Collections in this community

Recent Submissions

 • Emise a imise oxidů dusíku a jejich snižování 

  Author: Tomáš Málek; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Červený Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na stav emisí a imisí oxidů dusíku (NOx) v České republice a na metody snižování emisí NOx. Nejprve jsou představeny formy NOx vyskytující se v ovzduší, jejich vlastnosti, vliv na lidské ...
 • Studie vytápění rodinného domu 

  Author: Tomáš Fiala; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Švorčík Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Bakalářská práce se zabývá výběrem zdroje tepla pro rodinný dům, u kterého je řešeno snížení energetické náročnosti pomocí zateplení a rekonstrukce střechy. V práci je zahrnuta potřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody ...
 • Metodika návrhu jednotrubkové otopné soustavy se stabilizací velikosti otopných těles 

  Author: Ondřej Volf; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Cílem této diplomové práce je představit a vytvořit výpočetní program jednotrubkových otopných soustav se stabilizací velikosti otopných těles. Práce se věnuje stávající metodice návrhu jednotrubkových horizontálních ...
 • Energetická náročnost rodinných domů 

  Author: Matěj Rambousek; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Eisner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá energetickou náročností typických rodinných domů a jejich ekonomickou rozvahou při použití různých skladeb stavebních konstrukcí a zdrojů tepla. Je řešena celková potřeba energie a využití tepelných ...
 • Měření průtoku vody v soustavě paralelních trubek 

  Author: Petr Kohout; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Mareš Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá metodami a principy měření průtoku tekutin. V první části jsou představeny principy různých průtokoměrů a jejich využití. Praktická část práce se zabývá kalibrací měřeného průtoku metodou vážení ...
 • Centralizované zásobování teplem s obnovitelnými zdroji energie 

  Author: Šimon Švihel; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů energie v soustavách centralizovaného zásobování teplem. V práci jsou popsány vybrané evropské systémy využívající solární kolektory, tepelná čerpadla a komplexní ...
 • Simulační analýza datového centra: využití bateriového záložního systému v rámci chytré sítě 

  Author: Marek Konečný; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Šafránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
  V této diplomové práci je provedena komplexní technicko-ekonomická analýza s cílem prozkoumat potenciál nahrazení technologie zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) technologií bateriového systému pro akumulaci energie ...
 • Provoz klimatizace nákupního centra 

  Author: Tomáš Koudelka; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Karnas Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu provozu klimatizace v obchodním centru Westfield Chodov s cílem navrhnout možnosti úspor energie. Práce je rozdělena do několika částí, které pokrývají význam úpravy vzduchu v ...
 • Zohlednění sálavé složky tepelného výkonu v návrhové metodice vodních sálavých panelů 

  Author: Václav Pícha; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Hojer Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit maximálně univerzální výpočetní nástroj pro stanovení rozložení střední radiační teploty v průmyslových objektech. Výpočetní nástroj byl sestrojen v programu Microsoft Excel s ...
 • Analýza energetického chování kancelářské budovy s chlazením řízeným podle poptávky sítě 

  Author: Libor Šlefr; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Bäumelt Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
  Diplomová práce se zabývá analýzou naměřených dat z kancelářské budovy v Praze, která využívá dynamický tarif elektřiny a obsahuje chytré řízení spotřeby chlazení reagující na potřeby sítě. Tato práce se zaměřuje na datovou ...
 • Provoz klimatizace administrativní budovy s tepelnými čerpadly 

  Author: Ondřej Pavliš; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Žemlička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
  Tato diplomová práce se zabývá provozem klimatizace konkrétní administrativní budovy typu geotabs, která využívá systém aktivace betonového jádra. Velká pozornost byla věnována zdroji tepla a chladu, kterým jsou tepelná ...
 • Experimentální studie a numerické modelování proudění vlhkého vzduchu a kondenzace s využitím CFD simulací 

  Author: Jan Merunka; Supervisor: Zelenský Petr; Opponent: Barták Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi řešení proudění vlhkého vzduchu s kondenzací v úlohách počítačové mechaniky tekutin (CFD), jejím cílem bylo vyhledat a ověřit vhodné způsoby řešení kondenzace při obtékání chladných ploch ...
 • Tepelná ztráta vodního akumulačního zásobníku 

  Author: Rudolf Vaclík; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou tepelných ztrát vodních akumulačních zásobníků. Cílem této práce je popsat vodní zásobníky, zmínit různé možnosti jejich konstrukce a zjistit vliv těchto modifikací na jeho ...
 • Sanitární technika polní nemocnice 

  Author: Jakub Vlk; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Práce seznamuje se studií technického zařízení moderní polní nemocnice. Provádí kompletním návrhem dodávky vody z vodního zdroje včetně úpravy a dopravení do odběrných míst. V rámci zdravotní technické instalace je dodávka ...
 • Využití čističek vzduchu 

  Author: Jakub Cízl; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Červený Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá principem a využitím přenosných čističek vzduchu. Cílem teoretické části je zorientovat čtenáře v problematice obecné teorie znečišťujících částic, principech odlučování suspendovaných částic ...
 • Simulační analýza integrace elektromobilu do místního fotovoltaického systému 

  Author: Hynek Mečíř; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Široký Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá integrací elektromobilu do energetického systému budovy, konkrétně analýzou bilance elektrické energie rodinného domu s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou s využitím obousměrného toku ...
 • Optimalizace zdroje a distribuce chladu 

  Author: Matěj Kopecký; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Sudek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimálních výpočtových postupů a konstrukcí zjednodušeného matematického modelu vhodného pro simulaci a řešení energetických optimalizací technologií nepřímého strojního chladicího zařízení.
 • Klimatizace a větrání rodinného domu 

  Author: Martin Rek; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Adamovský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Cílem bakalářské práce bylo vypracovat studii klimatizace a větrání pro konkrétní rodinný dům v několika variantách použitého větracího a klimatizačního systému a následně tyto varianty porovnat. Práce obsahuje návrh ...
 • Návrh vytápění novostavby rodinného domu 

  Author: Tomáš Kadlec; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  V této bakalářské práci bylo cílem vypočítat tepelné ztráty dle normy ČSN EN 12 831-1, navrhnout vhodnou otopnou soustavu, vhodný zdroj tepla a systém na přípravu teplé vody pro zadaný objekt. Následně bylo třeba vhodnou ...
 • Studie vytápění rodinného domu 

  Author: Ondřej Vytlačil; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá určením tepelně technických parametrů již stávajícího rodinného domu, návrhem optimální otopné soustavy a zvolením vhodného zdroje tepla. Následně se práce zabývá návrhem zásobníku na teplou ...

View more