Zobrazují se záznamy 1-20 z 182

   Klíčové slovo
   3D, prostorový, informační systém, silentCube, památky, fotogrammetrie, model, most, dokumentace, Delal, Zakho, Karlův most, Photopa, 3D, three-dimensional, information system, silentCube, historical monuments, photogrammetry, model, bridge, documentation, Delal, Zakho, Charles bridge, Photopa [1]
   aliance, projekt, organizace, delegování, kontrola práce, tranzitivní práva, kontrola, koordinace, kooperace, komunikace, kontakt, informace, socioekonomická síť. Alliance, Project, Organization, Delegation, Check, Transitive Rights, Control, Coordination, Communication, Contact, Information, Socio-economic Network. [1]
   altimetrie, bistatická altimetrie, globální družicové navigační systémy, GPS, průnik kvadrik, referenční elipsoid Altimetry, Bistatic Altimetry, Global Navigation Satellite System, GPS, Intersection of Quadrics, Reference Ellipsoid [1]
   Analýza nákladů životního cyklu budovy, provozní náklady, investiční náklady, náklady na obnovu a údržbu, náklady na likvidaci, energetická náročnost, spotřeba energie, průkaz energetické náročnosti budovy, státní energetická koncepce, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontní sazba. Analysis of the Life Cycle Cost of the Building, Operating Costs, Capital Costs, Costs of Renewal and Maintenance, Disposal Costs, Energy Performance, Energy Consumption, Energy Performance Certificate for Buildings, State Energy Conception, Net Present Value, Internal Rate of Return, Discount Rate. [1]
   analýza nákladů, životní cyklus, asfaltové vozovky, silniční konstrukce, porovnání nákladů. Life cycle, cost analysis, asphalt pavements, road structures, cost comparison [1]
   architektura, bydlení, dům, modulární dům, mobilní dům, lodní kontejner, ISO kontejner, architecture, housing, house, modular house, mobile house, shipping container, ISO container [1]
   asfaltové hutněné směsi, lineární viskoelasticita, smykové vlastnosti, jednoosý smykový přístroj, hloubka kolejí, akumulovaná ustálená funkce poddajnosti [1]
   assessment, tool, housing, energy demand, economic aspect, environmental aspect, total efficiency. [1]
   Beton, cyklické zatěžování, střídání zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů, chloridy, únava betonu, degradace betonu, vývoj modulu pružnosti, stupeň zatížení, stupeň nasycení, difúze. [1]
   Beton, úletový popílek, alkalická aktivace, geopolymery, přísady, příměsi, alumosilikátový polymer [1]
   bezvýkopové technologie, ekologické hodnocení, rozhodovací proces [1]
   biomechanika, artikulární chrupavka, viskoelasticita, reologie, svalek biomechanics, articular cartilage, viscoelasticity, rheology, callus [1]
   blast wave, semi-cylindrical arch, underground parking, numerical solution, comparison with tests [1]
   bridge aeroelasticity, flutter instability, wind-structure interaction, bluff body. [1]
   budova, model, systémová dynamika, úspory energie, software STELLA, diskontované náklady, hodnocení proveditelnosti. building, model, system dynamics, energy saving, software STELLA, discounted costs, assessment of performability. [1]
   building sustainability assessment, architects, design tools, SBToolCZ, Envimat [1]
   catchment, hillslope, rainfall-runoff modelling, rainfall-runoff episodes, soil moisture, subsurface trench, threshold behaviour [1]
   chybějící hodnoty, data mining, asociační pravidla [1]
   concrete industry; concrete technology; expert system; fuzzy logic; material modeling; quality control. [1]
   concrete, creep, shrinkage, drying, microprestress, finite elements, numerical modeling [1]