Now showing items 226-245 of 392

  • Patterns in URL 

   Author: Hujer Roman; Supervisor: Vaníček Tomáš; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   This text describes the research on patterns in URL, URL classification and their respective relation. Firstly, motives for the URL classification and patterns in URL are explained. The motives come from topicality of the ...
  • Perspektivy obchodování stavebních firem na komoditních burzách - stavební materiály a odpady, rizika 

   Author: Tesařová Lucie; Supervisor: Liška Václav; Opponent: Gazda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Připravovaná disertační práce pojednává o problematice komoditního obchodování v návaznosti na stavební firmy. Je provedena analýza současného stavu komoditního obchodování v České republice i v zahraničí. Problematika ...
  • Plazmatické modifikace vláknité výztuže používané v cementových kompozitních materiálech 

   Author: Jan Trejbal; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Práce se zabývá plazmatickými modifikacemi skleněných a polymerových vláken, která se používají jako výztuž v kompozitních materiálech ve stavebnictví. Cílem modifikací bylo aktivovat a zdrsnit povrhy vláken a zaručit tak ...
  • Plovoucí domy pro bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky 

   Author: Hana Klapalová; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-29)
   Disertační práce se zabývá problematikou plovoucích domů pro trvalé bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky. Teoretický úvod nastiňuje možnosti využívání plovoucích staveb pro bydlení i rekreaci pomocí rešerší ...
  • Pohyb dnových splavenin v otevřených korytech - vliv různozrnnosti 

   Author: Štěpán Zrostlík; Supervisor: Matoušek Václav; Opponent: Chára Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Práce se zabývá intenzivním chodem dnového sedimentu v otevřených korytech. Kromě teoretické práce je výzkum založen i na práci experimentální, opírající se o měření chování proudění směsi sedimentu a vody ve sklopném žlabu ...
  • Pokročilé metody měření nenasycené hydraulické vodivosti půd 

   Author: Klípa Vladimír; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-19)
   Hydraulická vodivost zemědělsky využívaných ploch je silně závislá na agrotechnických postupech, zhutnění půdy, růstu rostlin apod. Nenasycená hydraulická vodivost (K(h)) je často měřena pomocí podtlakových infiltrometrů. ...
  • Pokročilé víceúrovňové metody pro výpočetní homogenizaci periodických struktur 

   Author: Martin Ladecký; Supervisor: Pultarová Ivana; Opponent: Tichý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Víceúrovňové materiálové modelování je jednou ze klíčových oblastí vývoje pro budoucí průmyslová odvětví. Pro plné využítí možností víceúrovňových struktur musí být techniky víceúrovňového modelování přesné a dostupné. ...
  • Porovnání hodnocení denního osvětlení v ČSN EN 17037 měřením na modelu pod reálnou oblohou 

   Author: Marcel Pelech; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Hraška Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   V práci je popsán vývoj a tvorba modelu pro měření osvětlenosti pod reálnou oblohou. Výsledná varianta modelu umožnila měření dvou místností s přibližnou orientací sever – jih. Model byl umístěn v obci Roztoky na severním ...
  • Poruchy stavebních materiálů v konstrukcích způsobené vlhkostí, jejich příčiny a řešení 

   Author: Kšíkal Josef; Supervisor: Černý Robert; Opponent: Drdácký Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Tato práce se zabývá problematikou poruch materiálů stavebních konstrukcí způsobených zvýšenou vlhkostí. V první části této práce je pojednáno obecně o poruchách stavebních materiálů. Ty jsou pro přehlednost rozděleny podle ...
  • Posouzení vlivu retenčních prostor v povodí na návrhová hydrologická data 

   Author: Tyl Radovan; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-29)
   Tato disertační práce se zabývá posouzením návrhových hydrologických dat v souvislosti s retenčními prostory v povodí. Byla provedena rešerše odborné literatury s cílem zmapovat současný stav stanovování návrhových ...
  • Posuzování ohroženosti vodních nádrží erozním sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM 

   Author: Bauer Miroslav; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Hlavčová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-28)
   Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prvkem v krajině. Při zanášení sedimentem ...
  • Potential of energy-saving applying phase change materials in civil engineering 

   Author: Bonfert Paul; Supervisor: Křístek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
   It is to be introduced by the application of microencapsulated paraffin's as a PCM technically feasibly additional memory mass in the structural fabric of a building or from parts of the building - also afterwards-. A ...
  • Použití cihelného obrusu v omítkových směsích 

   Author: Čáchová Monika; Supervisor: Keppert Martin; Opponent: Rubáš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je najít vhodné složení omítkové směsi, kde jako další složky vystupují vápenný hydrát a křemičité kamenivo, a současně nalézt perspektivní využití odpadních látek. Recyklovaný jemný cihelný prach se jeví ...
  • Použití stříkané hydroizolační membrány v podzemních stavbách 

   Author: Barbora Píšová; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Kurth Helmut
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Jednou z aktuálně diskutovaných technologií v podzemním stavitelství je použití stříkaných hydroizolačních membrán. Tradičně se k zajištění vodotěsnosti podzemních staveb používají prefabrikované hydroizolační fólie, nicméně ...
  • Požární odolnost nosníků s vlnitou stojinou 

   Author: Kyzlík Petr; Supervisor: Wald František; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
   Zavedením automatické výroby nosníků s vlnitou stojinou se jejich cena stala pro pozemní stavby konkurenceschopnou hlavně výrazným snížením hmotnosti. V posledních desetiletích se použití nosníků s vlnitou stojinou stále ...
  • Požární odolnost šroubového přípoje trapézových plechů vystavených požáru 

   Author: Kallerová Petra; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
   Cílem práce bylo popsat chování šroubového přípoje trapézového plechu k nosné konstrukci pomocí samovrtných šroubů za zvýšených teplot a navrhnout vhodná opatření pro takové přípoje, aby došlo ke zvýšení požární odolnosti ...
  • Pravděpodobnostní hodnocení interakce mostu a koleje 

   Author: Jiří Kašpárek; Supervisor: Rotter Tomáš; Opponent: Plášek Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bezstyková kolej je v současné době preferována pro převedení běžné i vysokorychlostní dopravy po mostě. Pro posouzení přídavných sil v bezstykové koleji se aktuálně používá postup, který je založen na zastaralé metodě ...
  • Pražské stavby pro výrobu a distribuci elektřiny a možnosti jejich konverze 

   Author: Marie Černeková; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Dvořáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-10)
   Rozvoj techniky na přelomu 19. a 20. století je úzce spojen s rozvojem a využitím elektrické energie. Svázán je zejména s elektrárnami, rozvodnami a trafostanicemi, které jsou předmětem tohoto výzkumu. Výroba elektrické ...
  • Právní aspekty degradace vybraných městských veřejných prostranství 

   Author: Petr Kučera; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-07)
   Degradace veřejných prostranství, proces snižování a znehodnocování jejich žádoucích kvalit, má mnoho různých forem. Jednou z nich je přemíra dopravně-technické vybavenosti, například dopravního značení, stožárů, technických ...
  • Principy INSPIRE a standardizace ve vazbě na data ZABAGED R 

   Author: Tryhubová Pavla; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Disertační práce s názvem "Principy směrnice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe - Evropská infrastruktura prostorových dat) a standardizace ve vazbě na data ZABAGEDR" (Základní báze geografických ...