Now showing items 384-391 of 391

  • Wang dláždice pro modelování heterogenních materiálů 

   Author: Martin Doškář; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Vořechovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-13)
   Koncept Wangova dláždění, jehož aplikace v úlohách spojených s modelováním materiálů se stochastickou mikrostrukturou jsou řešeny v rámci předkládané disertační práce, představuje zobecnění v současné době hojně využívaného ...
  • Zapojení environmentálních dat do cenové databáze pro stavební rozpočty: Metodika a případové studie 

   Author: Marie Nehasilová; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Práce se zabývá hodnocením budov metodou LCA (life cycle assessment). Cílem práce je poskytnout pro toto hodnocení data, která ho udělají dostupnějším a jednodušším. Cíle bude dosaženo propojením rozpočtářské databáze s ...
  • Závislost hydraulické vodivosti na počátečním nasycení půd 

   Author: Němcová Renata; Supervisor: Císlerová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Za účelem sledování závislosti hydraulické vodivosti na stupni počátečního nasycení půd byly na půdních vzorcích prováděny opakované infiltračně výtokové experimenty. Neporušené půdní vzorky byly odebrány na třech různých ...
  • Znaky individuality krajiny a jejich využití v územním plánování 

   Author: Simona Vondráčková; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Janečková Molnárová Kristina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Krajina je významnou a nedílnou součástí kvality života lidí, je reálným základem budoucí generace. Dává člověku předpoklady pro život a poskytuje mu možnost pro intelektuální, morální, sociální a duchovní rozvoj. Přijetím ...
  • Ztráta příčné a torzní stabilit hybridních nosníků z oceli a skla 

   Author: Pravdová Iva; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-24)
   Skleněné konstrukční prvky mají v současné architektuře nezastupitelné místo zejména kvůli transparentnosti tohoto materiálu. Vyvíjí se různé hybridní konstrukční prvky, ve kterých se kombinuje sklo s jiným materiálem ...
  • Zvyšování přesnosti dat 3D skenování pro geodetický monitoring 

   Author: Jašek Petr; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-03)
   Disertační práce je souborem dílčích témat směřujících k určení a zvýšení přesnosti dat laserového skenování a k určení rozlišovací schopností jednotlivých systémů. Dva projekty jsou věnovány způsobu určení rozlišovací ...
  • Zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí zkrápěním vodou 

   Author: Hošek Zdeněk; Supervisor: Kupilík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Voda, jako výborné a snadno dostupné hasební a chladicí médium, je velmi účinná pro udržení hořlavých hmot pod jejich zápalnou teplotou. Díky svým fyzikálně chemickým vlastnostem je schopna odvádět značné množství tepla a ...
  • Železobetonové prefabrikované demontovatelné konstrukce vícepodlažních budov 

   Author: Aleš Polák; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Klouda Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-15)
   Disertační práce se zabývá výzkumem, vývojem a experimentálním ověřením železobetonového prefabrikovaného demontovatelného systému. Úvodní část práce se věnuje negativnímu vlivu železobetonových konstrukcí na životní ...