Now showing items 128-147 of 275

  • Navrhování a hodnocení recyklovaných a emulzních asfaltových směsí s využitím vedlejších energetických produktů 

   Author: Suda Jan; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Neuvirt Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V posledních letech dochází ve všech technicky vyspělých zemích k intenzifikaci výzkumu a k rozvoji využití všech nejrůznějších druhů odpadů jako sekundárních surovinových zdrojů. Tento trend se týká také odpadů z energetického ...
  • Náklady životního cyklu staveb - náklady na provoz 

   Author: Ubralová Eliška; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se věnuje nákladům životního cyklu staveb, se zaměřením na provozní náklady u rodinných a bytových domů. Cílem práce bylo definovat jednotlivé náklady životního cyklu, především provozní náklady, vytvořit metodiku ...
  • Návrhové limity jednovrstvých membránových polí 

   Author: Jan Vecko; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hirnšal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-19)
   Disertační práce je zaměřena na problematiku návrhu jednovrstvých membránových konstrukcí tvarované na základě mechanického předpětí. Cílem disertační práce je sestavení základních návrhových limitů pro potřeby architektonického ...
  • Nejistoty při kalibraci a verifikaci srážko-odtokových modelů v urganizoaných povodích 

   Author: Kuba Petr; Supervisor: Havlík Vladimír; Opponent: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-29)
   Výběr vhodného simulačního prostředku pro konkrétní úlohu městského odvodnění je velmi složitým rozhodovacím procesem. Velmi přesné řešení velice kvalitně sestaveného modelu nemusí zaručit dosažení "přesného" popisu skutečné ...
  • New generation of gas sensors in civil engineering and architecture 

   Author: Davydova Marina; Supervisor: Demo Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Recent developments in nanotechnology led to the paradigm shift in civil engineering. The application of nanotechnology in civil engineering and architecture may enable changes at molecular level to optimize properties and ...
  • Nové geopolymerní hmoty na ochranu konstrukcí 

   Author: Houser Pavel; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Výborný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Tato disertační práce se zaměřuje na zkoumání vlastností alkalicky aktivovaných materiálů, především na vlastnosti a využití elektrárenského popílku ve stavební praxi. Popílek je odpadní materiál vznikající při spalování ...
  • Nové přístupy v oceňování silničních staveb 

   Author: Stanislav Vitásek; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Disertační práce se zaměřuje na aplikaci nových přístupů pro oceňování stavební produkce silničních staveb. Zvoleným inovačním pojetím je zapojení metody informačního modelování staveb (BIM) do procesu tvorby soupisu prací. ...
  • Numerical and experimental solutions of self-induced instability of bridge 

   Author: Král Radomil; Supervisor: Rypl Daniel; Opponent: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-17)
   The thesis is focused on a solution of self-induced oscillations and instabilities of slender beams in the wind. It uses a combination of appropriately selected numerical methods and experiments in a wind tunnel. The author ...
  • Numerical modeling of fluid-structure interaction 

   Author: Krybus David; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   A coupled fluid-structure interaction (FSI) analysis represents a challenging task from engineering point of view. Except a few special FSI problems, the only way to perform interaction analysis is the use of experimental ...
  • Numerical modeling of laminated glass structures 

   Author: Zemanová Alena; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Laminated glass structures are formed by stiff layers of glass connected with a compliant polymer foil. Due to their slenderness, heterogeneity, and time- and temperature-dependent properties of the interlayer, they exhibit ...
  • Numerical solution of the flow and transport equations with the dual permeability conceptual approach 

   Author: Kuráž Michal; Supervisor: Valentová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   The problem of predicting fluid movement in a variably saturated porous medium is important in many fields ranging from agriculture via hydrology to technical applications of dangerous waste disposal in a deep rock ...
  • Numerická a experimentální analýza pórobetonových obvodových plášťů 

   Author: Kočí Václav; Supervisor: Černý Robert; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-12)
   Disertační práce se zabývá problematikou pórobetonových konstrukcí. V jejím úvodu je nejprve obecně pojednáno o pórobetonu, o jeho složení, výrobě a o jeho historii až po popis současného postavení na trhu. Vlastnosti ...
  • Numerická charakteristika vlastností asfaltových směsí 

   Author: Žák Josef; Supervisor: Luxemburk František; Opponent: Novotný Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
   Principy lineární viskoelasticity a vybrané reologické modely, běžně používané v oboru asfaltových směsí, jsou shrnuty v úvodu disertační práce. Teorie lineární viskoelasticity je dále použita k analýze materiálových ...
  • Numerické a analytické modely tesařských spojů 

   Author: Martin Hataj; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Lokaj Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-23)
   Disertační práce je zaměřena na popis tradičních tesařských spojů a možnosti výpočtu jejich mechanického chování a únosnosti při statickém zatížení. Návrh tesařských spojů v minulosti vycházel z empirických vztahů, které ...
  • Numerické modelování kotevního systému - ověření významu kotevního systému mělce uloženého výrubu 

   Author: Chamra Petr; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-17)
   Hlavním cílem disertační práce "Numerické modelování kotevního systému - Ověření významu kotevního systému v případě mělce uloženého výrubu" je porovnání základních metod modelování kotevního systému a vyhodnocení jeho ...
  • O odhadech topologické entropie intervalových zobrazení 

   Author: Soukenka Martin; Supervisor: Bobok Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Práce pojednává o dynamických systémech a zvláště o diskrétních dynamických systémech v jedné dimenzi. Obsahuje stručný historický přehled důležitých výsledků vztahujících se k jednomu z aspektů dynamických systémů - ...
  • Obnovitelné zdroje - rekonstrukce staveb a jejich dopad na životní prostředí 

   Author: Peringer Vladimír; Supervisor: Tobolka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-02)
   Tato disertační práce je zaměřena na hodnocení dopadů rekonstrukcí staveb na životní prostředí pomocí metody na posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment), která je definovaná v mezinárodních a také v českých ...
  • Odstupová vzdálenost požárně otevřených ploch 

   Author: Hejtmánek Petr; Supervisor: Kupilík Václav; Opponent: Salátek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-23)
   Práce se věnuje určování požárně nebezpečného prostoru (PNP), respektive odstupo-vých vzdáleností od požárně otevřených ploch (POP). Odstupové vzdálenosti se stano-vují ke snížení rizika přestupu požáru na objekty sousední. ...
  • Odvodňování svahů sifonovými drény 

   Author: Mrvík Ondřej; Supervisor: Chamra Svatoslav; Opponent: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   Disertační práce se zabývá problematikou odvodňování nestabilních svahů. Otázky stability a proudění podzemní vody jsou v oboru geotechniky hlavními úlohami. Práce představuje inovační metodu gravitační drenáže, jež snižuje ...
  • Optimalizace návrhu sanací a rekonstrukcí střešních plášťů z hlediska energetické náročnost 

   Author: Kolouch David; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Oláh Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-30)
   Tato disertační práce se zabývá návrhem sanací střešních skladeb plochých střech se zaměřením na minimalizaci energetické náročnosti. Cílem práce je optimalizace návrhu sanace se zaměřením na tvorbu materiálového řešení ...