Now showing items 152-171 of 276

  • Patterns in URL 

   Author: Hujer Roman; Supervisor: Vaníček Tomáš; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   This text describes the research on patterns in URL, URL classification and their respective relation. Firstly, motives for the URL classification and patterns in URL are explained. The motives come from topicality of the ...
  • Perspektivy obchodování stavebních firem na komoditních burzách - stavební materiály a odpady, rizika 

   Author: Tesařová Lucie; Supervisor: Liška Václav; Opponent: Gazda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Připravovaná disertační práce pojednává o problematice komoditního obchodování v návaznosti na stavební firmy. Je provedena analýza současného stavu komoditního obchodování v České republice i v zahraničí. Problematika ...
  • Plazmatické modifikace vláknité výztuže používané v cementových kompozitních materiálech 

   Author: Jan Trejbal; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Práce se zabývá plazmatickými modifikacemi skleněných a polymerových vláken, která se používají jako výztuž v kompozitních materiálech ve stavebnictví. Cílem modifikací bylo aktivovat a zdrsnit povrhy vláken a zaručit tak ...
  • Pokročilé metody měření nenasycené hydraulické vodivosti půd 

   Author: Klípa Vladimír; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-19)
   Hydraulická vodivost zemědělsky využívaných ploch je silně závislá na agrotechnických postupech, zhutnění půdy, růstu rostlin apod. Nenasycená hydraulická vodivost (K(h)) je často měřena pomocí podtlakových infiltrometrů. ...
  • Poruchy stavebních materiálů v konstrukcích způsobené vlhkostí, jejich příčiny a řešení 

   Author: Kšíkal Josef; Supervisor: Černý Robert; Opponent: Drdácký Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Tato práce se zabývá problematikou poruch materiálů stavebních konstrukcí způsobených zvýšenou vlhkostí. V první části této práce je pojednáno obecně o poruchách stavebních materiálů. Ty jsou pro přehlednost rozděleny podle ...
  • Posouzení vlivu retenčních prostor v povodí na návrhová hydrologická data 

   Author: Tyl Radovan; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-29)
   Tato disertační práce se zabývá posouzením návrhových hydrologických dat v souvislosti s retenčními prostory v povodí. Byla provedena rešerše odborné literatury s cílem zmapovat současný stav stanovování návrhových ...
  • Posuzování ohroženosti vodních nádrží erozním sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM 

   Author: Bauer Miroslav; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Hlavčová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-28)
   Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prvkem v krajině. Při zanášení sedimentem ...
  • Potential of energy-saving applying phase change materials in civil engineering 

   Author: Bonfert Paul; Supervisor: Křístek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
   It is to be introduced by the application of microencapsulated paraffin's as a PCM technically feasibly additional memory mass in the structural fabric of a building or from parts of the building - also afterwards-. A ...
  • Použití cihelného obrusu v omítkových směsích 

   Author: Čáchová Monika; Supervisor: Keppert Martin; Opponent: Rubáš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je najít vhodné složení omítkové směsi, kde jako další složky vystupují vápenný hydrát a křemičité kamenivo, a současně nalézt perspektivní využití odpadních látek. Recyklovaný jemný cihelný prach se jeví ...
  • Požární odolnost nosníků s vlnitou stojinou 

   Author: Kyzlík Petr; Supervisor: Wald František; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
   Zavedením automatické výroby nosníků s vlnitou stojinou se jejich cena stala pro pozemní stavby konkurenceschopnou hlavně výrazným snížením hmotnosti. V posledních desetiletích se použití nosníků s vlnitou stojinou stále ...
  • Požární odolnost šroubového přípoje trapézových plechů vystavených požáru 

   Author: Kallerová Petra; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
   Cílem práce bylo popsat chování šroubového přípoje trapézového plechu k nosné konstrukci pomocí samovrtných šroubů za zvýšených teplot a navrhnout vhodná opatření pro takové přípoje, aby došlo ke zvýšení požární odolnosti ...
  • Principy INSPIRE a standardizace ve vazbě na data ZABAGED R 

   Author: Tryhubová Pavla; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Disertační práce s názvem "Principy směrnice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe - Evropská infrastruktura prostorových dat) a standardizace ve vazbě na data ZABAGEDR" (Základní báze geografických ...
  • Principy INSPIRE a standardizace ve vazbě na data ZABAGED R v podmínkách resortu ČÚZK 

   Author: Tryhubová Pavla; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Veverka Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Dne 15. května 2007 stoupila v platnost evropská směrnice INSPIRE. Směrnice INSPIRE a její přijetí představuje klíčový moment pro budoucnost tvorby infrastruktury prostorových informací v Evropské Unii. Směrnice INSPIRE ...
  • Problematika identifikace malých těles ve sluneční soustavě 

   Author: Tichý Miloš; Supervisor: Kostelecký Jan; Opponent: Ron Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-22)
   V práci jsou presentovány metody identifikací malých těles sluneční soustavy, tj. planetek a komet. Je předložen stávající stav v dané problematice a jeho klíčové problémy a presentována základní metoda identifikací s ...
  • Problematika kvílivého hluku z tramvajové dopravy 

   Author: Popíková Lucie; Supervisor: Lidmila Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-31)
   Disertační práce obsahuje teoretickou analýzu kvílivého hluku, na kterou navazují měření provedená na reálných tramvajových tratích. Celkem byly provedeny desítky měření na osmi zkušebních úsecích. Jednotlivé úseky se ...
  • Problematika měření a zpracování dat z terénních měření v urbanizovaných povodích 

   Author: Sýkora Petr; Supervisor: Havlík Vladimír; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-29)
   Nové trendy stále více uplatňované při řešení problematiky městského odvodnění vedou mimo jiné i ke změně požadavků na skladbu dat a jejich kvalitu. Úzká provázanost monitoringu s ostatními nezbytnými prvky a procesy řešení ...
  • Problematika měření únosnosti pražcového podloží pomocí rázového modulu deformace 

   Author: Břešťovský Petr; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-11)
   Rázová zatěžovací zkouška měřená pomocí lehké dynamické desky je v současné době používaná pouze jako doplňková metoda měření k únosnostem získaných pomocí statické zatěžovací zkoušky. Tato disertační práce má podpořit ...
  • Problems of heat transport in road construction and maintenance 

   Author: Hoeft Michael; Supervisor: Procházka Petr; Opponent: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   It has been developed a model for calculation of outdoor heatings with concrete surrounded pipes under nonsteady term running and near the reality and changing marginal conditions. The results are declarations about the ...
  • Proces modernity a jeho artikulace v prostorové struktuře území 

   Author: Holubec Pavel; Supervisor: Mansfeldová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Základní témata disertace jsou obsažena již v jejím názvu: "Proces modernity a jeho artikulace v prostorové struktuře území", leč pokud bychom měli téma disertace vyjádřit jedním slovem, tím patrně nejvýstižnějším bude ...
  • Project management for energy efficient houses in Mongolian climatic conditions 

   Author: Banzragch Turbold; Supervisor: Krejčí Luboš; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   The subject of this dissertation work is detailed analyses and studies for the fundamental concepts of Project Management of energy efficient houses in Mongolia. A work consists of twelve main parts which are future divided ...