Novinky

Department of Instrumentation and Control Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Instrumentace v okolí dopravníku a jeho řízení 

  Autor: Žídek Lukáš; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá řízením a vyhodnocením špatných a dobrých výrobků. Přibližuje možnosti a výběr vhodných čidel pro různé druhy vyhodnocení, seznamuje s problematikou pneumotorů. Dále se zabývá řízením pomocí ...
 • Návrh řízení recirkulace spalin automatického 100kW kotle na biomasu 

  Autor: Bazjuk Ludvík; Vedoucí práce: Oswald Cyril; Oponent práce: Plaček Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení akčních členů již existující recirkulační tratě spalin 100 kW kotle na biomasu. K řízení jsou k dispozici tři akční členy: jeden recirkulační ventilátor a dvě automatické klapky. ...
 • Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot 

  Autor: Hunčovský Martin; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Trnka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
  Tato práce se zabývá návrhem anisochronního řízení pomocí metody "požadovaného modelu" a vytvořením programového modulu anisochronního regulátoru pro systém Tecomat Foxtrot. Dále práce porovnává řízení navrženým anisochronním ...
 • Návrh automatického dávkovače pro optické senzory 

  Autor: Mareš Jiří; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Horák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatického dávkovače pro optické senzory. Rešeršní část práce dává přehled o dostupných dávkovačích kapalných biologických vzorků, jejich konstrukci a možnostech využití. Následně se v ...
 • Modelování vlastností elektromotoru pro elektromobil a jeho řízení fuzzy regulátorem 

  Autor: Kramář Petr; Vedoucí práce: Bíla Jiří; Oponent práce: Jura Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  V této diplomové práci je řešena úloha řízení elektromotoru pro elektromobil pomocí fuzzy regulátoru. V první, teoretické části, je proveden rozbor současných trendů v pohonech hybridních vozidel (HEV) a elektrických vozidel ...
 • Studie využití neuronových sítí a adaptivního monitorování pro algo-trading 

  Autor: Molčík Filip; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Plaček Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  V této práci je provedena studie využití neuronových sítí pro algoritmické obchodování. Je zde představen trh cizích měn FOREX. Jsou zde uvedeny základní postupy využívané pro algoritmické obchodování. Dále je shrnut ...
 • Pracoviště dynamické aktivní termografie 

  Autor: Allakhverdiev Ruslan; Vedoucí práce: Trnka Pavel; Oponent práce: Jura Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami dynamické aktivní termografie a vybavením pracoviště, na kterém se provádí. Mezí tyto metody patří metoda pulzní termografie, metoda step heating a metoda lock-in termografie. Pro ...
 • Návrh nemocničního rehabilitačního lůžka pro uplatnění metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

  Autor: Vošahlík Karel; Vedoucí práce: Čáp Jiří; Oponent práce: Tax Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  V této diplomové práci jsou uvedeny výsledky průzkumu trhu v oblasti nemocničních a rehabilitačních lůžek. Dále jsou popsány nedostatky a závady současných konstrukcí nemocničních lůžek. Hlavním cílem je vlastní návrh ...
 • Rehabilitační přístroj 

  Autor: Vondra Jakub; Vedoucí práce: Němcová Šárka; Oponent práce: Dařbuján Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  První část práce se zabývá seznámením s problematikou zadání, zkoumá možnosti konstrukčních řešení a jejich pro a proti. Druhá část práce se věnuje konkrétnímu návrhu prototypu rehabilitačního přístroje, který byl sestaven ...
 • Fyzikální parametry elektroerozivního obrábění 

  Autor: Schöbel Patrick; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Zicha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  Cílem bakalářské práce je vyhodnocení hlavních fyzikálních parametrů ovlivňující elektroerozivní obrábění a měření časového průběhu pulzu při vhodně zvolených obráběcích podmínek na mikroelektroerozivní hloubičce Sodick AP1L.
 • Odhad parametrů anisochronního modelu pomocí reléové zpětnovazební identifikace 

  Autor: Siegel Petr; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Petrová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
  Diplomová práce je zaměřena na reléovou zpětnovazební identifikaci stabilních soustav, které jsou popsatelné zvoleným anisochronním modelem. Cílem diplomové práce je vytvořit program v programovém prostředí Mosaic pro ...
 • Solution for Adaptive Control of Coupled Motor System with Flexible Joint 

  Autor: Ali-Ogly Ilia; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Beneš Peter Mark
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-12)
  Tato diplomová práce se vztahuje na analýzu, návrh a implementaci adaptivních nervových algoritmů, s nastavením low-cost hardwaru a open-source softwaru, jehož cílem je kontrolovat vstupní signál ke zpracování nelinearity ...
 • Aplikace Shack-Hartmannova senzoru 

  Autor: Kovanda David; Vedoucí práce: Němcová Šárka; Oponent práce: Snopek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Tato práce pojednáva o měření deformaci vlnoplochy a její následné korekci pomocí deformabilního zracadla. Hlavní čast se zabýva návrhem způsobu měření vlnoplochy.
 • Návrh a realizace zařízení pro testování stavebních vzorků v klimatické komoře 

  Autor: Hadraba Daniel; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Sovják Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  Diplomová práce řeší vývoj, konstrukci a používání přístroje pro automatizovanou detekci prodloužení stavebních materiálů v klimatické komoře v závislosti na relativní vlhkosti.
 • Analysis of Industrial Hoist Mechanisms Braking Torque and Deceleration Control with Neural Networks 

  Autor: Beneš Peter Mark; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Mikulčík Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
 • Vizualizace provozního režimu malé vodní elektrárny 

  Autor: Fuksa Radek; Vedoucí práce: Zámek Filip; Oponent práce: Martinásková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem parametrů pro malou vodní elektrárnu a vizualizací jejího provozního stavu pomocí SCADA softwaru. Jako programové prostředí pro realizaci zadání byl vybrán vizualizační software ...
 • Využití mikropočítače Raspberry Pi pro adaptivní identifikaci a řízení hydraulicko-pneumatické soustavy s využitím jazyka Python 

  Autor: Sláma Matouš; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Oswald Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
 • Řízení modelu "Kulička na elipse" pomocí pravděpodobnostního modelu 

  Autor: Málek Ondřej; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Trnka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  Tato práce si klade za cíl vyzkoušet možnost využití pravděpodobnostního modelu
 • Simulátor pro testování PLC systému řízení mikroklimatu historických budov v programu Matlab-Hambase 

  Autor: Sückr Ladislav; Vedoucí práce: Sládek Oto; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
 • Monitorovací systém řízení ventilů ve výrobě technických plynů 

  Autor: Petrásek Zbyšek; Vedoucí práce: Bíla Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)

Zobrazit další