Novinky

Department of Instrumentation and Control Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh výkonové elektroniky pro řízení krokových motorů 

  Autor: Hulínský Lukáš; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-11)
  Předmětem bakalářské práce je návrh a realizace výkonové elektroniky pro řízení krokových motorů pro všeobecné použití při napětí cca 60 V a maximálním proudem 10 A. Výkonová elektronika je řízena open source platformou ...
 • Suppressing pendulum oscillations by Coriolis force 

  Autor: Sabyrova Gulim; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Anderle Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
  Cílem této bakalářské práce je analýza a řízení systému, skládající se z vozíku, který je spojen s kyvadlem tak, že délka kyvadla se nastavuje pohybem vozíku. Hlavním výsledkem je návrh a simulační validace navrženého ...
 • 2D diagnostika profilu svazků nabitých částic získaných pomocí částicových urychlovačů 

  Autor: Poklop Dušan; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Krist Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Práce se zabývá návrhem systému pro 2D diagnostiku příčného profilu svazku na mikrotronu MT25 - kruhovém relativistickém urychlovači elektronů. Svazek urychlených elektronů je na výstupním okně elektronvodu urychlovače ...
 • Řídicí systém pro kladkový stav se železničním podvozkem 

  Autor: Fuksa Radek; Vedoucí práce: Novák Jaroslav; Oponent práce: Novák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídícího SW a HW pro kladkový stav se železničním podvozkem sloužící k výuce a výzkumu na Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel FS ČVUT v Praze. Pro realizaci ...
 • Design and Implementation of Automatic Tests for Siemens PROFINET IO Development Kit 

  Autor: Osadcii Alexandr; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Dušek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací automatického testování pro Siemens PROFINET IO Development Kit. Návrh automatického testování je založen na PROFINET komunikačním standartu a na funkcionalitě vývojového ...
 • Pracoviště automatizované kontroly výstupu vibračních kruhových zásobníků 

  Autor: Lojík Tomáš; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Cejnek Matouš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodného systému využívající rozpoznání obrazu pro kontrolu správné funkčnosti vibračního dopravníku.
 • Noisy non-linear dynamics analysis and control design for the ball levitation set-up 

  Autor: Timizar Mehdi Badreddine; Vedoucí práce: Fišer Jaromír; Oponent práce: Trnka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  Our aim for this project consists in few points, to start, we need to build a mathematical model applicable on the real process and verify the parameters according to the data results, the next step is to test and measure ...
 • Instrumentace v okolí dopravníku a jeho řízení 

  Autor: Žídek Lukáš; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá řízením a vyhodnocením špatných a dobrých výrobků. Přibližuje možnosti a výběr vhodných čidel pro různé druhy vyhodnocení, seznamuje s problematikou pneumotorů. Dále se zabývá řízením pomocí ...
 • Návrh řízení recirkulace spalin automatického 100kW kotle na biomasu 

  Autor: Bazjuk Ludvík; Vedoucí práce: Oswald Cyril; Oponent práce: Plaček Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení akčních členů již existující recirkulační tratě spalin 100 kW kotle na biomasu. K řízení jsou k dispozici tři akční členy: jeden recirkulační ventilátor a dvě automatické klapky. ...
 • Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot 

  Autor: Hunčovský Martin; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Trnka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
  Tato práce se zabývá návrhem anisochronního řízení pomocí metody "požadovaného modelu" a vytvořením programového modulu anisochronního regulátoru pro systém Tecomat Foxtrot. Dále práce porovnává řízení navrženým anisochronním ...
 • Návrh automatického dávkovače pro optické senzory 

  Autor: Mareš Jiří; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Horák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatického dávkovače pro optické senzory. Rešeršní část práce dává přehled o dostupných dávkovačích kapalných biologických vzorků, jejich konstrukci a možnostech využití. Následně se v ...
 • Modelování vlastností elektromotoru pro elektromobil a jeho řízení fuzzy regulátorem 

  Autor: Kramář Petr; Vedoucí práce: Bíla Jiří; Oponent práce: Jura Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  V této diplomové práci je řešena úloha řízení elektromotoru pro elektromobil pomocí fuzzy regulátoru. V první, teoretické části, je proveden rozbor současných trendů v pohonech hybridních vozidel (HEV) a elektrických vozidel ...
 • Studie využití neuronových sítí a adaptivního monitorování pro algo-trading 

  Autor: Molčík Filip; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Plaček Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  V této práci je provedena studie využití neuronových sítí pro algoritmické obchodování. Je zde představen trh cizích měn FOREX. Jsou zde uvedeny základní postupy využívané pro algoritmické obchodování. Dále je shrnut ...
 • Pracoviště dynamické aktivní termografie 

  Autor: Allakhverdiev Ruslan; Vedoucí práce: Trnka Pavel; Oponent práce: Jura Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami dynamické aktivní termografie a vybavením pracoviště, na kterém se provádí. Mezí tyto metody patří metoda pulzní termografie, metoda step heating a metoda lock-in termografie. Pro ...
 • Návrh nemocničního rehabilitačního lůžka pro uplatnění metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

  Autor: Vošahlík Karel; Vedoucí práce: Čáp Jiří; Oponent práce: Tax Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  V této diplomové práci jsou uvedeny výsledky průzkumu trhu v oblasti nemocničních a rehabilitačních lůžek. Dále jsou popsány nedostatky a závady současných konstrukcí nemocničních lůžek. Hlavním cílem je vlastní návrh ...
 • Rehabilitační přístroj 

  Autor: Vondra Jakub; Vedoucí práce: Němcová Šárka; Oponent práce: Dařbuján Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  První část práce se zabývá seznámením s problematikou zadání, zkoumá možnosti konstrukčních řešení a jejich pro a proti. Druhá část práce se věnuje konkrétnímu návrhu prototypu rehabilitačního přístroje, který byl sestaven ...
 • Fyzikální parametry elektroerozivního obrábění 

  Autor: Schöbel Patrick; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Zicha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
  Cílem bakalářské práce je vyhodnocení hlavních fyzikálních parametrů ovlivňující elektroerozivní obrábění a měření časového průběhu pulzu při vhodně zvolených obráběcích podmínek na mikroelektroerozivní hloubičce Sodick AP1L.
 • Odhad parametrů anisochronního modelu pomocí reléové zpětnovazební identifikace 

  Autor: Siegel Petr; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Petrová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
  Diplomová práce je zaměřena na reléovou zpětnovazební identifikaci stabilních soustav, které jsou popsatelné zvoleným anisochronním modelem. Cílem diplomové práce je vytvořit program v programovém prostředí Mosaic pro ...
 • Solution for Adaptive Control of Coupled Motor System with Flexible Joint 

  Autor: Ali-Ogly Ilia; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Beneš Peter Mark
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-12)
  Tato diplomová práce se vztahuje na analýzu, návrh a implementaci adaptivních nervových algoritmů, s nastavením low-cost hardwaru a open-source softwaru, jehož cílem je kontrolovat vstupní signál ke zpracování nelinearity ...
 • Aplikace Shack-Hartmannova senzoru 

  Autor: Kovanda David; Vedoucí práce: Němcová Šárka; Oponent práce: Snopek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Tato práce pojednáva o měření deformaci vlnoplochy a její následné korekci pomocí deformabilního zracadla. Hlavní čast se zabýva návrhem způsobu měření vlnoplochy.

Zobrazit další