News

Department of Environmental Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Studie vytápění rodinného domu 

  Author: Matěj Koudela; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
  Diplomová práce se soustředí na vypracování projektové dokumentace ve formě prováděcí dokumentace stavby pro vytápění, vnitřního vodovodu, kanalizace, domovního plynovodu a vsakovacího zařízení rodinného domu. U vytápění ...
 • Šíření zvuku ve venkovním prostředí 

  Author: Karel Nosek; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Králíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hluku spojenou s provozem tepelných čerpadel typu vzduch/voda. Řeší, jaké hlukové parametry má k dispozici projektant tepelného čerpadla a jaké jsou skutečně naměřené hodnoty ...
 • Klimatizace výrobní haly 

  Author: Jakub Doležal; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Pokorná Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
  Tato diplomová práce je zaměřena na klimatizaci výrobní haly nacházející se v Trutnově ve firmě zabývající se výrobou elektrotechnických součástek. V první části je popsána teorie větrání, klimatizace, vzniku škodlivin ve ...
 • Optimalizace klimatizace výrobní haly 

  Author: Aleš Petrů; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šimek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření a regulace klimatizačních a větracích systémů výrobní haly. Je kladen důraz na optimalizaci regulace na základě sběru a analýzy dat. Za účelem analýzy dat je vytvořen nástroj ...
 • Umísťování armatur v otopné soustavě 

  Author: Adam Fečko; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
  Tato diplomová práce byla vytvořena formou rešerše, která se zabývá nejčastěji používanými armaturami v otopných soustavách a jejich umísťováním. Podle funkce a umístění armatur, byly vytvořeny kategorie, ve kterých jsou ...
 • Třístupňový impaktor pro měření emisí tuhých částic 

  Author: Ondřej Červený; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (TZL) a jejich měřením. V úvodní části práce je zpracována rešerše na téma emisí a imisí v České republice. Jsou zde popsány ...
 • Hodnocení provozu tepelného čerpadla v bytovém domě 

  Author: Tomáš Bažant; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou výpočtového hodnocení provozu tepelného čerpadla v bytovém domě. V práci jsou blíže popsána tepelná čerpadla a jednotlivé výpočtové metody. Cílem této práce bylo zjistit, jak se ...
 • Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou 

  Author: Jakub Venzara; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Cílem diplomové práce je vytvoření matematického modelu pro výpočet tepelných ztrát prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou. V modelu jsou porovnány výsledky technických norem ČSN EN ISO 13 370, ČSN EN 12 831-1 ...
 • Modelování sytému TABS 

  Author: Jan Šafránek; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Zavřel Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Diplomová práce se zabývá vývojem matematických modelů pro prediktivní regulaci vytápění s použitím systému aktivací betonového jádra (TABS). V rámci této práce bylo vytvořeno sedm matematických modelů popisujících fyzikální ...
 • Projekt klimatizace 

  Author: Lukáš Ledvinka; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Petlach Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Předmětem bakalářské práce je návrh vzduchotechnických jednotek pro polyfunkční objekt. Stanovení základních podmínek z hlediska dosažení mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí a způsobu dosažení. To znamená přívod ...
 • Studie vytápění rodinného domu 

  Author: Ladislav Hemer; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Předmětem této bakalářské práce je studie vytápění rodinného domu. Dům stojí na Táborsku. Jedná se o historický objekt statku, proto nebylo uvažováno zateplení. Řešeny byly stavební výplně otvorů. Úkolem práce je navržení ...
 • Provoz tepleného čerpadla země-voda 

  Author: Václav Dědič; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Beber Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato diplomová práce zpracovává data popisující provoz tepelného čerpadla země-voda umístěného v areálu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 • Klimatizace hotelového objektu 

  Author: Marek Johánek; Supervisor: Drkal František; Opponent: Tóth Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Předmětem této diplomové práce je analýza a návrh klimatizačních systémů. Popsání stávajícího klimatizačního systému a použití vhodného nového klimatizačního systému pro část budovy hotelového objektu. Dokumentace je na ...
 • Zjednodušené modely pro průtok vzduchu větracími štěrbinami odvozené z výsledků CFD simulací 

  Author: Daniel Havlík; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Práce se zabývá použitím CFD simulací pro nalezení zjednodušených modelů popisujících průtok vzduchu větracími štěrbinami. Těmito modely jsou mocninné a kvadratické závislosti mezi tlakovým rozdílem a průtokem, které se ...
 • Simulace proudění vzduchu a přenosu tepla v dvojité fasádě 

  Author: Zuzana Trojáková; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Drkal František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Práce se zabývá multizónovou simulací dvojité fasády budovy a je zaměřena na otvory pro přívod a odvod vzduchu. Analyzuje možnosti výpočtu charakteristik průtočných prvků. Parametry pro pět různých modelů průtočných prvků ...
 • Větrání a klimatizace polikliniky 

  Author: Matěj Vlček; Supervisor: Drkal František; Opponent: Schwarzer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Obsahem této diplomové práce je návrh větrání a klimatizace pro polikliniku. V úvodní části je uvedena problematika návrhu klimatizačních zařízení ve zdravotnictví. Následně je uveden popis návrhu dle německé normy. Dále ...
 • Vliv výšky otopného tělesa na teplotní exponent 

  Author: Petr Machač; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Cílem bakalářské práce je ověřit vliv výšky otopného tělesa na teplotní exponent otopných těles. Provedl jsem experiment ve školních halových laboratořích na deskovém otopném tělese od výrobce Kdorado typ 10 o výškách 500, ...
 • Vytápění rodinného domu 

  Author: Martin Kycelt; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Shemelin Viacheslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vytápění rodinného domu s teplovodní otopnou soustavou v rozsahu studie. Potřebu tepla na vytápění jsem stanovil dle ČSN EN ISO 13 790. Z hlediska potřeby tepla jsem navrhl rodinný ...
 • Provozní charakteristiky sprchového výměníku 

  Author: Jakub Maleček; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Kabrhel Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Předmětem této diplomové práce je experimentální stanovení provozních charakteristik sprchového deskového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadních vod. Z těchto křivek byly stanoveny účinnosti prototypu výměníku a ...
 • Zátěžový profil ohřívačů teplé vody 

  Author: Erika Langerová; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Cílem bakalářské práce je provést studii zátěžových profilů ohřívačů teplé vody v souvislosti s Nařízením komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013. V teoretické části byla popsána metodika návrhu ohřívačů teplé vody pomocí ...

View more