• 3D skenovací systém s virtuálními binárními značkami 

   Autor: Urban Rudolf; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Pavelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Byl vytvořen funkční prototyp fotogrammetrického skenovacího systému, který využívá virtuálních značek s binárním kódem. Systém je navržen pro laboratorní skenování menších objektů jako např. archeologických, s přesností ...
  • 4.6.20 

   Autor: Holubová Zuzana; Vedoucí práce: Hačkajlová Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Disertační práce se zabývá problematikou auditu Facility managementu. Práce navrhuje model Facility Management Auditu, který by měl vyřešit na trhu FM postrádaný nástroj pro hodnocení efektivity fungování Facility managementu ...
  • Adaptace artikulární chrupavky na biomechanické účinky 

   Autor: Lísal Jaroslav; Vedoucí práce: Petrtýl Miroslav; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce se zabývá stanovením biomechanických vlastností artikulární chrupavky velkých lidských kloubů, zejména kolena. Práce definuje přetváření artikulární chrupavky při flexi a extenzi dolní končetiny a reologické ...
  • An approach towards evaluation of the functional efficiency of office buildings 

   Autor: Abdel Ghany Al-Gendy Al-Gendy Shaker; Vedoucí práce: Beran Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   There is a growing recognition of the need for consensus among all stakeholders in the construction development process; recent years have witnessed a growing interest in the integration of the built environment and building ...
  • Analysis of delays in construction tasks 

   Autor: Ruíz Santamaría Omar Gonzalo; Vedoucí práce: Beran Václav; Oponent práce: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-22)
   The topic of this thesis is the analysis of delays in construction tasks. The main goal of the research is using a practical but effective simulation method better known as Virtual Management Momentum or marginal differences ...
  • Analýza chování nepředepnutých spojů konstrukcí ze skla 

   Autor: Vencl Radim; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-17)
   Sklo, na rozdíl od materiálů běžně používaných, které mohou dosáhnout plastické deformace, se chová pružně až do porušení křehkým lomem. Nelze proto uvažovat se zmírněním vlivu lokálních špiček napětí plastifikací a s ...
  • Analýza chování spřažených ocelobetonových mostních konstrukcí zatížených teplotním namáháním 

   Autor: Rybár Pavel; Vedoucí práce: Konvalinka Petr; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou analýzy chování spřažených ocelobetonových mostních konstrukcí zatížených teplotním namáháním. Hlavní cíl práce je zaměřen na ověření vlivu nerovnoměrného rozložení teplotního ...
  • Analýza metodiky a poznatků experimentálního výzkumu charakteristik vláknobetonu 

   Autor: Drahorád Michal; Vedoucí práce: Kukaň Vlastimil; Oponent práce: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Současný rozmach používání vláknobetonu ve stavebnictví a snaha o jeho ustavení jako konstrukčního materiálu vyvolává potřebu stanovení vlastností vláknobetonu z hlediska návrhu konstrukce. Jedná se zejména o pevnostní a ...
  • Analýza nákladů životního cyklu asfaltových vozovek 

   Autor: Hanzík Filip; Vedoucí práce: Lehovec František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-22)
   Tato práce se zabývá návrhem metodiky porovnávání nákladů životního cyklu asfaltových vozovek, která by byla využitelná při technicko-ekonomickém hodnocení konstrukčních variant, a to nejen pro investory, ale i pro ...
  • Analýza seismických účinků trhacích prací v zástavbě 

   Autor: Augusta Jaromír; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-09)
   Tématem dizertační práce je zpřesnění závislostí přenosu seismických účinků naměřených při realizaci trhacích prací s důrazem na vzdálenosti do 30 m od místa odstřelu. Předkládaná práce ve své všeobecné - teoretické - části ...
  • Analýza systému povolovacího procesu staveb a návrh jeho inovace 

   Autor: Konečný František; Vedoucí práce: Klvaňa Jaroslav; Oponent práce: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   isertační práce řeší několik problémů. Prvním z nich je aplikace systémového přístupu v povolovacím procesu staveb, návrh jeho optimalizace-inovace a management rizik u povolovacího procesu staveb. Platný stavební zákon ...
  • Analýza vlivu pěší dopravy na kapacitu křižovatky 

   Autor: Havlíček Tomáš; Vedoucí práce: Slabý Petr; Oponent práce: Lehovec František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-30)
   Předložená práce analyzuje vliv pěší dopravy na kapacitu úrovňových křižovatek v České republice. Snahou autora je poskytnout souhrnný přehled o vlivu chodců na kapacitu všech druhů úrovňových křižovatek s důrazem na ...
  • Aplikace GIS standardů pro souřadnicové transformace a určování vlivu atmosférického zatížení na GNSS stanice 

   Autor: Sklenička Radek; Vedoucí práce: Buchar Pavel; Oponent práce: Kostelecký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce se zabývá problematikou souřadnicových referenčních systémů a transformací v prostředí geografických informačních systémů (GIS) a problémem určování vlivu zatížení atmosféry na vertikální složku polohy ...
  • Aplikace homogenizačních principů při analýze dielektrických a tepelných vlastností porézních materiálů 

   Autor: Fiala Lukáš; Vedoucí práce: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
   V dizertační práci jsou popsány nejčastěji používané homogenizační modely společně s ukázkami praktických aplikací stanovení efektivní relativní permitivity jako důležité veličiny při stanovení obsahu vlhkosti metodou TDR ...
  • Aplikace simulačních modelů na popis preferenčního proudění v půdním profilu 

   Autor: Zumr David; Vedoucí práce: Císlerová Milena; Oponent práce: Blažková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-12)
   Tématem disertační práce je kritická studie aplikace numerických modelů na popis proudění vody a transport ve vodě rozpuštěných látek v pórovitém prostředí a využitelnost modelů i v inženýrské praxi. Důraz je kladen na ...
  • Application of fluorometric and numerical analysis for assessing the algal resistance of external thermal insulation composite systems 

   Autor: von Werder Julia; Vedoucí práce: Černý Robert; Oponent práce: Hošek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-18)
   The problem of algal growth on external thermal insulation composite systems (ETICS) due to the continually raised insulation standard has not yet been satisfactorily solved until today. Adopted strategies for improving ...
  • Application of semi-prefabricated concrete units in basements 

   Autor: Weinzierl Peter Johann; Vedoucí práce: Kohoutková Alena; Oponent práce: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Architektonický návrh od základní ideje po prezentovatelný model za podpory počítače 

   Autor: Hendrych Jan; Vedoucí práce: Urlich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Architektonické navrhování je složitý a komplexní proces spojující jak technickou činnost při třídění podkladů a tvorbě objektu, tak i tvůrčí výtvarnou práci při skicování a přenosu představ architekta do reálné podoby. ...
  • Assessment of building materials in environmental context 

   Autor: Hodková Julie; Vedoucí práce: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   Nowadays, the environmental impacts of operational stage of buildings, which are the most important from their life cycle perspective, can be relatively well assessed, i.e. operational energy and water consumption or ...
  • Bilance sedimentů v malých vodních nádržích 

   Autor: Mikšíková Kateřina; Vedoucí práce: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
   Disertační práce se zaměřuje na problematiku vodní eroze, transportu nerozpuštěných částic, jejich sedimentací do nádrže a rozložením zrnitostních frakcí sedimentu v závislosti délky nádrže. Také na transport nerozpuštěných ...