Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 51

  • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot 

   Autor: Hornychová Alžběta; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této práce byly pro PLC Tecomat Foxtrot napsány skripty reléové zpětnovazební identifikace podle tří různých metod. Při volbě metod byl kladen důraz na jednoduchost měření a následných výpočtů. První z použitých ...
  • Řízení modelu vrtulníku se zavěšeným břemenem 

   Autor: Čech Matěj; Vedoucí práce: Bušek Jaroslav; Oponent práce: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zaměřuje na popis dynamiky soustavy více těles, která je popsána na úloze vrtulníku se zavěšeným břemenem. Zkoumány jsou metody popisu dynamických soustav pomocí pohybových rovnic, ze kterých je vytvořena ...
  • Chytré brýle 

   Autor: Kovanda David; Vedoucí práce: Němcová Šárka; Oponent práce: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pomůcky pro sluchově neslyšící osobu, která zprostředkuje informaci o zvucích v jeho okolí. Tato pomůcka bude sloužit k tomu, aby neslyšící osoba měla větší přehled v běžném prostředí. ...
  • Zprovoznění vakuové aparatury pro měření elektronově stimulované desorpce za kryogenních teplot 

   Autor: Haubner Michal; Vedoucí práce: Vacek Václav; Oponent práce: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce popisuje zprovoznění vakuové aparatury pro absolutní měření koeficientu elektronově stimulované desorpce (ESD) za kryogenních teplot. Je zpracována literární rešerše na zadanou problematiku s důrazem na částicové ...
  • Neuronové sítě pro rozpoznávání objektů v obrazu ze 3-D skeneru 

   Autor: Karaffa Jakub; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této práce je provedena rešerše algoritmů pro zpracování obrazu včetně hlubokých neuronových sítí, za účelem zpracování fotografií ze 3D skeneru. V teoretické části práce jsou uvedeny některé algoritmy využívané ...
  • Samoladící regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot 

   Autor: Hylmar František; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Bauerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá metodikou návrhu a realizace samoladících regulátorů. Po stručném úvodu do problematiky jsou v ní popsány tři vybrané metody pro automatické nastavení parametrů regulátoru. Při výběru je pak kladen důraz ...
  • Metody neuronových sítí pro nelineární dynamické systémy se sinusovou nelinearitou 

   Autor: Abdelhady Ghita Mohamed Gamal; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Beneš Peter Mark
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V první části se práce zabývá dosavadními studiemi v oblasti adaptivních aproximací nelineárních dynamických systémů se sinusovými nelinearitami, včetně jejich základních přístupů k vysokorychlostním neuronovým jednotekám ...
  • Inovace podsystému vizualizační aplikace pro pražskou teplovodní soustavu (PTS) 

   Autor: Žídek Lukáš; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato diplomová práce se v úvodní teoretické částí zabývá přehledem softwaru pro tvorbu vizualizace. Dále se zaměřuje na porovnání vybraných softwarů podle různých kritérií. Poté je provedena analýza stávajícího stavu ...
  • Řízení a vizualizace pro systém se speciálním pneumatickým pohonem 

   Autor: Hu Yutian; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Pneumatické manipulační systémy se v automatizaci velmi využívají, protože jsou bezpečné, spolehlivé a snadno ovladatelné. Celý proces zahrnuje návrh sekvenčního řízení pohonů pomocí PLC, návrh simulace řízení pohonů v ...
  • Strojové učení pro systém MIMO 2-2 pro účely kolejového standu 

   Autor: Ünver Murat; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Beneš Peter Mark
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této diplomové práce je provést výzkum adaptivního řízení s referenčním modelem pro lineární MIMO systémy. Pro tyto účely se teoretické modely používají k posouzení možnosti implementace neurálních algoritmů pro ...
  • Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu 

   Autor: Maršík Petr; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
   Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro identifikaci teoretického ...
  • Experimentální ověření některých parametrů šestipaprskového kloubu 

   Autor: Némethová Dagmar; Vedoucí práce: Zicha Josef; Oponent práce: Macúchová Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Tato práce se zabývá úpravou konstrukce pohonné jednotky astronomického dalekohledu určeného pro pozorování úplného zatmění Slunce. Dále zkoumá vlastnosti šestipaprskového kloubu, který je součástí konstrukce. Při experimentu ...
  • Design of a laser distance sensor with a web camera for a mobile robot 

   Autor: Ashykhmin Mykhailo; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Chyský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Rozpacování přístroje a programu pro měření vzdálenosti s použitím laseru a web-kamery pro mobilního robota.
  • Detekce rozměrů přívěsného vozíku pomocí LIDAR senzorů 

   Autor: Kuře Matěj; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Kozák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá detekcí rozměrů přívěsu za vozidlem pomocí LIDAR senzoru. V první části se věnuje možnostem využití kinematických a dynamických modelů v automobilovém průmyslu, po které následuje odvození ...
  • Řízení flexibilní mechanické soustavy se zpožděním ve zpětné vazbě 

   Autor: Osta David; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je navrhnout řízení laboratorní soustavy skládající se z ak tivně poháněného vozíku s pasivně při-pojeným vozíkem a kyvadelem. Síťová řídící architektura je použita pro přená-šení řídícího a zpětnovazebního ...
  • Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálního pneumatického pohonu. 

   Autor: Natarajan Arun; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   This master thesis work mainly involves of the tact time measurements of the pneumatic actuator, with various types of load. The manual data are measured from the experiments done with using FESTO TP220 set. Aimed to gain ...
  • Ladící nástroj pro predikci dat energetických budov a detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi 

   Autor: Fayad Martin; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem a výstupem této práce je návrh a naprogramování aplikace pro predikci dat energetickýcm budov a pro detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi. Základním požadavkem aplikace je možnost nastavení parametrů neuronové ...
  • Řízení a vizualizace experimentů v technologii vakua. 

   Autor: Rengarajan Surya; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá vakuovou technologií používanou v průmyslové manipulační technice k analýze a měření dat prováděním experimentů s vakuovou technologií s kufříkem Festo (TP 230). Hlavním cílem této práce je ...
  • Time delay algorithms for control of rolling mills 

   Autor: Okar Mert; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Fišer Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. The final thickness of the strip is measured ...
  • Pohonná jednotka astronomického dalekohledu 

   Autor: Jirsová Miroslava; Vedoucí práce: Zicha Josef; Oponent práce: Macúchová Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V diplomové práci je popsán návrh pointačního systému speciálního dalekohledu určeného pro fotografování sluneční koróny při úplném zatmění Slunce. Pointační systém má být schopen fungovat ve dvou režimech. Za prvé má umět ...