• 3D skenovací systém s virtuálními binárními značkami 

   Autor: Urban Rudolf; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Pavelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Byl vytvořen funkční prototyp fotogrammetrického skenovacího systému, který využívá virtuálních značek s binárním kódem. Systém je navržen pro laboratorní skenování menších objektů jako např. archeologických, s přesností ...
  • 4.6.20 

   Autor: Holubová Zuzana; Vedoucí práce: Hačkajlová Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Disertační práce se zabývá problematikou auditu Facility managementu. Práce navrhuje model Facility Management Auditu, který by měl vyřešit na trhu FM postrádaný nástroj pro hodnocení efektivity fungování Facility managementu ...
  • Adaptace artikulární chrupavky na biomechanické účinky 

   Autor: Lísal Jaroslav; Vedoucí práce: Petrtýl Miroslav; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce se zabývá stanovením biomechanických vlastností artikulární chrupavky velkých lidských kloubů, zejména kolena. Práce definuje přetváření artikulární chrupavky při flexi a extenzi dolní končetiny a reologické ...
  • An approach towards evaluation of the functional efficiency of office buildings 

   Autor: Abdel Ghany Al-Gendy Al-Gendy Shaker; Vedoucí práce: Beran Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   There is a growing recognition of the need for consensus among all stakeholders in the construction development process; recent years have witnessed a growing interest in the integration of the built environment and building ...
  • Analysis of delays in construction tasks 

   Autor: Ruíz Santamaría Omar Gonzalo; Vedoucí práce: Beran Václav; Oponent práce: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-22)
   The topic of this thesis is the analysis of delays in construction tasks. The main goal of the research is using a practical but effective simulation method better known as Virtual Management Momentum or marginal differences ...
  • Analýza aplikace optických prvků s proměnnými a fixními parametry v zobrazovacích a měřících systémech 

   Autor: Pokorný Petr; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Disertační práce se podrobně zabývá analýzou a aplikací optických prvků s fixními a proměnnými optickými parametry, a to zejména v oblasti optické metrologie a zobrazovacích soustav. Koncepčně je práce pojata jako doprovodný ...
  • Analýza chování nepředepnutých spojů konstrukcí ze skla 

   Autor: Vencl Radim; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-17)
   Sklo, na rozdíl od materiálů běžně používaných, které mohou dosáhnout plastické deformace, se chová pružně až do porušení křehkým lomem. Nelze proto uvažovat se zmírněním vlivu lokálních špiček napětí plastifikací a s ...
  • Analýza chování spřažených ocelobetonových mostních konstrukcí zatížených teplotním namáháním 

   Autor: Rybár Pavel; Vedoucí práce: Konvalinka Petr; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou analýzy chování spřažených ocelobetonových mostních konstrukcí zatížených teplotním namáháním. Hlavní cíl práce je zaměřen na ověření vlivu nerovnoměrného rozložení teplotního ...
  • Analýza kapacity bypassu okružních křižovatek 

   Autor: Sedlačik Ivan; Vedoucí práce: Slabý Petr; Oponent práce: Kocourek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-09)
   Disertační práce se zabývá analýzou kapacity bypassů okružních křižovatek v České republice. Cílem práce je navrhnout novou metodiku sloužící k posuzování kapacity bypassů, protože tato metodika v českých podmínkách ...
  • Analýza metodiky a poznatků experimentálního výzkumu charakteristik vláknobetonu 

   Autor: Drahorád Michal; Vedoucí práce: Kukaň Vlastimil; Oponent práce: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Současný rozmach používání vláknobetonu ve stavebnictví a snaha o jeho ustavení jako konstrukčního materiálu vyvolává potřebu stanovení vlastností vláknobetonu z hlediska návrhu konstrukce. Jedná se zejména o pevnostní a ...
  • Analýza nákladů životního cyklu asfaltových vozovek 

   Autor: Hanzík Filip; Vedoucí práce: Lehovec František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-22)
   Tato práce se zabývá návrhem metodiky porovnávání nákladů životního cyklu asfaltových vozovek, která by byla využitelná při technicko-ekonomickém hodnocení konstrukčních variant, a to nejen pro investory, ale i pro ...
  • Analýza ražby metodou drill ad blat 

   Autor: Vrbata Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-20)
   Disertační práce přináší komplexní popis problematiky ražby pomocí tunelovací metody drill and blast. Po obecném představení principů a možností využití následuje detailní seznámení s praktickou aplikací této metody na ...
  • Analýza seismických účinků trhacích prací v zástavbě 

   Autor: Augusta Jaromír; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-09)
   Tématem dizertační práce je zpřesnění závislostí přenosu seismických účinků naměřených při realizaci trhacích prací s důrazem na vzdálenosti do 30 m od místa odstřelu. Předkládaná práce ve své všeobecné - teoretické - části ...
  • Analýza systému povolovacího procesu staveb a návrh jeho inovace 

   Autor: Konečný František; Vedoucí práce: Klvaňa Jaroslav; Oponent práce: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   isertační práce řeší několik problémů. Prvním z nich je aplikace systémového přístupu v povolovacím procesu staveb, návrh jeho optimalizace-inovace a management rizik u povolovacího procesu staveb. Platný stavební zákon ...
  • Analýza štíhlých betonových prvků vystavených extrémnímu teplotnímu namáhání 

   Autor: Sura Josef; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Hrdoušek Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   V této práci je prezentován výpočetní algoritmus pro posouzení štíhlých betonových sloupů vystavených vysokým teplotám. Algoritmus vychází z metody náhradního štíhlého sloupu, jak je doporučeno v příloze B.3 normy EN ...
  • Analýza technických opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy 

   Autor: Drbohlav Jiří; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V posledních několika letech vzrůstá popularita jízdního kola jako dopravního prostředku, což nese mnoho obtíží, týkající se návrhu cyklistické infrastruktury. Výše zmíněný nárůst popularity vyvolal potřebu řešit bezpečnost ...
  • Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva 

   Autor: Poláková Eva; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Kolář Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-17)
   Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových izolačních metod dosud ...
  • Analýza vlivu pěší dopravy na kapacitu křižovatky 

   Autor: Havlíček Tomáš; Vedoucí práce: Slabý Petr; Oponent práce: Lehovec František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-30)
   Předložená práce analyzuje vliv pěší dopravy na kapacitu úrovňových křižovatek v České republice. Snahou autora je poskytnout souhrnný přehled o vlivu chodců na kapacitu všech druhů úrovňových křižovatek s důrazem na ...
  • Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby 

   Autor: Caravanas Aristotelis; Vedoucí práce: Hilar Matouš; Oponent práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-19)
   Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě zatřiďování v průběhu ...
  • Aplikace GIS standardů pro souřadnicové transformace a určování vlivu atmosférického zatížení na GNSS stanice 

   Autor: Sklenička Radek; Vedoucí práce: Buchar Pavel; Oponent práce: Kostelecký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce se zabývá problematikou souřadnicových referenčních systémů a transformací v prostředí geografických informačních systémů (GIS) a problémem určování vlivu zatížení atmosféry na vertikální složku polohy ...