Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 41

  • Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu 

   Autor: Maršík Petr; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
   Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro identifikaci teoretického ...
  • Experimentální ověření některých parametrů šestipaprskového kloubu 

   Autor: Némethová Dagmar; Vedoucí práce: Zicha Josef; Oponent práce: Macúchová Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Tato práce se zabývá úpravou konstrukce pohonné jednotky astronomického dalekohledu určeného pro pozorování úplného zatmění Slunce. Dále zkoumá vlastnosti šestipaprskového kloubu, který je součástí konstrukce. Při experimentu ...
  • Design of a laser distance sensor with a web camera for a mobile robot 

   Autor: Ashykhmin Mykhailo; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Chyský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Rozpacování přístroje a programu pro měření vzdálenosti s použitím laseru a web-kamery pro mobilního robota.
  • Detekce rozměrů přívěsného vozíku pomocí LIDAR senzorů 

   Autor: Kuře Matěj; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Kozák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá detekcí rozměrů přívěsu za vozidlem pomocí LIDAR senzoru. V první části se věnuje možnostem využití kinematických a dynamických modelů v automobilovém průmyslu, po které následuje odvození ...
  • Řízení flexibilní mechanické soustavy se zpožděním ve zpětné vazbě 

   Autor: Osta David; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je navrhnout řízení laboratorní soustavy skládající se z ak tivně poháněného vozíku s pasivně při-pojeným vozíkem a kyvadelem. Síťová řídící architektura je použita pro přená-šení řídícího a zpětnovazebního ...
  • Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálního pneumatického pohonu. 

   Autor: Natarajan Arun; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   This master thesis work mainly involves of the tact time measurements of the pneumatic actuator, with various types of load. The manual data are measured from the experiments done with using FESTO TP220 set. Aimed to gain ...
  • Ladící nástroj pro predikci dat energetických budov a detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi 

   Autor: Fayad Martin; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem a výstupem této práce je návrh a naprogramování aplikace pro predikci dat energetickýcm budov a pro detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi. Základním požadavkem aplikace je možnost nastavení parametrů neuronové ...
  • Řízení a vizualizace experimentů v technologii vakua. 

   Autor: Rengarajan Surya; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá vakuovou technologií používanou v průmyslové manipulační technice k analýze a měření dat prováděním experimentů s vakuovou technologií s kufříkem Festo (TP 230). Hlavním cílem této práce je ...
  • Time delay algorithms for control of rolling mills 

   Autor: Okar Mert; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Fišer Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. The final thickness of the strip is measured ...
  • Pohonná jednotka astronomického dalekohledu 

   Autor: Jirsová Miroslava; Vedoucí práce: Zicha Josef; Oponent práce: Macúchová Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V diplomové práci je popsán návrh pointačního systému speciálního dalekohledu určeného pro fotografování sluneční koróny při úplném zatmění Slunce. Pointační systém má být schopen fungovat ve dvou režimech. Za prvé má umět ...
  • Inovace pneumatického řídicího systému lisovacího přípravku 

   Autor: Messas Chahir; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   The pneumatic system is a domain of engineering which uses pressurized air or gas, This master thesis analysis the pneumatic system according to a given facility sketch and pneumatic control system drawing, and discuss the ...
  • Noisy non-linear dynamics analysis and control design for the ball levitation set-up 

   Autor: Timizar Mehdi Badreddine; Vedoucí práce: Fišer Jaromír; Oponent práce: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Our aim for this project consists in few points, to start, we need to build a mathematical model applicable on the real process and verify the parameters according to the data results, the next step is to test and measure ...
  • 2D diagnostika profilu svazků nabitých částic získaných pomocí částicových urychlovačů 

   Autor: Poklop Dušan; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Práce se zabývá návrhem systému pro 2D diagnostiku příčného profilu svazku na mikrotronu MT25 - kruhovém relativistickém urychlovači elektronů. Svazek urychlených elektronů je na výstupním okně elektronvodu urychlovače ...
  • Řídicí systém pro kladkový stav se železničním podvozkem 

   Autor: Fuksa Radek; Vedoucí práce: Novák Jaroslav; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídícího SW a HW pro kladkový stav se železničním podvozkem sloužící k výuce a výzkumu na Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel FS ČVUT v Praze. Pro realizaci ...
  • Design and Implementation of Automatic Tests for Siemens PROFINET IO Development Kit 

   Autor: Osadcii Alexandr; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Dušek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací automatického testování pro Siemens PROFINET IO Development Kit. Návrh automatického testování je založen na PROFINET komunikačním standartu a na funkcionalitě vývojového ...
  • Pracoviště automatizované kontroly výstupu vibračních kruhových zásobníků 

   Autor: Lojík Tomáš; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodného systému využívající rozpoznání obrazu pro kontrolu správné funkčnosti vibračního dopravníku.
  • Návrh automatického dávkovače pro optické senzory 

   Autor: Mareš Jiří; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem automatického dávkovače pro optické senzory. Rešeršní část práce dává přehled o dostupných dávkovačích kapalných biologických vzorků, jejich konstrukci a možnostech využití. Následně se v ...
  • Návrh nemocničního rehabilitačního lůžka pro uplatnění metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

   Autor: Vošahlík Karel; Vedoucí práce: Čáp Jiří; Oponent práce: Tax Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   V této diplomové práci jsou uvedeny výsledky průzkumu trhu v oblasti nemocničních a rehabilitačních lůžek. Dále jsou popsány nedostatky a závady současných konstrukcí nemocničních lůžek. Hlavním cílem je vlastní návrh ...
  • Návrh řízení recirkulace spalin automatického 100kW kotle na biomasu 

   Autor: Bazjuk Ludvík; Vedoucí práce: Oswald Cyril; Oponent práce: Plaček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení akčních členů již existující recirkulační tratě spalin 100 kW kotle na biomasu. K řízení jsou k dispozici tři akční členy: jeden recirkulační ventilátor a dvě automatické klapky. ...
  • Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot 

   Autor: Hunčovský Martin; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem anisochronního řízení pomocí metody "požadovaného modelu" a vytvořením programového modulu anisochronního regulátoru pro systém Tecomat Foxtrot. Dále práce porovnává řízení navrženým anisochronním ...