Novinky

Department of Instrumentation and Control Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh humanoidní ruky robota 

  Autor: Vaněk Jakub; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce popisuje postup konstrukce horní končetiny pro humanoidního robota vytištěné pomocí 3D tiskárny. Bakalářská práce v úvodu představuje přehled již existujících konstrukčních řešení projektů Shadow ...
 • Cvičební zdravotnická pomůcka 

  Autor: Soukal Jan; Vedoucí práce: Němcová Šárka; Oponent práce: Dařbuján Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce řeší návrh rehabilitační pomůcky pro lidi s roztroušenou sklerózou a navrhuje počítačové prostředí pro rehabilitační pracovníky. Jedná se o svinovací koncept pomůcky. Jeho vnitřní program lze individuálně nastavit ...
 • Koncepční návrh laserového snímače vzdálenosti s webovou kamerou pro detekci překážek v dráze robota 

  Autor: Janovský Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Klusáček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce "Koncepční návrh laserového snímače vzdálenosti s webovou kamerou pro detekci překážek v dráze robota" je rozdělena na dvě hlavní části. První část je věnována rešerši měřících metod vzdáleností používaných ...
 • 3D tiskárna - koncepční návrh - fotopolymer 

  Autor: Doležal Patrik; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Šmerák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční konstrukci DLP 3D tiskárny. Práce nejprve vysvětluje pojem 3D tisk, stručně popisuje jeho historii, naznačuje vývojové trendy a seznamuje s technologiemi, které se v tomto ...
 • Vzdálené řízení PLC SCADA systémem pomocí protokolu MODBUS 

  Autor: Šrámek Filip; Vedoucí práce: Trnka Pavel; Oponent práce: Martinásková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  První část této práce je věnována rešerši o komunikačních protokolech podporovaných produkty firmy Teco a.s. Druhá část je věnována navázání komunikace mezi PLC a SCADA systémem pomocí protokolu MODBUS spolu s řízením ...
 • Zařízení pro automatické měření charakteristik akumulátorů 

  Autor: Gazizov Eldar; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Leuchter Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na návrh a realizaci zařízení pro automatické měření charakteristik akumulátorů, zejména vybíjecí charakteristiky, resp. kapacity. Součástí práce bude realizace skutečného zařízení řízeného ...
 • Algoritmy sběru dat z PLC do SCADA 

  Autor: Punko Artsiom; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Martinásková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Práce se věnuje algoritmům sběru dat z programovatelného automatu PLC do SCADA (systému dispečerského řízení a sběru dat). Teoretická se část se zabývá programovatelnými automaty PLC, sloužícími k řízení technologických ...
 • Self -driving suitcase - model 

  Autor: Kubica Jiří; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Klusáček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí prototypu samo řiditelného zavazadla, tedy robota, schopného následovat svého uživatele. Po prozkoumání různých možností realizace takového systému je zvoleno řešení pomocí ...
 • Využití softwarového jazyka UML pro programování řídicích systémů PLC 

  Autor: Jakubec David; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem této práce je navrhnout způsob generování kódu ze softwarového jazyka UML nebo SysML pro řídicí systémy PLC. V práci je nejdříve rešerše na toto téma. Popisuje co UML je a jaké diagramy je dobré na co používat. Dále ...
 • Zařízení pro automatické měření volt-ampérových charakteristik 

  Autor: Gurov Alexandr; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Leuchter Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu měření voltampérových charakteristik fotovoltaického článku pomocí automatického zařízení. Analogové signály ze silové části jsou převedeny do digitální podoby a následně ...
 • Návrh a realizace tlumení vibrací mechanické soustavy 

  Autor: Šebík Daniel; Vedoucí práce: Fišer Jaromír; Oponent práce: Anderle Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na aktivní tlumení kmitání mechanických struktur. V práci jsou popsány vybrané algoritmy, které jsou často používané pro tlumení vibrací. Algoritmy jsou implementovány na konkrétní zadané ...
 • Rozšíření webové aplikace EasyMeasurement o pokročilé uživatelské funkce 

  Autor: Baumrt Ondřej; Vedoucí práce: Cejnek Matouš; Oponent práce: Hlaváč Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce je rozšířením stávající aplikace EasyMeasurement. Je zde popsána možnost vytvoření grafů v HTML včetně popsaní tvorby několika knihoven, které slouží tomuto účelu. Další částí je možnost uložení většího ...
 • Koncepční návrh práškové 3D tiskárny 

  Autor: Mysliveček Matěj; Vedoucí práce: Novák Zdeněk; Oponent práce: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  V teoretické části práce analyzuji funkci a konstrukci průmyslové 3D SLS tiskárny. Podrobněji jsou popsány funkce dílčích komponentů. Srovnávám dva odlišné přístupy ke konstrukci strojů a na základě jednoho z nich navrhuji ...
 • Návrh humanoidní ruky robota 

  Autor: Uzakov Timur; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Čáp Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Návrh robotické ruky je konceptualizací zápěstí a loketních kloubů, předloktí a horní části ramen s možností ramenního kloubu. V této bakalářské práci je demonstrován vývoj ručního designu, od nakreslených návrhů až po ...
 • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot 

  Autor: Hornychová Alžběta; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Trnka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  V rámci této práce byly pro PLC Tecomat Foxtrot napsány skripty reléové zpětnovazební identifikace podle tří různých metod. Při volbě metod byl kladen důraz na jednoduchost měření a následných výpočtů. První z použitých ...
 • Řízení modelu vrtulníku se zavěšeným břemenem 

  Autor: Čech Matěj; Vedoucí práce: Bušek Jaroslav; Oponent práce: Anderle Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato práce se zaměřuje na popis dynamiky soustavy více těles, která je popsána na úloze vrtulníku se zavěšeným břemenem. Zkoumány jsou metody popisu dynamických soustav pomocí pohybových rovnic, ze kterých je vytvořena ...
 • Chytré brýle 

  Autor: Kovanda David; Vedoucí práce: Němcová Šárka; Oponent práce: Hošek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Diplomová práce se zabývá návrhem pomůcky pro sluchově neslyšící osobu, která zprostředkuje informaci o zvucích v jeho okolí. Tato pomůcka bude sloužit k tomu, aby neslyšící osoba měla větší přehled v běžném prostředí. ...
 • Zprovoznění vakuové aparatury pro měření elektronově stimulované desorpce za kryogenních teplot 

  Autor: Haubner Michal; Vedoucí práce: Vacek Václav; Oponent práce: Novák Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Práce popisuje zprovoznění vakuové aparatury pro absolutní měření koeficientu elektronově stimulované desorpce (ESD) za kryogenních teplot. Je zpracována literární rešerše na zadanou problematiku s důrazem na částicové ...
 • Neuronové sítě pro rozpoznávání objektů v obrazu ze 3-D skeneru 

  Autor: Karaffa Jakub; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Steinbauer Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  V rámci této práce je provedena rešerše algoritmů pro zpracování obrazu včetně hlubokých neuronových sítí, za účelem zpracování fotografií ze 3D skeneru. V teoretické části práce jsou uvedeny některé algoritmy využívané ...
 • Samoladící regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot 

  Autor: Hylmar František; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Bauerová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Práce se zabývá metodikou návrhu a realizace samoladících regulátorů. Po stručném úvodu do problematiky jsou v ní popsány tři vybrané metody pro automatické nastavení parametrů regulátoru. Při výběru je pak kladen důraz ...

Zobrazit další