Now showing items 190-209 of 402

  • Navrhování a hodnocení recyklovaných a emulzních asfaltových směsí s využitím vedlejších energetických produktů 

   Author: Suda Jan; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Neuvirt Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V posledních letech dochází ve všech technicky vyspělých zemích k intenzifikaci výzkumu a k rozvoji využití všech nejrůznějších druhů odpadů jako sekundárních surovinových zdrojů. Tento trend se týká také odpadů z energetického ...
  • Náklady životního cyklu staveb - náklady na provoz 

   Author: Ubralová Eliška; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se věnuje nákladům životního cyklu staveb, se zaměřením na provozní náklady u rodinných a bytových domů. Cílem práce bylo definovat jednotlivé náklady životního cyklu, především provozní náklady, vytvořit metodiku ...
  • Návrh uspořádání a provádění laboratorních zkoušek betonu v neobvyklých podmínkách 

   Author: Jakub Žák; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
   V této disertační práci je prezentováno experimentální vyšetřování materiálů v neobvyklých podmínkách z pohledu přípravy vzorků, pomůcek a potřebných zkušebních zařízení, která je třeba buď výrazně modifikovat oproti jejich ...
  • Návrhové limity jednovrstvých membránových polí 

   Author: Jan Vecko; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hirnšal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-19)
   Disertační práce je zaměřena na problematiku návrhu jednovrstvých membránových konstrukcí tvarované na základě mechanického předpětí. Cílem disertační práce je sestavení základních návrhových limitů pro potřeby architektonického ...
  • Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování konstrukcí historických a památkově chráněných objektů pomocí nanotechnologie 

   Author: Markéta Fialová; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Pospíšil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Práce se zabývá rozsáhlou analýzou současného stavu poznání užití nanomateriálů v památkové péči při obnově, stabilizaci, konzervaci a restaurování historických materiálů, prezentuje dílčí experimentální výsledky (laboratorní ...
  • Neinvazivní stabilizace a zesilování tlačených zděných konstrukcí kompozity na bázi FRP 

   Author: Jan Kubát; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Klouda Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato disertační práce je zaměřena na stabilizaci, sanaci a zpevňování tlačených zděných konstrukcí s využitím materiálů na bázi vysoko-pevnostních a vysoko-modulárních vláken se zvláštním zaměřením na jejich aplikaci na ...
  • Nejistoty při kalibraci a verifikaci srážko-odtokových modelů v urganizoaných povodích 

   Author: Kuba Petr; Supervisor: Havlík Vladimír; Opponent: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-29)
   Výběr vhodného simulačního prostředku pro konkrétní úlohu městského odvodnění je velmi složitým rozhodovacím procesem. Velmi přesné řešení velice kvalitně sestaveného modelu nemusí zaručit dosažení "přesného" popisu skutečné ...
  • Nelineární analýza štíhlých zděných konstrukčních prvků 

   Author: Marek Vokál; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Klusáček Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Práce hodnotí a porovnává ruzné zpusoby modelování nevyztužených štíhlých zdených konstrukcí, tedy konstrukcí náchylných na ztrátu stability. Byl navržen a implementován algoritmus pro posuzování štíhlých zdených konstrukcí. ...
  • Nelineární působení postupně stavěných pozemních konstrukcí 

   Author: Radek Vašátko; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Kohoutková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-07)
   Tato práce je zaměřena na působení postupně stavěných konstrukcí a na vliv postupu výstavby na jejich napjatost a přetvoření. Základem práce je vyhodnocení tří experimentálních programů, na které navazuje jedna teoretická ...
  • Nevytápěný půdní prostor a jeho trpelně-vlhkostní chování 

   Author: Jan Richter; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Ostrý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Nevyhřívaný půdní prostor (tzv. „Studený podkroví“), pokud jde o jeho vlhkost, je v posledních několika desetiletích jedním z nejproblematičtějších prostor ve stavební praxi. Problémy jsou obvykle spojeny s kondenzací, ...
  • New generation of gas sensors in civil engineering and architecture 

   Author: Davydova Marina; Supervisor: Demo Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Recent developments in nanotechnology led to the paradigm shift in civil engineering. The application of nanotechnology in civil engineering and architecture may enable changes at molecular level to optimize properties and ...
  • Nové geopolymerní hmoty na ochranu konstrukcí 

   Author: Houser Pavel; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Výborný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Tato disertační práce se zaměřuje na zkoumání vlastností alkalicky aktivovaných materiálů, především na vlastnosti a využití elektrárenského popílku ve stavební praxi. Popílek je odpadní materiál vznikající při spalování ...
  • Nové metody sanace plísní na stavebních konstrukcích 

   Author: Zuzana Rácová; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Demnerová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Předložená disertační práce je zaměřena především na biologickou degradaci stavebních materiálů a konstrukcí se zvláštním zřetelem na mikroskopické vláknité houby. Mikroskopické vláknité houby (plísně) se vyskytují všude ...
  • Nové přístupy v oceňování silničních staveb 

   Author: Stanislav Vitásek; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Disertační práce se zaměřuje na aplikaci nových přístupů pro oceňování stavební produkce silničních staveb. Zvoleným inovačním pojetím je zapojení metody informačního modelování staveb (BIM) do procesu tvorby soupisu prací. ...
  • Numerical and experimental solutions of self-induced instability of bridge 

   Author: Král Radomil; Supervisor: Rypl Daniel; Opponent: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-17)
   The thesis is focused on a solution of self-induced oscillations and instabilities of slender beams in the wind. It uses a combination of appropriately selected numerical methods and experiments in a wind tunnel. The author ...
  • Numerical modeling of fluid-structure interaction 

   Author: Krybus David; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   A coupled fluid-structure interaction (FSI) analysis represents a challenging task from engineering point of view. Except a few special FSI problems, the only way to perform interaction analysis is the use of experimental ...
  • Numerical modeling of laminated glass structures 

   Author: Zemanová Alena; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Laminated glass structures are formed by stiff layers of glass connected with a compliant polymer foil. Due to their slenderness, heterogeneity, and time- and temperature-dependent properties of the interlayer, they exhibit ...
  • Numerical solution of the flow and transport equations with the dual permeability conceptual approach 

   Author: Kuráž Michal; Supervisor: Valentová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   The problem of predicting fluid movement in a variably saturated porous medium is important in many fields ranging from agriculture via hydrology to technical applications of dangerous waste disposal in a deep rock ...
  • Numerická a experimentální analýza pórobetonových obvodových plášťů 

   Author: Kočí Václav; Supervisor: Černý Robert; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-12)
   Disertační práce se zabývá problematikou pórobetonových konstrukcí. V jejím úvodu je nejprve obecně pojednáno o pórobetonu, o jeho složení, výrobě a o jeho historii až po popis současného postavení na trhu. Vlastnosti ...
  • Numerická charakteristika vlastností asfaltových směsí 

   Author: Žák Josef; Supervisor: Luxemburk František; Opponent: Novotný Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
   Principy lineární viskoelasticity a vybrané reologické modely, běžně používané v oboru asfaltových směsí, jsou shrnuty v úvodu disertační práce. Teorie lineární viskoelasticity je dále použita k analýze materiálových ...