potřeba tepla na vytápění u velkoprostorových objektů 

   Autor: Rojas Aparicio Natasha Carolina; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-14)
   Při výpočtu roční potřeby tepla na vytápění velkoprostorových objektů musí být brán zvláštní zřetel na výšku objektu. Diplomová práce zkoumá výpočetní postupy a dostupné normy, použitelné k získání těchto výstupů. V průběhu ...
  • Vliv návrhových podmínek na výkon klimatizace kolejových vozidel 

   Autor: Hejduk Pavel; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Begeni Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce řeší vliv venkovních klimatických podmínek na chladicí výkon klimatizačního zařízení vozidla tramvaje provozovaného v různých lokalitách světa. Na základě reálných klimatických údajů jsou na začátku práce ...
  • Porovnání sálavých panelů a podstropních teplovzdušných jednotek 

   Autor: Homolka Tomáš; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá vytápěním velkoprostorového objektu - průmyslové haly. Cílem této práce je zpracování celkem 3 variant otopných soustav pro řešený objekt: - Varianta č. 1 uvažuje k předávání tepla do prostoru ...