Now showing items 273-292 of 392

  • Sanace a recyklace vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů 

   Author: Jaroš Petr; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Hošek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-07)
   Tato disertační práce se zaměřuje na sanaci a recyklaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště. První část práce je zaměřena na možnosti recyklace jednotlivých materiálových složek vnějšího kontaktního ...
  • Sádrová pojiva se zvýšenou odolností proti vlhkosti 

   Author: Magdaléna Doleželová; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Rovnaníková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-24)
   Práce se věnuje možnostem zlepšení odolnosti materiálů na bázi sádry v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Pro tento účel byla navržena a testována směsná sádrová pojiva s přídavkem pucolánů nebo latentně hydraulických materiálů. ...
  • Sea ice thickness estimates in the Weddell sea using laser altimetry and microwave radiometry 

   Author: Pokorná Markéta; Supervisor: Kostelecký Jan; Opponent: Klokočník Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   This thesis deals with the estimation and changes of sea-ice thickness in the area of Weddell Sea, Antarctica. Sea-ice thickness estimates were derived from satellite sensors, which posses the unique ability to obtain data ...
  • Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty 

   Author: Jan Faltýnek; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Současným trendem výstavby v podzemí je tunelování pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Mechanizované tunelování umožňuje stavbu liniových podzemních staveb v případě velmi nízkého nadloží, v nestabilních horninách ...
  • Seismic resistance of a hybrid shearwall system 

   Author: Wirth Ulrich; Supervisor: Křístek Vladimír; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   As part of an experimental research program on the seismic behavior of a new hybrid shearwall building system, with composite concrete-filled steel tubular edge members and typical reinforced concrete (RC) wall panel, ...
  • Separace hydrogramu dešťového odtoku pomocí elektrochemických měření 

   Author: Vondrka Aleš; Supervisor: Kuráž Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
   V předložené práci je navržena metoda dvousložkové separace odtoku užívající jako stopovače draselný iont a iontovou vodivost vody. Metoda spočívá na kontinuálním měření napětí na iontově selektivní draselné elektrodě a ...
  • Shock waves as a main destruction factor of dynamical loading on structures 

   Author: Kravtsov Alexander; Supervisor: Procházka Petr; Opponent: Makovička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   In this work methods and algorithms for calculating gas dynamical effects on selected structures and structural elements using graphic-analytical means are to be presented. The impact of shock waves on the structures ...
  • Simulace pohyblivých membránových konstrukcí 

   Author: Pavel Jurčík; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Disertační práce je zaměřena na pohyblivé membránové konstrukce. Díky lehkým pohyblivým membránovým konstrukcím můžeme v krátkém čase zcela změnit funkční využití daného prostoru. Tyto architektonicky dynamické stavby jsou ...
  • Simulace,modelování a statistické zpracování geodetických měření 

   Author: Třasák Pavel; Supervisor: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Disertační práce svým tématem spadá do oblasti inženýrské geodézie, a to konkrétně do oblasti zpracování geodetických měření. Práce popisuje navrhované komplexní řešení zpracování a vyhodnocení velmi přesných klasických ...
  • Skleněný sloup uzavřeného průřezu namáhaný centrickým tlakem 

   Author: Roman Kalamar; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   V současné architektuře se výrazně uplatňuje sklo, které se nově používá i na nosné prvky a konstrukce. Pro navrhování těchto konstrukcí je zapotřebí dostatek informací o jejich chování při zatížení. Přitom je nutné uvážit, ...
  • Smyková tuhost polymerních mezivrstev v závislosti na čase a teplotě a její vliv na vrstvené sklo v ohybu 

   Author: Tomáš Hána; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Tato doktorská práce je zaměřena na vrstvené sklo, které se v současnosti ve stavebnictví používá i pro nosné prvky. Zvláštní pozornost je věnována chování vrstveného skla zatíženého kolmo na svoji rovinu v závislosti na ...
  • Soběstačné a udržitelné urbanistické celky a jejich vybrané technické aspekty: Vliv aktivních solárních systémů na architektonickou formu a sídelní strukturu 

   Author: Štěpán Lajda; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Současný trend z hlediska výstavby energeticky efektivních budov a s nimi souvisejícím využitím solární energie je zřejmý. Vzhledem k aktuálnímu výraznému zdražení energií na konci roku 2021 se toto téma začalo stávat ještě ...
  • Solární škola v indickém Himálaji 

   Author: Tilinger Jan; Supervisor: Kulhánek František; Opponent: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-05)
   V této dizertační práci jsem se zabýval rozborem stavitelství v oblasti himálajského údolí Lung Nag v indickém státě Jammu and Kashmir. Místní stavby jsou tvořené především z lokálně dostupných materiálů a stavěné tradičními ...
  • Solving large scale engineering problems on parallel computers 

   Author: Brož Jaroslav; Supervisor: Kruis Jaroslav; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   PhD thesis deals with three separate topics. The first topic of the thesis is the description of the parallel implementation of the conjugate gradient method into the SIFEL open source project. The SIFEL open source project ...
  • Současné tendence minimálního bydlení a plastický byt jako vývojová alternativa 

   Author: Smitka Daniel; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Pospíšil Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Tato práce se zabývá popisem a výčtem některých globálních faktorů ovlivňujících problematiku minimálního bydlení a definicemi základních pojmů s touto problematikou související ve světovém měřítku. Zabývá se dvoupokojovým ...
  • Současné trendy ve vývoji staveb pro sport 

   Author: Paroubková Jitka; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
   Práce se zabývá vývojem staveb pro sport, a to zejména z hlediska typologického. Cílem práce je, na základě poznání vývoje tohoto druhu staveb do současnosti, určit předpokládaný směr jejich vývoje do budoucnosti. Typologie ...
  • Spatial Analysis in GIS for Sustainable Urban Form and Transport Development 

   Author: Vitalii Kostin; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Horák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V současné době, vzhledem k rozsahu urbanizačních procesů a rostoucí městské populaci, se koncepce udržitelného rozvoje území stává aktuálnější. Její hlavní princip spočívá v efektivním a harmonickém fungování jednotlivých ...
  • Specifika a uplatnění měřické dokumentace a geoinformačních technologií při stavebněhistorickém průzkumu 

   Author: Zdeněk Poloprutský; Supervisor: Rykl Michael; Opponent: Efler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-06)
   Tato disertační práce se zabývá využitím a specifiky měřické dokumentace, tzn. metodami, technologiemi a jejich výstupy, v oblasti průzkumů historických staveb. Průzkumy historických staveb lze podle předmětu zájmu a rozsahu ...
  • Spoje dřevěné kulatiny 

   Author: Heidenreich David; Supervisor: Semerák Petr; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Dřevěná kulatina vždy byla tradičním stavebním materiálem používaným v Evropě. V současné době stoupá zájem o její využití na konstrukce pozemních staveb, a to z důvodů převážně ekonomických. Konstrukční využívání dřevěné ...
  • Spoje s deskami s prolisovanými trny 

   Author: Vodolan Miloš; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Drdácký Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Disertační práce se zabývá problematikou spojů dřevěných konstrukcí prováděných pomocí desek s prolisovanými trny (punched metal plate fasteners). Úvodem práce jsou popsána teoretická východiska analytických modelů dnešních ...