Now showing items 294-313 of 448

  • Rané stádioum tuhnutí cementové pasty 

   Author: Tichá Petra; Supervisor: Demo Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-12)
   Cílem práce bylo vypracování popisu raného stadia hydratace cementové pasty na mikroskopické (resp. mezoskopické) úrovni. Disertace obsahuje teoretický popis procesu tuhnutí cementové pasty, který je podpořen experimentálním ...
  • Rekonstrukce průmyslových staveb - vliv karbonatace betonu na životnost konstrukce 

   Author: Vejvara Luděk; Supervisor: Witzany Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-16)
   Karbonatace betonu je důležitý chemický a fyzikální jev, který zasahuje veškeré nosné železobetonové konstrukce staveb. Základní podstatou celého tohoto jevu je to, že v betonu dochází působením vzdušného oxidu uhličitého ...
  • Revitalizace nevyužívaných železničních ploch 

   Author: Jiří Kugl; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Území ČR je charakterizováno nejen velmi hustou sídelní strukturou, ale také velmi hustou sítí železnic, vleček a nákladových nádraží. Jejich plošná rozsáhlost nicméně již mnohdy neodpovídá reálným současným potřebám ...
  • Risk management of tunnel construction projects 

   Author: Špačková Olga; Supervisor: Šejnoha Jiří; Opponent: Tichý Milík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-12)
   This thesis provides tools for quantification of uncertainties in tunnel construction. First, it introduces a simple probabilistic model for the estimation of the delay due to occurrence of construction failures. The model ...
  • Rizika implementace BIM do procesu projektové přípravy, správy a údržby vozovek pozemních komunikací 

   Author: Karel Fazekas; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Luxemburk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-21)
   Závěrečná práce se věnuje teoretickému prozkoumání dopadů BIM na proces veřejných zakázek a zjištění míry rizika implementace. Pro vyhodnocení míry rizika byl vytvořen BIM model stavby pozemní komunikace, navržena metodika ...
  • Řešení problematiky izolování radioaktivních odpadů s využitím fyzikálního modelování (Výzkum zaplnění technologických spár) 

   Author: Šťástka Jiří; Supervisor: Pacovský Jaroslav; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-30)
   Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a odzkoušet zaplnění technologické spáry pro svislý způsob uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. Téma výzkumu bylo vybráno na základě zkušeností z výstavby prvního ...
  • Řešení starých ekologických zátěží se zaměřením na lokalitu po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem 

   Author: Vacek Jiří; Supervisor: Vaníček Ivan; Opponent: Císlerová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-09)
   Na severozápadě České republiky se nachází lokalita Stráž pod Ralskem, kde probíhala čtyřicet let chemická těžba uranu pomocí technologie kyselého loužení. Od roku 1996 bylo zahájeno sanační čerpání a čištění podzemních ...
  • Řízení nádrží a vodohospodářských soustav při povodňových situacích 

   Author: Holeček Miroslav; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Povodňové události posledních let ukazují na aktuálnost řešení otázek spojených s protipovodňovou ochranou. Jednou z možností snížení povodňových škod je efektivní využití ochranného účinku nádrží a vodohospodářských ...
  • Řízení vodárenských provozů se zřetelem na minimalizaci ztrát 

   Author: Veselá Renata; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce je zaměřena na řešení ztrát vody v distribučních systémech, jejich hodnocení a snižování. Teoretická část popisuje kritéria sloužící k vyhodnocení ztrát vody v distribučních systémech, metody ke snížení ...
  • Samohojící beton na biologické bázi 

   Author: Hana Schreiberová; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Hlobil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
   Tato disertační práce se věnuje problematice samohojitelného betonu na biologické bázi – cementovému kompozitu, který je za pomoci bakterií a živin přidaných do směsi schopen samovolně zacelovat vzniklé trhliny. Práce ...
  • Sanace a recyklace vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů 

   Author: Jaroš Petr; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Hošek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-07)
   Tato disertační práce se zaměřuje na sanaci a recyklaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště. První část práce je zaměřena na možnosti recyklace jednotlivých materiálových složek vnějšího kontaktního ...
  • Sádrová pojiva se zvýšenou odolností proti vlhkosti 

   Author: Magdaléna Doleželová; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Rovnaníková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-24)
   Práce se věnuje možnostem zlepšení odolnosti materiálů na bázi sádry v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Pro tento účel byla navržena a testována směsná sádrová pojiva s přídavkem pucolánů nebo latentně hydraulických materiálů. ...
  • Sea ice thickness estimates in the Weddell sea using laser altimetry and microwave radiometry 

   Author: Pokorná Markéta; Supervisor: Kostelecký Jan; Opponent: Klokočník Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   This thesis deals with the estimation and changes of sea-ice thickness in the area of Weddell Sea, Antarctica. Sea-ice thickness estimates were derived from satellite sensors, which posses the unique ability to obtain data ...
  • Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty 

   Author: Jan Faltýnek; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Současným trendem výstavby v podzemí je tunelování pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Mechanizované tunelování umožňuje stavbu liniových podzemních staveb v případě velmi nízkého nadloží, v nestabilních horninách ...
  • Seismic resistance of a hybrid shearwall system 

   Author: Wirth Ulrich; Supervisor: Křístek Vladimír; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   As part of an experimental research program on the seismic behavior of a new hybrid shearwall building system, with composite concrete-filled steel tubular edge members and typical reinforced concrete (RC) wall panel, ...
  • Separace hydrogramu dešťového odtoku pomocí elektrochemických měření 

   Author: Vondrka Aleš; Supervisor: Kuráž Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
   V předložené práci je navržena metoda dvousložkové separace odtoku užívající jako stopovače draselný iont a iontovou vodivost vody. Metoda spočívá na kontinuálním měření napětí na iontově selektivní draselné elektrodě a ...
  • Shock waves as a main destruction factor of dynamical loading on structures 

   Author: Kravtsov Alexander; Supervisor: Procházka Petr; Opponent: Makovička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   In this work methods and algorithms for calculating gas dynamical effects on selected structures and structural elements using graphic-analytical means are to be presented. The impact of shock waves on the structures ...
  • Simulace pohyblivých membránových konstrukcí 

   Author: Pavel Jurčík; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Disertační práce je zaměřena na pohyblivé membránové konstrukce. Díky lehkým pohyblivým membránovým konstrukcím můžeme v krátkém čase zcela změnit funkční využití daného prostoru. Tyto architektonicky dynamické stavby jsou ...
  • Simulace,modelování a statistické zpracování geodetických měření 

   Author: Třasák Pavel; Supervisor: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Disertační práce svým tématem spadá do oblasti inženýrské geodézie, a to konkrétně do oblasti zpracování geodetických měření. Práce popisuje navrhované komplexní řešení zpracování a vyhodnocení velmi přesných klasických ...
  • Skleněný sloup uzavřeného průřezu namáhaný centrickým tlakem 

   Author: Roman Kalamar; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   V současné architektuře se výrazně uplatňuje sklo, které se nově používá i na nosné prvky a konstrukce. Pro navrhování těchto konstrukcí je zapotřebí dostatek informací o jejich chování při zatížení. Přitom je nutné uvážit, ...