Recently added

Now showing items 1-20 of 51

  • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot 

   Author: Hornychová Alžběta; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této práce byly pro PLC Tecomat Foxtrot napsány skripty reléové zpětnovazební identifikace podle tří různých metod. Při volbě metod byl kladen důraz na jednoduchost měření a následných výpočtů. První z použitých ...
  • Řízení modelu vrtulníku se zavěšeným břemenem 

   Author: Čech Matěj; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zaměřuje na popis dynamiky soustavy více těles, která je popsána na úloze vrtulníku se zavěšeným břemenem. Zkoumány jsou metody popisu dynamických soustav pomocí pohybových rovnic, ze kterých je vytvořena ...
  • Chytré brýle 

   Author: Kovanda David; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pomůcky pro sluchově neslyšící osobu, která zprostředkuje informaci o zvucích v jeho okolí. Tato pomůcka bude sloužit k tomu, aby neslyšící osoba měla větší přehled v běžném prostředí. ...
  • Zprovoznění vakuové aparatury pro měření elektronově stimulované desorpce za kryogenních teplot 

   Author: Haubner Michal; Supervisor: Vacek Václav; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce popisuje zprovoznění vakuové aparatury pro absolutní měření koeficientu elektronově stimulované desorpce (ESD) za kryogenních teplot. Je zpracována literární rešerše na zadanou problematiku s důrazem na částicové ...
  • Neuronové sítě pro rozpoznávání objektů v obrazu ze 3-D skeneru 

   Author: Karaffa Jakub; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této práce je provedena rešerše algoritmů pro zpracování obrazu včetně hlubokých neuronových sítí, za účelem zpracování fotografií ze 3D skeneru. V teoretické části práce jsou uvedeny některé algoritmy využívané ...
  • Samoladící regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot 

   Author: Hylmar František; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Bauerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá metodikou návrhu a realizace samoladících regulátorů. Po stručném úvodu do problematiky jsou v ní popsány tři vybrané metody pro automatické nastavení parametrů regulátoru. Při výběru je pak kladen důraz ...
  • Metody neuronových sítí pro nelineární dynamické systémy se sinusovou nelinearitou 

   Author: Abdelhady Ghita Mohamed Gamal; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Beneš Peter Mark
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V první části se práce zabývá dosavadními studiemi v oblasti adaptivních aproximací nelineárních dynamických systémů se sinusovými nelinearitami, včetně jejich základních přístupů k vysokorychlostním neuronovým jednotekám ...
  • Inovace podsystému vizualizační aplikace pro pražskou teplovodní soustavu (PTS) 

   Author: Žídek Lukáš; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato diplomová práce se v úvodní teoretické částí zabývá přehledem softwaru pro tvorbu vizualizace. Dále se zaměřuje na porovnání vybraných softwarů podle různých kritérií. Poté je provedena analýza stávajícího stavu ...
  • Řízení a vizualizace pro systém se speciálním pneumatickým pohonem 

   Author: Hu Yutian; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Pneumatické manipulační systémy se v automatizaci velmi využívají, protože jsou bezpečné, spolehlivé a snadno ovladatelné. Celý proces zahrnuje návrh sekvenčního řízení pohonů pomocí PLC, návrh simulace řízení pohonů v ...
  • Strojové učení pro systém MIMO 2-2 pro účely kolejového standu 

   Author: Ünver Murat; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Beneš Peter Mark
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této diplomové práce je provést výzkum adaptivního řízení s referenčním modelem pro lineární MIMO systémy. Pro tyto účely se teoretické modely používají k posouzení možnosti implementace neurálních algoritmů pro ...
  • Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu 

   Author: Maršík Petr; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
   Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro identifikaci teoretického ...
  • Experimentální ověření některých parametrů šestipaprskového kloubu 

   Author: Némethová Dagmar; Supervisor: Zicha Josef; Opponent: Macúchová Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Tato práce se zabývá úpravou konstrukce pohonné jednotky astronomického dalekohledu určeného pro pozorování úplného zatmění Slunce. Dále zkoumá vlastnosti šestipaprskového kloubu, který je součástí konstrukce. Při experimentu ...
  • Design of a laser distance sensor with a web camera for a mobile robot 

   Author: Ashykhmin Mykhailo; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Chyský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Rozpacování přístroje a programu pro měření vzdálenosti s použitím laseru a web-kamery pro mobilního robota.
  • Detekce rozměrů přívěsného vozíku pomocí LIDAR senzorů 

   Author: Kuře Matěj; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Kozák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá detekcí rozměrů přívěsu za vozidlem pomocí LIDAR senzoru. V první části se věnuje možnostem využití kinematických a dynamických modelů v automobilovém průmyslu, po které následuje odvození ...
  • Řízení flexibilní mechanické soustavy se zpožděním ve zpětné vazbě 

   Author: Osta David; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je navrhnout řízení laboratorní soustavy skládající se z ak tivně poháněného vozíku s pasivně při-pojeným vozíkem a kyvadelem. Síťová řídící architektura je použita pro přená-šení řídícího a zpětnovazebního ...
  • Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálního pneumatického pohonu. 

   Author: Natarajan Arun; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   This master thesis work mainly involves of the tact time measurements of the pneumatic actuator, with various types of load. The manual data are measured from the experiments done with using FESTO TP220 set. Aimed to gain ...
  • Ladící nástroj pro predikci dat energetických budov a detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi 

   Author: Fayad Martin; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem a výstupem této práce je návrh a naprogramování aplikace pro predikci dat energetickýcm budov a pro detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi. Základním požadavkem aplikace je možnost nastavení parametrů neuronové ...
  • Řízení a vizualizace experimentů v technologii vakua. 

   Author: Rengarajan Surya; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá vakuovou technologií používanou v průmyslové manipulační technice k analýze a měření dat prováděním experimentů s vakuovou technologií s kufříkem Festo (TP 230). Hlavním cílem této práce je ...
  • Time delay algorithms for control of rolling mills 

   Author: Okar Mert; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Fišer Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. The final thickness of the strip is measured ...
  • Pohonná jednotka astronomického dalekohledu 

   Author: Jirsová Miroslava; Supervisor: Zicha Josef; Opponent: Macúchová Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V diplomové práci je popsán návrh pointačního systému speciálního dalekohledu určeného pro fotografování sluneční koróny při úplném zatmění Slunce. Pointační systém má být schopen fungovat ve dvou režimech. Za prvé má umět ...