Novinky

Department of Environmental Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Náklady na vytápění u rodinných domů 

  Autor: Zych Lukáš; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika vypracovaných variant ...
 • Otopná soustava u budov s téměř nulovou potřebou energie 

  Autor: Vrbský Ladislav; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
  První část práce uvádí a popisuje základní standardy energetické náročnosti budov. Dále je provedena rešerše vybraných zdrojů vhodných pro budovy s nízkou potřebou energie. V praktické části je řešena energetická náročnost ...
 • Provoz klimatizace administrativních budov 

  Autor: Václavek Jakub; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Šimek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Práce se zabývá analýzou dat spotřeb chlazení budov České pojišťovny a Generali na Pankráci, které jsou v závěru vyhodnocena a navržena úsporná opatření. V práci je také porovnána metoda návrhu klimatizačního systému se ...
 • Filtrační materiály a systémy pro průmyslovou a vzduchovou filtraci 

  Autor: Tichý Jan; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Poduška Vlastislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Tato diplomová práce se zabývá materiály používanými ve filtraci vzduchu, provedením průmyslových a atmosférických filtrů včetně jejich třídění a základními principy odlučování částic. Práce je rozdělena na tři části. V ...
 • CFD simulace mechanického odlučování tuhých částic z proudu vzduchu 

  Autor: Švandová Kristýna; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Hemerka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
  Diplomová práce se zabývá simulacemi mechanického odlučování tuhých částic z proudu vzduchu v programu ANSYS Fluent. V teoretické části práce jsou popsány základní vlastnosti tuhých částic, vlivy, které na ně působí a ...
 • Provoz klimatizace historické stavby 

  Autor: Krysl Bohumír; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Matějíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
  Tématem této diplomové práce je návrh provozu výstavních sálů budovy Rudolfina. První část práce se zabývá technologiemi v klimatizaci, jejich rozdělením a definicemi. Další část se týká přímo budovy Rudolfina začínající ...
 • Tepelné čerpadlo se sezónní akumulací tepla 

  Autor: Štětka Jan; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Broum Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy využití sezónní akumulace tepla na bázi vodního akumulátoru v kombinaci s tepelným čerpadlem a fotovoltaickým systémem. V teoretické části jsou popsány hlavní komponenty ...
 • Studie vytápění rodinného domu 

  Autor: Maleček Jakub; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Předmětem této bakalářské práce je studie vytápění rodinného domu, který má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Byly posouzeny tepelně technické vlastnosti obálky a navržena příslušná opatření, aby obálka splňovala ...
 • Rozptyl emisí v ovzduší 

  Autor: Trojáková Zuzana; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Hemerka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
  Tato práce má dvě části, teoretickou a výpočtovou. Teoretická část se zabývá informacemi o složení a členění atmosféry, základních znečišťujících látkách a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví člověka, legislativě v ...
 • Riziko kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů 

  Autor: Puhl Dan; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Barták Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
  Diplomová práce analyzuje riziko kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů v různých částí Evropy. V analýzách jsou použita klimatická data v podobě referenčního klimatického roku. V programu IDA ICE je vymodelována ...
 • Využití čističek vzduchu 

  Autor: Mizera Vojtěch; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Šťávová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
  Práce informuje o výsledcích měření domácích čističek vzduchu Daikin MC 707 VM a Ionic Care Triton X6. Byly posouzeny jednotlivé výkonnostní stupně obou čističek vzduchu. Experiment proběhl v laboratorním prostředí a v ...
 • Rekonstrukce vytápění bytového domu s variantním řešením zdrojů tepla 

  Autor: Bicek Robert; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Vavřička Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
  Náplní této diplomové práce je vypracování návrhu několika možných variant rekonstrukce vytápění bytového domu. Jedná se o bytový dům rozdělený do dvou samostatných částí. Obytná část s č. p. 592 a druhá obytná část s č. ...
 • Efektivita využití tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem 

  Autor: Červín Radek; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Vavřička Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
  Využití tepla z odpadní vody je v současnosti jednou z možností, jak snížit energetickou náročnost budov. Cílem této práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit funkci systému s tepelným čerpadlem pro využití tepla z ...
 • Porovnání vytápění vícepatrové průmyslové haly sálavými panely a podlahovým vytápěním 

  Autor: Chyba Michal; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Vavřička Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Zadáním diplomové práce bylo porovnat dva způsoby vytápění vícepatrové průmyslové haly a to teplovodním podlahovým vytápěním nebo vodními závěsnými sálavými panely. V práci jsou popsány jednotlivé způsoby výpočtů pro obě ...
 • Simulační posouzení systémů pro využití odpadního tepla v datovém centru střední velikosti v univerzitním kampusu 

  Autor: Dvořák Vojtěch; Vedoucí práce: Hensen Joannes; Oponent práce: Zmrhal Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
  Jelikož spotřeba energie datacentry po celém světe výrazně roste a budovy obecně spotřebují velké množství energie, nabízí se možnost využití odpadního tepla z datacenter. Součástí diplomové práce bylo vyvinutí numerického ...
 • Studie vytápění rodinného domu 

  Autor: Chrpa Pavel; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
  V této diplomové práci jsem řešil návrh otopného systému rodinného domu. Dle platných norem jsem spočetl tepelné ztráty objektu a navrhl jednotlivé prvky otopné soustavy. Pro tento řešený objekt jsem využil systému ...
 • Pneumatická doprava mouky 

  Autor: Volf Tomáš; Vedoucí práce: Hemerka Jiří; Oponent práce: Vybíral Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
  Tato práce se zabývá návrhem pneumatického potrubí v budově mlýna. Cílem práce je navrhnout systém pneumatické dopravy. Potrubí v budově přepravuje mouku ze spodní části do horního patra. První kapitola je přehled a rozdělení ...
 • Optimalizace sprchového výměníku tepla 

  Autor: Sukdol Jan; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Matuška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
  Tématem diplomové práce je vytvoření a navržení prototypu deskového sprchového výměníku na základě vylepšení již existujícího zařízení s ohledem na dosažení co nejvyšší účinnosti přenosu tepla a následně i výrazné úspory ...
 • Studie vytápění bytového domu 

  Autor: Vesecký Petr; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Bašta Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
  Cílem této diplomové práce ?Studie bytového domu? je kompletní návrh otopné soustavy, ve kterém je zahrnut výpočet tepelných ztrát objektu, návrh a výpočet otopných ploch včetně výpočtu hydrauliky, volba zdroje tepla, ...
 • Solární tepelné soustavy pro ohřev vody 

  Autor: Venzara Jakub; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Němec Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Cílem bakalářské práce je analyzovat trh solárních tepelných soustav pro ohřev vody v zadaném rodinném domě a stanovit jejich energetické a ekonomické zisky. Oslovil jsem řadu českých firem a dodavatelů a nechal si vypracovat ...

Zobrazit další