Zobrazují se záznamy 1-20 z 248

   Klíčové slovo
   3D obrazce,laserový skener,skenování,monitoring,přesnost [1]
   3D, prostorový, informační systém, silentCube, památky, fotogrammetrie, model, most, dokumentace, Delal, Zakho, Karlův most, Photopa, 3D, three-dimensional, information system, silentCube, historical monuments, photogrammetry, model, bridge, documentation, Delal, Zakho, Charles bridge, Photopa [1]
   3D,laser scaning,monitoring,accuracy [1]
   Active optical elements,adaptive optics,optical metrology,diffraction,Talbot effect,interference,interferometry,active lenses,fluidic lenses,optical scanners,spatial light modulator,adaptive interferometry,focal length,doublet,spherical aberration,depth of focus,circle of confusion [1]
   Aktivní optické prvky,adaptivní optika,optická metrologie,difrakce,Talbotův jev,interference,interferometrie,aktivní čočky,kapalinové čočky,optické skenery,fázový modulátor světla,adaptivní interferometrie,ohnisková vzdálenost,dublet,sférická aberace,hloubka ostrosti,rozptylový kroužek [1]
   aliance, projekt, organizace, delegování, kontrola práce, tranzitivní práva, kontrola, koordinace, kooperace, komunikace, kontakt, informace, socioekonomická síť. Alliance, Project, Organization, Delegation, Check, Transitive Rights, Control, Coordination, Communication, Contact, Information, Socio-economic Network. [1]
   altimetrie, bistatická altimetrie, globální družicové navigační systémy, GPS, průnik kvadrik, referenční elipsoid Altimetry, Bistatic Altimetry, Global Navigation Satellite System, GPS, Intersection of Quadrics, Reference Ellipsoid [1]
   Analýza nákladů životního cyklu budovy, provozní náklady, investiční náklady, náklady na obnovu a údržbu, náklady na likvidaci, energetická náročnost, spotřeba energie, průkaz energetické náročnosti budovy, státní energetická koncepce, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontní sazba. Analysis of the Life Cycle Cost of the Building, Operating Costs, Capital Costs, Costs of Renewal and Maintenance, Disposal Costs, Energy Performance, Energy Consumption, Energy Performance Certificate for Buildings, State Energy Conception, Net Present Value, Internal Rate of Return, Discount Rate. [1]
   analýza nákladů, životní cyklus, asfaltové vozovky, silniční konstrukce, porovnání nákladů. Life cycle, cost analysis, asphalt pavements, road structures, cost comparison [1]
   architektura, bydlení, dům, modulární dům, mobilní dům, lodní kontejner, ISO kontejner, architecture, housing, house, modular house, mobile house, shipping container, ISO container [1]
   asfaltové hutněné směsi, lineární viskoelasticita, smykové vlastnosti, jednoosý smykový přístroj, hloubka kolejí, akumulovaná ustálená funkce poddajnosti [1]
   assessment, tool, housing, energy demand, economic aspect, environmental aspect, total efficiency. [1]
   automated measurement; tension infiltrometer,infiltration experiment,unsaturated hydraulic conductivity [1]
   automatizované měření,podtlakový infiltrometr,infiltrační experiment,nenasycená hydraulická vodivost [1]
   bentonit,bentonitové pelety,technologické spáry,stříkání bentonitu,volné sypání bentonitu,termofyzikální vlastnosti bentonitu,fyzikální model Mock-up Josef [1]
   bentonite pellets,bentonite gap filling,compaction methods for the bentonite,thermophysical properties of the bentonite,physical model Mock-up Josef [1]
   Beton, cyklické zatěžování, střídání zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů, chloridy, únava betonu, degradace betonu, vývoj modulu pružnosti, stupeň zatížení, stupeň nasycení, difúze. [1]
   Beton, úletový popílek, alkalická aktivace, geopolymery, přísady, příměsi, alumosilikátový polymer [1]
   bezvýkopové technologie, ekologické hodnocení, rozhodovací proces [1]
   BIM,BEP,industry,Innovation,models,Syria,technological change [1]