Recently added

Now showing items 1-20 of 65

  • Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu 

   Author: Jan Riedl; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení umožňujícího konkurenční přístup dvojice řídicích systémů (PLC a měřící karta) k jednomu řízenému zařízení (laboratorní model). Cílem práce je zhotovení prototypu, dokumentace ...
  • Laboratorní model delta robota 

   Author: Rodrigo Rafael Pinheiro Pereira; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the movement of the motors. ...
  • Identifikace parametrů a návrh filtru repetitivního regulátoru procesu válcování za tepla 

   Author: Can Kutlu Yuksel; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Fišer Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   U výrobků válcoven za tepla se vyskytují periodické povrchové defekty v důsledku inherentní excentricity přítomné ve válcích. Tyto vady lze považovat za periodické rušení systému. Pro odstranění těchto závad je zkoumán ...
  • Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálních pneumatických pohonů s využitím ventilových terminálů 

   Author: Burak Susam; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   ANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real world, visualizing a part ...
  • Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry 

   Author: Vítězslav Novák; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Cílem je navrhnout, vyrobit a otestovat vhodnou konstrukci a senzoriku laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry, který bude mít jeden stupeň volnosti v horizontálním směru. Na zařízení bude volně zavěšeno závaží a pohyb ...
  • Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel 

   Author: Di Yang; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   With the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens the life and safety ...
  • Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov 

   Author: Michal Kuchař; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou dat a detekcí poruch ze systému techniky prostředí budov. Klíčovým jevem pro vyhodnocení poruchy jsou oscilace v datech. Práce analyzuje oscilace binárních dat i diskrétně naměřených dat ...
  • Řídicí strategie pro arbitrážní obchody v kryptoměnách 

   Author: Sergey Tamarovskiy; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce je zaměřena především na obchodování kryptocyrrence mezi různými exhnangers, které poskytují vysokou bezpečnost, spolehlivost a tzv. API. V současné době existují situace, kdy se ve stejné instanci obchoduje ...
  • Elektronika a řídicí systém pro laserovou řezačku 

   Author: Haneen Farman Mohamed Mubarak; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kobrzek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá přeměnou starého PCB plotru na automatizovaný laserový řezací stroj. Hlavním úkolem bude modernizace mechaniky, konfigurace, a také instalace u elektroniky a řídícího systému. Pohyb os je ...
  • Strategie řízení bezkartáčových DC motorů 

   Author: Shawn Moses Cardozo; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Švandrlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá strategiemi řízení, které jsou dostupné pro bezkartáčové DC motory, a které mohou být použity pro řízení rychlosti pohonů elektrických vozidel. Úkolem práce je studium rozličných řídicích ...
  • Adaptivní predikce korekčních faktorů válcovacích sil 

   Author: Adam Peichl; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce se zabývá predikcí korekčních faktorů silových a momentových parametrů pro válcování kovů získaných matematickým modelem, což vede ke zvýšení přesnosti celého procesu. Cílem práce je návrh softwarového řešení, ...
  • Naklápěcí robotický manipulátor 

   Author: David Janouch; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Studenovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Teoretická část této diplomové práce se zaobírá historií manipulátorů a jednotlivými druhy manipulátorů. Rozděleni jsou podle kinematické struktury na manipulátory sériové a paralelní. Dále jsou zde popsány jednotlivé druhy ...
  • Laboratorní model elektromotoru s aktivními magnetickými ložisky 

   Author: Jaroslav Petráš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Lettl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   V teoretické části se práce zaměřuje na historii a popis aktivních a pasivních magnetických ložisek a bezkartáčových stejnosměrných motorů. Dále je v konstrukční části popsán vývoj modulové koncepce zařízení sestávající z ...
  • Řízení aktivního radiálního magnetického ložiska 

   Author: Jan Krofta; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Huzlík Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení laboratorního modelu aktivního magnetického radiálního ložiska. V teoretické části je ve stručnosti shrnut aktuální stav problematiky magnetických ložisek. Jsou popsány jejich ...
  • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot 

   Author: Hornychová Alžběta; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této práce byly pro PLC Tecomat Foxtrot napsány skripty reléové zpětnovazební identifikace podle tří různých metod. Při volbě metod byl kladen důraz na jednoduchost měření a následných výpočtů. První z použitých ...
  • Řízení modelu vrtulníku se zavěšeným břemenem 

   Author: Čech Matěj; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zaměřuje na popis dynamiky soustavy více těles, která je popsána na úloze vrtulníku se zavěšeným břemenem. Zkoumány jsou metody popisu dynamických soustav pomocí pohybových rovnic, ze kterých je vytvořena ...
  • Chytré brýle 

   Author: Kovanda David; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pomůcky pro sluchově neslyšící osobu, která zprostředkuje informaci o zvucích v jeho okolí. Tato pomůcka bude sloužit k tomu, aby neslyšící osoba měla větší přehled v běžném prostředí. ...
  • Zprovoznění vakuové aparatury pro měření elektronově stimulované desorpce za kryogenních teplot 

   Author: Haubner Michal; Supervisor: Vacek Václav; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce popisuje zprovoznění vakuové aparatury pro absolutní měření koeficientu elektronově stimulované desorpce (ESD) za kryogenních teplot. Je zpracována literární rešerše na zadanou problematiku s důrazem na částicové ...
  • Neuronové sítě pro rozpoznávání objektů v obrazu ze 3-D skeneru 

   Author: Karaffa Jakub; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této práce je provedena rešerše algoritmů pro zpracování obrazu včetně hlubokých neuronových sítí, za účelem zpracování fotografií ze 3D skeneru. V teoretické části práce jsou uvedeny některé algoritmy využívané ...
  • Samoladící regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot 

   Author: Hylmar František; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Bauerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá metodikou návrhu a realizace samoladících regulátorů. Po stručném úvodu do problematiky jsou v ní popsány tři vybrané metody pro automatické nastavení parametrů regulátoru. Při výběru je pak kladen důraz ...