Now showing items 1-20 of 386

   Subject
   3D obrazce,laserový skener,skenování,monitoring,přesnost [1]
   3D, prostorový, informační systém, silentCube, památky, fotogrammetrie, model, most, dokumentace, Delal, Zakho, Karlův most, Photopa, 3D, three-dimensional, information system, silentCube, historical monuments, photogrammetry, model, bridge, documentation, Delal, Zakho, Charles bridge, Photopa [1]
   3D,laser scaning,monitoring,accuracy [1]
   acid atmospheric deposition [1]
   Active optical elements,adaptive optics,optical metrology,diffraction,Talbot effect,interference,interferometry,active lenses,fluidic lenses,optical scanners,spatial light modulator,adaptive interferometry,focal length,doublet,spherical aberration,depth of focus,circle of confusion [1]
   advanced models [1]
   air duct,Efficiency,air flow,rehabilitation,moisture in masonry,CFD simulation [1]
   air flow [1]
   Aktivní optické prvky,adaptivní optika,optická metrologie,difrakce,Talbotův jev,interference,interferometrie,aktivní čočky,kapalinové čočky,optické skenery,fázový modulátor světla,adaptivní interferometrie,ohnisková vzdálenost,dublet,sférická aberace,hloubka ostrosti,rozptylový kroužek [1]
   aliance, projekt, organizace, delegování, kontrola práce, tranzitivní práva, kontrola, koordinace, kooperace, komunikace, kontakt, informace, socioekonomická síť. Alliance, Project, Organization, Delegation, Check, Transitive Rights, Control, Coordination, Communication, Contact, Information, Socio-economic Network. [1]
   altimetrie, bistatická altimetrie, globální družicové navigační systémy, GPS, průnik kvadrik, referenční elipsoid Altimetry, Bistatic Altimetry, Global Navigation Satellite System, GPS, Intersection of Quadrics, Reference Ellipsoid [1]
   Analýza nákladů životního cyklu budovy, provozní náklady, investiční náklady, náklady na obnovu a údržbu, náklady na likvidaci, energetická náročnost, spotřeba energie, průkaz energetické náročnosti budovy, státní energetická koncepce, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontní sazba. Analysis of the Life Cycle Cost of the Building, Operating Costs, Capital Costs, Costs of Renewal and Maintenance, Disposal Costs, Energy Performance, Energy Consumption, Energy Performance Certificate for Buildings, State Energy Conception, Net Present Value, Internal Rate of Return, Discount Rate. [1]
   analýza nákladů, životní cyklus, asfaltové vozovky, silniční konstrukce, porovnání nákladů. Life cycle, cost analysis, asphalt pavements, road structures, cost comparison [1]
   architektonické řešení [1]
   architektura, bydlení, dům, modulární dům, mobilní dům, lodní kontejner, ISO kontejner, architecture, housing, house, modular house, mobile house, shipping container, ISO container [1]
   asfaltové hutněné směsi, lineární viskoelasticita, smykové vlastnosti, jednoosý smykový přístroj, hloubka kolejí, akumulovaná ustálená funkce poddajnosti [1]
   assessment, tool, housing, energy demand, economic aspect, environmental aspect, total efficiency. [1]
   astrometrie,dráhové elementy,identifikace,planetky,komety [1]
   astrometry,orbital elements,identification,minor planets,comets [1]
   automated measurement; tension infiltrometer,infiltration experiment,unsaturated hydraulic conductivity [1]